GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement
Traducere Automata

GIZ - Consilier pentru combaterea corupției și implicarea societății civile

GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement

Cooperarea germană pentru dezvoltare prin GIZ caută un consilier pe tema anticorupției și implicării societății civile în cadrul proiectului său "Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova".

Consilierul  este responsabil pentru:

 • Coordonarea și monitorizarea procesului de implementare a schemelor de granturi pentru organizațiile societății civile (OSC), monitorizarea proiectelor și gestionarea cunoștințelor,
 • cooperarea cu organizațiile societății civile, inițiativele locale și civice nu numai, ci și cu accent pe sectoarele cu risc ridicat de corupție (educație, sănătate, produse agroalimentare etc.),
 • Dezvoltarea de mecanisme, rețele și instrumente de cunoaștere pentru implicarea societății civile în punerea în aplicare a inițiativelor anticorupție.

Calificări necesare:

 • Diplomă universitară (sau echivalentă) în comunicare în masă, jurnalism, științe politice, administrație publică, drept, relații internaționale sau studii de dezvoltare,
 • cel puțin 5 ani de experiență profesională în cooperare cu societatea civilă și/sau gestionarea inițiativelor și proiectelor societății civile;
 • Experiența profesională care lucrează cu sau într-unul dintre sectoarele cu risc ridicat menționate anterior este un avantaj,
 • Experiența anterioară dovedită în cooperarea pentru dezvoltare sau în activitatea conexă pentru o organizație internațională este un avantaj puternic,
 • Experiența anterioară dovedită în gestionarea schemelor de granturi finanțate de donatori reprezintă un avantaj puternic,
 • Competență completă de lucru în utilizarea computerelor și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel etc.),
 • Competența deplină în limba engleză orală și scrisă și română, cunoașterea limbii ruse este un avantaj,
 • Afișează niveluri ridicate de integritate și angajament pentru combaterea corupției;
 • Capacitatea de a lucra într-o echipă internațională,
 • Abilități excelente de gestionare a relațiilor și de relaționare,
 • Gândirea critică,
 • Capacitatea de a identifica și promova soluții digitale noi și inovatoare în implementarea proiectelor,
 • conștientizarea și cunoștințele practice privind principiile genului și diversității;
 • Cetățenia Republicii Moldova sau deținerea statutului de rezident permanent în Republica Moldova.

Cererile, inclusiv CV-ul detaliat, referințele și scrisoarea de motivație se transmit până cel târziu la data de 07 februarie 2023, ora 15:00, la adresa hr-giz-moldova@giz.de.

Vă rugăm să menționați numele poziției în titlul mesajului de candidatură. Doar candidații preselectați vor fi solicitați pentru un interviu. Finalistului i se va oferi un contract de muncă pe durată determinată în baza unui program de lucru săptămânal de 40 de ore și se va încheia în conformitate cu legislația națională a muncii.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare. GIZ își păstrează libertatea de a face din nou publicitate postului, de a anula recrutarea sau de a oferi o programare la un grad inferior sau cu o descriere a postului modificată.

GIZ se angajează să asigure echitatea ocupării forței de muncă la locul de muncă și încurajează candidații calificați din toate mediile să aplice.


Articol Original

GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement

GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement

The German Development Cooperation through GIZ is looking for an Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement within its project “Strengthening the Rule of Law and Anti-Corruption Mechanisms in the Republic of Moldova”.

The Advisor is responsible for:

 • Coordination and monitoring of grant schemes’ implementation process for Civil Society Organizations (CSOs), project monitoring and knowledge management,
 • Cooperation with CSOs, grass-root and civic initiatives not only but with a focus on sectors with high risks of corruption (education, health, agri-food etc.),
 • Development of mechanisms, networks, and knowledge tools for civil society’s engagement in the implementation of anti-corruption initiatives.

Required qualifications:

 • University degree (or equivalent) in mass communication, journalism, political science, public administration, law, international relations, or development studies,
 • At least 5 years of professional working experience in cooperation with civil society and/or management of civil society initiatives and projects,
 • Professional experience working with or in one of the aforementioned high-risk sectors is an asset,
 • Previous proven experience in development cooperation or related work for an international organization is a strong advantage,
 • Previous proven experience in management of donor-financed grant schemes is a strong advantage,
 • Full working proficiency in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc.),
 • Full proficiency in oral and written English and Romanian, working knowledge of Russian is an asset,
 • Displays high levels of integrity and commitment for anti-corruption,
 • Ability to work in an international team,
 • Excellent relationship management and networking skills,
 • Critical thinking,
 • Capacity to identify and promote new and innovative digital solutions in project implementation,
 • Awareness and practical knowledge on gender and diversity principles,
 • Moldovan citizenship or holding permanent resident status in Moldova.

Applications, including detailed CV, references and motivation letter shall be sent not later than 07th of February 2023, time 15:00, to the address hr-giz-moldova@giz.de.

Please mention the position name in the title of your application message. Only shortlisted candidates will be asked for an interview. The finalist will be offered a fixed-term employment contract based on a 40-hour weekly work program and concluded in line with the national labour legislation.

Please note that applications received after the deadline will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise the position, to cancel the recruitment or offer an appointment at a lower grade or with a modified job description.

GIZ is committed to employment equity in the workplace and encourages qualified candidates from all backgrounds to apply.


Traducere Automata

GIZ - Consulente per l'anticorruzione e l'impegno della società civile

GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement

La cooperazione tedesca allo sviluppo attraverso GIZ è alla ricerca di un consulente per l'impegno anticorruzione e della società civile nell'ambito del suo progetto "Rafforzare lo stato di diritto e i meccanismi anticorruzione nella Repubblica di Moldova".

Il Consulente ha il compito di:

 • Coordinamento e monitoraggio del processo di attuazione dei programmi di sovvenzione per le organizzazioni della società civile (OSC), monitoraggio dei progetti e gestione delle conoscenze,
 • Cooperazione con le organizzazioni della società civile, iniziative di base e civiche non solo, ma con particolare attenzione ai settori ad alto rischio di corruzione (istruzione, sanità, agroalimentare, ecc.),
 • Sviluppo di meccanismi, reti e strumenti di conoscenza per l'impegno della società civile nell'attuazione di iniziative anticorruzione.

Qualifiche richieste:

 • Laurea (o equivalente) in comunicazione di massa, giornalismo, scienze politiche, pubblica amministrazione, diritto, relazioni internazionali o studi sullo sviluppo,
 • Almeno 5 anni di esperienza lavorativa professionale in collaborazione con la società civile e/o gestione di iniziative e progetti della società civile,
 • L'esperienza professionale che lavora con o in uno dei suddetti settori ad alto rischio è un vantaggio,
 • Una precedente comprovata esperienza nella cooperazione allo sviluppo o nel lavoro correlato per un'organizzazione internazionale è un forte vantaggio,
 • La comprovata esperienza precedente nella gestione di programmi di sovvenzioni finanziati da donatori è un forte vantaggio,
 • Piena competenza lavorativa nell'uso di computer e pacchetti software per ufficio (MS Word, Excel, ecc.),
 • Piena padronanza orale e scritta dell'inglese e del rumeno, la conoscenza operativa del russo è una risorsa,
 • Mostra alti livelli di integrità e impegno per la lotta alla corruzione,
 • Capacità di lavorare in un team internazionale,
 • Eccellenti capacità di gestione delle relazioni e di networking,
 • Pensiero critico,
 • Capacità di identificare e promuovere soluzioni digitali nuove e innovative nell'implementazione del progetto,
 • Consapevolezza e conoscenza pratica sui principi di genere e diversità,
 • Cittadinanza moldava o possesso dello status di residente permanente in Moldavia.

Le candidature, comprensive di CV dettagliato, referenze e lettera di motivazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 07 febbraio 2023, ore 15:00, all'indirizzo hr-giz-moldova@giz.de.

Si prega di menzionare il nome della posizione nel titolo del messaggio di candidatura. Solo ai candidati selezionati verrà chiesto un colloquio. Al finalista verrà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato basato su un programma di lavoro settimanale di 40 ore e concluso in linea con la legislazione nazionale sul lavoro.

Si prega di notare che le domande ricevute dopo la scadenza non saranno prese in considerazione. GIZ si riserva la facoltà di ripubblicizzare la posizione, annullare l'assunzione o offrire un appuntamento a un grado inferiore o con una descrizione del lavoro modificata.

GIZ si impegna per l'equità occupazionale sul posto di lavoro e incoraggia candidati qualificati di ogni provenienza ad applicare.


Traducere Automata

GIZ - радник з питань боротьби з корупцією та залучення громадянського суспільства

GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement

Німецьке співробітництво у сфері розвитку через GIZ шукає радника з питань боротьби з корупцією та громадянського суспільства в рамках свого проекту «Зміцнення верховенства права та антикорупційних механізмів у Республіці Молдова».

Радник  несе відповідальність за:

 • Координація та моніторинг процесу впровадження грантових схем для організацій громадянського суспільства (ОГС), моніторинг проектів та управління знаннями,
 • Співпраця з ОГС, низовими та громадськими ініціативами не лише з акцентом на сектори з високими ризиками корупції (освіта, охорона здоров'я, агропродовольча промисловість тощо),
 • Розробка механізмів, мереж та інструментів знань для залучення громадянського суспільства до реалізації антикорупційних ініціатив.

Необхідна кваліфікація:

 • Вища освіта (або еквівалент) у галузі масових комунікацій, журналістики, політології, державного управління, права, міжнародних відносин або досліджень розвитку,
 • Не менше 5 років професійного досвіду роботи у співпраці з громадянським суспільством та/або управлінні ініціативами та проектами громадянського суспільства,
 • Професійний досвід роботи з або в одному з вищезгаданих секторів підвищеного ризику є перевагою,
 • Попередній перевірений досвід розвитку співробітництва або пов'язаної з цим роботи для міжнародної організації є сильною перевагою,
 • Попередній підтверджений досвід управління грантовими схемами, що фінансуються донорами, є вагомою перевагою,
 • Повна робоча майстерність у використанні комп'ютерів і пакетів офісних програм (MS Word, Excel і т.д.),
 • Повне володіння усною та письмовою англійською та румунською мовами, робоче знання російської мови є перевагою,
 • Демонструє високий рівень доброчесності та відданості боротьбі з корупцією,
 • Уміння працювати в міжнародній команді,
 • Відмінні навички управління відносинами та нетворкінгу,
 • Критичне мислення,
 • Здатність виявляти та просувати нові та інноваційні цифрові рішення при реалізації проектів,
 • Обізнаність та практичні знання щодо принципів гендеру та різноманітності,
 • Громадянство Молдови або наявність статусу постійного жителя Молдови.

Заявки, включаючи детальне резюме, рекомендації та мотиваційний лист, надсилаються не пізніше 07 лютого 2023 року, час 15:00, на адресу hr-giz-moldova@giz.de.

Будь ласка, вкажіть назву посади в назві повідомлення вашої заявки. Тільки кандидати, які потрапили до шорт-листа, будуть запрошені на співбесіду. Фіналісту буде запропоновано строковий трудовий договір, заснований на 40-годинній тижневій програмі роботи та укладений відповідно до національного законодавства про працю.

Зверніть увагу, що заявки, отримані після встановленого терміну, розглядатися не будуть. GIZ зберігає за собою право повторно рекламувати посаду, скасовувати набір або пропонувати призначення на нижчий рівень або зі зміненою посадовою інструкцією.

GIZ прагне до рівності зайнятості на робочому місці та заохочує кваліфікованих кандидатів з будь-якого походження подавати заявки.


Traducere Automata

GIZ - Съветник по въпросите на борбата с корупцията и ангажираността на гражданското общество

GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement

Германското сътрудничество за развитие чрез GIZ търси съветник по въпросите на борбата с корупцията и ангажираността на гражданското общество в рамките на проекта си "Укрепване на върховенството на закона и антикорупционните механизми в Република Молдова".

Съветникът  е отговорен за:

 • Координация и мониторинг на процеса на прилагане на грантовите схеми за организации на гражданското общество (ОГО), мониторинг на проекти и управление на знанията,
 • Сътрудничество с организации на гражданското общество, местни и граждански инициативи не само, но и с акцент върху сектори с висок риск от корупция (образование, здравеопазване, хранително-вкусова промишленост и др.),
 • Разработване на механизми, мрежи и инструменти за знания за участието на гражданското общество в изпълнението на антикорупционни инициативи.

Необходими квалификации:

 • Университетска степен (или еквивалентна) в областта на масовата комуникация, журналистиката, политическите науки, публичната администрация, правото, международните отношения или изследванията за развитие,
 • Най-малко 5 години професионален опит в сътрудничество с гражданското общество и/или управление на инициативи и проекти на гражданското общество,
 • Професионалният опит в работата с или в един от гореспоменатите високорискови сектори е предимство,
 • Предишен доказан опит в сътрудничеството за развитие или свързаната с него работа за международна организация е силно предимство,
 • Предишен доказан опит в управлението на грантови схеми, финансирани от донори, е силно предимство,
 • Пълно работно умение в използването на компютри и офис софтуерни пакети (MS Word, Excel и др.),
 • Пълно владеене на устен и писмен английски и румънски език, работни познания по руски език е предимство,
 • Показва високи нива на почтеност и ангажираност за борба с корупцията,
 • Способност за работа в международен екип,
 • Отлично управление на взаимоотношенията и умения за работа в мрежа,
 • критично мислене,
 • Капацитет за идентифициране и насърчаване на нови и иновативни цифрови решения при изпълнението на проекти,
 • Осведоменост и практически познания относно принципите на пола и многообразието,
 • Молдовско гражданство или притежаване на статут на постоянно пребиваващ в Молдова.

Заявленията, включително подробна автобиография, справки и мотивационно писмо, се изпращат не по-късно от 07 февруари 2023 г., час 15:00 ч., на адреса hr-giz-moldova@giz.de.

Моля, посочете името на позицията в заглавието на съобщението за кандидатстване. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. На финалиста ще бъде предложен срочен трудов договор въз основа на 40-часова седмична работна програма и сключен в съответствие с националното трудово законодателство.

Моля, имайте предвид, че заявленията, получени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани. GIZ запазва правото си на преценка да обяви отново позицията, да отмени набирането или да предложи среща на по-ниска степен или с променена длъжностна характеристика.

GIZ се ангажира със заетостта на работното място и насърчава квалифицирани кандидати от всички среди да кандидатстват.


Traducere Automata

GIZ - Советник по борьбе с коррупцией и вовлечению гражданского общества

GIZ - Advisor on Anti-Corruption & Civil Society Engagement

Немецкое сотрудничество в целях развития через GIZ ищет советника по борьбе с коррупцией и вовлечению гражданского общества в рамках своего проекта «Укрепление верховенства закона и антикоррупционных механизмов в Республике Молдова».

Советник  отвечает за:

 • Координация и мониторинг процесса реализации грантовых схем для организаций гражданского общества (ОГО), мониторинг проектов и управление знаниями,
 • Сотрудничество с ОГО, низовыми и гражданскими инициативами не только с акцентом на сектора с высоким риском коррупции (образование, здравоохранение, агропродовольственная отрасль и т.д.),
 • Разработка механизмов, сетей и инструментов знаний для вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционных инициатив.

Требуемая квалификация:

 • Высшее образование (или эквивалент) в области массовых коммуникаций, журналистики, политологии, государственного управления, права, международных отношений или исследований в области развития,
 • Не менее 5 лет профессионального опыта работы в сотрудничестве с гражданским обществом и/или управлении инициативами и проектами гражданского общества,
 • Профессиональный опыт работы с или в одном из вышеупомянутых секторов с высоким риском является активом,
 • Предыдущий подтвержденный опыт в области сотрудничества в целях развития или связанной с ним работы для международной организации является сильным преимуществом,
 • Предыдущий проверенный опыт в управлении программами грантов, финансируемыми донорами, является сильным преимуществом,
 • Полное практическое владение компьютерами и пакетами офисного программного обеспечения (MS Word, Excel и т.д.),
 • Полное владение устным и письменным английским и румынским языками, рабочее знание русского языка является преимуществом,
 • Демонстрирует высокий уровень честности и приверженности борьбе с коррупцией,
 • Умение работать в международной команде,
 • Отличные навыки управления взаимоотношениями и нетворкинга,
 • Критическое мышление,
 • Способность выявлять и продвигать новые и инновационные цифровые решения в реализации проектов,
 • Осведомленность и практические знания по гендерным вопросам и принципам разнообразия,
 • Молдавское гражданство или наличие статуса постоянного жителя Молдовы.

Заявки, в том числе подробное резюме, рекомендации и мотивационное письмо, направляются не позднее  07 февраля 2023 года, время 15:00, по адресу hr-giz-moldova@giz.de.

Пожалуйста, укажите название должности в заголовке сообщения вашей заявки. На собеседование будут приглашены только кандидаты, включенные в шорт-лист. Финалисту будет предложен срочный трудовой договор, основанный на 40-часовой еженедельной рабочей программе и заключенный в соответствии с национальным трудовым законодательством.

Обратите внимание, что заявки, поступившие после установленного срока, рассматриваться не будут. GIZ оставляет за собой право по своему усмотрению повторно рекламировать должность, отменять набор или предлагать назначение на более низкий класс или с измененной должностной инструкцией.

GIZ стремится к равенству в области занятости на рабочем месте и поощряет квалифицированных кандидатов из всех слоев общества подавать заявки.

 

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.