UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)Ro

Traducere Automata

UNICEF Moldova: Specialist comunicare, NO-C (FT), Chișinău, Republica Moldova (numai pentru cetățenii Republicii Moldova)

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)

UNICEF Moldova angajează un specialist în comunicare, NO-C, care va fi responsabil pentru dezvoltarea, gestionarea, coordonarea, crearea de rețele, implementarea și monitorizarea unei strategii de advocacy și comunicare și a produselor și activităților asociate în mod continuu cu publicul larg, cu scopul de a promova conștientizarea, înțelegerea, susținerea și respectarea drepturilor copilului și femeilor, precum și sprijinul pentru misiunea UNICEF, prioritățile și programele în cadrul Oficiului de Țară din Moldova, precum și la nivel global și cele ale echipei de țară a ONU.

Calificări și experiență:

 • Diplomă universitară avansată în Comunicare, Jurnalism, Relații Publice.
  * Sau o diplomă de licență plus cel puțin 12 ani de experiență profesională demonstrată în domeniul jurnalismului, comunicațiilor, relațiilor externe, afacerilor publice, relațiilor publice sau comunicațiilor corporative.
 • Cinci ani de experiență profesională progresivă responsabilă și relevantă în comunicare, imprimare, difuzare și/sau new media.
 • Experiență de lucru pe teren.
 • Context/familiarizare cu situațiile de urgență.
 • Fluenta in limba romana si cunostinte avansate de limba engleza. Cunoașterea limbii ruse sau a unei alte limbi ONU  este considerată un avantaj.

CUM SĂ APLICAȚI: Pentru a citi mai multe informații detaliate și a aplica pentru această poziție, vă rugăm să vizitați pagina web a UNICEF

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558690/communication-specialist-noc-ft-chisinau-moldova-for-moldova-nationals-only-21726

Data limită de înscriere: 23 ianuarie 2023

UNICEF este dedicat diversității și incluziunii. Femeile, persoanele din grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și persoanele din alte grupuri subreprezentate sunt încurajate în mod special să aplice. Candidații din grupurile subreprezentate vor avea prioritate în cazul unei calificări egale. UNICEF se angajează să acomodeze în mod rezonabil mediul de lucru pentru persoanele cu dizabilități.

UNICEF are o politică de toleranță zero față de comportamentele incompatibile cu scopurile și obiectivele Organizației Națiunilor Unite și ale UNICEF, inclusiv exploatarea și abuzul sexual, hărțuirea sexuală, abuzul de autoritate și discriminarea. UNICEF aderă, de asemenea, la principii stricte de protecție a copilului. Prin urmare, toți candidații selectați vor fi supuși unor verificări riguroase ale referințelor și antecedentelor și se așteaptă să adere la aceste standarde și principii.

Programările unicef sunt supuse autorizării medicale. Numirile sunt, de asemenea, supuse cerințelor de inoculare (vaccinare), inclusiv împotriva SARS-CoV-2 (Covid-19). Angajații guvernamentali care sunt luați în considerare pentru angajare la UNICEF sunt în mod normal obligați să demisioneze din guvernul lor înainte de a prelua o misiune la UNICEF. UNICEF își rezervă dreptul de a retrage o ofertă de programare, fără compensație, în cazul în care nu se obține o viză sau o autorizație medicală sau dacă nu sunt îndeplinite cerințele de inoculare necesare, într-un termen rezonabil, din orice motiv.

Vă rugăm să rețineți că vor fi contactați numai candidații care se află în serios.

En

Articol Original

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)

UNICEF Moldova is hiring a Communication Specialist, NO-C that will be accountable for developing, managing, co-ordinating, networking, implementing and monitoring an advocacy and communication strategy and associated products and activities on on-going basis with public audiences, with the objective of promoting awareness, understanding, support and respect for children’s and women’s rights, and support for UNICEF's mission, priorities and programmes in the Moldova Country Office, and at a global level and those of the UN Country Team.

Qualifications and experience:

 • Advanced university degree in Communication, Journalism, Public Relations.
  * Or an undergraduate degree plus at least 12 years of demonstrated professional experience in the field of journalism, communications, external relations, public affairs, public relations or corporate communications.
 • Five years of progressively responsible and relevant professional work experience in communication, print, broadcast, and/or new media.
 • Field work experience.
 • Background/familiarity with Emergency situations.
 • Fluency in Romanian and advanced knowledge English. Knowledge of Russian or another UN  UN language is considered an asset.

HOW TO APPLY: To read more detailed information and apply for this position, please visit UNICEF webpage

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558690/communication-specialist-noc-ft-chisinau-moldova-for-moldova-nationals-only-21726

Application deadline: 23 January 2023

UNICEF is committed to diversity and inclusion. Women, persons from vulnerable groups, such as persons with disabilities, Roma and other ethnic, linguistic or religious minorities, persons living with HIV, as well as persons from other underrepresented groups are particularly encouraged to apply. Applicants from under-represented groups will be given priority in case of equal qualification. UNICEF is committed to reasonably accommodate the working environment for the persons with disabilities.

UNICEF has a zero-tolerance policy on conduct that is incompatible with the aims and objectives of the United Nations and UNICEF, including sexual exploitation and abuse, sexual harassment, abuse of authority and discrimination. UNICEF also adheres to strict child safeguarding principles. All selected candidates will, therefore, undergo rigorous reference and background checks, and will be expected to adhere to these standards and principles.

UNICEF appointments are subject to medical clearance. Appointments are also be subject to inoculation (vaccination) requirements, including against SARS-CoV-2 (Covid-19). Government employees that are considered for employment with UNICEF are normally required to resign from their government before taking up an assignment with UNICEF. UNICEF reserves the right to withdraw an offer of appointment, without compensation, if a visa or medical clearance is not obtained, or necessary inoculation requirements are not met, within a reasonable period for any reason.

Please note that only candidates who are under serious consideration will be contacted.

It

Traducere Automata

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (solo per cittadini moldavi)

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)

L'UNICEF Moldova sta assumendo uno specialista della comunicazione, NO-C, che sarà responsabile dello sviluppo, della gestione, del coordinamento, della creazione di reti, dell'attuazione e del monitoraggio di una strategia di advocacy e comunicazione e dei prodotti e delle attività associati su base continuativa con il pubblico pubblico, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza, la comprensione, il sostegno e il rispetto dei diritti dei bambini e delle donne e il sostegno alla missione dell'UNICEF, priorità e programmi nell'ufficio nazionale della Moldova e, a livello globale, in quelli del team nazionale delle Nazioni Unite.

Qualifiche ed esperienza:

 • Diploma universitario avanzato in Comunicazione, Giornalismo, Relazioni Pubbliche.
  * O un corso di laurea più almeno 12 anni di comprovata esperienza professionale nel campo del giornalismo, delle comunicazioni, delle relazioni esterne, degli affari pubblici, delle pubbliche relazioni o delle comunicazioni aziendali.
 • Cinque anni di esperienza lavorativa professionale progressivamente responsabile e rilevante in comunicazione, stampa, trasmissione e / o nuovi media.
 • Esperienza di lavoro sul campo.
 • Background/familiarità con le situazioni di emergenza.
 • Ottima conoscenza della lingua rumena e conoscenza avanzata della lingua inglese. La conoscenza del russo o di un'altra lingua delle Nazioni Unite  è considerata una risorsa.

COME CANDIDARSI: Per leggere informazioni più dettagliate e candidarsi per questa posizione, visitare la pagina web dell'UNICEF

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558690/communication-specialist-noc-ft-chisinau-moldova-for-moldova-nationals-only-21726

Scadenza per la presentazione delle domande: 23 gennaio 2023

L'UNICEF è impegnato per la diversità e l'inclusione. Le donne, le persone appartenenti a gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità, i rom e altre minoranze etniche, linguistiche o religiose, le persone affette da HIV, nonché le persone appartenenti ad altri gruppi sottorappresentati sono particolarmente incoraggiate a presentare domanda. I candidati provenienti da gruppi sottorappresentati avranno la priorità in caso di pari qualifica. L'UNICEF si impegna ad accogliere ragionevolmente l'ambiente di lavoro per le persone con disabilità.

L'UNICEF ha una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti incompatibili con gli scopi e gli obiettivi delle Nazioni Unite e dell'UNICEF, tra cui lo sfruttamento e l'abuso sessuale, le molestie sessuali, l'abuso di autorità e la discriminazione. L'UNICEF aderisce anche a rigorosi principi di tutela dei minori. Tutti i candidati selezionati saranno quindi sottoposti a rigorosi controlli di riferimento e di background e ci si aspetta che aderiscano a questi standard e principi.

Gli appuntamenti dell'UNICEF sono soggetti a autorizzazione medica. Gli appuntamenti sono inoltre soggetti a requisiti di inoculazione (vaccinazione), anche contro SARS-CoV-2 (Covid-19). I dipendenti governativi che sono considerati per l'impiego con l'UNICEF sono normalmente tenuti a dimettersi dal loro governo prima di assumere un incarico con l'UNICEF. L'UNICEF si riserva il diritto di ritirare un'offerta di appuntamento, senza indennizzo, se non si ottiene un visto o un'autorizzazione medica, o se non vengono soddisfatti i requisiti di vaccinazione necessari, entro un periodo ragionevole per qualsiasi motivo.

Si prega di notare che solo i candidati che sono sotto seria considerazione saranno contattati.

Ua

Traducere Automata

ЮНІСЕФ Молдова: спеціаліст з комунікацій, NO-C (FT), Кишинів, Молдова (лише для громадян Молдови)

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)

ЮНІСЕФ Молдова наймає спеціаліста з комунікацій, NO-C, який відповідатиме за розробку, управління, координацію, створення мереж, впровадження та моніторинг адвокаційної та комунікаційної стратегії та пов'язаних продуктів та заходів на постійній основі з публічною аудиторією, з метою сприяння обізнаності, розумінню, підтримці та повазі до прав дітей та жінок, а також підтримці місії ЮНІСЕФ, пріоритети та програми в Офісі в Молдові, а також на глобальному рівні та в Команді ООН в Україні.

Кваліфікація та досвід:

 • Вища освіта в галузі комунікації, журналістики, зв'язків з громадськістю.
  * Або ступінь бакалавра плюс мінімум 12 років продемонстрованого професійного досвіду в сфері журналістики, комунікацій, зовнішніх зв'язків, зв'язків з громадськістю, зв'язків з громадськістю або корпоративних комунікацій.
 • П'ять років прогресивно відповідального та відповідного професійного досвіду роботи у сфері комунікації, друку, трансляції та/або нових медіа.
 • Досвід польових робіт.
 • Передумови/знайомство з надзвичайними ситуаціями.
 • Вільне володіння румунською мовою та поглиблені знання англійської мови. Знання російської або іншої мови ООН  вважається активом.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ: Щоб прочитати більш детальну інформацію та подати заявку на цю посаду, відвідайте веб-сторінку ЮНІСЕФ

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558690/communication-specialist-noc-ft-chisinau-moldova-for-moldova-nationals-only-21726

Дедлайн подачі заявок: 23 січня 2023 року

ЮНІСЕФ прагне до різноманітності та інклюзії. До участі особливо заохочуються жінки, особи з вразливих груп, такі як особи з інвалідністю, роми та інші етнічні, мовні або релігійні меншини, особи, які живуть з ВІЛ, а також особи з інших недостатньо представлених груп. Заявникам з недостатньо представлених груп буде надано пріоритет у разі рівної кваліфікації. ЮНІСЕФ прагне розумно забезпечити робоче середовище для людей з інвалідністю.

ЮНІСЕФ проводить політику нульової толерантності до поведінки, яка несумісна з цілями та завданнями ООН та ЮНІСЕФ, включаючи сексуальну експлуатацію та насильство, сексуальні домагання, зловживання повноваженнями та дискримінацію. ЮНІСЕФ також дотримується суворих принципів захисту дітей. Таким чином, усі відібрані кандидати пройдуть сувору перевірку рекомендацій та біографічних даних, і, як очікується, будуть дотримуватися цих стандартів та принципів.

Призначення ЮНІСЕФ підлягає медичному оформленню. На призначення також поширюються вимоги щодо щеплення (вакцинації), у тому числі проти SARS-CoV-2 (Covid-19). Державні службовці, які розглядаються для працевлаштування в ЮНІСЕФ, зазвичай зобов'язані звільнитися зі свого уряду, перш ніж виконувати завдання в ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ залишає за собою право відкликати пропозицію про призначення без компенсації, якщо віза або медичний дозвіл не будуть отримані, або необхідні вимоги щодо щеплення не будуть виконані, протягом розумного періоду з будь-якої причини.

Зверніть увагу, що зв'язуватися будуть тільки з кандидатами, які знаходяться на серйозному розгляді.

Bg

Traducere Automata

УНИЦЕФ Молдова: Специалист по комуникации, NO-C (FT), Кишинев, Молдова (само за граждани на Молдова)

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)

УНИЦЕФ Молдова наема комуникационен специалист, NO-C, който ще отговаря за разработването, управлението, координирането, изграждането на мрежи, прилагането и мониторинга на застъпническа и комуникационна стратегия и свързаните с нея продукти и дейности на текуща основа с обществената аудитория, с цел насърчаване на осведомеността, разбирането, подкрепата и зачитането на правата на децата и жените, както и подкрепа за мисията на УНИЦЕФ, приоритети и програми в Службата за държави в Молдова и на световно равнище и тези на екипа на ООН по държави.

Квалификация и опит:

 • Разширена университетска степен по комуникация, журналистика, връзки с обществеността.
  * Или бакалавърска степен плюс най-малко 12 години доказан професионален опит в областта на журналистиката, комуникациите, външните отношения, връзките с обществеността, връзките с обществеността или корпоративните комуникации.
 • Пет години прогресивно отговорен и подходящ професионален опит в комуникацията, печата, излъчването и / или новите медии.
 • Трудов стаж на терен.
 • Предистория / познаване на извънредни ситуации.
 • Владеене на румънски език и напреднали познания по английски език. Владеенето на руски или друг език на ООН  се счита за предимство.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: За да прочетете по-подробна информация и да кандидатствате за тази позиция, моля, посетете уеб страницата на УНИЦЕФ 

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558690/communication-specialist-noc-ft-chisinau-moldova-for-moldova-nationals-only-21726

Краен срок за кандидатстване: 23 януари 2023 г

УНИЦЕФ се ангажира с многообразието и приобщаването. Жените, лицата от уязвими групи, като хора с увреждания, роми и други етнически, езикови или религиозни малцинства, лица, живеещи с ХИВ, както и лица от други слабо представени групи са особено насърчавани да кандидатстват. Кандидатите от по-слабо представените групи ще получат приоритет в случай на еднаква квалификация. УНИЦЕФ се ангажира да осигури подходяща работна среда за хората с увреждания.

УНИЦЕФ има политика на нулева толерантност към поведение, която е несъвместима с целите и задачите на ООН и УНИЦЕФ, включително сексуална експлоатация и злоупотреба, сексуален тормоз, злоупотреба с власт и дискриминация. УНИЦЕФ също се придържа към строги принципи за защита на децата. Следователно всички избрани кандидати ще бъдат подложени на строги референтни и фонови проверки и от тях ще се очаква да се придържат към тези стандарти и принципи.

Назначенията на УНИЦЕФ подлежат на медицинско разрешение. Назначенията също подлежат на изисквания за инокулация (ваксинация), включително срещу SARS-CoV-2 (Covid-19). Държавните служители, които се считат за работа в УНИЦЕФ, обикновено трябва да подадат оставка от правителството си, преди да поемат задача в УНИЦЕФ. УНИЦЕФ си запазва правото да оттегли предложение за назначаване без компенсация, ако не е получена виза или медицинско разрешение или не са изпълнени необходимите изисквания за инокулация в разумен срок по каквато и да е причина.

Моля, имайте предвид, че ще се свържете само с кандидати, които са обект на сериозно обсъждане.

Ru

Traducere Automata

ЮНИСЕФ Молдова: Специалист по коммуникациям, NO-C (FT), Кишинев, Молдова (только для граждан Молдовы)

UNICEF Moldova: Communication Specialist, NO-C (FT), Chisinau, Moldova (for Moldova nationals only)

ЮНИСЕФ в Молдове нанимает специалиста по коммуникациям NO-C, который будет отвечать за разработку, управление, координацию, создание сетей, осуществление и мониторинг стратегии адвокации и коммуникации и связанных с ней продуктов и мероприятий на постоянной основе с общественностью с целью повышения осведомленности, понимания, поддержки и уважения прав детей и женщин и поддержки миссии ЮНИСЕФ, приоритеты и программы в страновом офисе в Молдове, а также на глобальном уровне и страновой группы ООН.

Квалификация и опыт:

 • Высшее образование в области коммуникации, журналистики, связей с общественностью.
  * Или степень бакалавра плюс не менее 12 лет продемонстрированного профессионального опыта в области журналистики, коммуникаций, внешних связей, связей с общественностью, связей с общественностью или корпоративных коммуникаций.
 • Пять лет прогрессивно ответственного и актуального профессионального опыта работы в области коммуникации, печати, вещания и / или новых средств массовой информации.
 • Опыт работы на местах.
 • Предыстория/знакомство с чрезвычайными ситуациями.
 • Свободное владение румынским языком и знание английского языка. Знание русского или другого языка ООН  оон считается преимуществом.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: Чтобы прочитать более подробную информацию и подать заявку на эту должность, пожалуйста, посетите веб-страницу ЮНИСЕФ

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558690/communication-specialist-noc-ft-chisinau-moldova-for-moldova-nationals-only-21726

Срок подачи заявок: 23 января 2023

ЮНИСЕФ привержен делу обеспечения многообразия и инклюзивности. Женщинам, лицам из уязвимых групп, таких, как инвалиды, рома и другие этнические, языковые или религиозные меньшинства, лица, живущие с ВИЧ, а также лицам из других недопредставленных групп особенно рекомендуется подавать заявки. Кандидатам из недопредставленных групп будет предоставлен приоритет в случае равной квалификации. ЮНИСЕФ привержен разумному созданию условий для работы инвалидов.

ЮНИСЕФ проводит политику абсолютной нетерпимости к поведению, несовместимому с целями и задачами Организации Объединенных Наций и ЮНИСЕФ, включая сексуальную эксплуатацию и надругательства, сексуальные домогательства, злоупотребление властью и дискриминацию. ЮНИСЕФ также придерживается строгих принципов защиты детей. Таким образом, все отобранные кандидаты будут проходить тщательную справочную и справочную проверку и, как ожидается, будут придерживаться этих стандартов и принципов.

Назначения в ЮНИСЕФ подлежат медицинскому освидетельствованию. Назначения также подлежат прививкам (вакцинации), в том числе против SARS-CoV-2 (Covid-19). Государственные служащие, которые рассматриваются для работы в ЮНИСЕФ, как правило, должны уйти в отставку из своего правительства, прежде чем приступить к работе в ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ оставляет за собой право отозвать предложение о назначении без компенсации, если виза или медицинское освидетельствование не получены, или необходимые требования к прививкам не выполнены, в течение разумного периода времени по любой причине.

Обратите внимание, что будут связываться только с кандидатами, которые находятся на серьезном рассмотрении.

telegram