National UN Volunteer Specialist. Local CoordinatorsRo

Traducere Automata

Specialistul național al voluntarilor ONU

National UN Volunteer Specialist

Entitate gazdă: Un Women Moldova

Titlu: Specialistul național al voluntarilor ONU

Varsta: 27 - 80

Naționalitate: Candidatul trebuie să fie refugiat național ucrainean

Durata: 6 luni

Numărul Voluntarilor UN: 3

Descrierea sarcinii: În cadrul autorității delegate și sub supravegherea managerului de proiect sau a reprezentantului (reprezentanților) mandatați de acesta, voluntarul național al ONU:

 • Coordonarea activităților de consultare cu organizațiile societății civile care lucrează în domeniul răspunsului refugiaților în regiunile nordice, centrale și/sau sudice ale Republicii Moldova.
 • Contribuiți la organizarea de acțiuni de dezvoltare a capacităților, cum ar fi ateliere de lucru, traininguri și webinarii pentru și cu refugiații.
 • Colectarea de date privind accesul sporit la oportunitățile de subzistență, activele, competențele și oportunitățile necesare în Moldova pentru femeile refugiate ucrainene și supraviețuitorii fetelor din GBV și pentru cei aflați în situații de risc.
 • Să contribuie la consolidarea acțiunilor intersectoriale, cu accent pe integrarea activităților legate de răspunsul refugiaților (educație, sănătate, MHPSS).
 • Menținerea comunicării cu UN Women CO și sprijinirea identificării nevoilor, barierelor și lacunelor. •să contribuie la consolidarea creării de rețele între refugiați și comunitate.
 • Construirea de rețele cu alți voluntari din alte sectoare pentru a facilita soluțiile și răspunsurile;
 • Identificați refugiații cu nevoi și preocupări specifice ale diferitelor grupuri și trimiteți-i la servicii prin intermediul căilor de trimitere existente.
 • Sprijin pentru elaborarea de produse de cunoaștere, documentarea poveștilor de succes, lecțiile învățate și cele mai bune practici, inclusiv elaborarea de povești de interes uman.
 • Furnizarea de contribuții pentru pregătirea rapoartelor, informărilor, prezentărilor și punctelor de discuție;
 • Orice alte sarcini conexe pot fi solicitate sau atribuite de supraveghetor. În plus, voluntarii ONU sunt încurajați să integreze mandatul programului VOLUNTARI ONU în cadrul misiunii lor și să promoveze acțiunile voluntare prin implicarea comunităților în cursul activității lor. Ca atare, voluntarii ONU ar trebui să dedice o parte din timpul lor de lucru unora dintre următoarele activități sugerate:
 • Să-și consolideze cunoștințele și înțelegerea conceptului de voluntariat prin citirea publicațiilor relevante ale UNV și a publicațiilor externe și să participe activ la activitățile UNV (de exemplu, la evenimente care marchează Ziua internațională a voluntariatului).
 • Să cunoască și să se bazeze pe formele tradiționale și/sau locale de voluntariat din țara gazdă;
 • Furnizați rapoarte de auto-raportare anuale și de încheiere a misiunii cu privire la acțiunile, rezultatele și oportunitățile voluntarilor ONU.
 • Contribuiți cu articole/scrieri despre experiențele de teren și trimiteți-le pentru publicații/site-uri web ale UNV, buletine informative, comunicate de presă etc.
 • Asistați cu programul UNV Buddy pentru voluntarii ONU nou-sosiți.
 • Promovarea sau consilierea grupurilor locale în utilizarea voluntariatului online sau încurajarea persoanelor și organizațiilor locale relevante să utilizeze serviciul de voluntariat online UNV ori de câte ori este posibil din punct de vedere tehnic.

Cerințe:

 • Nivel de studii obligatoriu: diplomă de licență sau echivalentă
 • Domenii de specializare: Administratie, Logistica, Achizitii

Candidații sunt încurajați să-și trimită CV-ul la adresa de e-mail: ala.svet@unwomen.org sau se aplică prin intermediul link-ul: https://app.unv.org/opportunities/1713513740562688/candidates/longlisted

Data limită de înscriere: 24 ianuarie 2023

En

Articol Original

National UN Volunteer Specialist

National UN Volunteer Specialist

Host Entity: Un Women Moldova

Title: National UN Volunteer Specialist. Local Coordinators.

Age: 27 – 80

Nationality: The candidate must be Ukrainian national Refugee

Duration: 6 months

Number of UN Volunteers: 3

Task Description: Within the delegated authority and under the supervision of Project Manager or her designated mandated representative(s), the National UN Volunteer will:

 • Coordinate consultation activities with civil society organizations working on refugee response in the Northern, Central and/or Southern regions of the Republic of Moldova.
 • Contribute to the organization of capacity development actions such as workshops, trainings and webinars for and with refugees.
 • Collect data on increased access to livelihood opportunities, required assets, skills and opportunities in Moldova for Ukrainian Refugee women and girls’ survivors of GBV and those at-risk.
 • Contribute to strengthening intersectoral actions, with an emphasis on mainstreaming to refugee response related activities (education, health, MHPSS).
 • Maintain communications with UN Women CO and support in identifying needs, barriers and gaps. •Contribute to strengthen networking among refugees and community.
 • Build networks with other volunteers in other sectors to facilitate solutions and responses;
 • Identify refugees with specific needs and concerns of various groups and refer them to the services through existing referral pathways.
 • Support with the elaboration of knowledge products, documenting success stories, lessons learned and best practices including drafting human-interest stories.
 • Provide inputs for the preparation of reports, briefings, presentations, and talking points;
 • Any other related tasks may be required or assigned by the supervisor. Furthermore, UN Volunteers are encouraged to integrate the UN Volunteers programme mandate within their assignment and promote voluntary action through engagement with communities in the course of their work. As such, UN Volunteers should dedicate a part of their working time to some of the following suggested activities:
 • Strengthen their knowledge and understanding of the concept of volunteerism by reading relevant UNV and external publications and take active part in UNV activities (for instance in events that mark International Volunteer Day).
 • Be acquainted with and build on traditional and/or local forms of volunteerism in the host country;
 • Provide annual and end of assignment self-reports on UN Volunteer actions, results and opportunities.
 • Contribute articles/write-ups on field experiences and submit them for UNV publications/websites, newsletters, press releases, etc.
 • Assist with the UNV Buddy Programme for newly arrived UN Volunteers.
 • Promote or advise local groups in the use of online volunteering or encourage relevant local individuals and organizations to use the UNV Online Volunteering service whenever technically possible.

Requirements:

 • Required education level: Bachelor degree or equivalent
 • Areas of specialization: Administration, Logistic, Procurement

The candidates are encouraged to send their CV to the e-mail address: ala.svet@unwomen.org or apply through the link: https://app.unv.org/opportunities/1713513740562688/candidates/longlisted

Application deadline: 24 January 2023

It

Traducere Automata

Specialista nazionale di volontariato delle Nazioni Unite

National UN Volunteer Specialist

Entità ospitante: Un Women Moldova

Titolo: Specialista nazionale di volontariato delle Nazioni Unite

Età: 27 – 80

Nazionalità: Il candidato deve essere un rifugiato ucraino

Durata: 6 mesi

Descrizione dell'attività: Nell'ambito dell'autorità delegata e sotto la supervisione del Project Manager o dei suoi rappresentanti designati, il Volontario Nazionale delle Nazioni Unite:

 • Coordinare le attività di consultazione con le organizzazioni della società civile che lavorano sulla risposta ai rifugiati nelle regioni settentrionali, centrali e/o meridionali della Repubblica di Moldova.
 • Contribuire all'organizzazione di azioni di sviluppo delle capacità come workshop, corsi di formazione e webinar per e con i rifugiati.
 • Raccogliere dati su un maggiore accesso alle opportunità di sostentamento, ai beni richiesti, alle competenze e alle opportunità in Moldavia per le donne e le ragazze rifugiate ucraine sopravvissute alla violenza di genere e per quelle a rischio.
 • Contribuire a rafforzare le azioni intersettoriali, ponendo l'accento sull'integrazione delle attività connesse alla risposta ai rifugiati (istruzione, sanità, MHPSS).
 • Mantenere le comunicazioni con UN Women CO e il supporto nell'identificare bisogni, barriere e lacune. • Contribuire a rafforzare la creazione di reti tra i rifugiati e la comunità.
 • Costruire reti con altri volontari in altri settori per facilitare soluzioni e risposte;
 • Identificare i rifugiati con esigenze e preoccupazioni specifiche di vari gruppi e indirizzarli ai servizi attraverso percorsi di riferimento esistenti.
 • Supporto nell'elaborazione di prodotti di conoscenza, documentando storie di successo, lezioni apprese e migliori pratiche, compresa la stesura di storie di interesse umano.
 • Fornire input per la preparazione di relazioni, briefing, presentazioni e punti di discussione;
 • Qualsiasi altro compito correlato può essere richiesto o assegnato dal supervisore. Inoltre, i volontari delle Nazioni Unite sono incoraggiati a integrare il mandato del programma UN Volunteers all'interno del loro incarico e a promuovere l'azione volontaria attraverso l'impegno con le comunità nel corso del loro lavoro. Pertanto, i volontari delle Nazioni Unite dovrebbero dedicare una parte del loro tempo di lavoro ad alcune delle seguenti attività suggerite:
 • Rafforzare la loro conoscenza e comprensione del concetto di volontariato leggendo pubblicazioni UNV e esterne pertinenti e prendere parte attiva alle attività UNV (ad esempio in eventi che segnano la Giornata internazionale del volontariato).
 • Conoscere e sviluppare forme tradizionali e/o locali di volontariato nel paese ospitante;
 • Fornire auto-relazioni annuali e di fine incarico sulle azioni, i risultati e le opportunità dei volontari delle Nazioni Unite.
 • Contribuisci con articoli / articoli su esperienze sul campo e inviali per pubblicazioni / siti Web UNV, newsletter, comunicati stampa, ecc.
 • Assistere con il programma UNV Buddy per i volontari delle Nazioni Unite appena arrivati.
 • Promuovere o consigliare gruppi locali nell'uso del volontariato online o incoraggiare individui e organizzazioni locali pertinenti a utilizzare il servizio di volontariato online UNV ogni volta che tecnicamente possibile.

Fabbisogno:

 • Livello di istruzione richiesto: laurea o equivalente
 • Aree di specializzazione: Amministrazione, Logistica, Approvvigionamento

I candidati sono invitati a inviare il proprio CV all'indirizzo e-mail: ala.svet@unwomen.org oppure fai domanda tramite il link: https://app.unv.org/opportunities/1713513740562688/candidates/longlisted

Scadenza per la presentazione delle domande: 24 gennaio 2023

Ua

Traducere Automata

Національний фахівець з волонтерів ООН

National UN Volunteer Specialist

Приймаюча організація: ООН Жінки Молдова

Назва: Національний фахівець з волонтерів ООН

Вік: 27 – 80

Національності: Кандидат повинен бути національним біженцем України

Тривалість: 6 місяців

Опис завдання: У межах делегованих повноважень та під наглядом керівника проекту або призначеного нею уповноваженого представника(ів) Національний волонтер ООН зобов'язується:

 • Координувати консультаційні заходи з організаціями громадянського суспільства, які працюють над реагуванням на біженців у Північному, Центральному та/або Південному регіонах Республіки Молдова.
 • Сприяти організації заходів з розвитку потенціалу, таких як семінари, тренінги та вебінари для біженців та з ними.
 • Збирати дані про розширення доступу до засобів до існування, необхідні активи, навички та можливості в Молдові для українських жінок-біженців та дівчат, які пережили ГЗН, та тих, хто перебуває в групі ризику.
 • Сприяти посиленню міжсекторальних дій, з акцентом на залучення до діяльності, пов'язаної з реагуванням на біженців (освіта, охорона здоров'я, MHPSS).
 • Підтримувати зв'язок з КО ООН Жінки та підтримувати у визначенні потреб, бар'єрів та прогалин. •Сприяти зміцненню зв'язків між біженцями та громадою.
 • Будувати зв'язки з іншими волонтерами в інших секторах для полегшення рішень та відповідей;
 • Визначте біженців з конкретними потребами та проблемами різних груп та направте їх до послуг через існуючі шляхи направлення.
 • Підтримка в розробці продуктів знань, документуванні історій успіху, отриманих уроків та найкращих практик, включаючи складання історій, що цікавлять людей.
 • Надавати матеріали для підготовки доповідей, брифінгів, презентацій та дискусійних моментів;
 • Будь-які інші пов'язані з цим завдання можуть вимагатися або призначатися керівником. Крім того, волонтерів ООН заохочують інтегрувати мандат програми ООН Волонтерів у межах свого призначення та сприяти добровільним діям через взаємодію з громадами під час їхньої роботи. Таким чином, волонтери ООН повинні присвятити частину свого робочого часу деяким з наступних запропонованих заходів:
 • Поглибити свої знання та розуміння поняття волонтерства, читаючи відповідні публікації УНВ та зовнішні видання та брати активну участь у заходах УНВ (наприклад, у заходах з нагоди Міжнародного дня волонтера).
 • Знайомитися та спиратися на традиційні та/або місцеві форми волонтерства в країні перебування;
 • Надавати щорічні та кінцеві самозвіти про волонтерські дії, результати та можливості ООН.
 • Надсилайте статті/записи про польовий досвід та надсилайте їх для публікацій/веб-сайтів UNV, інформаційних бюлетенів, прес-релізів тощо.
 • Допоможіть з Програмою приятелів УНВ для новоприбулих волонтерів ООН.
 • Пропагувати або консультувати місцеві групи щодо використання онлайн-волонтерства або заохочувати відповідних місцевих осіб та організації користуватися послугою онлайн-волонтерства UNV, коли це технічно можливо.

Вимоги:

 • Необхідний рівень освіти: ступінь бакалавра або еквівалент
 • Напрямки спеціалізації: Адміністрування, Логістика, Закупівлі

Кандидатам пропонується надіслати своє резюме на електронну адресу: ala.svet@unwomen.org або подайте заявку за посиланням: https://app.unv.org/opportunities/1713513740562688/candidates/longlisted

Дедлайн подачі заявок: 24 січня 2023 року

Bg

Traducere Automata

Национален специалист по доброволци на ООН

National UN Volunteer Specialist

Хост обект: Un Women Молдова

Заглавие: Национален специалист по доброволци на ООН

Години: 27 – 80

Народност: Кандидатът трябва да е украински национален бежанец

Продължителност: 6 месеца

Описание на задачата: В рамките на делегираните правомощия и под надзора на ръководителя на проекта или определения(те) упълномощен(и) представител(и) националният доброволец на ООН:

 • Координира консултативните дейности с организации на гражданското общество, работещи в областта на реакцията на бежанците в северните, централните и/или южните райони на Република Молдова.
 • Принос към организирането на действия за развитие на капацитета като семинари, обучения и уебинари за и с бежанци.
 • Събиране на данни за увеличения достъп до възможности за препитание, необходимите активи, умения и възможности в Молдова за украинските жени бежанци и момичетата, преживели GBV и тези, изложени на риск.
 • Принос за укрепване на междусекторните действия, с акцент върху интегрирането на дейностите, свързани с отговора на бежанците (образование, здравеопазване, MHPSS).
 • Поддържане на комуникация с ООН Жени CO и подкрепа при идентифициране на нуждите, бариерите и пропуските. • Принос за укрепване на работата в мрежа между бежанците и общността.
 • Изграждане на мрежи с други доброволци в други сектори за улесняване на решенията и отговорите;
 • Идентифициране на бежанците със специфични нужди и притеснения на различни групи и насочването им към службите чрез съществуващите пътища за насочване.
 • Подкрепа с разработването на продукти на знанието, документиране на истории на успеха, извлечени поуки и най-добри практики, включително изготвяне на истории от човешки интерес.
 • Осигуряване на информация за подготовката на доклади, брифинги, презентации и опорни точки;
 • Всякакви други свързани задачи могат да бъдат изисквани или възлагани от надзора. Освен това доброволците на ООН се насърчават да интегрират мандата на програмата на ООН за доброволци в рамките на своята задача и да насърчават доброволните действия чрез ангажиране с общностите в хода на тяхната работа. Като такива, доброволците на ООН трябва да посветят част от работното си време на някои от следните предложени дейности:
 • Укрепване на техните знания и разбиране на концепцията за доброволчеството чрез четене на съответните UNV и външни публикации и активно участие в дейностите на UNV (например в събития, които отбелязват Международния ден на доброволеца).
 • Да се запознават и надграждат върху традиционни и/или местни форми на доброволчество в приемащата страна;
 • Предоставяне на годишни и крайни самоотчети за доброволческите действия, резултати и възможности на ООН.
 • Допринасяйте статии / статии за опит на място и ги изпращайте за публикации / уебсайтове на UNV, бюлетини, съобщения за пресата и др.
 • Подпомагане на програмата UNV Buddy за новопристигнали доброволци на ООН.
 • Насърчаване или съветване на местни групи при използването на онлайн доброволчество или насърчаване на съответните местни лица и организации да използват услугата за онлайн доброволчество на UNV, когато това е технически възможно.

Изисквания:

 • Необходимо образователно ниво: бакалавърска степен или еквивалент
 • Области на специализация: Администрация, Логистика, Обществени поръчки

Кандидатите се насърчават да изпратят своята автобиография на имейл адрес: ala.svet@unwomen.org или кандидатствайте чрез връзката: https://app.unv.org/opportunities/1713513740562688/candidates/longlisted

Краен срок за кандидатстване: 24 януари 2023 г.

Ru

Traducere Automata

Национальный специалист-доброволец ООН

National UN Volunteer Specialist

Хост-сущность: Оон-Женщины в Молдове

Титул: Национальный специалист-доброволец ООН

Возраст: 27 – 80

Национальность: Кандидат должен быть гражданином Украины Беженец

Продолжительность: 6 месяцев

Описание задачи: В рамках делегированных полномочий и под наблюдением руководителя проекта или назначенного ею уполномоченного представителя (представителей) Национальный доброволец ООН:

 • Координация консультационной деятельности с организациями гражданского общества, работающими над реагированием на беженцев в Северных, Центральных и/или Южных регионах Республики Молдова.
 • Содействие организации мероприятий по развитию потенциала, таких как семинары, тренинги и вебинары для беженцев и с беженцами.
 • Сбор данных о расширении доступа к возможностям получения средств к существованию, необходимым активам, навыкам и возможностям в Молдове для украинских женщин-беженцев и девочек, переживших гендерное насилие, и тех, кто подвергается риску.
 • Содействие укреплению межсекторальных действий с уделением особого внимания актуализации деятельности, связанной с реагированием на проблемы беженцев (образование, здравоохранение, МЗПС).
 • Поддерживать связь со структурой «ООН-женщины» и оказывать поддержку в выявлении потребностей, барьеров и пробелов. •Содействие укреплению сетей между беженцами и общинами.
 • Создание сетей с другими добровольцами в других секторах для содействия поиску решений и принятию ответных мер;
 • Выявлять беженцев с особыми потребностями и проблемами различных групп и направлять их в службы через существующие пути направления.
 • Оказание поддержки в разработке информационных продуктов, документировании успешных примеров, извлеченных уроков и передовой практики, включая подготовку материалов, представляющих интерес для человека.
 • Предоставление материалов для подготовки докладов, брифингов, презентаций и тезисов;
 • Любые другие связанные задачи могут потребоваться или быть назначены руководителем. Кроме того, добровольцам Организации Объединенных Наций рекомендуется интегрировать мандат программы добровольцев Организации Объединенных Наций в рамки своих задач и содействовать добровольческой деятельности путем взаимодействия с общинами в ходе своей работы. Таким образом, добровольцы ООН должны посвящать часть своего рабочего времени некоторым из следующих предлагаемых мероприятий:
 • Углублять свои знания и понимание концепции добровольчества путем чтения соответствующих доонских и внешних публикаций и принимать активное участие в деятельности ДООН (например, в мероприятиях, посвященных Международному дню добровольцев).
 • Знакомиться с традиционными и/или местными формами добровольчества в принимающей стране и развивать их;
 • Предоставлять ежегодные и заключительные самоотчеты о действиях, результатах и возможностях добровольцев ООН.
 • Представлять статьи/статьи об опыте работы на местах и представлять их для публикаций/веб-сайтов ДООН, информационных бюллетеней, пресс-релизов и т.д.
 • Оказание помощи в осуществлении программы ДООН «Бадди» для вновь прибывших добровольцев Организации Объединенных Наций.
 • Поощрять или консультировать местные группы в использовании онлайнового добровольчества или поощрять соответствующих местных лиц и организации к использованию онлайновой службы добровольцев ДООН, когда это технически возможно.

Требования:

 • Требуемый уровень образования: степень бакалавра или эквивалент
 • Области специализации: Администрация, Логистика, Закупки

Кандидатам рекомендуется присылать свое резюме на адрес электронной почты: ala.svet@unwomen.org или подать заявку по ссылке: https://app.unv.org/opportunities/1713513740562688/candidates/longlisted

Срок подачи заявок: 24 января 2023