Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertisedRo

Traducere Automata

Asistent administrativ (mai multe stații de serviciu), reproșat

Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertised

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) caută asistent administrativ în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), în conformitate cu Termenii de referință de mai jos, care să înceapă la 1 martie 2023.

Titlul postului:                                      Asistent administrativ

Statii de serviciu:                                     Mai multe statii de serviciu in Republica Moldova (Otaci, Criva, Giurgiulesti, Palanca si Tudora)

Tip de programare:                         Contract de servicii

 

Unități organizaționale:                           Echipe de teren în toată Republica Moldova

Durata estimată a cesiunii:      1 martie 2023 - 30 noiembrie 2023, cu posibilitate de prelungire

Data închiderii:                                      29 ianuarie 2023

Taxa lunara de abonat:                      1300 EUR

Funcții/responsabilități de bază:

Sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorului de teren și sub supravegherea generală a șefului administrației, operatorul în exercițiu asistă la buna funcționare a Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră (EUBAM) în Republica Moldova. Asistentul administrativ lucrează în strânsă colaborare cu specialistul în finanțe, specialistul în resurse umane, specialistul în achiziții și asistentul de securitate al Unității administrative EUBAM Chișinău pentru obținerea eficientă a rezultatelor, anticipând și contribuind la soluționarea problemelor complexe legate de program/proiect și la livrarea informațiilor. Se preconizează că operatorul tradițional va respecta pe deplin normele, reglementările, politicile și strategiile de programare, financiare, de achiziții și administrative ale OIM, precum și punerea în aplicare a sistemelor de control intern eficace.

Functii specifice: 

 1. asigurarea bunei desfășurări operaționale a proiectului prin respectarea normelor și procedurilor operaționale stabilite de OIM și de UE;
 2. Participa la pregatirea, implementarea si urmarirea activitatilor proiectului;
 3. Furnizarea de sprijin logistic (aranjamente de călătorie, inclusiv vize, bilete etc.) experților EUBAM;
 4. Colectați, analizați și pregătiți informații de fundal pentru misiune;
 5. Facilitarea auditului, monitorizării, evaluării, vizitelor pe teren, misiunilor experților;
 6. Pregătirea misiunii și a corespondenței legate de proiect;
 7. Menținerea contactelor cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, autorități locale, ONG-uri, mediul academic etc.
 8. Participa la colectarea, analiza si mentenanta datelor din fisierele aferente proiectelor;
 9. Contribuția la elaborarea și raportarea planurilor de lucru anuale și trimestriale ale proiectului;
 10. asigurarea faptului că raportarea progresului se face în timp util și în mod de calitate, pe baza cerințelor OIM, a donatorilor de proiecte și a managementului misiunii;
 11. Facilitarea activităților de formare/învățare legate de proiect;
 12. Furnizarea de traduceri orale și scrise din engleză în română sau rusă și invers, în conformitate cu cerințele proiectului;
 13. Corectura și/sau editarea corespondenței proiectului și a altor documente oficiale;
 14. să accepte cu ușurință misiuni temporare care implică deplasarea la alte oficii sau unități EUBAM din țara de mobilizare la cerere;
 15. Să asigure îngrijirea corespunzătoare a spațiilor, echipamentelor, vehiculelor (inclusiv a pieselor de schimb, consumabilelor, cheilor etc.), a bunurilor și a altor bunuri care îi sunt încredințate;
 16. Îndepliniți alte sarcini care pot fi atribuite.

Calificări de recrutare: 

 • Diplomă universitară în limbi străine, administrarea afacerilor, relații internaționale sau alte domenii conexe;
 • Cel puțin 5 ani de experiență progresivă, de preferință în mediul internațional;
 • Fluența atât în limbile orală, cât și în cea scrisă engleză, română și rusă este o necesitate;
 • Experiența în proiecte de asistență tehnică este un atu;
 • Experiență în utilizarea calculatoarelor și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel etc.) și cunoștințe avansate despre pachetele de foi de calcul și baze de date, experiență în gestionarea sistemelor de management bazate pe web;
 • Aptitudinile fizice și disponibilitatea de a călători și de a accepta misiuni temporare în alte oficii sau unități EUBAM din țara de desfășurare.

NOTE:

Trimiteți prin e-mail formularul istoric personal al OIM (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) și scrisoare de intenție în limba engleză la următoarea adresă de e-mail vacancies_moldova@eubam.org.

Vă rugăm să indicați stația de serviciu pentru care solicitați în linia de subiect a mesajului dvs.

Femeile candidate sunt puternic încurajate să aplice.  

Data limită pentru depunerea candidaturilor 29 ianuarie 2023; cu toate acestea, candidații interesați sunt încurajați să aplice mai devreme.

Acei candidați care au aplicat deja ca răspuns la publicitatea anterioară vor fi luați în considerare în mod automat și nu trebuie să se înscrie din nou.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru un interviu.

Numirea este condiționată de confirmarea finanțării.

En

Articol Original

Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertised

Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertised

The International Organisation for Migration (IOM) is looking for Administrative Assistant within European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM), according to the Terms of Reference below, to start on 1 March 2023.

Position Title:                                      Administrative Assistant

Duty Stations:                                     Multiple duty stations in the Republic of Moldova (Otaci, Criva, Giurgiulesti, Palanca, and Tudora)

Type of Appointment:                         Service Contract

 

Organizational units:                           Field Teams across the Republic of Moldova

Expected duration of assignment:      1 March 2023 - 30 November 2023, with possibility of extension

Closing Date:                                      29 January 2023

Subscriber monthly fee:                      1300 EUR

Core Functions/Responsibilities:

Under the guidance and direct supervision of the Field Coordinator and overall supervision of the Chief of Administration the incumbent assists in smooth operation of the European Union Border Assistance Mission (EUBAM) in the Republic of Moldova. The Administrative Assistant works in close collaboration with the Finance Specialist, HR Specialist, Procurement Specialist and Security Assistant of the EUBAM Admin Unit Chisinau for effective achievement of results, anticipating and contributing to resolving complex programme/project-related issues and information delivery. The incumbent is expected to exercise full compliance with IOM programming, financial, procurement and administrative rules, regulations, policies, and strategies, as well as implementation of the effective internal control systems.

Specific Functions: 

 1. Assure smooth operational running of the project by means of following IOM and EU established operational rules and procedures;
 2. Participate in project activities preparation, implementation and follow up;
 3. Provide logistical support (travel arrangements, including visas, tickets, etc.) to the EUBAM experts;
 4. Collect, analyze, and prepare background information for the Mission;
 5. Facilitate project audit, monitoring, evaluation, field visits, missions of the experts;
 6. Prepare Mission and project related correspondence;
 7. Maintain contacts with governmental and non-governmental institutions, local authorities, NGOs, academia, etc.
 8. Participate in data collection, analysis and maintenance of projects related files;
 9. Contributing to the project annual and quarter work-plans preparation and reporting;
 10. Assure that the progress reporting is done in timely and quality manner based on the requirements of the IOM, project donors and Mission management;
 11. Facilitate project related training/learning activities;
 12. Provide oral and written translations from English into Romanian or Russian and vice versa as required by the project;
 13. Proofread and/or edit the project’s correspondence and other official documents;
 14. Readily accept temporary assignments involving travelling to other EUBAM Offices or Units within the country of deployment on demand;
 15. Ensure due care of premises, equipment, vehicles (including their spare parts, consumables, keys etc.), supplies and other property that is entrusted to him/her;
 16. Perform such other duties as may be assigned.

Recruitment Qualifications: 

 • University Degree in foreign languages, business administration, international relations or other related fields;
 • At least 5 years of progressive experience, preferably in international environment;
 • Fluency in both oral and written English, Romanian, and Russian languages is a must;
 • Experience with technical assistance projects is an asset;
 • Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc.) and advance knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling web-based management systems;
 • Physical aptness and willingness to travel and accept temporary assignments in other EUBAM Offices or Units within the country of deployment.

NOTES:

Email your IOM Personal History form (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) and cover letter in English to the following email address vacancies_moldova@eubam.org.

Please indicate the duty station you are applying for in the subject line of your message.

Female candidates are strongly encouraged to apply.  

Closing date for applications 29 January 2023; however, interested candidates are strongly encouraged to apply sooner.

Those candidates who have already applied in response to earlier advertisement will be automatically considered and do not need to apply again.

Only pre-selected candidates will be contacted for an interview.

Appointment is subject to funding confirmation.

It

Traducere Automata

Assistente amministrativo (stazioni di servizio multiple), ripubblicizzato

Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertised

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) è alla ricerca di un assistente amministrativo nell'ambito della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere in Moldova e Ucraina (EUBAM), secondo il mandato di seguito, a partire dal 1º marzo 2023.

Titolo della posizione:                                      Assistente amministrativo

Stazioni di servizio:                                     più stazioni di servizio nella Repubblica di Moldova (Otaci, Criva, Giurgiulesti, Palanca e Tudora)

Tipo di appuntamento:                         Contratto di servizio

 

Unità organizzative:                           Team sul campo in tutta la Repubblica di Moldova

Durata prevista dell'incarico:      1 marzo 2023 - 30 novembre 2023, con possibilità di proroga

Data di chiusura:                                      29 gennaio 2023

Canone mensile abbonato:                      1300 EUR

Funzioni/responsabilità principali:

Sotto la guida e la supervisione diretta del coordinatore sul campo e la supervisione generale del capo dell'amministrazione, l'attuale presta assistenza al buon funzionamento della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (EUBAM) nella Repubblica moldova. L'assistente amministrativo lavora in stretta collaborazione con lo specialista finanziario, lo specialista delle risorse umane, lo specialista degli acquisti e l'assistente alla sicurezza dell'unità amministrativa EUBAM di Chisinau per raggiungere efficacemente i risultati, anticipare e contribuire alla risoluzione di complesse questioni relative a programmi / progetti e alla fornitura di informazioni. Ci si aspetta che l'incumbent eserciti il pieno rispetto della programmazione, delle norme finanziarie, degli appalti e amministrative, dei regolamenti, delle politiche e delle strategie dell'OIM, nonché dell'attuazione di efficaci sistemi di controllo interno.

Funzioni specifiche: 

 1. Assicurare il regolare svolgimento operativo del progetto seguendo le regole e le procedure operative stabilite dall'OIM e dall'UE;
 2. Partecipare alla preparazione, all'implementazione e al follow-up delle attività del progetto;
 3. fornire supporto logistico (organizzazione del viaggio, compresi visti, biglietti, ecc.) agli esperti EUBAM;
 4. Raccogliere, analizzare e preparare informazioni di base per la Missione;
 5. Facilitare l'audit del progetto, il monitoraggio, la valutazione, le visite sul campo, le missioni degli esperti;
 6. Preparare la corrispondenza relativa alla missione e al progetto;
 7. Mantenere i contatti con istituzioni governative e non governative, autorità locali, ONG, mondo accademico, ecc.
 8. Partecipare alla raccolta dei dati, all'analisi e alla manutenzione dei file relativi ai progetti;
 9. Contribuire alla preparazione e alla rendicontazione dei piani di lavoro annuali e trimestrali del progetto;
 10. Assicurare che la rendicontazione dei progressi sia effettuata in modo tempestivo e di qualità in base alle esigenze dell'OIM, dei donatori dei progetti e della gestione della missione;
 11. Facilitare le attività di formazione/apprendimento relative al progetto;
 12. Fornire traduzioni orali e scritte dall'inglese al rumeno o al russo e viceversa come richiesto dal progetto;
 13. Rileggere e/o modificare la corrispondenza del progetto e altri documenti ufficiali;
 14. accettare prontamente incarichi temporanei che comportano viaggi presso altri uffici o unità EUBAM all'interno del paese di spiegamento, su richiesta;
 15. Assicurare la dovuta cura di locali, attrezzature, veicoli (compresi i loro pezzi di ricambio, materiali di consumo, chiavi, ecc.), forniture e altri beni che gli vengono affidati;
 16. Svolgere tutti gli altri compiti che possono essere assegnati.

Qualifiche di assunzione: 

 • Laurea in lingue straniere, economia aziendale, relazioni internazionali o altri settori correlati;
 • Almeno 5 anni di esperienza progressiva, preferibilmente in ambiente internazionale;
 • La padronanza dell'inglese orale e scritto, del rumeno e del russo è un must;
 • L'esperienza con progetti di assistenza tecnica è una risorsa;
 • Esperienza nell'utilizzo di computer e pacchetti software per ufficio (MS Word, Excel, ecc.) e conoscenza avanzata di pacchetti di fogli di calcolo e database, esperienza nella gestione di sistemi gestionali basati sul web;
 • Idoneità fisica e disponibilità a viaggiare e ad accettare incarichi temporanei in altri uffici o unità EUBAM all'interno del paese di intervento.

NOTE:

Invia il modulo Cronologia personale IOM (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) e lettera di accompagnamento in inglese al seguente indirizzo di posta elettronica vacancies_moldova@eubam.org.

Si prega di indicare la stazione di servizio per cui si sta facendo domanda nella riga dell'oggetto del messaggio.

Le candidate sono fortemente incoraggiate ad applicare.  

Termine ultimo per la presentazione delle candidature 29 gennaio 2023; Tuttavia, i candidati interessati sono fortemente incoraggiati a candidarsi prima.

I candidati che hanno già fatto domanda in risposta a un annuncio precedente saranno automaticamente presi in considerazione e non dovranno ricandidarsi.

Solo i candidati preselezionati saranno contattati per un colloquio.

L'appuntamento è soggetto alla conferma del finanziamento.

Ua

Traducere Automata

Адміністративний помічник (кілька станцій служби), повторно рекламований

Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertised

Міжнародна організація з міграції (МОМ) шукає адміністративного помічника в Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), відповідно до Технічного завдання нижче, який розпочнеться з 1 березня 2023 року.

Посада:                                      адміністративний помічник

Місця служби:                                     Кілька місць служби в Республіці Молдова (Отачі, Крива, Джурджулесті, Паланка і Тудора)

Тип призначення:                         Договір про надання послуг

 

Організаційні підрозділи:                           Польові команди по всій Республіці Молдова

Очікуваний термін призначення:      1 березня 2023 року - 30 листопада 2023 року, з можливістю продовження

Дата закриття:                                      29 січня 2023 року

Щомісячна абонентна плата:                      1300 EUR

Основні функції/обов'язки:

Під керівництвом та безпосереднім наглядом польового координатора та загальним наглядом глави адміністрації чинний керівник надає допомогу в безперебійній роботі Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги (EUBAM) в Республіці Молдова. Адміністративний помічник працює у тісній співпраці зі спеціалістом з фінансів, спеціалістом з персоналу, спеціалістом із закупівель та помічником з безпеки адміністративного підрозділу EUBAM у Кишиневі для ефективного досягнення результатів, передбачення та сприяння вирішенню складних питань, пов'язаних з програмою / проектом, та доставці інформації. Очікується, що чинна влада буде повністю дотримуватися програм, фінансових, закупівельних та адміністративних правил, положень, політик та стратегій МОМ, а також впроваджуватиме ефективні системи внутрішнього контролю.

Специфічні функції: 

 1. Забезпечити безперебійну роботу проекту за допомогою дотримання встановлених МОМ та ЄС операційних правил та процедур;
 2. Брати участь у підготовці, впровадженні та подальшому виконанні проекту;
 3. Надавати логістичну підтримку (організацію подорожей, включаючи візи, квитки тощо) експертам EUBAM;
 4. Збирати, аналізувати та готувати довідкову інформацію для Місії;
 5. Сприяти аудиту проектів, моніторингу, оцінці, виїзним візитам, місіям експертів;
 6. Підготувати кореспонденцію щодо місії та проекту;
 7. Підтримувати контакти з урядовими та неурядовими установами, місцевими органами влади, неурядовими організаціями, науковими колами тощо.
 8. Брати участь у зборі, аналізі та підтримці файлів, пов'язаних з проектами;
 9. Сприяння підготовці та складанню звітності річних та квартальних робочих планів проекту;
 10. Запевняти, що звітування про виконану роботу здійснюється вчасно та якісно на основі вимог МОМ, донорів проекту та керівництва Місії;
 11. Сприяти навчальній/навчальній діяльності, пов'язаній з проектом;
 12. Надавати усні та письмові переклади з англійської на румунську або російську мови і навпаки, як того вимагає проект;
 13. Вичитувати та/або редагувати листування проекту та інші офіційні документи;
 14. Легко приймати тимчасові доручення, пов'язані з поїздкою до інших офісів або підрозділів EUBAM в межах країни розгортання на вимогу;
 15. Забезпечувати належний догляд за приміщеннями, обладнанням, транспортними засобами (у тому числі їх запасними частинами, витратними матеріалами, ключами тощо), витратними матеріалами та іншим майном, яке йому ввірено;
 16. Виконувати інші обов'язки, які можуть бути покладені.

Кваліфікація рекрутингу: 

 • Вища освіта з іноземних мов, ділового адміністрування, міжнародних відносин або інших суміжних галузей;
 • Не менше 5 років прогресивного досвіду, бажано в міжнародному середовищі;
 • Вільне володіння як усною, так і письмовою англійською, румунською та російською мовами є обов'язковим;
 • Досвід роботи з проектами технічної допомоги є перевагою;
 • Досвід використання комп'ютерів та пакетів офісного програмного забезпечення (MS Word, Excel тощо) та поглиблення знань про пакети електронних таблиць та баз даних, досвід роботи з веб-системами управління;
 • Фізична схильність та готовність подорожувати та приймати тимчасові доручення в інших офісах або підрозділах EUBAM в країні дислокації.

НОТАТКИ:

Надішліть електронною поштою форму особистої історії МОМ (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) та супровідний лист англійською мовою на наступну адресу електронної пошти vacancies_moldova@eubam.org.

Будь ласка, вкажіть місце служби, на яке ви подаєте заявку, у темі вашого повідомлення.

Кандидаткам-жінкам настійно рекомендується подати заявку.  

Кінцевий термін подання заявок 29 січня 2023 року; однак зацікавленим кандидатам настійно рекомендується подати заявку раніше.

Ті кандидати, які вже подали заявку у відповідь на більш ранню рекламу, будуть автоматично розглянуті і не потрібно буде подавати заявку повторно.

На співбесіду будуть зв'язуватися тільки з попередньо відібраними кандидатами.

Призначення підлягає підтвердженню фінансуванням.

Bg

Traducere Automata

Административен сътрудник (множество дежурства), ререкламиран

Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertised

Международната организация по миграция (МОМ) търси административен сътрудник в рамките на мисията на Европейския съюз за гранична помощ в Молдова и Украйна (EUBAM), съгласно мандата по-долу, която ще започне на 1 март 2023 г.

Заглавие на позицията:                                      Административен сътрудник

Дежурни станции:                                     Множество дежурни станции в Република Молдова (Otaci, Criva, Giurgiulesti, Palanca и Tudora)

Вид на срещата:                         Договор за сервиз

 

Организационни единици:                           Полеви екипи в Република Молдова

Очаквана продължителност на възлагането: 1 март 2023 г. - 30 ноември 2023 г.,      с възможност за удължаване

Краен срок: 29 януари 2023 г.                                     

Абонат месечна такса:                      1300 EUR

Основни функции/отговорности:

Под ръководството и прекия надзор на координатора на място и цялостния надзор на началника на администрацията действащият съдейства за гладкото функциониране на мисията на Европейския съюз за гранична помощ (EUBAM) в Република Молдова. Административният асистент работи в тясно сътрудничество с финансовия специалист, специалиста по човешки ресурси, специалиста по обществени поръчки и асистента по сигурността на административното звено на EUBAM в Кишинев за ефективно постигане на резултати, предвиждане и допринасяне за решаването на сложни въпроси, свързани с програмата / проекта и предоставянето на информация. От заварения оператор се очаква да спазва изцяло програмните, финансовите, обществените и административните правила, разпоредби, политики и стратегии на МОМ, както и прилагането на ефективни системи за вътрешен контрол.

Специфични функции: 

 1. Осигуряване на гладкото функциониране на проекта чрез следване на установените от МОМ и ЕС оперативни правила и процедури;
 2. Участва в подготовката, изпълнението и проследяването на дейностите по проекта;
 3. Предоставяне на логистична подкрепа (организиране на пътувания, включително визи, билети и др.) на експертите на EUBAM;
 4. Събира, анализира и подготвя основна информация за мисията;
 5. Улесняване на одита на проекта, мониторинга, оценката, посещенията на място, мисиите на експертите;
 6. Изготвя кореспонденция, свързана с мисията и проекта;
 7. Поддържа контакти с правителствени и неправителствени институции, местни власти, неправителствени организации, академични среди и др.
 8. Участва в събирането, анализа и поддръжката на файлове, свързани с проекти;
 9. Принос към изготвянето и отчитането на годишните и тримесечните работни планове на проекта;
 10. Гарантиране, че отчитането на напредъка се извършва своевременно и качествено въз основа на изискванията на МОМ, донорите на проекти и управлението на мисията;
 11. Улесняване на свързаните с проекта обучителни/учебни дейности;
 12. Предоставяне на устни и писмени преводи от английски на румънски или руски език и обратно, както се изисква от проекта;
 13. Проверка и/или редактиране на кореспонденцията по проекта и други официални документи;
 14. Лесно приемане на временни назначения, включващи пътуване до други офиси или звена на EUBAM в страната на разполагане при поискване;
 15. Осигурява дължимата грижа за помещенията, оборудването, превозните средства (включително техните резервни части, консумативи, ключове и др.), консумативи и друго имущество, което му е поверено;
 16. Изпълнява такива други задължения, каквито могат да бъдат възложени.

Квалификации за набиране на персонал: 

 • Университетска степен по чужди езици, бизнес администрация, международни отношения или други свързани области;
 • Най-малко 5 години прогресивен опит, за предпочитане в международна среда;
 • Владеенето както на устен, така и на писмен английски, румънски и руски език е задължително;
 • Опитът с проекти за техническа помощ е предимство;
 • Опит в използването на компютри и офис софтуерни пакети (MS Word, Excel и др.) и предварително познаване на електронни таблици и пакети от бази данни, опит в работата с уеб-базирани системи за управление;
 • Физическа пригодност и желание за пътуване и приемане на временни назначения в други офиси или звена на EUBAM в държавата на разполагане.

БЕЛЕЖКИ:

Изпратете по имейл формуляра за лична история на МОМ (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) и мотивационно писмо на английски език на следния имейл адрес vacancies_moldova@eubam.org.

Моля, посочете дежурството, за което кандидатствате, в темата на вашето съобщение.

Жените кандидати са силно насърчавани да кандидатстват.  

Краен срок за кандидатстване 29 януари 2023 г.; Заинтересованите кандидати обаче силно се насърчават да кандидатстват по-рано.

Кандидатите, които вече са кандидатствали в отговор на по-ранна реклама, ще бъдат автоматично разглеждани и не е необходимо да кандидатстват отново.

Само предварително подбрани кандидати ще бъдат потърсени за интервю.

Назначаването подлежи на потвърждаване на финансирането.

Ru

Traducere Automata

Помощник по административным вопросам (несколько мест службы), повторно объявлен

Administrative Assistant (multiple duty-stations), re-advertised

Международная организация по миграции (МОМ) ищет административного помощника в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), согласно приведенному ниже техническому заданию, которая начнется 1 марта 2023 года.

Должность:                                      Помощник по административным вопросам

Места службы:                                     Несколько мест службы в Республике Молдова (Отачи, Крива, Джурджулешть, Паланка и Тудора)

Тип назначения:                         Контракт на обслуживание

 

Организационные подразделения:                           Полевые группы по всей Республике Молдова

Ожидаемая продолжительность назначения:      1 марта 2023 года - 30 ноября 2023 года, с возможностью продления

Дата закрытия:                                      29 января 2023

Абонентская ежемесячная плата:                      1300 EUR

Основные функции/обязанности:

Под руководством и непосредственным руководством полевого координатора и общим надзором начальника администрации действующий сотрудник оказывает содействие в бесперебойном функционировании Миссии Европейского союза по приграничной помощи (EUBAM) в Республике Молдова. Административный помощник работает в тесном сотрудничестве со специалистом по финансам, специалистом по персоналу, специалистом по закупкам и помощником по безопасности Административного подразделения EUBAM в Кишиневе для эффективного достижения результатов, прогнозирования и содействия решению сложных вопросов, связанных с программами / проектами, и предоставлению информации. Ожидается, что сотрудник на этой должности будет полностью соблюдать программные, финансовые, закупочные и административные правила, положения, политику и стратегии МОМ, а также внедрять эффективные системы внутреннего контроля.

Специфические функции: 

 1. Обеспечить бесперебойную работу проекта путем соблюдения установленных МОМ и ЕС оперативных правил и процедур;
 2. Участвовать в подготовке, осуществлении и последующей деятельности по проектам;
 3. Оказание материально-технической поддержки (организация поездок, включая визы, билеты и т.д.) экспертам EUBAM;
 4. Собирать, анализировать и готовить справочную информацию для Миссии;
 5. Содействие проведению ревизий проектов, контролю, оценке, поездкам на места, миссиям экспертов;
 6. Подготовка корреспонденции, связанной с миссиями и проектами;
 7. Поддерживать контакты с правительственными и неправительственными учреждениями, местными органами власти, НПО, научными кругами и т.д.
 8. Участвовать в сборе, анализе и ведении файлов, связанных с проектами;
 9. Содействие подготовке годовых и квартальных планов работы и отчетности по проекту;
 10. обеспечить, чтобы отчетность о ходе работы представлялась своевременно и качественно с учетом требований МОМ, доноров проектов и руководства Миссии;
 11. Содействовать проведению связанных с проектом мероприятий по профессиональной подготовке/обучению;
 12. Предоставление устных и письменных переводов с английского на румынский или русский и наоборот в соответствии с требованиями проекта;
 13. Корректировать и/или редактировать корреспонденцию проекта и другие официальные документы;
 14. С готовностью принимать временные назначения, связанные с поездками в другие офисы или подразделения EUBAM в стране развертывания по требованию;
 15. Обеспечить должный уход за помещениями, оборудованием, транспортными средствами (включая их запасные части, расходные материалы, ключи и т.д.), расходными материалами и другим имуществом, которое вверено ему;
 16. Выполнять такие другие обязанности, которые могут быть возложены.

Квалификация по подбору персонала: 

 • Высшее образование в области иностранных языков, делового администрирования, международных отношений или других смежных областей;
 • Не менее 5 лет прогрессивного опыта, предпочтительно в международной среде;
 • Свободное владение как устным, так и письменным английским, румынским и русским языками является обязательным;
 • Опыт работы с проектами технической помощи является преимуществом;
 • Опыт использования компьютеров и пакетов офисного программного обеспечения (MS Word, Excel и др.) и углубление знаний о пакетах электронных таблиц и баз данных, опыт работы с веб-системами управления;
 • Физическая пригодность и готовность путешествовать и принимать временные назначения в других офисах или подразделениях EUBAM в стране развертывания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Отправьте по электронной почте форму личной истории МОМ (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) и сопроводительное письмо на английском языке на следующий адрес электронной почты vacancies_moldova@eubam.org.

Пожалуйста, укажите место службы, на которое вы претендуете, в строке темы вашего сообщения.

Кандидатам-женщинам настоятельно рекомендуется подавать заявки.  

Последний день подачи заявок 29 января 2023 года; однако заинтересованным кандидатам настоятельно рекомендуется подать заявку раньше.

Те кандидаты, которые уже подали заявку в ответ на более раннее объявление, будут автоматически рассмотрены и не нуждаются в повторной подаче заявки.

Для собеседования свяжутся только с предварительно отобранными кандидатами.

Назначение подлежит подтверждению финансирования.

Articol adaugat de: Tatiana Profir