Logistics and Admin OfficerRo

Traducere Automata

Logistică și responsabil administrativ

Logistics and Admin Officer

DESCRIEREA POSTULUI

Se așteaptă ca toți angajații NRC să lucreze în conformitate cu valorile de bază ale organizației, dedicația, inovația, incluziunea și responsabilitatea. Aceste atitudini și convingeri ne vor ghida acțiunile și relațiile.

 1. Rolul și responsabilitățile

Scopul poziției de ofițer logistic este implementarea zilnică a administratorului și

funcțiile logistice din Moldova pentru biroul din zona Consiliului Norvegian pentru Refugiați, într-o manieră eficientă și responsabilă.

Responsabilități generice

Sub supravegherea managerului de zonă și cu sprijinul echipei de logistică și administrare a biroului de țară, ofițerul trebuie:

 1. Asigurați respectarea logisticii, manualelor și orientărilor NRC
 2. Asigurați-vă că toate operațiunile logistice sunt pe deplin documentate și sistemul de evidență bine organizat
 3. Identificarea, evaluarea și gestionarea relațiilor pozitive și productive cu furnizori adecvați și de încredere, în conformitate cu orientările privind logistica NRC
 4. Desfășurarea eficientă a proceselor de achiziții publice, cu o comunicare excelentă, către solicitanți și părțile interesate
 5. Colectați feedback, diagnosticați problemele legate de logistică și propuneți soluții, implementați acțiuni în coordonare cu managerii tehnici și supervizorul din Moldova
 6. Intocmirea si elaborarea rapoartelor de stare conform cerintelor conducerii
 7. Contribuția la punerea în aplicare a politicilor anticorupție ale NRC în domeniul achizițiilor publice și în toate domeniile de activitate
 8. Sprijin în punerea în aplicare și a sistemelor și procedurilor administrative la nivel de zonă

Responsabilități specifice

 • Implementarea unor sisteme adecvate de înregistrare și raportare lunară pentru toate activitățile logistice
 • Colectați articole de la furnizori și asigurați-vă că toate documentele următoare sunt în vigoare (Nota de primire a mărfurilor (GRN), Certificatul de lucru, chitanțele / facturile etc.)
 • Mențineți și actualizați toate instrumentele de achiziții în conformitate cu Orientările logistice nrc în orice moment, inclusiv Urmărirea contractelor, Fișa de urmărire a achizițiilor, Baza de date a furnizorilor. Asigurați-vă că întregul cadru de acord este valabil și actualizat în consecință.
 • Procesați solicitările de achiziții, conform solicitării managerului de zonă.
 • Asigurați-vă că toate eșantioanele primite sunt bine înregistrate, etichetate și depozitate în depozit.
 • Evaluați piața, împărțiți lista de prețuri cu personalul programului și actualizați baza de date a furnizorilor în consecință.
 • Verificări de referință ale procesului furnizorilor și controale antiteroriste efectuate ca politici și proceduri nrc.
 • Suport în implementarea gestionării eficiente a consumabilelor și consumabilelor de birou
 • Asigurați-vă că toate spațiile NRC din zonă sunt echipate și securizate în conformitate cu politicile și standardele NRC
 1. Competențele  

Competentele sunt importante pentru ca angajatul si organizatia sa livreze rezultatele dorite. Acestea sunt relevante pentru întregul personal și sunt împărțite în următoarele două categorii:

1. Competențe profesionale

Acestea sunt abilități, cunoștințe și experiență care sunt importante pentru o performanță eficientă.

 • Minim 1 an de experiență de la lucrul ca ofițer de logistică sau achiziții într-un context umanitar / de recuperare, experiența administratorului ar fi o valoare adăugată
 • Experiența anterioară a muncii în sectorul umanitar
 • Rezultate documentate legate de responsabilitățile postului
 • Experiența cu Microsoft Office, în special Word, Excel și Outlook
 • Nivel bun de limba engleză, scris și vorbit, obligatoriu
 • Fluent în limbile locale din Moldova.
 • Cunoașterea piețelor, furnizorilor și capacităților logistice din Moldova (depozitare, acces rutier etc.) preferate

2. Competențe comportamentale (max. 6)

Acestea sunt calități personale care influențează cât de de succes sunt oamenii în meseria lor. Cadrul de competențe al NRC prevede 12 competențe comportamentale, iar următoarele sunt esențiale pentru această poziție:

 • Manipularea mediului nesigur
 • Planificarea și obținerea de rezultate
 • Responsabilizarea și consolidarea încrederii
 • Comunicarea cu impact și respect

Salariu: 21521 lei brut

Vă rugăm să rețineți că aplicațiile goale sau incomplete, precum și CV-urile primite prin e-mail nu vor fi considerate oficiale și nu vor fi procesate.

Logistică și Admin Officer Moldova Chișinău - NRC NORCAP Cariere Cariere (oraclecloud.com)

Termen: 18-ian-2023

En

Articol Original

Logistics and Admin Officer

Logistics and Admin Officer

JOB DESCRIPTION

All NRC employees are expected to work in accordance with the organisation’s core values, dedication, innovation, inclusivity, and accountability. These attitudes and believes shall guide our actions and relationships.

 1. Role and responsibilities

The purpose of the logistics officer position is the day-to-day implementation of admin and

logistics functions in Moldova for the Norwegian Refugee Council Area office, in an effective and accountable manner.

Generic responsibilities

Under the supervision of the Area Manager and with the support of the country office logistics and Admin team, the Officer must:

 1. Ensure adherence with NRC logistics, handbooks and guidelines
 2. Ensure all logistics operations are fully documented and filing system well organized
 3. Identify, assess and manage positive and productive relationships with suitable and reliable suppliers in accordance with NRC logistics guidelines
 4. Conduct procurement processes accountably, with excellent communication, to requesters and stakeholders
 5. Collect feedback, diagnose logistics-related problems, and propose solutions, implement actions in coordination with technical Managers and supervisor in Moldova
 6. Prepare and develop status reports as required by management
 7. Contribute to implementation of NRC’s Anti-Corruption policies in procurement, and across all areas of work
 8. Support in the implementation and administrative systems and procedures at the area level

Specific responsibilities

 • Implement proper recording and monthly reporting systems for all logistics activities
 • Collect items from the suppliers and ensure all following documents are in place (Goods Receiving Note (GRN), Work Certificate, receipts/invoices, etc.)
 • Maintain and update all procurement tools according to NRC Logistic Guidelines at all-times including Contract Tracker, Procurement Tracking Sheet, Vendor Database. Ensure all framework of agreement are valid and updated accordingly.
 • Process procurement requests as requested by Area Manager.
 • Ensure all received samples are well recorded, labelled and storage in the warehouse.
 • Assess the market, share price list with program staff and update vendor database accordingly.
 • Process reference checks of suppliers, and carried anti-terrorism checks as NRC policies and procedures.
 • Support in implementing efficient management of office supplies and consumables
 • Ensure that all NRC premises in the area are equipped and secured according to NRCs policies and standards 
 1. Competencies  

Competencies are important in order for the employee and the organisation to deliver desired results. They are relevant for all staff and are divided into the following two categories:

1. Professional competencies

These are skills, knowledge and experience that are important for effective performance.

 • 1 year minimum of experience from working as a Logistics or Procurement Officer in a humanitarian/recovery context, Admin experience would be an added value
 • Previous experience from working in humanitarian sector
 • Documented results related to the position’s responsibilities
 • Experience with Microsoft Office, especially Word, Excel and Outlook
 • Good level of English, written and spoken, mandatory
 • Fluent in local languages in Moldova.
 • Knowledge of Moldova markets, vendors, and logistics capacities (warehousing, road access, etc.) preferred

2. Behavioural competencies (max 6)

These are personal qualities that influence how successful people are in their job. NRC’s Competency Framework states 12 behavioural competencies, and the following are essential for this position:

 • Handling insecure environment
 • Planning and delivering results
 • Empowering and building trust
 • Communicating with impact and respect

Salary: 21521 lei brut

Kindly note that empty or incomplete applications as well as CVs received via email will not be considered official and will not be processed.

Logistics and Admin Officer Moldova Chisinau - NRC NORCAP Careers Careers (oraclecloud.com)

Deadline: 18-Jan-2023

It

Traducere Automata

Responsabile Logistica e Amministrazione

Logistics and Admin Officer

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Ci si aspetta che tutti i dipendenti NRC lavorino in conformità con i valori fondamentali dell'organizzazione, la dedizione, l'innovazione, l'inclusività e la responsabilità. Questi atteggiamenti e convinzioni guideranno le nostre azioni e relazioni.

 1. Ruolo e responsabilità

Lo scopo della posizione di responsabile della logistica è l'implementazione quotidiana di amministrazione e

funzioni logistiche in Moldavia per l'ufficio dell'area del Consiglio norvegese per i rifugiati, in modo efficace e responsabile.

Responsabilità generiche

Sotto la supervisione dell'Area Manager e con il supporto del team logistico e amministrativo dell'ufficio nazionale, il funzionario deve:

 1. Garantire il rispetto della logistica, dei manuali e delle linee guida NRC
 2. Garantire che tutte le operazioni logistiche siano completamente documentate e che il sistema di archiviazione sia ben organizzato
 3. Identificare, valutare e gestire relazioni positive e produttive con fornitori idonei e affidabili in conformità con le linee guida logistiche NRC
 4. Condurre i processi di approvvigionamento in modo responsabile, con un'eccellente comunicazione, nei confronti dei richiedenti e delle parti interessate
 5. Raccogliere feedback, diagnosticare problemi relativi alla logistica e proporre soluzioni, implementare azioni in coordinamento con i responsabili tecnici e il supervisore in Moldavia
 6. Preparare e sviluppare rapporti sullo stato come richiesto dalla direzione
 7. Contribuire all'attuazione delle politiche anticorruzione dell'NRC negli appalti e in tutte le aree di lavoro
 8. Supporto nei sistemi e procedure attuativi e amministrativi a livello di area

Responsabilità specifiche

 • Implementare adeguati sistemi di registrazione e reporting mensile per tutte le attività logistiche
 • Ritirare gli articoli dai fornitori e assicurarsi che tutti i seguenti documenti siano a posto (nota di ricezione merci (GRN), certificato di lavoro, ricevute / fatture, ecc.)
 • Mantenere e aggiornare tutti gli strumenti di approvvigionamento secondo le linee guida logistiche NRC in ogni momento, tra cui Contract Tracker, Procurement Tracking Sheet, Vendor Database. Assicurarsi che tutti i quadri di accordo siano validi e aggiornati di conseguenza.
 • Elaborare le richieste di approvvigionamento come richiesto dall'Area Manager.
 • Assicurarsi che tutti i campioni ricevuti siano ben registrati, etichettati e conservati nel magazzino.
 • Valutare il mercato, condividere il listino prezzi con lo staff del programma e aggiornare di conseguenza il database dei fornitori.
 • Elaborare i controlli di riferimento dei fornitori e effettuare controlli antiterrorismo come politiche e procedure NRC.
 • Supporto nell'implementazione di una gestione efficiente delle forniture per ufficio e dei materiali di consumo
 • Garantire che tutti i locali NRC nell'area siano attrezzati e protetti secondo le politiche e gli standard NRC
 1. Competenze  

Le competenze sono importanti affinché il dipendente e l'organizzazione possano fornire i risultati desiderati. Sono rilevanti per tutto il personale e sono suddivisi nelle seguenti due categorie:

1. Competenze professionali

Queste sono abilità, conoscenze ed esperienze che sono importanti per prestazioni efficaci.

 • Minimo 1 anno di esperienza lavorando come responsabile della logistica o degli acquisti in un contesto umanitario / di recupero, l'esperienza amministrativa sarebbe un valore aggiunto
 • Precedente esperienza lavorativa nel settore umanitario
 • Risultati documentati relativi alle responsabilità della posizione
 • Esperienza con Microsoft Office, in particolare Word, Excel e Outlook
 • Buon livello di inglese, scritto e parlato, obbligatorio
 • Fluente nelle lingue locali in Moldavia.
 • Conoscenza dei mercati, dei fornitori e delle capacità logistiche della Moldavia (magazzino, accesso stradale, ecc.) preferita

2. Competenze comportamentali (max 6)

Queste sono qualità personali che influenzano il successo delle persone nel loro lavoro. Il quadro delle competenze dell'NRC stabilisce 12 competenze comportamentali e le seguenti sono essenziali per questa posizione:

 • Gestione di ambienti non sicuri
 • Pianificazione e consegna dei risultati
 • Potenziare e creare fiducia
 • Comunicare con impatto e rispetto

Retribuzione: 21521 lei brut

Si prega di notare che le candidature vuote o incomplete così come i CV ricevuti via e-mail non saranno considerati ufficiali e non saranno elaborati.

Responsabile Logistica e Amministrazione Moldova Chisinau - NRC NORCAP Carriere Carriere (oraclecloud.com)

Scadenza: 18-gen-2023

Ua

Traducere Automata

Спеціаліст з логістики та адміністрування

Logistics and Admin Officer

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Очікується, що всі співробітники РНР працюватимуть відповідно до основних цінностей організації, відданості справі, інновацій, інклюзивності та підзвітності. Ці погляди і переконання будуть скеровувати наші вчинки і відносини.

 1. Роль і обов'язки

Метою посади офіцера з логістики є повсякденне впровадження адмін і

логістичні функції в Молдові для регіонального офісу Норвезької ради у справах біженців ефективно та підзвітно.

Загальні обов'язки

Під наглядом регіонального менеджера та за підтримки команди логістики та адміністратора заміського офісу офіцер зобов'язаний:

 1. Забезпечити дотримання вимог логістики, довідників та керівних принципів РНР
 2. Переконайтеся, що всі логістичні операції повністю задокументовані, а система подачі документів добре організована
 3. Визначати, оцінювати та управляти позитивними та продуктивними відносинами з відповідними та надійними постачальниками відповідно до керівних принципів логістики NRC
 4. Проводьте процеси закупівель підзвітно, з відмінною комунікацією, з запитувачами та зацікавленими сторонами
 5. Збирайте зворотній зв'язок, діагностуйте проблеми, пов'язані з логістикою, і пропонуйте рішення, впроваджуйте дії в координації з технічними менеджерами та супервайзером у Молдові
 6. Підготовка та розробка звітів про стан відповідно до вимог керівництва
 7. Сприяти впровадженню антикорупційної політики РНР у сфері закупівель та в усіх сферах роботи
 8. Підтримка у впровадженні та адміністративних систем і процедур на рівні територій

специфічні обов'язки

 • Впровадити належні системи обліку та щомісячної звітності для всієї логістичної діяльності
 • Зберіть товари від постачальників і переконайтеся, що всі наступні документи є на місці (Приймальна записка (GRN), Робоче свідоцтво, квитанції / рахунки-фактури тощо)
 • Постійно підтримувати та оновлювати всі інструменти закупівель відповідно до Керівних принципів логістики NRC, включаючи відстеження контрактів, аркуш відстеження закупівель, базу даних постачальників. Переконайтеся, що всі рамки угоди дійсні та відповідно оновлені.
 • Обробляйте запити на закупівлю на вимогу регіонального менеджера.
 • Переконайтеся, що всі отримані зразки добре записані, промарковані та зберігаються на складі.
 • Оцініть ринок, поділіться прайс-листом з персоналом програми та відповідно оновіть базу даних постачальників.
 • Обробляли довідкові перевірки постачальників і проводили антитерористичні перевірки як політику і процедури РНР.
 • Підтримка у впровадженні ефективного управління канцелярськими товарами та витратними матеріалами
 • Забезпечити, щоб усі приміщення РНР у цьому районі були обладнані та захищені відповідно до політики та стандартів РНР
 1. Компетенцій  

Компетенції важливі для того, щоб працівник і організація могли досягти бажаних результатів. Вони актуальні для всього персоналу і діляться на наступні дві категорії:

1. Професійні компетенції

Це навички, знання і досвід, які важливі для ефективної роботи.

 • 1 рік мінімум досвіду роботи на посаді спеціаліста з логістики або закупівель у гуманітарному секторі / контексті відновлення, досвід адміністратора буде додатковою цінністю
 • Попередній досвід роботи в гуманітарній сфері
 • Задокументовані результати, пов'язані з обов'язками на посаді
 • Можливості роботи з Microsoft Office, особливо з програмами Word, Excel і Outlook
 • Хороший рівень англійської мови, письмової та розмовної, обов'язковий
 • Вільно володіє місцевими мовами в Молдові.
 • Знання ринків Молдови, постачальників та логістичних потужностей (складування, під'їзд до доріг тощо)

2. Поведінкові компетенції (макс. 6)

Це особисті якості, які впливають на те, наскільки успішні люди в своїй роботі. У Рамці компетенцій РНР зазначено 12 поведінкових компетенцій, і для цієї позиції важливими є наступні:

 • Робота з небезпечним середовищем
 • Планування та досягнення результатів
 • Розширення можливостей та зміцнення довіри
 • Спілкування з впливом та повагою

Заробітна плата: 21521 lei brut

Будь ласка, зверніть увагу, що порожні або неповні заявки, а також резюме, отримані електронною поштою, не вважатимуться офіційними та не будуть оброблені.

Офіцер з логістики та адміністрування Молдови Кишинів - Кар'єра NRC NORCAP (oraclecloud.com)

Дедлайн: 18-Січ-2023

Bg

Traducere Automata

Служител по логистика и администрация

Logistics and Admin Officer

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

От всички служители на НРГ се очаква да работят в съответствие с основните ценности на организацията, всеотдайност, иновации, приобщаване и отчетност. Тези нагласи и вярвания ще ръководят нашите действия и взаимоотношения.

 1. Роля и отговорности

Целта на позицията на логистичния служител е ежедневното изпълнение на администратор и

логистични функции в Молдова за офиса на Норвежкия съвет за бежанците, по ефективен и отговорен начин.

Общи отговорности

Под надзора на регионалния мениджър и с подкрепата на екипа за логистика и администриране на офиси в страната, служителят трябва:

 1. Осигурете съответствие с логистиката, наръчниците и насоките на NRC
 2. Уверете се, че всички логистични операции са напълно документирани и системата за архивиране е добре организирана
 3. Идентифициране, оценка и управление на положителни и продуктивни взаимоотношения с подходящи и надеждни доставчици в съответствие с насоките за логистика на NRC
 4. Провеждане на процесите на възлагане на обществени поръчки отговорно, с отлична комуникация, на заявителите и заинтересованите страни
 5. Събиране на обратна връзка, диагностициране на проблеми, свързани с логистиката, и предлагане на решения, изпълнение на действия в координация с технически ръководители и супервайзор в Молдова
 6. Изготвяне и разработване на отчети за състоянието, както се изисква от ръководството
 7. Принос към прилагането на антикорупционните политики на НРГ при възлагането на обществени поръчки и във всички сфери на дейност
 8. Подкрепа при внедряването и административните системи и процедури на ниво район

Специфични отговорности

 • Внедряване на подходящи системи за записване и месечно отчитане за всички логистични дейности
 • Събиране на артикули от доставчиците и гарантиране, че всички следващи документи са налице (Бележка за получаване на стоки (GRN), Сертификат за работа, разписки / фактури и т.н.)
 • Поддържайте и актуализирайте всички инструменти за възлагане на обществени поръчки съгласно логистичните насоки на NRC по всяко време, включително проследяване на договори, лист за проследяване на поръчки, база данни за доставчици. Уверете се, че цялата рамка на споразумението е валидна и съответно актуализирана.
 • Обработка на заявки за обществени поръчки, както е поискано от регионалния мениджър.
 • Уверете се, че всички получени проби са добре записани, етикетирани и съхранявани в склада.
 • Оценете пазара, ценовата листа на акциите с персонала на програмата и съответно актуализирайте базата данни на доставчиците.
 • Процес референтни проверки на доставчиците, и извършва антитерористични проверки като NRC политики и процедури.
 • Съдействие при внедряване на ефективно управление на офис консумативи и консумативи
 • Гарантиране, че всички помещения на NRC в района са оборудвани и обезопасени в съответствие с политиките и стандартите на NRC
 1. Компетенции  

Компетенциите са важни, за да може служителят и организацията да постигнат желаните резултати. Те са от значение за целия персонал и са разделени в следните две категории:

1. Професионални компетенции

Това са умения, знания и опит, които са важни за ефективното изпълнение.

 • 1 година минимален опит от работа като служител по логистиката или обществените поръчки в хуманитарен / възстановителен контекст, опитът на администраторите би бил добавена стойност
 • Предишен опит от работа в хуманитарния сектор
 • Документирани резултати, свързани с отговорностите на позицията
 • Работа с Microsoft Office, особено с Word, Excel и Outlook
 • Добро ниво на английски език, писмено и говоримо, задължително
 • Владее местни езици в Молдова.
 • Познаване на молдовските пазари, доставчици и логистични възможности (складиране, достъп до пътища и т.н.) предпочитани

2. Поведенчески компетенции (макс. 6)

Това са лични качества, които влияят на това колко успешни са хората в работата си. Рамката за компетентност на NRC посочва 12 поведенчески компетенции и следните са от съществено значение за тази позиция:

 • Справяне с несигурна среда
 • Планиране и постигане на резултати
 • Овластяване и изграждане на доверие
 • Общуване с въздействие и уважение

Заплатата: 21521 леи брут

Моля, имайте предвид, че празни или непълни заявления, както и автобиографии, получени по имейл, няма да се считат за официални и няма да бъдат обработвани.

Логистика и администратор Молдова Кишинев - NRC NORCAP Кариери Кариери (oraclecloud.com)

Краен срок: 18 януари 2023 г.

Ru

Traducere Automata

Сотрудник по материально-техническому обеспечению и администрированию

Logistics and Admin Officer

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Ожидается, что все сотрудники NRC будут работать в соответствии с основными ценностями организации, преданностью, инновациями, инклюзивностью и подотчетностью. Эти взгляды и убеждения будут направлять наши действия и отношения.

 1. Роль и обязанности

Целью должности сотрудника по материально-техническому обеспечению является повседневное внедрение административных и

функции материально-технического обеспечения в Молдове для регионального офиса Норвежского совета по делам беженцев эффективным и подотчетным образом.

Общие обязанности

Под руководством регионального руководителя и при поддержке группы материально-технического обеспечения и администрации странового отделения сотрудник должен:

 1. Обеспечить соблюдение логистических, справочников и руководящих принципов СРН
 2. Убедитесь, что все логистические операции полностью документированы и система регистрации хорошо организована
 3. Выявление, оценка и управление позитивными и продуктивными отношениями с подходящими и надежными поставщиками в соответствии с логистическими руководящими принципами СРН
 4. Проводить процессы закупок ответственно, с отличной коммуникацией, с запрашивающими сторонами и заинтересованными сторонами
 5. Сбор отзывов, диагностика проблем, связанных с логистикой, и предложение решений, реализация действий в координации с техническими менеджерами и супервайзерами в Молдове
 6. Подготовка и подготовка отчетов о положении дел в соответствии с требованиями руководства
 7. Содействие реализации антикоррупционной политики СРН в сфере закупок и во всех областях работы
 8. Поддержка в осуществлении и административных системах и процедурах на районном уровне

Конкретные обязанности

 • Внедрить надлежащие системы учета и ежемесячной отчетности для всей логистической деятельности
 • Соберите товары у поставщиков и убедитесь, что все следующие документы на месте (квитанция о получении товара (GRN), рабочий сертификат, квитанции / счета-фактуры и т. Д.)
 • Поддерживать и обновлять все инструменты закупок в соответствии с Логистическими руководящими принципами NRC в любое время, включая отслеживание контрактов, лист отслеживания закупок, базу данных поставщиков. Убедитесь, что все рамки соглашения действительны и обновлены соответствующим образом.
 • Обработка заявок на закупки по просьбе регионального менеджера.
 • Убедитесь, что все полученные образцы хорошо записаны, маркированы и хранятся на складе.
 • Оцените рынок, прайс-лист акций с сотрудниками программы и обновите базу данных поставщиков соответствующим образом.
 • Процесс проверки рекомендаций поставщиков и проведение антитеррористических проверок в качестве политики и процедур СРН.
 • Поддержка в осуществлении эффективного управления канцелярскими товарами и расходными материалами
 • Обеспечить, чтобы все помещения СРН в этом районе были оборудованы и защищены в соответствии с политикой и стандартами NRC
 1. Компетенции  

Компетенции важны для того, чтобы сотрудник и организация могли достичь желаемых результатов. Они актуальны для всех сотрудников и подразделяются на следующие две категории:

1. Профессиональные компетенции

Это навыки, знания и опыт, которые важны для эффективной работы.

 • Минимум 1 год опыта работы в качестве сотрудника по материально-техническому обеспечению или закупкам в гуманитарном контексте / контексте восстановления, опыт администратора будет дополнительной ценностью
 • Предыдущий опыт работы в гуманитарной сфере
 • Документированные результаты, связанные с обязанностями должности
 • Опыт работы с Microsoft Office, особенно с Word, Excel и Outlook
 • Хороший уровень английского, письменного и устного, обязательный
 • Свободно владеет местными языками в Молдове.
 • Предпочтительно знание рынков Молдовы, поставщиков и логистических возможностей (складирование, подъезд к дорогам и т.д.)

2. Поведенческие компетенции (макс. 6)

Это личные качества, которые влияют на то, насколько успешны люди в своей работе. В Системе компетенций СРН указано 12 поведенческих компетенций, и следующие из них имеют важное значение для этой должности:

 • Работа с небезопасной средой
 • Планирование и достижение результатов
 • Расширение прав и возможностей и укрепление доверия
 • Общение с влиянием и уважением

Зарплата: 21521 лей брут

Пожалуйста, обратите внимание, что пустые или неполные заявки, а также резюме, полученные по электронной почте, не будут считаться официальными и не будут обработаны.

Специалист по логистике и администрированию Молдова Кишинев - NRC NORCAP Карьера Карьера (oraclecloud.com)

Дедлайн: 18-Янв-2023