Termen extins: A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a unei experte/ expert sau grup de experte/ți pentru elaborarea suportului de curs și livrarea unui curs de instruire în domeniul abilitării economiceAsociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada  6 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Centrul de Drept al Femeilor (CDF) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) implementează Programul „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu susținerea UN Women și sprijinul financiar al Suediei.

Scopului Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unei expertei/ unui expert sau unui grup de experte/ți pentru elaborarea suportului de curs și livrare de instruiri în domeniul abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen. Persoanele selectate vor activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu managementul CDF și PNFM.

Responsabilități

 1. Elaborarea unui program de consolidare a capacităților (suport de curs) în domeniul abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen pentru reprezentanții instituțiilor de stat cu atribuții în domeniu, reprezentanți din cadrul Ministerului  Muncii și Protecției Sociale (MMPS),  Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de Muncă (ANOFM), Agenției Naționale Asistență Socială (ANAS), prestatori de servicii, organizații neguvernamentale și alte părți interesate;
 2. Elaborarea design-ului unui curs de instruire și al agendei de instruire pentru 1 zi (8 ore cu prezență fizică), care să răspundă la nevoile specifice de consolidare a capacităților a grupului țintă. În caz de schimbare a situației COVID-19, agenda urmează a fi adaptată la regim online;
 3. Coordonarea activităților de elaborare a suportului de curs și livrare de cursuri de instruire de o zi în relație cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate ale proiectului;
 4. Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 5. Livrarea a 8 (opt) cursuri de instruire cu durata de 1 zi pentru grupul țintă inclusiv pentru reprezentanți din  5 raioane Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și Ștefan-Vodă; (Cursul de instruire va fi livrat în limba: română, în caz de necesitate materialele vor fi traduse în rusă de către organizatori);
 6. Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate;
 7. Cerințe față de tematicile incluse în suportul de curs și agenda instruirii se vor baza pe nevoile specifice de consolidare a capacităților identificate în procesul consultărilor  care vor include, dar nu se vor rezuma la subiectele:
 • Noțiuni generale despre fenomenul violenței;
 • Interacțiunea eficientă cu victimele/ supraviețuitoarele violenței de gen, răspunsul la nevoile grupurilor de  femei cu multiple vulnerabilități;
 • Prestarea serviciilor esențiale care să răspundă nevoilor speciale a femeilor, supraviețuitoare a violenței în bază de gen;
 • Rolurile autorităților și instituțiilor abilitate prin legislație cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței și cooperarea dintre ele;
 • Facilitarea de referiri efective către servicii de asistență pentru crearea independenței economice, recuperare și autonomie; Mecanisme de sprijin necesare pentru abilitarea economică și integrarea supraviețuitorilor în piața muncii;
 • Prezentarea celor mai bune practici în domeniu și referințe a cadrului legal (UE/Republica Moldova).

Nr.

Livrabile

Materiale/ Cantitatea

Termen de livrare

1.

Program de consolidare de capacități (Suport de curs);

- Draft preliminar ;

- Draft final;

30 Martie 2022

2.

- Agenda de instruire;

- Materiale de suport (inclusiv prezentări, fișe de lucru);

- Agenda, materiale distribuite;

15 Aprilie 2022

3.

- Realizarea a 8 instruiri ;

- Raport de activitate ;

- Liste ale participanților, chestionare;

- Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală cu recomandări de consolidare;

aprilie-august 2022

Calificări și abilități

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă și/sau master în domeniu de referință;
 2. Minim 5 ani experiență în calitate de formator/trainer în organizarea atelierelor practice și participative orientate spre dezvoltarea abilităților;
 3. Abilități demonstrate de comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 4. Minim 5 ani experiență de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice sau organizații internaționale în domeniul egalității de gen, violenței în bază de gen sau domenii interconexe;
 5. Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă, egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, violenței în familie;
 6. Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă;
 7. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, și punctualitate;
 8. Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc.
 9. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză.

Dosarul de aplicare va include:

 • Descriere succintă a conceptul programului de formare, care descrie subiectele ce urmează a fi acoperite și instrumentele, care vor fi utilizate pentru ca procesul să fie participativ și să răspundă necesităților grupului țintă;
 • CV-ul (trebuie să indice clar experiența formatorilor în domeniul vizat de instruire);
 • Oferta financiară (onorariul net) per zi de muncă în MDL (lei moldovenești). În cazul persoanelor juridice, oferta financiară va fi prezentantă în MDL la cota zero TVA;
 • Cel puţin 2 referinţe care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului, să facă referire la instruiri anterioare desfășurate pe subiecte similare.

Criterii de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;
 • Experiența relevantă în domeniul solicitat;
 • Relevanța cu domeniul sarcinii;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și PNFM în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicare numărului de zile lucrate).

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 07 martie 2022, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md  cu mențiunea „Concurs expertă/expert sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.