National UN Youth Volunteer. Project AssistantRo

Traducere Automata

Voluntar național onu pentru tineret

National UN Youth Volunteer

Entitate gazdă: Un Women Moldova

Titlu: Voluntar național onu pentru tineret

Varsta: 18 - 26

Naționalitate: Candidatul trebuie să fie refugiat național ucrainean

Durata: 6 luni

Numărul Voluntarilor UN: 2

Descrierea sarcinii: În cadrul autorității delegate și sub supravegherea managerului de proiect sau a reprezentantului (reprezentanților) mandatați de acesta, voluntarul național al ONU:

 • Asigurarea suportului administrativ și logistic:
 • Să ofere sprijin administrativ activităților și finanțelor agențiilor de executare/părților responsabile.
 • Oferirea de suport logistic organizației pe probleme legate de program și operațiuni;
 • Redactează documente de solicitare și contribuie la articole/scrieri despre experiențele din teren atunci când este necesar.
 • Identificarea surselor și colectarea și compilarea datelor și informațiilor pentru pregătirea documentelor, orientărilor, discursurilor și documentelor de poziție, în colaborare cu echipa programului.
 • Orice alte responsabilități/funcții considerate necesare de către supraveghetor/sau managerul superior pentru a îndeplini nivelul serviciilor din organizație.
 • Suport pentru organizarea proceselor de achizitii. Suport pentru întreținerea biroului și gestionarea activelor:
 • Întreținerea dosarelor și a înregistrărilor relevante pentru birou și întreținerea aferentă.
 • Colectați și mențineți sistemul de evidență financiară și administrativă. Sprijin pentru consolidarea cunoștințelor și schimbul de cunoștințe:
 • Furnizarea sprijinului administrativ necesar pentru gestionarea eficientă a cunoștințelor. În plus, voluntarii ONU sunt încurajați să integreze mandatul programului VOLUNTARI ONU în cadrul misiunii lor și să promoveze acțiunile voluntare prin implicarea comunităților în cursul activității lor. Ca atare, voluntarii ONU ar trebui să dedice o parte din timpul lor de lucru unora dintre următoarele activități sugerate:
 • Să-și consolideze cunoștințele și înțelegerea conceptului de voluntariat prin citirea publicațiilor relevante ale UNV și a publicațiilor externe și să participe activ la activitățile UNV (de exemplu, la evenimente care marchează Ziua internațională a voluntariatului).
 • Familiarizați-vă și construiți-vă pe formele tradiționale și/sau locale de voluntariat din țara gazdă.
 • Furnizați rapoarte de auto-raportare anuale și de încheiere a misiunii cu privire la acțiunile, rezultatele și oportunitățile voluntarilor ONU.
 • Contribuiți cu articole/scrieri despre experiențele de teren și trimiteți-le pentru publicații/site-uri web ale UNV, buletine informative, comunicate de presă etc.
 • Asistați cu programul UNV Buddy pentru voluntarii ONU nou-sosiți.
 • Promovarea sau consilierea grupurilor locale în utilizarea voluntariatului online sau încurajarea persoanelor și organizațiilor locale relevante să utilizeze serviciul de voluntariat online UNV ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic.

Cerințe:

 • Nivel de studii necesare: Învățământul secundar
 • Domenii de specializare: Administratie, Logistica, Achizitii

Candidații sunt încurajați să-și trimită CV-ul la adresa de e-mail: ala.svet@unwomen.org sau se aplică prin intermediul link-ul: https://app.unv.org/opportunities/1713513601943808/candidates/longlisted

Data limită de înscriere: 24 ianuarie 2023

En

Articol Original

National UN Youth Volunteer

National UN Youth Volunteer

Host Entity: Un Women Moldova

Title: National UN Youth Volunteer. Project Assistant.

Age: 18 – 26

Nationality: The candidate must be Ukrainian national Refugee

Duration: 6 months

Number of UN Volunteers: 2

Task Description: Within the delegated authority and under the supervision of Project Manager or her designated mandated representative(s), the National UN Volunteer will:

 • Provide the administrative and logistical support:
 • Provide administrative support to the executing agencies/responsible parties activities and finances.
 • Provide logistic support to the organization on programme and operations related issues;
 • Draft solicitation documents and contribute to articles/write-ups on field experiences when necessary.
 • Identify sources and gather and compile data and information for the preparation of documents, guidelines, speeches and position papers, in collaboration with the Programme team.
 • Any other responsibilities/functions deemed necessary by the supervisor/or senior manager to meet the level of the services in the organization.
 • Support to organization of procurement processes. Support to office maintenance and assets management:
 • Maintenance of files and records relevant to office and related maintenance.
 • Collect and maintain the finance and administrative filing system. Support to knowledge building and knowledge sharing:
 • Provision of necessary administrative support for effective knowledge management. Furthermore, UN Volunteers are encouraged to integrate the UN Volunteers programme mandate within their assignment and promote voluntary action through engagement with communities in the course of their work. As such, UN Volunteers should dedicate a part of their working time to some of the following suggested activities:
 • Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark International Volunteer Day).
 • Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country.
 • Provide annual and end of assignment self-reports on UN Volunteer actions, results and opportunities.
 • Contribute articles/writeups on field experiences and submit them for UNV publications/websites, newsletters, press releases, etc.
 • Assist with the UNV Buddy Programme for newly-arrived UN Volunteers.
 • Promote or advise local groups in the use of online volunteering or encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.

Requirements:

 • Required education level: Secondary education
 • Areas of specialization: Administration, Logistic, Procurement

The candidates are encouraged to send their CV to the e-mail address: ala.svet@unwomen.org or apply through the link: https://app.unv.org/opportunities/1713513601943808/candidates/longlisted

Application deadline: 25 January 2023

It

Traducere Automata

Volontariato nazionale delle Nazioni Unite per i giovani

National UN Youth Volunteer

Entità ospitante: Un Women Moldova

Titolo: Volontariato nazionale delle Nazioni Unite per i giovani

Età: 18 – 26

Nazionalità: Il candidato deve essere un rifugiato ucraino

Durata: 6 mesi

Descrizione dell'attività: Nell'ambito dell'autorità delegata e sotto la supervisione del Project Manager o dei suoi rappresentanti designati, il Volontario Nazionale delle Nazioni Unite:

 • Fornire il supporto amministrativo e logistico:
 • Fornire supporto amministrativo alle attività e alle finanze delle agenzie esecutrici / parti responsabili.
 • Fornire supporto logistico all'organizzazione su questioni relative al programma e alle operazioni;
 • Redigere documenti di sollecitazione e contribuire ad articoli / scritture sulle esperienze sul campo quando necessario.
 • Identificare le fonti e raccogliere e compilare dati e informazioni per la preparazione di documenti, linee guida, discorsi e position paper, in collaborazione con il team del Programma.
 • Qualsiasi altra responsabilità / funzione ritenuta necessaria dal supervisore / o senior manager per soddisfare il livello dei servizi nell'organizzazione.
 • Supporto all'organizzazione dei processi di approvvigionamento. Supporto alla manutenzione degli uffici e alla gestione degli asset:
 • Manutenzione di file e registri relativi all'ufficio e relativa manutenzione.
 • Raccogliere e mantenere il sistema di archiviazione finanziaria e amministrativa. Supporto alla creazione e alla condivisione delle conoscenze:
 • Fornitura del supporto amministrativo necessario per un'efficace gestione delle conoscenze. Inoltre, i volontari delle Nazioni Unite sono incoraggiati a integrare il mandato del programma UN Volunteers all'interno del loro incarico e a promuovere l'azione volontaria attraverso l'impegno con le comunità nel corso del loro lavoro. Pertanto, i volontari delle Nazioni Unite dovrebbero dedicare una parte del loro tempo di lavoro ad alcune delle seguenti attività suggerite:
 • Rafforzare la loro conoscenza e comprensione del concetto di volontariato leggendo pubblicazioni UNV e esterne pertinenti e prendere parte attiva alle attività UNV (ad esempio in eventi che segnano la Giornata internazionale del volontariato).
 • Conoscere e sviluppare forme tradizionali e / o locali di volontariato nel paese ospitante.
 • Fornire auto-relazioni annuali e di fine incarico sulle azioni, i risultati e le opportunità dei volontari delle Nazioni Unite.
 • Contribuisci con articoli / articoli su esperienze sul campo e inviali per pubblicazioni / siti Web UNV, newsletter, comunicati stampa, ecc.
 • Assistere con il programma UNV Buddy per i volontari delle Nazioni Unite appena arrivati.
 • Promuovere o consigliare gruppi locali nell'uso del volontariato online o incoraggiare individui e organizzazioni locali pertinenti a utilizzare il servizio di volontariato online UNV ogni volta che tecnicamente possibile.

Fabbisogno:

 • Livello di istruzione richiesto: Istruzione secondaria
 • Aree di specializzazione: Amministrazione, Logistica, Approvvigionamento

I candidati sono invitati a inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail: ala.svet@unwomen.org oppure fai domanda tramite il link: https://app.unv.org/opportunities/1713513601943808/candidates/longlisted

Scadenza per la presentazione delle domande: 24 gennaio 2023

Ua

Traducere Automata

Національний молодіжний волонтер ООН

National UN Youth Volunteer

Приймаюча організація: ООН Жінки Молдова

Назва: Національний молодіжний волонтер ООН

Вік: 18 – 26

Національності: Кандидат повинен бути національним біженцем України

Тривалість: 6 місяців

Опис завдання: У межах делегованих повноважень та під наглядом керівника проекту або призначеного нею уповноваженого представника(ів) Національний волонтер ООН зобов'язується:

 • Надаємо адміністративну та матеріально-технічну підтримку:
 • Надавати адміністративну підтримку діяльності та фінансам виконавчих органів / відповідальних сторін.
 • Надавати логістичну підтримку організації з питань, пов'язаних з програмою та операціями;
 • Готуйте документи для запитів та робіть внесок у статті / записи про польовий досвід, коли це необхідно.
 • Визначати джерела, збирати та компілювати дані та інформацію для підготовки документів, методичних рекомендацій, виступів та позиційних документів у співпраці з командою Програми.
 • Будь-які інші обов'язки/функції, які керівник / або старший менеджер вважають необхідними для задоволення рівня послуг в організації.
 • Супровід організації процесів закупівель. Супровід офісного обслуговування та управління активами:
 • Ведення файлів і записів, що мають відношення до канцелярії та пов'язаного з нею обслуговування.
 • Збирати та підтримувати фінансову та адміністративну систему подачі. Підтримка побудови знань та обміну знаннями:
 • Надання необхідної адміністративної підтримки для ефективного управління знаннями. Крім того, волонтерів ООН заохочують інтегрувати мандат програми ООН Волонтерів у межах свого призначення та сприяти добровільним діям через взаємодію з громадами під час їхньої роботи. Таким чином, волонтери ООН повинні присвятити частину свого робочого часу деяким з наступних запропонованих заходів:
 • Поглибити свої знання та розуміння поняття волонтерства, читаючи відповідні публікації УНВ та зовнішні видання та брати активну участь у заходах УНВ (наприклад, у заходах з нагоди Міжнародного дня волонтера).
 • Ознайомтеся та спирайтеся на традиційні та/або місцеві форми волонтерства в країні перебування.
 • Надавати щорічні та кінцеві самозвіти про волонтерські дії, результати та можливості ООН.
 • Надсилайте статті/записи про польовий досвід та надсилайте їх для публікацій/веб-сайтів UNV, інформаційних бюлетенів, прес-релізів тощо.
 • Допоможіть з Програмою приятелів УНВ для новоприбулих волонтерів ООН.
 • Пропагувати або консультувати місцеві групи щодо використання онлайн-волонтерства або заохочувати відповідних місцевих осіб та організації користуватися послугою онлайн-волонтерства UNV, коли це технічно можливо.

Вимоги:

 • Необхідний рівень освіти: Середня освіта
 • Напрямки спеціалізації: Адміністрування, Логістика, Закупівлі

Кандидатам пропонується надіслати своє резюме на електронну адресу: ala.svet@unwomen.org або подайте заявку за посиланням: https://app.unv.org/opportunities/1713513601943808/candidates/longlisted

Дедлайн подачі заявок: 24 січня 2023 року

Bg

Traducere Automata

Национален младежки доброволец на ООН

National UN Youth Volunteer

Хост обект: Un Women Молдова

Заглавие: Национален младежки доброволец на ООН

Години: 18 – 26

Народност: Кандидатът трябва да е украински национален бежанец

Продължителност: 6 месеца

Описание на задачата: В рамките на делегираните правомощия и под надзора на ръководителя на проекта или определения(те) упълномощен(и) представител(и) националният доброволец на ООН:

 • Осигуряване на административна и логистична подкрепа:
 • Предоставяне на административна подкрепа на дейностите и финансите на изпълняващите агенции/отговорните страни.
 • Осигуряване на логистична подкрепа на организацията по въпроси, свързани с програмата и операциите;
 • Изготвяне на документи за покана и допринасяне за статии / вписвания на опит на място, когато е необходимо.
 • Идентифициране на източници и събиране и събиране на данни и информация за изготвяне на документи, насоки, изказвания и документи за изразяване на позиция, в сътрудничество с екипа на програмата.
 • Всякакви други отговорности/функции, считани за необходими от надзора/или висшия мениджър, за да се отговори на нивото на услугите в организацията.
 • Подкрепа за организиране на процесите на възлагане на обществени поръчки. Подкрепа за поддръжка на офиса и управление на активите:
 • Поддържане на досиета и записи, свързани с офиса и свързаната с него поддръжка.
 • Събиране и поддържане на финансовата и административната система за архивиране. Подкрепа за изграждане на знания и споделяне на знания:
 • Осигуряване на необходимата административна подкрепа за ефективно управление на знанията. Освен това доброволците на ООН се насърчават да интегрират мандата на програмата на ООН за доброволци в рамките на своята задача и да насърчават доброволните действия чрез ангажиране с общностите в хода на тяхната работа. Като такива, доброволците на ООН трябва да посветят част от работното си време на някои от следните предложени дейности:
 • Укрепване на техните знания и разбиране на концепцията за доброволчеството чрез четене на съответните UNV и външни публикации и активно участие в дейностите на UNV (например в събития, които отбелязват Международния ден на доброволеца).
 • Да се запознаят и да надграждат традиционните и/или местните форми на доброволчество в приемащата страна.
 • Предоставяне на годишни и крайни самоотчети за доброволческите действия, резултати и възможности на ООН.
 • Принос статии / writeups на място опит и да ги представят за UNV публикации / уебсайтове, бюлетини, съобщения за пресата и т.н.
 • Подпомагане на програмата UNV Buddy за новопристигнали доброволци на ООН.
 • Насърчаване или съветване на местни групи при използването на онлайн доброволчество или насърчаване на съответните местни лица и организации да използват услугата за онлайн доброволчество на UNV, когато това е технически възможно.

Изисквания:

 • Необходимо образователно ниво: Средно образование
 • Области на специализация: Администрация, Логистика, Обществени поръчки

Кандидатите се насърчават да изпратят своята автобиография на имейл адрес: ala.svet@unwomen.org или кандидатствайте чрез връзката: https://app.unv.org/opportunities/1713513601943808/candidates/longlisted

Краен срок за кандидатстване: 24 януари 2023 г.

Ru

Traducere Automata

Национальный молодежный волонтер ООН

National UN Youth Volunteer

Хост-сущность: Оон-Женщины в Молдове

Титул: Национальный молодежный волонтер ООН

Возраст: 18 – 26

Национальность: Кандидат должен быть гражданином Украины Беженец

Продолжительность: 6 месяцев

Описание задачи: В рамках делегированных полномочий и под наблюдением руководителя проекта или назначенного ею уполномоченного представителя (представителей) Национальный доброволец ООН:

 • Обеспечить административную и материально-техническую поддержку:
 • Оказание административной поддержки учреждениям-исполнителям/ответственным сторонам в деятельности и финансах.
 • оказывать материально-техническую поддержку организации по вопросам, связанным с программами и операциями;
 • Подготовка проектов тендерной документации и внесение, при необходимости, вклада в подготовку статей/статей об опыте работы на местах.
 • Определение источников и сбор и обобщение данных и информации для подготовки документов, руководящих принципов, выступлений и документов с изложением позиции в сотрудничестве с группой Программы.
 • Любые другие обязанности/функции, которые руководитель/или старший менеджер сочтет необходимыми для достижения уровня услуг в организации.
 • Сопровождение организации закупочных процессов. Поддержка в обслуживании офиса и управлении активами:
 • Ведение файлов и записей, имеющих отношение к служебному делу, и связанное с этим ведение.
 • Сбор и ведение финансовой и административной системы регистрации. Поддержка накопления знаний и обмена знаниями:
 • Обеспечение необходимой административной поддержки для эффективного управления знаниями. Кроме того, добровольцам Организации Объединенных Наций рекомендуется интегрировать мандат программы добровольцев Организации Объединенных Наций в рамки своих задач и содействовать добровольческой деятельности путем взаимодействия с общинами в ходе своей работы. Таким образом, добровольцы ООН должны посвящать часть своего рабочего времени некоторым из следующих предлагаемых мероприятий:
 • Углублять свои знания и понимание концепции добровольчества путем чтения соответствующих доонских и внешних публикаций и принимать активное участие в деятельности ДООН (например, в мероприятиях, посвященных Международному дню добровольцев).
 • Быть знакомым с традиционными и/или местными формами добровольчества в принимающей стране и развивать их.
 • Предоставлять ежегодные и заключительные самоотчеты о действиях, результатах и возможностях добровольцев ООН.
 • Представлять статьи/статьи об опыте работы на местах и представлять их для публикаций/веб-сайтов ДООН, информационных бюллетеней, пресс-релизов и т.д.
 • Оказание помощи в осуществлении программы ДООН «Бадди» для вновь прибывших добровольцев Оон.
 • Поощрять или консультировать местные группы в использовании онлайнового добровольчества или поощрять соответствующих местных лиц и организации к использованию онлайновой службы добровольцев ДООН, когда это технически возможно.

Требования:

 • Требуемый уровень образования: Среднее образование
 • Области специализации: Администрация, Логистика, Закупки

Кандидатам рекомендуется присылать свое резюме на адрес электронной почты: ala.svet@unwomen.org или подать заявку по ссылке: https://app.unv.org/opportunities/1713513601943808/candidates/longlisted

Срок подачи заявок: 24 января 2023