ANPM selectează o persoană fizică sau juridică pentru actualizarea curriculumului de instruire continuă online a para-juriștilor

 

Context: Asociația Națională a Para-juriștilor din Republica Moldova (ANPM) este organizația neguvernamentală și apolitică din Moldova. Urmărim abilitarea oamenilor cu cunoștințe juridice de bază, în mod confidențial, prin rețeaua de para-juriști competenți, ce activează într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor.

Legea 198 din 26.07.2007 cu privire la asistență juridică garantată de stat reglementează condițiile, volumul și modul de acordare a asistenței juridice garantate de stat întru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, intereselor lui legitime. Sistemul de asistență juridică garantă de stat este administrat de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Statul a prevăzut 2 forme de asistență juridică: calificată și primară. Asistența juridică primară este prestată prin intermediul rețelei de para-juriști, contractați de CNAJGS.

Potrivit legii, pentru ca o persoană să devină para-jurist și să fie calificată să acorde asistență juridică primară, aceasta urmează să îndeplinească câteva condiții:

 • să aibă studii juridice incomplete sau studii superioare complete
 • să nu practice activitate de avocat
 • să urmeze o instruire specială
 • să fie calificată să acorde asistență juridică primară 

De la crearea rețelei de para-juriști în 2010 și până în 2017, instruirile au fost asigurate de către Fundația Soros-Moldova. În 2017 para-juriștii s-au asociat într-o asociație profesională - ANPM și prin proiectele obținute, asociația a organizat inclusiv instruiri continue pentru para-juriști.

Potrivit Regulamentului de activitate al para-juriștilor - ”CNAJGS asigură, atât instruirea inițială, cât și instruirea continuă a parajuriştilor în baza curriculumurilor de instruire inițială și continuă aprobate de CNAJGS din contul mijloacelor bugetare destinate acordării de asistență juridică garantată de stat”. Însă la moment statul nu dispune de resurse financiare și umane suficiente pentru a asigura instruirile.

La demararea serviciilor de asistență juridică primară, au fost elaborate curriculumul de instruire inițială (documentul poate fi găsit aici: https://cutt.ly/golOw5e) și continuă (documentul poate fi găsit aici: https://cutt.ly/9olOS5G) a para-juriștilor și îndrumarul juridic elementar pentru cetățeni. Aceste documente nu mai răspund necesităților actuale. În vederea creării platformei de instruire online, curriculumul de instruire inițială va fi actualizat.

Obiectivul concursului: selectarea unei persoană fizice sau juridice pentru actualizarea curriculumului de instruire continuă online a para-juriștilor

Responsabilitățile persoanei contractate vor fi:

- Consultarea experților CNAJGS cu privire la adaptarea curriculumului de instruire continuă;

- Elaborarea metodologiei de instruire online a para-juriștilor;

- Efectuarea analizei de nevoi de instruire inițială a para-juriștilor;

- Actualizarea (re-designul) curriculumului de instruire continuă online a para-juriștilor;

 

 

Procesul de lucru va fi constituit din următoarele etape:

 1. Organizarea ședințelor comune dintre ANPM, formatorii/experții și partenerii ANPM în vederea definirii procesului de lucru, a termenilor de realizare, metodelor și tehnicilor de lucru;
 2. Efectuarea analizei de nevoi de instruire a para-juriștilor;
 3. Elaborarea metodologiei de instruire online a para-juriștilor;
 4. Adaptarea curriculumului instruirii continue

Calificarea și experiența persoanei fizice/juridice selectate în calitate de coordonator/coordonatoare:

- Studii universitare în drept, științe sociale sau alte domenii relevante

- Experiența individuală (minim 5 ani) relevantă în educația adulților

- Cunoașterea temeinică a particularităților de învățare online

- Responsabilitate, creativitate și flexibilitate;

- Experiență relevantă anterioară va constitui un avantaj.

Rezultate finale așteptate:

 1. Analiza nevoilor de instruire a para-juriștilor, efectuată;
 2. Metodologia de lucru dezvoltată: metodele și instrumentele clar definite;
 3. Curriculumul de instruire continuă online, elaborat;

Perioada de executare: contractul va fi semnat per sarcinile ce vor fi realizate

Oferta tehnică va conține :

- CV-ul /profilul persoanei fizice/juridice

- O divizare clară a responsabilităților pentru fiecare expert din companie (pentru persoana juridică) în cazul în care vor fi implicate mai multe persoane;

- O scrisoare de motivare privind interesul față de această activitate

- Un concept care să includă metodologia de lucru pentru realizarea termenilor de referință, inclusiv un plan de activități

Oferta financiară va conține valoarea contractului în USD (notă: oferta financiară va include toate cheltuielile aferente acestui serviciu). Se va indica costul serviciilor, plus suma TVA (pentru persoane juridice). Pentru persoana juridică, pe documentul cu oferta financiară va fi inclusă data, semnătura și ștampila companiei.

În baza rezultatelor concursului, ANPM va semna un contract de prestări servicii. Transferul către prestator va fi efectuat în MDL, la rata BNM din ziua transferului, la cursul finanțatorului într-o singură tranșă, după recepționarea serviciilor prestate, fapt probat prin semnarea actului de recepție de către ambele părți.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 5 februarie 2020

Ofertele vor fi prezentate în format online la adresa info.anpm@gmail.com . Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și oferta financiară.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare puteți contacta: 068686472, Violetta Odagiu, Directoare Executivă ANPM violettaodagiu@gmail.comArticolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet