ANPM: Concurs - contractarea unui expert pentru elaborarea conținutului pe subiecte privind drepturile refugiațilorArticol adaugat de: Odagiu Violetta

SUBIECT: Concurs privind selectarea unei persoane juridice/persoană fizică pentru elaborarea conținutului subiectelor de curs a unui modul de instruire cuntinuă pentru para-juriști, cu privire la drepturile refugiaților, solicitanților de azil și a comunităților gazdă

Context: Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația neguvernamentală și apolitică din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază, în mod confidențial, prin rețeaua de para-juriști competenți, ce activează într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

ANPM realizează acestă activitate în cadrul proiectului ”Consolidarea accesului la justiție prin abilitatea refugiaților din Republica Moldova” implementat de către Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Republica Molodva (UNPD). În cadrul proiectului ANPM își propune să contribuie la dezvoltarea profesională a para-juriștilor cu privire la drepturile refugiaților. Astfel, una dintre activitățile proiectului este elaborarea conținutului subiectelor cu privire la drepturile refugiaților, ținîndu-se cont de necesitățile de instruire ale para-juriștilor. Conținutul elaborat urmează a fi plasat de către ANPM pe platforma de instruire online a para-juriștilor www.elearning.gov.md

 1. Obiectivul concursului: În cadrul acestui concurs ne propunem să identificăm un expert care să elaboreze materialele pe subiectele descrise mai jos (în două seturi: un set în limba română și un set în limba rusă, la un nivel de complexitate avansat, precum și elaborarea întrebărilor ce vor fi încadrate în testul de evaluare a cunoștințelor de la finele cursului de instruire online. Numărul de întrebări specifice modulului nu trebuie să depășească 12 întrebări. Întrebările trebuie să fie cotate cu un anumit număr de puncte/evaluare. Atît subiectele elaborate cît și întrebările urmează a fi integrate de către ANPM în testul final existent pe platforma de instruire continuă online.

SCOPUL SARCINII: Elaborarea materialelor de curs (și a întrebărilor pentru testul de evaluare) în limba română și în limba rusă pentru instruirea continuă online a para-juriștilor pentru modulul ce ține de drepturile refugiaților, solicitanților de azil și a comunităților gazdă, după cum urmează:

1. Procedura solicitării azilului în Republica Moldova

a) Condiții

b) Procedură

c) Termene

2. Statutul de refugiat în Republica Moldova

a) Obținerea statutului de refugiat. Proceduri. Condiții.

b) Drepturi și responsabilități

c) Organele competente implicate în proces

3. Regimul de intrare și ieșire a refugiaților de pe teritoriul Republicii Moldova

a) Regimul de intrare a cetățenilor străini

b) Regimul de ședere a cetățenilor străini

c) Regimul de ședere a refugiaților în Moldova în cazul nesolicitării azilului

d) Sancțiuni privind încălcarea regimului de ședere

 

4. Asistența medicală de care pot beneficia refugiații din Republica Moldova

a) Asistența medicală primară

b) Asistența medicală specializată

c) Asistența medicală oferită pacienților vulnerabili (pacienți cu diabet, persoane cu dizabilități, pacienți cu boli incurabile, femei gravide, etc.)

 

5. Accesul la educație a refugiaților din Moldova

a) Încadrarea în sistemul de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, superior.

b) Recunoașterea actelor de studii în Republica Moldova 

 

6. Asistența financiară la care au acces refugiații din Moldova

a) Programe de stat

b) Programe ale organizațiilor internaționale și naționale

c) Condiții de eligibilitate și acces la resurse

 

7. Servicii de acomodare pentru refugiați

a) Tipuri de cazări ce pot fi oferite refugiaților (pe termen scur, lung)

b) Lista centrelor de plasament

c) Condițiile de acces la aceste servicii

 

8. Cooperarea comunitară în suportul refugiaților

a) Interacțiunea parajuriștilor cu APL în prestarea unei asistențe integrate refugiaților

b) Cooperarea para-juriștilor cu organizațiile prestatoare de servicii refugiaților

c) Cooperarea para-juriștilor cu voluntarii organizațiilor prestatoare de servicii refugiaților

d) Mecanismele existente de referire a beneficiarilor între diferite aceștia

 

9. Comunicarea para-juriștilor cu beneficiari refugiați

a) Aspectele particulare ce urmează a fi luate în considerație prestând servicii refugiaților de către para-juriști (limba de comunicare, limbaj simplu, acordarea unui minim suport psihologic, explicarea contextului cultural a țării în care au venit, etc.)

b) Aspecte particulare de a fi evitate în comunicarea cu refugiații (aspecte politice, religioase, etc).

 

Materiale de curs în limba română și rusă pentru fiecare dintre tematicile enunțate mai sus. Informațiile prezentate în materialele de curs urmează a fi prezentate într-o manieră comprehensibilă. Volumul maxim al materialului de curs pentru fiecare temă urmează să nu depășească mai mult de 7 – 8 pagini.

Structura preliminară a materialelor de curs: (a) obiectivele și sarcinile pentru fiecare temă; (b) conținutul textual și schematic; (c) 2 exerciții practice; (d) surse bibliografice sau electronice după caz.

Structura materialelor de curs și a conținutului acestuia se vor prezenta beneficiarului și se vor ajusta în conformitate cu sugestiile și recomandărilor recepționate. Structura materialelor de curs urmează a fi elaborate conform unui template existent.

 

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 21 noiembrie 2022- 18 decembrie 2022

CINE POATE PARTICIPA:

În cadrul concursului pot participa companii, birouri asociate, cabinete de avocați sau organizații necomerciale, cât și persoane fizice cu o experiență de minim 3 ani (confirmată Extrasul de înregistrare din registrul persoanelor juridice sau copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice sau a copiei diplomei de studii în domeniul dreptului).

Experiența în prestarea serviciilor similare sau experiență academică va constitui un avantaj.

 

CERINȚE FAȚĂ DE OFERTA TEHNICĂ:

 

 1. Profilul companiei/CV-ul expertului, inclusiv date despre companie/expert: denumire, adresa poștală, telefoane de contact, adrese electronice, persoanele de contact;
 2. Copia actelor de înregistrare a persoanei juridice/a diplomei de studii sau altă certificare similară în domeniul dreptului în cazul expertului persoană fizică;
 3. O scrisoare de intenție, care să justifice capacitatea și experiența ofertantului de a realiza sarcina propusă;
 4. 2 contacte de referință pentru a verifica experiențele similare anterioare;
 5. În cazul în care se aplică în echipă, se prezintă CV-urile fiecărui membru și a rolul fiecăruia în cadrul echipei. CV-ul specialistului/angajaților companiei urmează să conțină specificarea competențelor relevante pentru implicare în realizarea acestei activități;
 6. Plan de acțiuni cu indicarea termenilor de realizare pentru fiecare etapă respectând perioada de prestare a serviciilor indicate mai sus. Descrierea etapelor prestării serviciilor și a responsabilităților părților în cadrul fiecărei etape.

 

A se elabora oferta tehnică reieșind dintr-un număr maxim de 10 de zile lucrătoare pentru realizarea livrabilului.

 

OFERTA FINANCIARĂ  se prezintă în dolari SUA (suma totală). Plata se va prezenta per zi lucrătoare și se va calcula pentru numărul de zile în care se va realiza livrabilul. Plata se va opera în lei moldovenești la cursul tranșei

Oferta financiară va cuprinde livrabile atât în lima română cât și în limba rusă.

CRITERII DE EVALUARE:

 

 • - Experiența demonstrată în baza actelor depuse (20 de puncte);
 • - Calitatea ofertei tehnice și descrierea clară a planului de acțiuni precum și a numărului de zile pentru realizarea livrabilului (50 de puncte);
 • - Oferta financiară (30 de puncte).
 • - Punctajul evaluării este de maximum 100 de puncte ce reprezintă o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maxim 70 de puncte) și oferta financiară (maximum 30 de puncte).

TERMEN LIMITĂ de DEPUNERE a DOSARELOR: 19 noiembrie 2022

 

Oferta va fi semnată, ștampilată de către compania/persoana fizică ofertantă și expediată în versiune scanată la adresa info.anpm@gmail.com

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute în anunțul concursului sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată.

telegram