International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadlineRo

Traducere Automata

Consultant/companie internațională pentru a sprijini elaborarea unui studiu de evaluare a nevoilor privind prevenirea criminalității în rândul tinerilor în Moldova. Termen prelungit

International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadline

 

Titlul proiectului:

"Consolidarea criminalității în rândul tinerilor și prevenirea consumului de droguri prin educație privind legalitatea și campaniile de sensibilizare care abordează amenințările la adresa criminalității organizate și a corupției"

Donator:

OSCE

Țară:      

Republica Moldova

Tipul contractului:     

Consultant individual sau companie

Data începerii:     

Ianuarie 2023

Durata cesiunii:

 

Ianuarie 2023 – Mai 2023

Contextul organizației

Lucrând în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) este dedicată asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuției la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova își propune prevenirea durabilă și răspunsul la violență, neglijare și exploatare împotriva copiilor la nivel comunitar, raional și național. Tdh Moldova operează geografic în întreaga țară. În prezent, activitatea Tdh în Moldova este construită pe trei axe complementare – Sistemele de Protecție a Copilului, Copiii Afectați de Migrație și Accesul la Justiție și urmărește dezvoltarea sinergiilor dintre acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes.

Contextul proiectului

În cadrul proiectului său la nivelul OSCE privind prevenirea criminalității în rândul tinerilor, TNTD/OCEEA își propune să promoveze înțelegerea și conștientizarea tinerilor cu privire la pericolele criminalității organizate, corupției, consumului de droguri și criminalității informatice, cu accent pe Europa de Sud-Est și de Est, Caucazul de Sud și Asia Centrală, pentru a asigura o intervenție holistică și durabilă prin promovarea legalității și a unei culturi a legalității în rândul tinerilor. În acest efort, OSCE își propune: 1) să consolideze capacitatea instituțiilor de învățământ (școli și universități), a organizațiilor societății civile (OSC), a autorităților de aplicare a legii și a altor autorități relevante de a educa tinerii cu privire la legalitate; 2) să desfășoare campanii de sensibilizare a publicului la scară largă axate pe importanța legalității, riscurile socioeconomice cauzate de OC și corupție, relevanța infracțiunilor în rândul tinerilor, consumul de droguri și prevenirea criminalității informatice și buna guvernanță; 3) să faciliteze evenimentele educaționale și de relaționare pentru tinerii din învățământul secundar și terțiar pentru a primi o înțelegere cuprinzătoare cu privire la OC, corupție, consumul de droguri și factorii care permit acest lucru, precum și criminalitatea informatică.

În cadrul activităților proiectului în Europa de Est, OSCE va efectua o evaluare a nevoilor în domeniul prevenirii criminalității în rândul tinerilor în Moldova. Din punct de vedere demografic, procentul tinerilor din Moldova este în scădere, dar în ultimii ani delincvența juvenilă a crescut, iar vârsta delincvenților a scăzut. Războiul împotriva Ucrainei a exacerbat semnificativ vulnerabilitățile existente și a creat altele noi, făcând tinerii din Moldova și mai sensibili și mai expuși riscului de a fi recrutați în grupuri de crimă organizată și implicați în activități ilicite. Cu toate acestea, lipsesc cifrele recente, statisticile, evaluările pe această temă. Partenerul de implementare (PI) va completa astfel lacunele menționate prin evaluarea tendințelor criminalității în rândul tinerilor din Moldova, va cartografia cadrul instituțional privind prevenirea criminalității în rândul tinerilor, va intervieva actorii instituționali, de tineret și ai societății civile relevanți, va formula recomandări pentru viitoarea asistență pentru consolidarea capacităților în domeniul prevenirii criminalității în rândul tinerilor și va organiza și organiza un eveniment cu părțile interesate țintă pentru a prezenta raportul și recomandările de evaluare a nevoilor.

DOMENIUL DE ACTIVITATE

Sprijinirea elaborării unui studiu de evaluare a nevoilor privind prevenirea criminalității în rândul tinerilor în Moldova. Pentru a efectua această evaluare, vor fi colectate și analizate următoarele date:

 • Date statistice provenite de la autoritățile de aplicare a legii și urmărirea penală în Moldova cu privire la infracțiunile în rândul tinerilor începând cu anul 2018 și la prevenirea delincvenței juvenile.
 • Date statistice și calitative ale autorităților de aplicare a legii, ale procuraturii și ale altor actori instituționali relevanți cu privire la efectul războiului din Ucraina asupra tinerilor și delincvenței juvenile din Moldova.
 • Prezentare generală a legislației/actorilor relevanți privind prevenirea criminalității în rândul tinerilor și componentele legate de tineret ale strategiilor privind criminalitatea organizată, corupția, drogurile și criminalitatea informatică.
 • Prezentare generală a modului în care subiectele legate de criminalitatea organizată, corupție, droguri și criminalitatea informatică sunt acoperite în programele școlare și universitare, precum și modul în care poliția și alți actori relevanți care lucrează cu și pentru tineri sunt instruiți în ceea ce privește prevenirea criminalității în rândul tinerilor.
 • Date privind percepția publicului (printre alții, a tinerilor, a părinților și a educatorilor) cu privire la criminalitatea în rândul tinerilor.
 • Date colectate în urma interviurilor cu instituții relevante (ministere relevante, aplicarea legii, urmărirea penală, agenții relevante care se ocupă de justiția juvenilă și anticorupție, profesori școlari și profesori universitari, agenții de tineret), actori din domeniul tineretului și al societății civile cu privire la tendințele și provocările legate de prevenirea criminalității în rândul tinerilor, precum și lacunele în materie de capacitate și nevoile de formare.

Livrabile și intervalul de timp:

Misiunea trebuie efectuată în termen de 5 luni.

Sarcini și activități

Termenele

1.      Elaborarea metodologiei de cercetare -  Metodologia va include o cercetare documentară a cadrului legal actual, a statisticilor oficiale, a cartografierii actorilor activi în domeniu, precum și a practicilor relevante de intervenție existente. Metodologia va fi consultată cu Tdh și OSCE și cu un grup de copii și tineri – Tdh Child Advisory Board (CAB).

30 ianuarie

2.      Procesul de colectare a datelor.  Datele vor fi colectate de la părțile interesate relevante prin chestionare, interviuri, focus grupuri, inclusiv autorități locale și naționale (specialiști în protecția copilului, asistenți sociali, profesioniști din domeniul educației, organisme de aplicare a legii, mediul academic, ONG-uri locale etc.). În cadrul acestei cercetări, va colecta, de asemenea, percepția publicului cu privire la criminalitatea în rândul tinerilor prin sondaje publice generale. Chestionarul va fi elaborat și va fi consultat cu Tdh și OSCE înainte de utilizare.

15 martie

3.      Analiza datelor și primul proiect de cercetare de evaluare a nevoilor. Scheletul cercetării va fi consultat și validat împreună cu echipa de proiect a OSCE înainte de elaborare. Primul proiect urmează să fie elaborat până la mijlocul lunii martie, pentru ca acesta să fie validat și consultat cu OSCE înainte de finalizare.

20 aprilie  

4.      Finalizarea cercetării de evaluare a nevoilor.  Finalizarea raportului se va baza pe feedback-ul echipei de proiect Tdh și OSCE cu privire la primul proiect de document și pe feedback-ul primit de la CAB Tdh după consultarea acestora.

 

20 mai

5. Eveniment      de prezentare publică. La Chișinău va fi organizat un eveniment de prezentare publică pentru a prezenta raportul de evaluare a nevoilor, constatările și recomandările acestuia tuturor părților interesate instituționale și ale societății civile.

22-26 mai


Modalități de gestionare:

Consultantul/compania internațională va lucra sub supravegherea managerului de proiect Tdh. Consultantul va lucra cu o echipă de consultanți naționali / companie care va fi contractată de Tdh pentru a colecta date și a efectua interviuri / sondaje.

Plățile se efectuează numai după avizarea rezultatelor prezentate managerului de proiect Tdh.


Calificări și competențe necesare

 • Educație academică relevantă, de preferință cu experiență în sociologie, criminologie, precum și activități pentru tineret.
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în efectuarea de cercetări în domeniul criminalității tinerilor, delincvenței, activităților pentru tineret etc.
 • Capacitate demonstrată de lucru de orientare în echipă; abilități excelente de planificare și organizare; gândire creativă și inovatoare.
 • Capacitatea de a obține rezultate și termene limită în timp util, menținând un standard ridicat pe tot parcursul;


Prezentarea propunerilor: 

Candidații interesați trebuie să prezinte următoarele documente:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Propunere tehnică, cu un scurt concept al metodologiei
 3. Oferta financiară exprimată ca taxă/zi;
 4. Documente/link-uri care confirmă experiența.


Cum se aplică:

Cererile vor fi depuse la: mda.office@tdh.ch în limba română sau engleză, nu mai târziu de 2023, 16 ianuarie. Vă rugăm să consultați poziția la care aplicați în secțiunea de subiect a e-mail-ului de aplicare.

Vă rugăm să rețineți că numai candidații selectați vor fi contactați. Orice cerere primită după termenul limită nu va fi luată în considerare.

En

Articol Original

International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadline

International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadline

 

Project title:

“Enhancing youth crime and drug use prevention through education on legality and awareness campaigns addressing threats of organized crime and corruption”

Donor:

OSCE

Country:      

Republic of Moldova

Type of Contract:     

Individual Consultant or Company

Starting Date:     

January 2023

Duration of Assignment:

 

January 2023 – May 2023

Organization Background

Working in Moldova since 2004, Terre des hommes (Tdh) is dedicated to ensuring the fulfilment of all children’s fundamental rights and to contributing to the improvement of the Moldovan child protection system. By means of its projects, Tdh Moldova aims for sustainable prevention of and response to violence, neglect and exploitation against children at the community, district and national levels. Tdh Moldova is geographically operating in the entire country. Currently, Tdh’s work in Moldova is built along three complementary axes – Child Protection Systems, Children Affected by Migration and Access to Justice, and seeks to develop synergies between them as well as with other key thematic areas of Terre des hommes Foundation.

Project Background

Within its OSCE-wide project on youth crime prevention, the TNTD/OCEEA aim to foster youth’s understanding and awareness on the dangers of organized crime, corruption, drug use and cybercrime, with the focus on South-Eastern and Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia, to ensure a holistic and sustainable intervention through fostering legality and a culture of lawfulness among youth. In this effort, the OSCE aims to: 1) enhance the capacity of educational institutions (schools and universities), civil society organizations (CSOs), law enforcement and other relevant authorities to educate youth on legality; 2) conduct large-scale public awareness campaigns centred on the importance of legality, the socio-economic risks caused by OC and corruption, the relevance of youth crime, drug use and cybercrime prevention and good governance; 3) facilitate educational and networking events for secondary and tertiary school youth to receive a comprehensive understanding about OC, corruption, drug use and its enablers, as well as cybercrime.

Within the project activities in Eastern Europe, the OSCE will conduct a needs assessment in the field of youth crime prevention in Moldova. Demographically, the percentage of youth in Moldova is declining, yet in the past years juvenile delinquency has increased and the age of delinquents declined. The war against Ukraine has significantly exacerbated existing vulnerabilities and created new ones, making youth in Moldova even more susceptible and at risk to being recruited into organized crime groups and involved in illicit activities. However, recent figures, statistics, assessments on that matter are lacking. The Implementing Partner (IP) will thus fill in the mentioned gap by assessing youth crime trends in Moldova, map institutional framework on youth crime prevention, interview relevant institutional, youth and civil society actors, formulate recommendations for future capacity building assistance on youth crime prevention, and organize and hold an event with target stakeholders to present needs assessment report and recommendations.

SCOPE OF WORK

Supporting the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. To carry out this assessment, the following data will be collected and analyzed:

 • Statistical data from law enforcement and prosecution in Moldova on youth crime since 2018 and on the prevention of juvenile delinquency.
 • Statistical and qualitative data from law enforcement, prosecution and other relevant institutional actors on the effect of the war in Ukraine on youth and juvenile delinquency in Moldova.
 • Overview of the relevant legislation/actors on youth crime prevention and on youth-related components of strategies on organized crime, corruption, drugs, and cybercrime.
 • Overview on how the topics of organized crime, corruption, drugs, and cybercrime are covered in school and university curricula, as well as how police and other relevant actors working with and for youth are trained on youth crime prevention.
 • Data on the perception of the public (among others, youth, parents, and educators) on crime among young people.
 • Data gathered from interviews with relevant institutional (relevant ministries, law enforcement, prosecution, relevant agencies dealing with juvenile justice and anti-corruption, school teachers and university professors, youth agencies,), youth and civil society actors on youth crime prevention trends and challenges, as well as capacity gaps and training needs.

Deliverables and timeframe:

The assignment should be carried out within a period of 5 months.

Tasks and Activities

Deadlines

1.      Development of research methodology -  The methodology will include a desk research of the current legal framework, official statistics, mapping of actors active in the field, as well as relevant existing practices of intervention. The methodology will be consulted with Tdh and OSCE and a group of children and youth – Tdh Child Advisory Board (CAB).

January 30

2.      Data collection process.  Data will be collected from relevant stakeholders through questionnaires, interviews, focus groups, including local and national authorities (child protection specialists, social workers, education professionals, law enforcement bodies, academia, local NGOs, etc.). Within this research, will also collect the perception of the public regarding youth crime through general public surveys. The questionnaire will be developed and will be consulted with Tdh and OSCE prior to use.

March 15

3.      Data analysis and first draft needs assessment research. The skeleton of the research will be consulted and validated with the OSCE project team prior to the drafting. The first draft is expected to be developed by the middle of March, in order for it to be validated and consulted with the OSCE before finalization.

April  20

4.      Finalization of the needs assessment research.  The finalization of the report will be based on the feedback of the Tdh and OSCE project team on the first draft document and the feedback received from the Tdh CAB after their consultation.

 

May 20

5.      Public presentation event. A public presentation event will be organized in Chisinau to present the needs assessment report, its findings and recommendations to all target institutional and civil society stakeholders.

May 22-26


Management arrangements:

The International Consultant/company will work under the supervision of the Tdh project manager. The Consultant shall work with a team of national consultants/company that will be contracted by Tdh in order to collect data and conduct interviews/surveys.

Disbursements shall be made only after the endorsements of the submitted deliverables to the Tdh project manager.


Qualifications and Skills required

 • Relevant academic education preferably with experience in sociology, criminology, as well as youth work.
 • At least 5 years of professional working experience in conducting research in the field of youth crime, delinquency, youth work etc.
 • Demonstrated capacity of team-orientation work; excellent planning and organizational skills; creative and innovative thinking.
 • Ability to achieve results and deadlines in a timely manner, maintaining a high standard throughout;


Submission of proposals: 

Interested candidates shall submit the following documents:

 1. Candidate’s CV;
 2. Technical proposal, with a short concept of the methodology
 3. Financial offer expressed as a fee/day;
 4. Documents/links confirming experience.


How to apply:

The applications will be submitted to: mda.office@tdh.ch in Romanian or English language, no later than 2023, January 16. Please refer to the position you are applying to in the subject section of the application e-mail.

Please note that only the selected candidates will be contacted. Any application received after the deadline will not be considered.

It

Traducere Automata

Consulente internazionale / società per supportare lo sviluppo di uno studio di valutazione dei bisogni sulla prevenzione della criminalità giovanile in Moldavia. Proroga della scadenza

International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadline

 

Titolo del progetto:

"Migliorare la criminalità giovanile e la prevenzione del consumo di droga attraverso l'educazione alla legalità e campagne di sensibilizzazione che affrontano le minacce della criminalità organizzata e della corruzione"

Donatore:

OSCE

Paese:      

Repubblica di Moldova

Tipo di contratto:     

Consulente individuale o azienda

Data di inizio:     

gennaio 2023

Durata dell'incarico:

 

Gennaio 2023 – Maggio 2023

Background organizzativo

Operando in Moldavia dal 2004, Terre des hommes (Tdh) si impegna a garantire il rispetto di tutti i diritti fondamentali dei minori e a contribuire al miglioramento del sistema moldavo di protezione dell'infanzia. Attraverso i suoi progetti, Tdh Moldova mira alla prevenzione sostenibile e alla risposta alla violenza, all'abbandono e allo sfruttamento contro i bambini a livello comunitario, distrettuale e nazionale. Tdh Moldova opera geograficamente in tutto il paese. Attualmente, il lavoro di Tdh in Moldova si sviluppa lungo tre assi complementari – Sistemi di protezione dell'infanzia, Bambini colpiti dalla migrazione e Accesso alla giustizia, e cerca di sviluppare sinergie tra loro e con altre aree tematiche chiave della Fondazione Terre des hommes.

Background del progetto

Nell'ambito del suo progetto OSCE sulla prevenzione della criminalità giovanile, il TNTD/OCEEA mira a promuovere la comprensione e la consapevolezza dei giovani sui pericoli della criminalità organizzata, della corruzione, del consumo di droga e della criminalità informatica, con particolare attenzione all'Europa sudorientale e orientale, al Caucaso meridionale e all'Asia centrale, per garantire un intervento olistico e sostenibile attraverso la promozione della legalità e di una cultura della legalità tra i giovani. In questo sforzo, l'OSCE mira a: 1) rafforzare la capacità delle istituzioni educative (scuole e università), delle organizzazioni della società civile (OSC), delle forze dell'ordine e di altre autorità competenti di educare i giovani alla legalità; 2) condurre campagne di sensibilizzazione pubblica su vasta scala incentrate sull'importanza della legalità, sui rischi socioeconomici causati dalla criminalità organizzata e dalla corruzione, sull'importanza della criminalità giovanile, sul consumo di droga e sulla prevenzione della criminalità informatica e sul buon governo; 3) facilitare eventi educativi e di networking per i giovani delle scuole secondarie e terziarie per ricevere una comprensione completa di OC, corruzione, uso di droghe e suoi fattori abilitanti, nonché criminalità informatica.

Nell'ambito delle attività del progetto in Europa orientale, l'OSCE condurrà una valutazione delle esigenze nel campo della prevenzione della criminalità giovanile in Moldova. Demograficamente, la percentuale di giovani in Moldavia è in calo, ma negli ultimi anni la delinquenza giovanile è aumentata e l'età dei delinquenti è diminuita. La guerra contro l'Ucraina ha esacerbato significativamente le vulnerabilità esistenti e ne ha create di nuove, rendendo i giovani in Moldavia ancora più suscettibili e a rischio di essere reclutati in gruppi criminali organizzati e coinvolti in attività illecite. Tuttavia, mancano dati recenti, statistiche, valutazioni in materia. Il partner esecutivo (PI) colmerà quindi la lacuna menzionata valutando le tendenze della criminalità giovanile in Moldova, mappando il quadro istituzionale sulla prevenzione della criminalità giovanile, intervistando i pertinenti attori istituzionali, giovanili e della società civile, formulerà raccomandazioni per la futura assistenza allo sviluppo delle capacità sulla prevenzione della criminalità giovanile e organizzerà e organizzerà un evento con le parti interessate target per presentare la relazione e le raccomandazioni di valutazione delle esigenze.

SCOPO DEL LAVORO

Sostenere lo sviluppo di uno studio di valutazione delle esigenze sulla prevenzione della criminalità giovanile in Moldova. Per effettuare questa valutazione, verranno raccolti e analizzati i seguenti dati:

 • Dati statistici delle forze dell'ordine e dell'azione penale in Moldova sulla criminalità giovanile dal 2018 e sulla prevenzione della delinquenza giovanile.
 • Dati statistici e qualitativi delle forze dell'ordine, dei procedimenti giudiziari e di altri attori istituzionali rilevanti sull'effetto della guerra in Ucraina sulla delinquenza giovanile e giovanile in Moldavia.
 • Panoramica della legislazione/degli attori pertinenti sulla prevenzione della criminalità giovanile e sulle componenti relative ai giovani delle strategie in materia di criminalità organizzata, corruzione, droga e criminalità informatica.
 • Panoramica su come i temi della criminalità organizzata, della corruzione, della droga e della criminalità informatica sono trattati nei programmi scolastici e universitari, nonché su come la polizia e altri attori pertinenti che lavorano con e per i giovani sono formati sulla prevenzione della criminalità giovanile.
 • Dati sulla percezione del pubblico (tra gli altri, giovani, genitori ed educatori) sulla criminalità tra i giovani.
 • Dati raccolti da interviste con le istituzioni pertinenti (ministeri competenti, forze dell'ordine, azioni penali, agenzie competenti che si occupano di giustizia minorile e anticorruzione, insegnanti scolastici e professori universitari, agenzie giovanili), giovani e attori della società civile sulle tendenze e le sfide della prevenzione della criminalità giovanile, nonché le lacune di capacità e le esigenze di formazione.

Risultati finali e tempistiche:

L'incarico deve essere eseguito entro un periodo di 5 mesi.

Compiti e attività

Scadenze

1. Sviluppo della metodologia di ricerca -  La metodologia comprenderà una ricerca documentale dell'attuale quadro giuridico, statistiche ufficiali, mappatura degli attori attivi nel settore, nonché pertinenti pratiche di intervento esistenti.      La metodologia sarà consultata con Tdh e OSCE e con un gruppo di bambini e giovani – Tdh Child Advisory Board (CAB).

30 gennaio

2. Processo di raccolta dei dati.        I dati saranno raccolti dalle parti interessate attraverso questionari, interviste, focus group, comprese le autorità locali e nazionali (specialisti della protezione dei minori, assistenti sociali, professionisti dell'istruzione, organismi di contrasto, università, ONG locali, ecc.). All'interno di questa ricerca, raccoglierà anche la percezione del pubblico riguardo alla criminalità giovanile attraverso sondaggi pubblici generali. Il questionario sarà sviluppato e sarà consultato con Tdh e OSCE prima dell'uso.

15 marzo

3. Analisi dei dati e prima bozza di ricerca sulla valutazione dei bisogni.      Lo scheletro della ricerca sarà consultato e convalidato con il gruppo di progetto dell'OSCE prima della stesura. La prima bozza dovrebbe essere elaborata entro la metà di marzo, in modo da poter essere convalidata e consultata con l'OSCE prima della finalizzazione.

20 aprile  

4. Completamento della ricerca sulla valutazione dei bisogni.        La messa a punto del rapporto si baserà sul feedback del gruppo di progetto Tdh e OSCE sulla prima bozza di documento e sul feedback ricevuto dal Tdh CAB dopo la loro consultazione.

 

20 maggio

5. Evento di presentazione pubblica.       Un evento pubblico di presentazione sarà organizzato a Chisinau per presentare il rapporto di valutazione dei bisogni, i suoi risultati e le raccomandazioni a tutte le parti interessate istituzionali e della società civile.

22-26 maggio


Modalità di gestione:

Il consulente internazionale / società lavorerà sotto la supervisione del project manager Tdh. Il consulente lavorerà con un team di consulenti / società nazionali che saranno assunti da Tdh al fine di raccogliere dati e condurre interviste / sondaggi.

Gli esborsi devono essere effettuati solo dopo l'approvazione dei deliverable presentati al project manager Tdh.


Qualifiche e competenze richieste

 • Formazione accademica pertinente preferibilmente con esperienza in sociologia, criminologia e animazione socioeducativa.
 • Almeno 5 anni di esperienza lavorativa professionale nella conduzione di ricerche nel campo della criminalità giovanile, delinquenza, lavoro giovanile ecc.
 • Dimostrata capacità di lavoro di orientamento al team; ottime capacità progettuali e organizzative; pensiero creativo e innovativo.
 • Capacità di raggiungere risultati e scadenze in modo tempestivo, mantenendo uno standard elevato in tutto;


Presentazione delle proposte: 

I candidati interessati devono presentare i seguenti documenti:

 1. CV del candidato;
 2. Proposta tecnica, con un breve concetto della metodologia
 3. Offerta finanziaria espressa come corrispettivo giornaliero;
 4. Documenti/link che confermano l'esperienza.


Come candidarsi:

Le candidature saranno presentate a: mda.office@tdh.ch in lingua rumena o inglese, entro e non oltre il 2023, 16 gennaio. Si prega di fare riferimento alla posizione per cui ci si sta candidando nella sezione oggetto dell'e-mail di candidatura.

Si prega di notare che solo i candidati selezionati saranno contattati. Qualsiasi domanda pervenuta oltre la scadenza non sarà presa in considerazione.

Ua

Traducere Automata

Міжнародний консультант/компанія для підтримки розробки дослідження оцінки потреб щодо запобігання молодіжній злочинності в Молдові. Продовжено термін виконання

International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadline

 

Назва проекту:

«Посилення молодіжної злочинності та запобігання вживанню наркотиків через просвітницькі кампанії з питань законності та інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на боротьбу із загрозами організованої злочинності та корупції»

Донорів:

ОБСЄ

Країна:      

Республіка Молдова

Тип договору:     

Індивідуальний консультант або компанія

Дата початку:     

Січень 2023

Тривалість призначення:

 

січень 2023 – травень 2023

Передумови організації

Працюючи в Молдові з 2004 року, Terre des hommes (Tdh) займається забезпеченням реалізації всіх основних прав дітей та внеском у вдосконалення молдовської системи захисту дітей. За допомогою своїх проектів Tdh Moldova прагне до сталого запобігання та реагування на насильство, нехтування та експлуатацію дітей на громадському, районному та національному рівнях. Tdh Moldova територіально працює на всій території країни. В даний час робота TDH в Молдові побудована вздовж трьох взаємодоповнюючих осей – систем захисту дітей, дітей, які постраждали від міграції та доступу до правосуддя, і прагне розвивати синергію між ними, а також з іншими ключовими тематичними напрямками Terre des hommes Foundation.

Передумови проекту

У рамках свого проекту ОБСЄ з попередження молодіжної злочинності TNTD/OCEEA має на меті сприяти розумінню та обізнаності молоді про небезпеку організованої злочинності, корупції, вживання наркотиків та кіберзлочинності, зосередившись на Південно-Східній та Східній Європі, Південному Кавказі та Центральній Азії, щоб забезпечити цілісне та стійке втручання шляхом сприяння законності та культурі законності серед молоді. У цих зусиллях ОБСЄ має на меті: 1) підвищити спроможність навчальних закладів (шкіл та університетів), організацій громадянського суспільства (ОГС), правоохоронних органів та інших відповідних органів навчати молодь законності; 2) проведення масштабних інформаційно-просвітницьких кампаній, зосереджених на важливості законності, соціально-економічних ризиках, спричинених ОЦ та корупцією, актуальності молодіжної злочинності, вживанні наркотиків та запобіганні кіберзлочинності та належному врядуванню; 3) сприяти освітнім та мережевим заходам для молоді середніх та вищих навчальних закладів для отримання всебічного розуміння про ОЦ, корупцію, вживання наркотиків та їх можливості, а також кіберзлочинність.

В рамках проектної діяльності у Східній Європі ОБСЄ проведе оцінку потреб у сфері запобігання молодіжній злочинності в Молдові. Демографічно відсоток молоді в Молдові знижується, проте в останні роки злочинність неповнолітніх зросла, а вік правопорушників знизився. Війна проти України значно загострила існуючі вразливості та створила нові, зробивши молодь у Молдові ще більш сприйнятливою та схильною до того, щоб бути завербованою до організованих злочинних груп та втягнутою до незаконної діяльності. Однак останніх цифр, статистики, оцінок з цього приводу бракує. Таким чином, Виконавчий партнер (ІП) заповнить згадану прогалину, оцінивши тенденції молодіжної злочинності в Молдові, намітивши інституційну базу щодо запобігання молодіжній злочинності, опитавши відповідних інституційних, молодіжних та громадських діячів, сформулювати рекомендації щодо майбутньої допомоги з розбудови потенціалу у сфері запобігання молодіжній злочинності, а також організувати та провести захід з цільовими зацікавленими сторонами для представлення звіту та рекомендацій з оцінки потреб.

ОБСЯГ РОБІТ

Підтримка розробки дослідження оцінки потреб щодо запобігання молодіжній злочинності в Молдові. Для проведення цієї оцінки будуть зібрані і проаналізовані наступні дані:

 • Статистичні дані правоохоронних органів та прокуратури Молдови щодо молодіжної злочинності з 2018 року та щодо запобігання злочинності неповнолітніх.
 • Статистичні та якісні дані правоохоронних органів, прокуратури та інших відповідних інституційних суб'єктів про вплив війни в Україні на злочинність молоді та неповнолітніх у Молдові.
 • Огляд відповідного законодавства/суб'єктів щодо запобігання молодіжній злочинності та щодо молодіжних компонентів стратегій щодо організованої злочинності, корупції, наркотиків та кіберзлочинності, пов'язаних з молоддю.
 • Огляд того, як теми організованої злочинності, корупції, наркотиків та кіберзлочинності висвітлюються в шкільних та університетських програмах, а також як поліція та інші відповідні суб'єкти, що працюють з молоддю та для молоді, навчаються профілактиці молодіжної злочинності.
 • Дані про сприйняття громадськістю (серед інших, молоді, батьків та педагогів) злочинності серед молоді.
 • Дані, зібрані в результаті інтерв'ю з відповідними інституційними установами (відповідні міністерства, правоохоронні органи, прокуратура, відповідні органи, що займаються питаннями ювенальної юстиції та боротьби з корупцією, шкільні вчителі та викладачі університетів, молодіжні агенції,), молодіжними та суб'єктами громадянського суспільства щодо тенденцій та викликів запобігання злочинності серед молоді, а також прогалин у спроможності та потребах у навчанні.

Кінцеві результати та часові рамки:

Призначення повинно бути виконано протягом 5 місяців.

Завдання і заходи

Терміни

1. Розробка методології дослідження - Методологія включатиме кабінетне дослідження чинної нормативно-правової  бази, офіційної статистики, картографування суб'єктів, що діють на місцях, а також відповідних існуючих практик втручання.      Методологія буде консультуватися з Tdh та ОБСЄ, а також з групою дітей та молоді – Tdh Child Advisory Board (CAB).

30 січня

2. Процес збору даних.        Дані будуть збиратися від відповідних зацікавлених сторін за допомогою анкет, інтерв'ю, фокус-груп, включаючи місцеві та національні органи влади (фахівці із захисту дітей, соціальні працівники, фахівці в галузі освіти, правоохоронні органи, наукові кола, місцеві НУО тощо). В рамках цього дослідження також буде зібрано сприйняття громадськості щодо молодіжної злочинності за допомогою загальних громадських опитувань. Анкета буде розроблена і перед використанням буде проконсультована з Tdh і ОБСЄ.

15 березня

3. Аналіз даних та дослідження першого проекту оцінки потреб.      Скелет дослідження буде проконсультований та підтверджений проектною групою ОБСЄ перед розробкою. Очікується, що перший проект буде розроблений до середини березня, для того, щоб він був валідований і проконсультований з ОБСЄ перед доопрацюванням.

20 квітня  

4. Завершення дослідження оцінки потреб.        Доопрацювання звіту базуватиметься на відгуках проектної групи Tdh та OSCE щодо першого проекту документа та відгуках, отриманих від Tdh CAB після їх консультацій.

 

20 травня

5. Публічний презентаційний захід.       У Кишиневі буде організовано публічний презентаційний захід, щоб представити звіт про оцінку потреб, його висновки та рекомендації всім цільовим інституційним та громадським зацікавленим сторонам.

22-26 травня


Механізми управління:

Міжнародний консультант/компанія працюватиме під керівництвом керівника проекту Tdh. Консультант повинен працювати з командою національних консультантів / компаній, які будуть укладати контракти з Tdh для збору даних та проведення інтерв'ю / опитувань.

Виплати здійснюються лише після схвалення поданих результатів менеджеру проекту Tdh.


Необхідна кваліфікація та навички

 • Відповідна академічна освіта бажано з досвідом роботи в соціології, кримінології, а також молодіжної роботи.
 • Не менше 5 років професійного досвіду роботи у проведенні наукових досліджень у сфері молодіжної злочинності, правопорушень, молодіжної роботи тощо.
 • Продемонстрована здатність командно-орієнтованої роботи; відмінні планові та організаторські здібності; креативне та інноваційне мислення.
 • Здатність своєчасно досягати результатів і термінів, підтримуючи високий стандарт на всьому протязі;


Подання пропозицій: 

Зацікавлені кандидати подають такі документи:

 1. резюме кандидата;
 2. Технічна пропозиція, з короткою концепцією методології
 3. Фінансова пропозиція, виражена у вигляді комісії/дня;
 4. Документи/посилання, що підтверджують досвід.


Як застосовувати:

Заявки будуть подані на адресу: mda.office@tdh.ch румунською або англійською мовою, не пізніше 2023 року, 16 січня. Будь ласка, зверніться до посади, на яку ви претендуєте, у тематичному розділі електронного листа заявки.

Зверніть увагу, що зв'язуватися будуть тільки з відібраними кандидатами. Будь-яка заявка, отримана після встановленого терміну, розглядатися не буде.

Bg

Traducere Automata

Международен консултант / компания за подпомагане на разработването на проучване за оценка на нуждите от превенция на младежката престъпност в Молдова. Удължен срок

International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadline

 

Заглавие на проекта:

"Повишаване на младежката престъпност и превенцията на употребата на наркотици чрез обучение по законност и кампании за повишаване на осведомеността за справяне със заплахите от организираната престъпност и корупцията"

Дарител:

ОССЕ

Страна:      

Република Молдова

Вид на договора:     

Индивидуален консултант или фирма

Начална дата:     

януари 2023

Продължителност на възлагането:

 

януари 2023 – май 2023

История на организацията

Работейки в Молдова от 2004 г., Terre des hommes (Tdh) е посветена на гарантирането на изпълнението на всички основни права на децата и на приноса за подобряване на молдовската система за закрила на детето. Чрез своите проекти Tdh Молдова се стреми към устойчиво предотвратяване и реагиране на насилието, пренебрегването и експлоатацията на деца на общностно, областно и национално ниво. Tdh Молдова географски оперира в цялата страна. В момента работата на TDH в Молдова е изградена по три допълващи се оси – Системи за закрила на детето, Деца, засегнати от миграция и Достъп до правосъдие, и се стреми да развие синергии между тях, както и с други ключови тематични области на Фондация Terre des hommes.

Фон на проекта

В рамките на своя проект за превенция на младежката престъпност в рамките на ОССЕ, TNTD/OCEEA има за цел да насърчи разбирането и осведомеността на младите хора относно опасностите от организираната престъпност, корупцията, употребата на наркотици и киберпрестъпността, с акцент върху Югоизточна и Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, за да осигури цялостна и устойчива намеса чрез насърчаване на законността и културата на законност сред младите хора. В това усилие ОССЕ има за цел: 1) повишаване на капацитета на образователните институции (училища и университети), организациите на гражданското общество (ОГО), правоприлагащите органи и други съответни органи за обучение на младите хора относно законността; 2) провеждане на широкомащабни кампании за повишаване на обществената осведоменост, съсредоточени върху значението на законността, социално-икономическите рискове, причинени от ОП и корупцията, значението на младежката престъпност, употребата на наркотици и превенцията на киберпрестъпността и доброто управление; 3) улесняване на образователни и мрежови събития за младежи от средните и висшите училища, за да получат цялостно разбиране за ОП, корупцията, употребата на наркотици и нейните фактори, както и киберпрестъпността.

В рамките на дейностите по проекта в Източна Европа ОССЕ ще извърши оценка на нуждите в областта на превенцията на младежката престъпност в Молдова. Демографски процентът на младежите в Молдова намалява, но през последните години младежката престъпност се е увеличила, а възрастта на престъпниците е намаляла. Войната срещу Украйна значително изостри съществуващите уязвимости и създаде нови, което направи младите хора в Молдова още по-податливи и изложени на риск да бъдат вербувани в организирани престъпни групи и замесени в незаконни дейности. Липсват обаче скорошни данни, статистически данни, оценки по този въпрос. По този начин партньорът по изпълнението (ИС) ще запълни споменатата празнина чрез оценка на тенденциите в младежката престъпност в Молдова, ще очертае институционалната рамка за превенция на младежката престъпност, ще интервюира съответните институционални, младежки участници и участници от гражданското общество, ще формулира препоръки за бъдеща помощ за изграждане на капацитет за превенция на младежката престъпност и ще организира и проведе събитие с целевите заинтересовани страни за представяне на доклад и препоръки за оценка на нуждите.

ОБХВАТ НА РАБОТА

Подкрепа за разработването на проучване за оценка на нуждите от превенция на младежката престъпност в Молдова. За да се извърши тази оценка, ще бъдат събрани и анализирани следните данни:

 • Статистически данни от правоприлагащите органи и прокуратурата в Молдова относно младежката престъпност от 2018 г. насам и относно предотвратяването на младежката престъпност.
 • Статистически и качествени данни от правоприлагащите органи, прокуратурата и други съответни институционални участници за ефекта от войната в Украйна върху младежката и младежката престъпност в Молдова.
 • Преглед на съответното законодателство/участници в превенцията на младежката престъпност и свързаните с младежта компоненти на стратегиите за организирана престъпност, корупция, наркотици и киберпрестъпност.
 • Преглед на начина, по който темите за организираната престъпност, корупцията, наркотиците и киберпрестъпността са обхванати в училищните и университетските учебни програми, както и как полицията и други съответни участници, работещи с и за младежта, се обучават за превенция на младежката престъпност.
 • Данни за възприемането на обществеността (между другото, младежи, родители и възпитатели) за престъпността сред младите хора.
 • Данни, събрани от интервюта със съответните институционални институции (съответните министерства, правоприлагащи органи, прокуратура, съответните агенции, занимаващи се с младежко правосъдие и борба с корупцията, учители и университетски преподаватели, младежки агенции), младежи и участници от гражданското общество относно тенденциите и предизвикателствата пред превенцията на младежката престъпност, както и пропуските в капацитета и нуждите от обучение.

Резултати и времева рамка:

Възлагането следва да се извърши в срок от 5 месеца.

Задачи и дейности

Срокове

1. Разработване на методология на изследването -  Методологията ще включва документно проучване на текущата правна рамка, официална статистика, картографиране на участниците, активни в областта, както и съответните съществуващи практики на интервенция.      Методологията ще бъде консултирана с Tdh и ОССЕ и група деца и младежи – Tdh Child Advisory Board (CAB).

30 януари

2. Процес на събиране на данни.        Данните ще бъдат събирани от съответните заинтересовани страни чрез въпросници, интервюта, фокус групи, включително местни и национални власти (специалисти по закрила на детето, социални работници, професионалисти в областта на образованието, правоприлагащи органи, академични среди, местни неправителствени организации и др.). В рамките на това изследване ще се събере и възприятието на обществеността по отношение на младежката престъпност чрез проучвания сред широката общественост. Въпросникът ще бъде разработен и ще бъде консултиран с Tdh и ОССЕ преди употреба.

Март 15

3. Анализ на данни и първи проект за проучване за оценка на нуждите.      Скелетът на изследването ще бъде консултиран и валидиран с екипа на проекта на ОССЕ преди изготвянето. Очаква се първият проект да бъде разработен до средата на март, за да бъде валидиран и консултиран с ОССЕ преди финализирането.

20 април  

4. Финализиране на изследванията за оценка на нуждите.        Финализирането на доклада ще се основава на обратната връзка от екипа на проекта Tdh и ОССЕ относно първия проект на документ и обратната връзка, получена от ООС Tdh след консултацията им.

 

Май 20

5. Публично презентационно събитие.       В Кишинев ще бъде организирано публично презентационно събитие, за да се представи докладът за оценка на нуждите, неговите констатации и препоръки към всички заинтересовани страни от институциите и гражданското общество.

Май 22-26


Правила за управление:

Международният консултант / компания ще работи под надзора на ръководителя на проекта Tdh. Консултантът ще работи с екип от национални консултанти / компания, които ще бъдат наети от Tdh, за да събира данни и да провежда интервюта / проучвания.

Плащанията се извършват само след одобрение на представените резултати на ръководителя на проекта Tdh.


Необходими квалификации и умения

 • Подходящо академично образование за предпочитане с опит в социологията, криминологията, както и младежката работа.
 • Най-малко 5 години професионален опит в провеждането на изследвания в областта на младежката престъпност, престъпността, младежката работа и др.
 • Демонстриран капацитет за работа в екипна ориентация; отлични умения за планиране и организация; творческо и иновативно мислене.
 • Способност за постигане на резултати и срокове своевременно, поддържане на висок стандарт през цялото време;


Подаване на предложения: 

Заинтересованите кандидати представят следните документи:

 1. Автобиография на кандидата;
 2. Техническо предложение, с кратка концепция на методологията
 3. Финансова оферта, изразена като такса/ден;
 4. Документи/връзки, потвърждаващи опита.


Как да кандидатствате:

Заявленията ще се подават до: mda.office@tdh.ch на румънски или английски език, не по-късно от 2023 г., 16 януари. Моля, направете справка с позицията, за която кандидатствате, в раздела за тема на имейла за кандидатстване.

Моля, имайте предвид, че ще се свържете само с избраните кандидати. Всяко заявление, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано.

Ru

Traducere Automata

Международный консультант/компания для поддержки разработки исследования по оценке потребностей в области предупреждения преступности среди молодежи в Молдове. Продленный срок

International Consultant/company to support the development of a needs assessment study on youth crime prevention in Moldova. Extended deadline

 

Название проекта:

«Активизация деятельности по предупреждению преступности среди молодежи и наркомании путем просвещения по вопросам законности и проведения информационно-просветительских кампаний, направленных на устранение угроз организованной преступности и коррупции»

Донор:

ОБСЕ

Страна:      

Республика Молдова

Тип договора:     

Индивидуальный консультант или компания

Дата начала:     

Январь 2023

Продолжительность назначения:

 

Январь 2023 – Май 2023

Справочная информация об организации

Работая в Молдове с 2004 года, Terre des hommes (Tdh) стремится обеспечить реализацию всех основных прав детей и способствовать улучшению молдавской системы защиты детей. Посредством своих проектов Tdh Moldova стремится к устойчивому предотвращению и реагированию на насилие, пренебрежение и эксплуатацию в отношении детей на общинном, районном и национальном уровнях. Tdh Moldova географически работает на всей территории страны. В настоящее время работа Tdh в Молдове строится по трем взаимодополняющим направлениям – системы защиты детей, дети, затронутые миграцией и доступ к правосудию, и направлена на развитие синергии между ними, а также с другими ключевыми тематическими областями Фонда Terre des hommes.

Предыстория проекта

В рамках своего общеевропейского проекта по предупреждению преступности среди молодежи ТНТД/БКЭЭД стремятся содействовать пониманию и повышению осведомленности молодежи об опасностях организованной преступности, коррупции, употребления наркотиков и киберпреступности с уделением особого внимания Юго-Восточной и Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии, с тем чтобы обеспечить целостное и устойчивое вмешательство путем поощрения законности и культуры законности среди молодежи. В рамках этих усилий ОБСЕ стремится: 1) повысить потенциал учебных заведений (школ и университетов), организаций гражданского общества (ОГО), правоохранительных органов и других соответствующих органов власти в области просвещения молодежи по вопросам законности; 2) проводить широкомасштабные кампании по информированию общественности, сосредоточенные на важности законности, социально-экономических рисках, вызванных ОК и коррупцией, актуальности молодежной преступности, наркомании и предотвращения киберпреступности и надлежащего управления; 3) содействовать проведению образовательных и сетевых мероприятий для учащихся средних и высших учебных заведений с целью получения всестороннего представления об ОЦ, коррупции, употреблении наркотиков и их пособниках, а также о киберпреступности.

В рамках проектной деятельности в Восточной Европе ОБСЕ проведет оценку потребностей в области предупреждения преступности среди молодежи в Молдове. Демографически процент молодежи в Молдове снижается, однако в последние годы преступность среди несовершеннолетних возросла, а возраст правонарушителей снизился. Война против Украины значительно усугубила существующие уязвимости и создала новые, сделав молодежь в Молдове еще более восприимчивой и подверженной риску вербовки в организованные преступные группы и участия в незаконной деятельности. Однако последние цифры, статистика, оценки по этому вопросу отсутствуют. Таким образом, Партнер-исполнитель (ИС) заполнит упомянутый пробел путем оценки тенденций молодежной преступности в Молдове, нанесет карту институциональной основы по предупреждению преступности среди молодежи, проведет интервью с соответствующими институциональными, молодежными субъектами и субъектами гражданского общества, сформулирует рекомендации по оказанию будущей помощи в наращивании потенциала в области предупреждения преступности среди молодежи, а также организует и проведет мероприятие с целевыми заинтересованными сторонами для представления доклада об оценке потребностей и рекомендаций.

ОБЪЕМ РАБОТ

Поддержка разработки исследования по оценке потребностей в области предупреждения преступности среди молодежи в Молдове. Для проведения этой оценки будут собраны и проанализированы следующие данные:

 • Статистические данные правоохранительных органов и прокуратуры Молдовы о молодежной преступности с 2018 года и о профилактике преступности среди несовершеннолетних.
 • Статистические и качественные данные правоохранительных органов, прокуратуры и других соответствующих институциональных субъектов о влиянии войны в Украине на преступность среди молодежи и несовершеннолетних в Молдове.
 • Обзор соответствующего законодательства/субъектов по предупреждению преступности среди молодежи и связанным с молодежью компонентам стратегий по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, наркотиками и киберпреступностью.
 • Обзор того, как темы организованной преступности, коррупции, наркотиков и киберпреступности освещаются в школьных и университетских программах, а также как полиция и другие соответствующие субъекты, работающие с молодежью и в ее интересах, обучаются предупреждению преступности среди молодежи.
 • Данные о восприятии общественностью (в том числе молодежью, родителями и педагогами) преступности среди молодежи.
 • Данные, собранные в ходе бесед с соответствующими институциональными (соответствующими министерствами, правоохранительными органами, прокуратурой, соответствующими учреждениями, занимающимися вопросами правосудия в отношении несовершеннолетних и борьбы с коррупцией, школьными учителями и преподавателями университетов, молодежными учреждениями и субъектами гражданского общества, о тенденциях и проблемах в области предупреждения преступности среди молодежи, а также о пробелах в потенциале и потребностях в профессиональной подготовке.

Конечные результаты и сроки:

Задание должно быть выполнено в течение 5 месяцев.

Задачи и действия

Сроки

1.      Разработка методологии исследования -  Методология будет включать в себя кабинетное исследование текущей правовой базы, официальной статистики, картирования субъектов, действующих в этой области, а также соответствующих существующих практик вмешательства. По методологии будут проведены консультации с Tdh и ОБСЕ, а также с группой детей и молодежи – Tdh Child Advisory Council (CAB).

30 января

2.      Процесс сбора данных.  Данные будут собираться у соответствующих заинтересованных сторон с помощью вопросников, интервью, фокус-групп, включая местные и национальные органы власти (специалисты по защите детей, социальные работники, специалисты в области образования, правоохранительные органы, научные круги, местные НПО и т.д.). В рамках этого исследования также будет собрано мнение общественности о преступности среди молодежи с помощью опросов широкой общественности. Вопросник будет разработан, и с ним будут проведены консультации с Tdh и ОБСЕ перед его использованием.

15 марта

3.      Анализ данных и первый проект исследования по оценке потребностей. Со скелетом исследования будут проведены консультации и согласованы с проектной группой ОБСЕ до его разработки. Ожидается, что первый проект будет разработан к середине марта, с тем чтобы его можно было утвердить и проконсультироваться с ОБСЕ до его окончательной доработки.

20 апреля  

4.      Завершение исследования по оценке потребностей.  Окончательная доработка доклада будет основываться на отзывах проектной группы Tdh и ОБСЕ по первому проекту документа и отзывах, полученных от Tdh CAB после их консультаций.

 

20 мая

5.      Публичная презентация. В Кишиневе будет организовано мероприятие по публичной презентации, чтобы представить отчет об оценке потребностей, его выводы и рекомендации всем целевым институциональным и гражданским заинтересованным сторонам.

22-26 мая


Механизмы управления:

Международный консультант/компания будет работать под руководством менеджера проекта Tdh. Консультант должен работать с группой национальных консультантов/компаний, с которыми Tdh заключит контракт в целях сбора данных и проведения интервью/обследований.

Выплаты производятся только после одобрения представленных результатов руководителю проекта Tdh.


Требуемая квалификация и навыки

 • Соответствующее академическое образование желательно с опытом работы в социологии, криминологии, а также работе с молодежью.
 • Не менее 5 лет профессионального опыта работы в проведении исследований в области молодежной преступности, преступности, молодежной работы и т.д.
 • Продемонстрированная способность командно-ориентированной работы; отличные навыки планирования и организации; творческое и инновационное мышление.
 • Способность своевременно достигать результатов и сроков, поддерживая высокий стандарт во всем;


Представление предложений: 

Заинтересованные кандидаты представляют следующие документы:

 1. Резюме кандидата;
 2. Техническое предложение с краткой концепцией методологии
 3. Финансовое предложение, выраженное в виде платы/день;
 4. Документы/ссылки, подтверждающие опыт.


Как подать заявку:

Заявки будут подаваться по адресу: mda.office@tdh.ch на румынском или английском языке, не позднее 2023 года, 16 января. Пожалуйста, обратитесь к позиции, на которую вы претендуете, в разделе темы электронного письма заявки.

Обратите внимание, что свяжутся только с отобранными кандидатами. Любая заявка, полученная после крайнего срока, рассматриваться не будет.