UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)Ro

Traducere Automata

Consultanță individuală națională UNICEF Moldova: Cercetător juridic (legislația familiei și a migrației)

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)

UNICEF Moldova angajează un consultant individual național în calitate de cercetător juridic, pentru a cartografia legile naționale relevante care se aplică UASC și copiilor evacuați din instituții și pentru a identifica și analiza provocările, lacunele, bunele practici și recomandările în aplicarea și interpretarea acestor legi. Sinteza acestor informații va fi încapsulată într-un "Profil Național" pentru Republica Moldova.

Calificări și experiență:

 • Diplomă de master sau echivalentă în Drept (5 ani de învățământ universitar). Specializarea în dreptul familiei, migrației sau dreptului civil va fi un bun.
 • Un minim de 5 ani de experiență practică în domeniul drepturilor copilului, în mod ideal un avocat practicant cu cunoștințe despre procedurile naționale relevante.
 • Capacitatea analitică și experiența dovedită în analiza calitativă în domeniul drepturilor copilului, protecției copilului, dreptului familiei sau migrației. Abilități puternice de cercetare juridică.
 • A demonstrat o cunoaștere vastă a dreptului național și internațional (de exemplu, Convenția de la Haga din 1996 privind protecția copilului, Directiva UE privind protecția temporară).
 • Experiența în probleme legate de protecția copiilor migranți neînsoțiți și separați va fi un atu puternic, accesând protecție internațională și națională.
 • Abilități excelente de redactare și editare în limba engleză. Excelente abilitati de scriere, citire si vorbire in Romania

CUM SĂ APLICAȚI: Pentru a citi mai multe informații detaliate și a aplica pentru această poziție, vă rugăm să vizitați pagina web a UNICEF

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558273/deadline-extended-national-individual-consultancy-legal-researcher-family-and-migration-laws

Termen prelungit de depunere a candidaturilor: 18 ianuarie 2023

UNICEF este aici pentru a servi copiii cei mai defavorizați din lume, iar forța noastră de muncă globală trebuie să reflecte diversitatea acestor copii. Familia UNICEF se angajează să includă pe toată lumea, indiferent de rasă/etnie, vârstă, dizabilitate, identitate de gen, orientare sexuală, religie, naționalitate, context socio-economic sau orice altă caracteristică personală.

UNICEF are o politică de toleranță zero față de comportamentele incompatibile cu scopurile și obiectivele Organizației Națiunilor Unite și ale UNICEF, inclusiv exploatarea și abuzul sexual, hărțuirea sexuală, abuzul de autoritate și discriminarea. UNICEF aderă, de asemenea, la principii stricte de protecție a copilului. Se așteaptă ca toți candidații selectați să adere la aceste standarde și principii și, prin urmare, vor fi supuși unor verificări riguroase ale referințelor și antecedentelor.

Candidatul selectat este singurul responsabil să se asigure că asigurarea de sănătate necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor contractului este valabilă pe întreaga perioadă a contractului. Candidații selectați sunt supuși confirmării statutului de vaccinat complet împotriva SARS-CoV-2 (Covid-19) cu un vaccin aprobat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care trebuie respectat înainte de preluarea misiunii. 

Vă rugăm să rețineți că numai candidații care sunt în curs de examinare serioasă vor fi contactați

En

Articol Original

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)

UNICEF Moldova is hiring a National Individual Consultant as Legal Researcher, to map the relevant national laws that apply to UASC and children evacuated from institutions and to identify and analyse challenges, gaps, good practices, and recommendations in the application and interpretation of such laws. The synthesis of this information will be encapsulated in a ‘National Profile’ for the Republic of Moldova.

Qualifications and experience:

 • Master’s Degree or equivalent in Law (5-year university education). Specialization in family, migration, or civil law will be an asset.
 • A minimum of 5 years of practical experience in child rights, ideally a practicing lawyer with knowledge of relevant national procedures.
 • Analytical capacity and proven experience in qualitative analysis in the area of child rights, child protection, family law or migration. Strong legal research skills.
 • Demonstrated extensive knowledge of national and international law, (e.g. 1996 Hague Child Protection Convention, EU Temporary Protection Directive).
 • Experience with issues related to the protection of unaccompanied and separated migrant children will be a strong asset, accessing international and national protection.
 • Excellent drafting and editing skills in English. Excellent written, reading and speaking skills in Romania

HOW TO APPLY: To read more detailed information and apply for this position, please visit UNICEF webpage

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558273/deadline-extended-national-individual-consultancy-legal-researcher-family-and-migration-laws

Extended application deadline: 18 January 2023

UNICEF is here to serve the world’s most disadvantaged children and our global workforce must reflect the diversity of those children. The UNICEF family is committed to include everyone, irrespective of their race/ethnicity, age, disability, gender identity, sexual orientation, religion, nationality, socio-economic background, or any other personal characteristic.

UNICEF has a zero-tolerance policy on conduct that is incompatible with the aims and objectives of the United Nations and UNICEF, including sexual exploitation and abuse, sexual harassment, abuse of authority and discrimination. UNICEF also adheres to strict child safeguarding principles. All selected candidates will be expected to adhere to these standards and principles and will therefore undergo rigorous reference and background checks.

The selected candidate is solely responsible to ensure that the health insurance required to perform the duties of the contract is valid for the entire period of the contract. Selected candidates are subject to confirmation of fully-vaccinated status against SARS-CoV-2 (Covid-19) with a World Health Organization (WHO)-endorsed vaccine, which must be met prior to taking up the assignment. 

Please note that only candidates who are under serious consideration will be contacted

It

Traducere Automata

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Ricercatore legale (diritto di famiglia e migrazione)

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)

L'UNICEF Moldova sta assumendo un consulente individuale nazionale come ricercatore legale, per mappare le leggi nazionali pertinenti che si applicano all'UASC e ai bambini evacuati dagli istituti e per identificare e analizzare sfide, lacune, buone pratiche e raccomandazioni nell'applicazione e nell'interpretazione di tali leggi. La sintesi di queste informazioni sarà racchiusa in un "profilo nazionale" per la Repubblica di Moldova.

Qualifiche ed esperienza:

 • Master o equivalente in giurisprudenza (5 anni di istruzione universitaria). La specializzazione in diritto di famiglia, migrazione o diritto civile sarà una risorsa.
 • Un minimo di 5 anni di esperienza pratica nei diritti dei minori, idealmente un avvocato praticante con conoscenza delle procedure nazionali pertinenti.
 • Capacità analitica e comprovata esperienza nell'analisi qualitativa nel settore dei diritti dei minori, della protezione dei minori, del diritto di famiglia o della migrazione. Forti capacità di ricerca legale.
 • Conoscenza approfondita del diritto nazionale e internazionale (ad esempio Convenzione dell'Aia del 1996 per la protezione dei minori, direttiva UE sulla protezione temporanea).
 • L'esperienza con le questioni relative alla protezione dei minori migranti non accompagnati e separati sarà una risorsa forte, accedendo alla protezione internazionale e nazionale.
 • Ottime capacità di redazione e redazione in lingua inglese. Eccellenti capacità di scrittura, lettura e conversazione in Romania

COME CANDIDARSI: Per leggere informazioni più dettagliate e candidarsi per questa posizione, visitare la pagina web dell'UNICEF

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558273/deadline-extended-national-individual-consultancy-legal-researcher-family-and-migration-laws

Termine prorogato per la presentazione delle domande: 18 gennaio 2023

L'UNICEF è qui per servire i bambini più svantaggiati del mondo e la nostra forza lavoro globale deve riflettere la diversità di questi bambini. La famiglia UNICEF si impegna a includere tutti, indipendentemente dalla loro razza / etnia, età, disabilità, identità di genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, background socio-economico o qualsiasi altra caratteristica personale. 

L'UNICEF ha una politica di tolleranza zero nei confronti di comportamenti incompatibili con gli scopi e gli obiettivi delle Nazioni Unite e dell'UNICEF, tra cui lo sfruttamento e l'abuso sessuale, le molestie sessuali, l'abuso di autorità e la discriminazione. L'UNICEF aderisce anche a rigorosi principi di tutela dei minori. Tutti i candidati selezionati dovranno aderire a questi standard e principi e saranno quindi sottoposti a rigorosi controlli di riferimento e di background.

Il candidato selezionato è l'unico responsabile di garantire che l'assicurazione sanitaria necessaria per svolgere i compiti del contratto sia valida per l'intera durata del contratto. I candidati selezionati sono soggetti alla conferma dello stato di vaccinazione completa contro SARS-CoV-2 (Covid-19) con un vaccino approvato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che deve essere soddisfatto prima di assumere l'incarico. 

Si prega di notare che solo i candidati che sono sotto seria considerazione saranno contattati

Ua

Traducere Automata

Національна індивідуальна консультація ЮНІСЕФ в Молдові: дослідник права (сімейне та міграційне законодавство)

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)

ЮНІСЕФ у Молдові наймає національного індивідуального консультанта в якості юридичного дослідника для відображення відповідних національних законів, які застосовуються до UASC та дітей, евакуйованих з установ, а також для виявлення та аналізу проблем, прогалин, передового досвіду та рекомендацій у застосуванні та тлумаченні таких законів. Синтез цієї інформації буде інкапсульований у «Національному профілі» для Республіки Молдова.

Кваліфікація та досвід:

 • Ступінь магістра або еквівалент в галузі права (5-річна університетська освіта). Спеціалізація на сімейному, міграційному або цивільному праві буде активом.
 • Мінімум 5 років практичного досвіду в галузі прав дитини, в ідеалі практикуючий юрист зі знанням відповідних національних процедур.
 • Аналітична спроможність та підтверджений досвід якісного аналізу у сфері прав дитини, захисту дітей, сімейного права чи міграції. Сильні навички юридичних досліджень.
 • Продемонстрував глибокі знання національного та міжнародного права (наприклад, Гаазька конвенція про захист дітей 1996 року, Директива ЄС про тимчасовий захист).
 • Досвід вирішення питань, пов'язаних із захистом дітей мігрантів без супроводу та розлучень , буде сильним активом, що має доступ до міжнародного та національного захисту.
 • Відмінні навички складання та редагування англійською мовою. Відмінні навички письма, читання та говоріння в Румунії

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ: Щоб прочитати більш детальну інформацію та подати заявку на цю посаду, відвідайте веб-сторінку ЮНІСЕФ

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558273/deadline-extended-national-individual-consultancy-legal-researcher-family-and-migration-laws

Кінцевий термін подачі заявок: 18 січня 2023 року

ЮНІСЕФ тут, щоб обслуговувати найбільш знедолених дітей у світі, і наша глобальна робоча сила повинна відображати різноманітність цих дітей. Сім'я ЮНІСЕФ зобов'язується включати всіх, незалежно від їх раси/етнічної приналежності, віку, інвалідності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, релігії, національності, соціально-економічного походження чи будь-яких інших особистих характеристик. 

ЮНІСЕФ проводить політику нульової толерантності до поведінки, яка несумісна з цілями та завданнями ООН та ЮНІСЕФ, включаючи сексуальну експлуатацію та насильство, сексуальні домагання, зловживання повноваженнями та дискримінацію. ЮНІСЕФ також дотримується суворих принципів захисту дітей. Очікується, що всі відібрані кандидати будуть дотримуватися цих стандартів і принципів і, отже, пройдуть ретельну перевірку посилань та біографічних даних.

Обраний кандидат несе повну відповідальність за те, щоб медична страховка, необхідна для виконання обов'язків за договором, діяла протягом усього терміну дії договору. Відібрані кандидати підлягають підтвердженню повністю вакцинованого статусу проти SARS-CoV-2 (Covid-19) вакциною, схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка повинна бути виконана до виконання завдання. 

Зверніть увагу, що зв'язуватися будуть тільки з кандидатами, які знаходяться на серйозному розгляді

Bg

Traducere Automata

УНИЦЕФ Молдова Национално индивидуално консултиране: Правен изследовател (семейни и миграционни закони)

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)

УНИЦЕФ Молдова наема национален индивидуален консултант като правен изследовател, за да очертае съответните национални закони, които се прилагат за UASC и децата, евакуирани от институциите, и да идентифицира и анализира предизвикателствата, пропуските, добрите практики и препоръките при прилагането и тълкуването на такива закони. Синтезът на тази информация ще бъде капсулиран в "Национален профил" за Република Молдова.

Квалификация и опит:

 • Магистърска степен или еквивалент по право (5-годишно университетско образование). Специализацията в семейното, миграционното или гражданското право ще бъде предимство.
 • Минимум 5 години практически опит в областта на правата на детето, в идеалния случай практикуващ адвокат с познания за съответните национални процедури.
 • Аналитичен капацитет и доказан опит в качествения анализ в областта на правата на детето, закрилата на детето, семейното право или миграцията. Силни юридически изследователски умения.
 • Демонстрирани обширни познания по националното и международното право (напр. Хагската конвенция за закрила на детето от 1996 г., Директивата на ЕС за временната закрила).
 • Опитът с въпроси, свързани със закрилата на непридружени и разделени деца мигранти, ще бъде силен актив, достъпът до международна и национална закрила.
 • Отлични умения за изготвяне и редактиране на английски език. Отлични умения за писане, четене и говорене в Румъния

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: За да прочетете по-подробна информация и да кандидатствате за тази позиция, моля, посетете уеб страницата на УНИЦЕФ 

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558273/deadline-extended-national-individual-consultancy-legal-researcher-family-and-migration-laws

Удължен срок за кандидатстване: 18 януари 2023 г

УНИЦЕФ е тук, за да служи на децата в най-неравностойно положение в света и нашата глобална работна сила трябва да отразява разнообразието на тези деца. Семейството на УНИЦЕФ се ангажира да включва всички, независимо от тяхната раса / етническа принадлежност, възраст, увреждане, полова идентичност, сексуална ориентация, религия, националност, социално-икономически произход или друга лична характеристика. 

УНИЦЕФ има политика на нулева толерантност към поведение, която е несъвместима с целите и задачите на ООН и УНИЦЕФ, включително сексуална експлоатация и злоупотреба, сексуален тормоз, злоупотреба с власт и дискриминация. УНИЦЕФ също се придържа към строги принципи за защита на децата. От всички избрани кандидати ще се очаква да се придържат към тези стандарти и принципи и следователно ще бъдат подложени на строги референтни и фонови проверки.

Избраният кандидат е единствено отговорен да гарантира, че здравната застраховка, необходима за изпълнение на задълженията по договора, е валидна за целия период на договора. Избраните кандидати подлежат на потвърждение на напълно ваксиниран статус срещу SARS-CoV-2 (Covid-19) с одобрена от Световната здравна организация (СЗО) ваксина, която трябва да бъде изпълнена преди да се заеме с назначението. 

Моля, имайте предвид, че само кандидати, които са обект на сериозно обсъждане, ще бъдат потърсени

Ru

Traducere Automata

ЮНИСЕФ Молдова Национальный индивидуальный консультант: Исследователь в области права (семейное и миграционное законодательство)

UNICEF Moldova National Individual Consultancy: Legal Researcher (family and migration laws)

ЮНИСЕФ в Молдове нанимает национального индивидуального консультанта в качестве исследователя по правовым вопросам для составления карт соответствующих национальных законов, применимых к УАСК и детям, эвакуированным из учреждений, а также для выявления и анализа проблем, пробелов, передовой практики и рекомендаций в применении и толковании таких законов. Обобщение этой информации будет инкапсулировано в «Национальный профиль» по Республике Молдова.

Квалификация и опыт:

 • Степень магистра или эквивалент в области права (5-летнее университетское образование). Специализация в семейном, миграционном или гражданском праве будет преимуществом.
 • Минимум 5 лет практического опыта в области прав ребенка, в идеале практикующий юрист со знанием соответствующих национальных процедур.
 • Аналитический потенциал и проверенный опыт в области качественного анализа в области прав ребенка, защиты детей, семейного права или миграции. Сильные навыки юридических исследований.
 • Продемонстрировал обширные знания национального и международного права (например, Гаагская конвенция о защите детей 1996 года, Директива ЕС о временной защите).
 • Опыт решения вопросов, связанных с защитой несопровождаемых и разлученных с семьями детей-мигрантов , станет важным преимуществом, обеспечивающим доступ к международной и национальной защите.
 • Отличные навыки черчения и редактирования на английском языке. Отличные навыки письма, чтения и говорения в Румынии

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: Чтобы прочитать более подробную информацию и подать заявку на эту должность, пожалуйста, посетите веб-страницу ЮНИСЕФ

https://jobs.unicef.org/en-us/job/558273/deadline-extended-national-individual-consultancy-legal-researcher-family-and-migration-laws

Продленный срок подачи заявок: 18 января 2023

ЮНИСЕФ здесь, чтобы служить наиболее обездоленным детям в мире, и наша глобальная рабочая сила должна отражать разнообразие этих детей. Семья ЮНИСЕФ стремится включать всех, независимо от их расы / этнической принадлежности, возраста, инвалидности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религии, национальности, социально-экономического происхождения или любой другой личной характеристики.

ЮНИСЕФ проводит политику абсолютной нетерпимости к поведению, несовместимому с целями и задачами Организации Объединенных Наций и ЮНИСЕФ, включая сексуальную эксплуатацию и надругательства, сексуальные домогательства, злоупотребление властью и дискриминацию. ЮНИСЕФ также придерживается строгих принципов защиты детей. Ожидается, что все отобранные кандидаты будут придерживаться этих стандартов и принципов и, следовательно, будут проходить тщательную справочную и справочную проверку.

Выбранный кандидат несет единоличную ответственность за то, чтобы медицинская страховка, необходимая для выполнения обязанностей по договору, действовала в течение всего периода действия договора. Отобранные кандидаты подлежат подтверждению статуса полностью вакцинированного против SARS-CoV-2 (Covid-19) с помощью вакцины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая должна быть выполнена до принятия задания. 

Обратите внимание, что будут связываться только с кандидатами, которые находятся на серьезном рассмотрении.