Solidarity Fund PL in Moldova angajează Expert/ă pentru elaborarea analizei privind impactul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru perioada 2017-2021

Expert pentru elaborarea analizei privind impactul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru perioada 2017-2021

 

Termenul limită de aplicare: 26 octombrie 2022

Poziția: Expert în Dezvoltare Rurală

Instituția beneficiară: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Organizația angajatoare: Solidarity Fund PL în Republica Moldova

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata contractului: până la 31.01.2023

Limbi de lucru: română, engleză

 

SCOPUL SERVICIILOR:

Elaborarea, la cererea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, a analizei privind impactul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru perioada 2017-2021.

 

CONTEXTUL:

Solidarity Fund PL în RM, în cadrul colaborării cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, contribuie la elaborarea documentelor strategice de planificare, precum și a studiului impactului măsurilor de subvenționare implementate, aceasta fiind una din direcțiile principale de sprijin oferite autorităților publice centrale în domeniul dezvoltării rurale.

 

Cadrul juridic existent:

 • Obiectivul General 3 din Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014 - 2020;
 • Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2023-2030 (în continuare - SNDAR 2030), în proces de promovare;
 • Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;
 • Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural;
 • Hotărârea Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
 • Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;
 • Hotărârea Guvernului nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 277/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltare locală prin implementarea Programului LEADER.

Necesitatea elaborării derivă din acțiunile prioritare stipulate în Programul de activitate a Guvernului „Moldova vremurilor bune”, capitolul Agricultură, și anume:

 • modificarea regulilor de distribuire a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în vederea extinderii suportului statului producătorilor mai mici, activităţilor cu valoare adăugată şi sectoarelor conexe;
 • stimularea creării mai multor întreprinderi mici şi mijlocii de procesare a producţiei agricole cu accent pe exportul produselor de valoare adăugată sporită, prin mecanisme de subvenţionare şi suport consultativ;
 • depolitizarea şi responsabilizarea instituţiilor care trebuie să ajute agricultorii, în special a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), pentru a asigura că subvenţiile sunt distribuite în mod echitabil.

 

Scopul elaborării analizei privind impactul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural este de a analiza posibilitatea de a eficientiza procesul existent de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, prin stimularea investițiilor în dezvoltarea sectorului agroalimentar competitiv, centrat pe lanțurile valorice cu un potențial sporit, dezvoltat în armonie cu mediul ambiant și rezilient la schimbările climatice, care consolidează securitatea și siguranța alimentară și oferă bunăstare și condiții de trai mai bune în mediu rural.

 

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Elaborarea analizei privind impactul subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pentru perioada anilor 2017-2021 (în continuare - analiză) prin prisma Legii nr. 276/2016, Hotărârii Guvernului nr. 455/2017, Hotărârii Guvernului nr. 476/2019, Hotărârii Guvernului nr. 507/2018, Hotărârii Guvernului nr. 836/2020 și Hotărârii Guvernului nr. 277/2022;
 • Propuneri pentru crearea unui cadru - umbrelă, menit să asigure condiții necesare pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și mediului rural, direcționarea în acest sens a resurselor Fondului național pentru dezvoltare agricolă și mediului rural (în continuare - FNDAMR), precum și altor surse investiționale în vederea atingerea obiectivelor politicii de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

În elaborarea analizei, procesul va fi împărțit în următoarele 8 etape:

Etapa 1. Definirea problemei

 • Identificarea problemei/problemelor și descrierea succintă și clară a acestora;
 • Descrierea persoanelor/entităţilor afectate şi ale celor ce contribuie la apariţia problemei, cu justificarea necesităţii schimbării situaţiei curente şi/sau viitoare, în baza dovezilor şi datelor ale căror surse sunt indicate. Prezentarea mărimii (dimensiunii) problemei/problemelor şi cauzele acestora în mod cuantificat, exprimate în unităţi de măsură conexe cu cele din obiectivele şi impactul opţiunilor analizate;
 • Descrierea clară a cauzelor care au dus la apariţia problemei (cauzele nu pot fi definite ca lipsa intervenţiei sau lipsa reglementării);
 • Descrierea cum a evoluat problema şi cum va evolua în viitor fără o intervenţie, opţiunea „a nu face nimic”;
 • Enumerarea documentelor de politici, actelor normative existente care condiţionează intervenţia statului şi cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificarea carenţelor prevederilor actelor normative în vigoare.

 

Etapa 2. Stabilirea obiectivelor

Stabilirea principalelor obiective ale intervenţiei din partea statului legate direct de problemă şi cauzele acesteia (obiectivele nu se stabilesc ca necesitate de a întreprinde acţiuni sau ca necesitate de aprobare unei reglementări).

 • Înțelegerea și descrierea obiectivelor

Descrierea obiectivelor intervenției și evaluarea în ce măsură ele sunt cuantificate prin intermediul indicatorilor de monitorizare și evaluare prin prisma principiului SMART (S – simplu, M – măsurabil, A – acceptabil, R – realizabil, T – fixat în timp).

Pentru obiectivul general se analizează și interpretează indicatorii de impact, iar pentru obiectivele specifice cei de rezultat al politicii publice (outcome).

 • Descrierea rezultatelor și activităților intervenției

Descrierea și analiza succintă a modului cum s-a implementat intervenția, descrierea acțiunilor care urmau să fie implementate după aprobarea acestuia, elaborarea/ajustarea mai multor acte normative. Pe lângă descrierea succintă a rezultatelor și activităților, progresul acestora va fi analizat prin prisma indicatorilor de produs/rezultat al activităților sau acțiunilor (output). Acești indicatori, de asemenea, trebuie să corespundă principiului SMART în baza tuturor datelor disponibile.

 

 • Descrierea resurselor utilizate

Descrierea resurselor financiare și non-financiare care au fost planificate și utilizate pentru implementare, inclusiv din asistența externă, atât estimate inițial, cât și devierile pe parcursul implementării. Performanța pe acest aspect va fi cuantifică cu ajutorul indicatorilor de resurse (input), care ar urma să corespundă aceluiași principiu SMART. Interpretarea în ce măsură indicatorii de resurse corespund acestui principiu.

 

Etapa 3. Colectarea datelor și efectuarea analizei

 • Identificarea unui spectru cât mai larg de surse de date primare (sondaje, interviuri etc.) și secundare (statistica oficială, rapoarte existente, studii de caz, focus grupuri etc.), care ar permite de evaluat intervenția de politică publică prin prisma cât mai multor criterii de evaluare.

Etapa 4. Identificarea opţiunilor

 • Expunerea informaţiei adiţionale la opţiunea “a nu face nimic”, descrisă în secţiunea cu privire la definirea problemei.
 • Descrierea principalelor prevederi ale proiectului (intervenţii recomandate), cu impact, explicînd cum acestea ţintesc cauza/cauzele problemei/problemelor.
 • Identificarea cel puţin o unei opţiuni alternative pentru opţiunea recomandată şi opţiunea “a nu face nimic”, cu descrierea celei mai realiste opţiuni, inclusiv opţiuni de nereglementare (campanii de informare şi educare, înţelegeri cu cei care creează problema, stimulente economice, soluţii de implementare mai bună a legislaţiei existente etc.). Dacă opţiuni de nereglementare nu se vor include, se va explica motivul/cauza neincluderii.

 

Etapa 5. Analiza impacturilor opţiunilor

 • Expunerea efectelor negative şi pozitive ale stării actuale şi evoluţia acestora în viitor, care vor sta la baza calculării impacturilor opţiunii recomandate.
 • Descriere principalelor costuri şi beneficii potenţiale, pentru fiecare opţiune analizată, inclusiv părţile interesate care ar putea fi afectate pozitiv şi negativ de acestea.
 • Descrierea costurilor şi beneficiilor ca efecte adiţionale în comparaţie cu situaţia din opţiunea “a nu face nimic”.
 • Identificarea întregului spectru de efecte negative şi pozitive ale stării actuale de fapt şi de drept, în baza analize de referință.
 • Descrierea spectrului cât mai larg de costuri şi beneficii confirmate prin dovezi şi presupuneri argumentate, prezentate ca schimbări ale următoarelor categorii de impact: - economic; - social; - de mediu. Stabilirea punctajului atribuit pentru fiecare categorie de impact (pentru obțiunea propusă/obțiunea alternativă).
 • Prezentarea costurilor şi beneficiilor preponderent cuantificate. Pentru costurile şi beneficiile care nu pot fi cuantificate se vor include explicaţii cu privire la cauza imposibilităţii cuantificării, acestea fiind analizate din punct de vedere calitativ.
 • Identificarea celor mai relevante/iminente riscuri care pot cauza eşecul intervenţiei preconizate şi al opţiunilor alternative, precum și descrierea gradului de conformare cu prevederile proiectului.
 • Selectarea unei opţiuni recomandate, în comparaţie cu alte opţiuni analizate, trebuie să asigure atingerea obiectivelor, iar beneficiile acesteia trebuie să justifice costurile şi opţiunea propusă.

 

Etapa 6. Implementarea şi monitorizarea

 • Descrierea cum va fi organizată implementarea opţiunii recomandate pentru a atinge obiectivele, inclusiv având în vedere capacităţile instituţionale şi financiare existente.
 • Identificarea cadrului juridic care necesită a fi modificat şi/sau elaborat şi aprobat, precum şi schimbările instituţionale care sînt necesare.
 • Evidențierea indicatorilor de performanţă în baza cărora se va efectua monitorizarea şi evaluarea opţiunii recomandate.
 • Stabilirea în cît timp vor fi resimţite impacturile estimate şi va fi necesară evaluarea performanţei actului normativ propus.
 • Descrierera procesului de monitorizare şi evaluare a opţiunii.

Etapa 7. Consultarea

 • Descriere principalelor părţi interesate în intervenţia/opţiunea propusă, inclusiv autorităţile statului, mediul academic, mediul de afaceri, sectorul asociativ şi cetăţenii.
 • Stipularea cum s-a organizat consultarea/conlucrarea adecvată a părţilor.
 • Procesul de consultare/conlucrare trebuie să fie continuu și relevant problemei examinate.

 

Etapa 8. Formularea constatărilor și recomandărilor

 • Elaborarea raportului de evaluare și formularea concluziilor și recomandărilor privind îmbunătățirea situației în domeniu privind subvenționarea în dezvoltarea agriculturii și mediului rural pe termen mediul și lung.

 

LIVRABILELE AȘTEPTATE PE DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENII DE LIVRARE:

 • Prezentarea cuprinsului cu descrierea structurii analizei. Termen de prezentare - 5 zile
 • Elaborarea și prezentarea spre coordonare a analizei intermediare. Termen de prezentare - 15 noiembrie
 • Prezentarea analizei finale. Termen de prezentare - 30 noiembrie
 • Definitivarea analizei în temeiul concluziilor, recomandărilor și obiecțiilor parvenite urmare consultării publice cu instituțiile de resort. Termen - până la 10 zile din data recepționării concluziilor, recomandărilor și obiecțiilor.

RAPORTAREA:

Expertul va raporta către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Solidarity Fund PL în MD.

 

PROFILUL EXPERTULUI:

 • Diplomă sau grad universitar într-o disciplină în domeniul economie, drept sau similare;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională relevantă în politici publice, evaluări/analize ale intervențiilor publice;
 • Cursuri suplimentare la subiecte aferente sunt un avantaj;
 • Experiențe profesionale în proiecte internaționale sunt un avantaj;
 • Abilități analitice excelente;
 • Abilități excelente de comunicare în engleză, română și preferabil rusă;
 • Personalitate cu puternice abilități de interacțiune personale și de comunicare;
 • Capacitatea de lucru orientat spre rezultate;
 • Capacitate de a lucra în echipe mixte de specialiști/experți locali și internaționali.

 

DOSARUL VA CONȚINE URMĂTOARELE:

 1. CV-ul actualizat;
 2. Oferta financiară.

Procedura de aplicare. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare (CV și oferta financiară) în format electronic, la adresa de e-mail procurements@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului: Expert în Dezvoltare Rurală - 2.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2022, ora 12:00 p.m.

Procedura de selectare și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi analizate în cadrul unui proces de evaluare în două etape: 

 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale. Aceasta include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului (CV, oferta financiară). 


Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului 

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare. 

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele: 

 • Experiență relevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale enumerate la „Profilul Expertului” (cel mai mare scor posibil - 50);
 • Studii superioare relevante (cel mai mare scor posibil - 30);
 • Oferta financiară (cel mai mare scor posibil - 20).

Evaluarea conform criteriului „oferta financiară” se va baza pe următoarea formulă: 

P = Pmin / Pof x 20 de puncte, unde: 

Pmin - cel mai mic preț propus 

Pof - preț prezentat în oferta examinată 

P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. 

Primii 3 candidați care vor acumula cel mai mare punctaj în cadrul procesului de evaluare a dosarelor, vor fi invitați la interviu.

 

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs. cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale. 

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.