HelpAge Moldova angajeaza 2 consultanți pentru elaborarea unui raport de analiză privind legislația în domeniul protecției socialeHelpAge Moldova angajeaza 2 consultanți pentru elaborarea unui raport de analiză privind legislația în domeniul protecției sociale

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru contractarea a 2 consultanți pentru elaborarea unui raport de analiză privind legislația în domeniul protecției sociale

 

Servicii solicitate: Consultanță pentru elaborarea unui raport de analiză privind legislația în domeniul protecției sociale și ocupării prin prisma drepturilor persoanelor în etate

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestării servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: iulie - octombrie 2023 (consultant(ă) – 15 zile și consultant(ă)/jurist(ă) – 5 zile)

Context

În perioada februarie 2023 – decembrie 2023, HelpAge Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2023, HelpAge Moldova își propune să analizeze legislația în domeniul protecției sociale și ocupării reglementate de către legiuitor, în special, prin prisma drepturilor persoanelor vârstnice. Abordarea acestui subiect ne va permite să identificăm lacunele în legislație, cadrul normativ ce urmează a fi modificat/ajustat conform rigorilor internaționale și să prevenim marginalizarea şi excluziunea socială a vârstnicilor atât la nivel național, cât și la nivel local.

În acest scop, prezentul anunț este pentru selectarea a 2 consultanți pentru elaborarea Raportului de analiză a legislației în domeniul protecției sociale și ocupării prin prisma drepturilor persoanelor în etate.

Sarcinile juristului / juristei

Sarcina: Analiza legislației în domeniul protecției sociale și ocupării prin prisma drepturilor persoanelor în etate (5 zile de consultanță)

 • Elaborarea metodologiei și a instrumentelor de colectare a informației și de consultare a părților interesate privind analiza cadrului normativ în vigoare privind protecția socială și asistența socială aferentă peroanelor în etate ( care sunt lipsă, care necesită completare, modificare, aprobare);
 • Cartografierea actelor normative și legislative în domeniul protecției sociale și asistenței sociale, după cum urmează: Cod nr. 1316/2000 Codul Familiei; Cod nr. 154/2003 Codul Muncii; Legea nr. 547/2003 cu privire la asistența socială; Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale și alte legi relevante domeniului (Constituția RM  nr.1/1994; Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității; Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați ș.a)
 • Analiza cadrului normativ menționat supra cu identificarea prevederilor care limitează drepturile vârstnicilor și sunt discriminatorii;
 • Analiza legislației în domeniu prin prisma rigorilor dreptului internațional și angajamentelor asumate de către Republica Moldova, în acest sens;
 • Cooperarea și coordonarea analizei în proces de elaborare cu consultantul care va redacta/ajusta/compila Raportul final și echipa de proiect;
 • Participarea la ședințe de lucru cu părțile interesate, membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă și echipa de proiect privind consultarea inițiativei și sistematizarea propunerilor;
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public.

Termenii de implementare și livrabilele pentru Sarcina 1:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare și analiză a informației și studierea documentației de bază

Iulie

0,5

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Cartografierea actelor normative și legislative în domeniul protecției sociale și asistenței sociale prin prisma legislației internaționale

Iulie-August

3

Raport de analiză

Cooperarea și coordonarea analizei în proces de elaborare cu consultantul care va redacta/ajusta/compila Raportul final și echipa de Proiect;

Iulie – August

0,5

Document cu notițe din timpul ședințelor

Consultarea raportului cu părțile interesate

Septembrie

0,5

Document cu notițe din timpul ședințelor/

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Septembrie-Octombrie

0,5

Sumarul și prezentarea (în formatul agreat) al raportului

Raport final

*planul de lucru se va negocia în conformitate cu realizarea sarcinilor

Sarcinile consultantului / consultantei

Sarcina: Elaborarea unui raport de analiză cu privire  legislația în domeniul protecției sociale și ocupării prin prisma drepturilor persoanelor în etate (15 zile de consultanță)

 • Studierea documentelor de proiect și a studiilor și cercetărilor relevante domeniului (desk research);
 • Elaborarea și consultarea cu echipa de proiect a metodologiei de colectare și analiză a datelor/informației privind intervenția propusă;
 • Analiza situației actuale[1] privind accesul persoanelor în etate la protecția socială( inclusiv, serviciile sociale și asistența socială); analiza responsabilității statului în raport cu rolul familiei privind necesitățile de îngrijire și asistența persoanelor în vârstă. Analiza situației îngrijitorilor formali și informali și stabilirea oportunităților de intervenție pentru asigurarea nevoilor de asistență;
 • Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate (prima rundă de consultări): membrii Platformei ÎA, juristul (consultantul pe analiza legislației) și echipa de proiect pentru consultarea inițiativei și sistematizarea propunerilor;
 • Analiza legislației în domeniu prin prisma rigorilor dreptului internațional și angajamentelor asumate de către Republica Moldova, în acest sens;
 • Includerea unui studiu caz care să analizeze criteriile de acces la 3  servicii sociale pentru persoanele în vârstă);
 • Conform necesitaților metodologiei de cercetare pot fi considerate interviuri cu specialiști, îngrijitori și persoane in etate;
 • Elaborarea/Compilarea și prezentarea draft-ului zero de raport de analiză echipei de proiect, cu accent pe constatări și recomandări (consultare internă);
 • Participarea la consultarea draft-ului de raport cu părțile interesate și ajustarea documentului conform observațiilor/comentariilor (prima rundă de consultări);
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public (a doua rundă de consultări).

Termenii de implementare și livrabilele:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare și analiză a informației și studierea documentației de bază

Iulie

1

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Analiza situației actuale privind accesul persoanelor în etate la serviciile sociale și asistența socială și necesitatea abordării îngrijitorilor formali și informali

Iulie-August

3

Raport de analiză

Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate pentru a documenta propunerile (prima rundă de consultări)

Iulie-August

1

Document cu notițe din timpul ședințelor

Elaborarea/Compilarea draft-ului raportului

August

8

Draft raport

Consultarea raportului cu părțile interesate (a doua rundă de consultări, la necesitate)

Septembrie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor/

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Septembrie- Octombrie

1

Sumarul și prezentarea (în formatul agreat) al raportului

Raport final

       

*Planul de lucru se va negocia în conformitate cu realizarea sarcinilor.

*Consultanții vor realiza sarcinile în strânsă colaborare cu echipa proiectului, membrii Platformei, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, la necesitate.

*Persoanele interesate pot aplica în comun sau separat pe domeniu de interes.

Cerințe față de candidați

 • Studii universitare în domeniul dreptului național și internațional, științelor socio-umane sau alte studii relevante domeniului;
 • Cunoștințe avansate privind metodologia abordării prin prisma drepturilor omului;
 • Cunoașterea situației din țară și a domeniilor privind drepturile persoanelor în etate, protecția socială a persoanelor vârstnice, măsurile Guvernului privind promovarea îmbătrânirii active și sănătoase;
 • Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării implementării actelor normative/politicilor publice naționale și locale;
 • Experiență în colaborarea cu OSC și APL;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități excelente de analiză, documentare și scriere, cu oferirea dovezilor realizării celor mai recente lucrări, la solicitare.

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

 • CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net, cu detalierea cheltuielilor pe tipuri de costuri);
 • Email sau scrisoare de motivare care să conțină și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse. Indicați / atașați materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, rapoarte de monitorizare/fezabilitate/audit pentru implementarea politicilor publice/actelor normative).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs consultant elaborare raport analiza legislației în domeniul protecției sociale”, până la data de 21 iunie 2023, inclusiv. Pentru întrebări: Diana Malașevschi, +373 69005956 sau la adresa de email diana.malasevschi@helpage.org.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate, ofertei financiare, descrierii viziunii sarcinii.

 

[1] Notă: Se recomandă respectarea prevederilor pentru standardele de calitate, conținutul și procesul analizei de impact, prevăzute de Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin HG nr. 23 din 18-01-2019, care poate fi consultată pe următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119960&lang=ro