Anunț de selectare a organizațiilor ca membre a unui Consiliu Național al Persoanelor în Etate / Объявляется отбор общественных организациии в состав Национального совета пожилых людей Молдовы

Distribuie prietenilor:Se anunță selectarea asociațiilor obștești și a uniunilor acestora, alte entități cu activitate necomercială, care să facă parte dintr-un Consiliu Național al Persoanelor în Vârsă din Moldova   

Читайте ниже текст объявления на русском языке.

Context general

În perioada mai 2020 – aprilie 2021 HelpAge International implementează proiectul ”Constituirea Consiliului Național a Persoanelor în Etate din Moldova” finanțat de Austrian Senior Council (Consiliul Seniorilor din Austria, prin intermediul Ambasadei Austria la Chișinău). Proiectul are ca scop să contribuie la coalizarea organizațiilor societății civile într-un Consiliu Național și stabilirea modalității de funcționare a acestuia pentru a reprezenta interesele persoanelor în etate și pentru a asigura dialogul cu autoritățile publice centrale, în special privind elaborarea politicilor publice relevante persoanelor în etate și necesităților lor în context demografic în schimbare. Necesitatea creării unui Consiliu de acest fel a fost identificată anterior, odată cu prioritizarea ”îmbătrânirii active„ în politicile Guvernului și în procesul schimbărilor demografie din ultimii ani, care proiectează tendințe în creștere a îmbătrânirii populației. Au avut loc și consultări cu organizații ale societății civile care au trasat necesitatea unui organ consultativ pe domeniul drepturilor persoanelor în etate și pe politicile publice prietenoase vârstnicilor. În acest context, HelpAge International își propune pe perioada de un an să coordoneze activitățile de identificare a potențialelor organizații membre, evaluarea acestora conform criteriilor stabilite și să definitiveze modalitatea de funționare a Consiliului Național al Persoanelor în Etate.

 

Cine poate aplica?

Pentru participare la prezentul Apel sunt încurajate și pot aplica asociațiile obștești, fundațiile, uniunile de asociaţii obşteşti (rețele, platforme), grupurile de inițiativă, în a căror activitate, una din direcțiile principale este apărarea drepturilor persoanelor în etate, advocacy și participare la procesul decizional.

Cu privire la reprezentativitatea prin viitoarele organizații sau uniuni, în calitate de membri ai Consiliului, se tinde spre acoperire geografică, cu organizații din regiunile Nord, Centru, Sud, Transnistria, UTA Găgăuzia.   

În baza prezentului Apel de exprimare a interesului vor fi selectate organizaţii necomerciale și uniuni ale acestora, care vor fi membri ai unui Consiliu Național al Persoanelor în Etate.

 

Ce criterii de eligibilitate trebuie să întrunească aplicantul?

Pentru selectare în calitate de membru al Consiliului Național al Persoanelor în Etate,  aplicantul trebuie să întrunească următoarele criteria minime de eligibilitate:

 • Aplicantul este organizație înregistrată sau grup informal a căror activitate este cu accent pe apărarea drepturilor persoanelor în etate, participare la procesul decisional și advocacy, sau unul din domeniile de activitate ale organizației/grupului vizează persoanele în etate.
 • Durata de activitate a organizației/grupului de minim 2 ani.
 • Organe de administrare a organizației funcționale, care respectă prevederile statutare.
 • Numărul minim de membri ai Asociației obștești sau grupului de inițiativă constituie 10 persoane.
 • Organizația dezvoltă/participă sau a dezvoltat/participat la programe cu accent pe apărarea drepturilor persoanelor în etate, participare la procesul decisional, monitorizarea politicilor publice de orice nivel.
 • Experiență minimă de cooperare cu APL sau APC, inclusiv pe tema drepturilor persoanelor în etate.
 • Interes și disponibilitate de a participa în procesele participative de elaborare a politicilor publice la nivel central (Ministerul Sănatății, Muncii și Protecției Sociale)
 • Angajamentul de mobilizare a membrilor organizației la generarea și promovarea în viitor a inițiativelor de politici publice la nivel central.
 • Prezența a cel puțin 2 membri cu program flexibil de activitate și care pot dedica timp și expertiză pentru participarea în activitățile Consiliului.
 • Organizația posedă sau are acces la echipamente (telefon, computer, conectare la Internet) pentru a asigura comunicarea.

Procesul de selectare

Etapa I (septembrie 2020). Disponibilitatea organizațiilor de a participa la apel va fi prezentată prin Scrisoarea de Exprimare a Interesului, adresată către HelpAge International, conform modelului oferit. Echipa HelpAge și un consultant extern vor verifica corespunderea organizațiilor și uniunilor aplicante cu criteriile de eligibilitate și vor anunța doar organizațiilor care corespund, pentru etapa următoare. 

Etapa II (octombrie-noiembrie 2020): Ulterior recepționării Scrisorii de Exprimare a Interesului, organizațiile vor completa un Chestionar și vor prezenta informații confirmative a experienței pe domeniul apărării drepturilor persoanelor în etate și alte documente relevante. La necessitate, echipa HelpAge și un consultant extern pot solicita efectuarea vizitei la sediul organizației/uniunii/GI și/sau ședință/interviu cu reprezentanții acestora. 

Etapa II (noiembrie-decembrie 2020): Definitivarea componenței Consiliului. Informația colectată în procesul de selectare a membrilor Consiliului Național va fi inclusă într-un raport de evaluare.

Cum se aplică?

Pentru aplicare, se va depune:

 • Scrisoarea de Exprimare a Interesului, conform modelului din acest link;
 • CV-ul organizației (dacă îl dețineți) unde să indicați pagină web, pagină Facebook;

Documentele vor fi expediate în format electronic la adresa [email protected], sau pe suport de hârtie prin poștă sau personal la adresa: Chișinău, Str. Bănulescu-Bodoni 57, of. 431, MD-2005. În titlul email-ului sau pe plic se va indica ”Aplicare Consiliu Național Persoane în Etate”. Termenul limită de aplicare este 31 august 2020.

Pentru informații suplimentare tel: 022 225098, 060450560, persoană de contact Renata Solomon.  

 

Объявляется отбор общественных организации и их союзов, а также прочих структур, осуществляющих некоммерческую деятельность, для включения в состав Национального совета пожилых людей Молдовы

Общая информация

С мая 2020 года по апрель 2021 года международная организация «HelpAge International» реализует проект «Создание Национального совета пожилых людей» при финансовой поддержке Австрийского совета пожилых людей, предоставляемой посредством Посольства Австрии в Республике Молдова. Цель проекта – содействовать объединению организаций гражданского общества в национальный совет и определить порядок его работы для представления интересов пожилых людей и установления диалога с органами центрального публичного управления, в частности при разработке государственной политики в отношении пожилых людей и для удовлетворения потребностей данной категории населения с учетом меняющейся демографической ситуации. Необходимость в создании подобного совета стала очевидна еще раньше, когда «активное старение» было обозначено в качестве одного из приоритетных направлений политики правительства, принимая во внимание произошедшие за последние годы демографические изменения, свидетельствующие о тенденции старения населения. В ходе консультаций с организациями гражданского общества была высказана идея о необходимости создания консультативного органа по вопросам обеспечения соблюдения прав пожилых людей и проведения дружественной им государственной политики. В этой связи «HelpAge International» поставила перед собой задачу в течение одного года координировать работу по поиску организаций, которые были бы заинтересованы войти в состав подобного совета, оценке этих организаций с точки зрения их соответствия определенным критериям, а также по окончательному утверждению порядка работы Национального совета пожилых людей.

Кто может принять участие в отборе

Подать заявки и принять участие в отборе приглашаются общественные объединения, фонды, союзы общественных объединений (сети, площадки), инициативные группы, одним из основных направлений деятельности которых является защита прав пожилых людей, проведение общественных кампаний, призванных обратить внимание на данный вопрос и участие в процессе принятия решений.

Для обеспечения наибольшей представительности будущего совета в него будут отобраны организации из северных, центральных и южных районов республики, а также из приднестровского региона и АТО Гагаузия.

Из числа заявителей, откликнувшихся на этот призыв, будут отобраны некоммерческие организации и их объединения, которые войдут в Национальный совет пожилых людей.

Каким критериям должны соответствовать заявители, чтобы пройти отбор

Для включения в состав Национального совета пожилых людей необходимо соответствовать следующим минимальным критериям:

 • Подать заявку на участие в отборе может любая зарегистрированная организация или неофициальная группа, деятельность которой сосредоточена на защите прав пожилых людей, проведении общественных кампаний, призванных обратить внимание на данный вопрос и участии в процессе принятия решений либо организации или группы, одна из сфер деятельности которых касается пожилых людей.
 • Участвовать в отборе могут организации/группы, осуществляющие свою деятельность не менее 2 лет.
 • Руководящие органы заявителя должны быть полностью функциональными и соблюдать положения устава.
 • Численность общественного объединения или инициативной группы, участвующих в отборе, должна составлять не менее 10 человек.
 • Заявитель должен разрабатывать или принимать участие в разработке либо ранее разрабатывать или принимать участие в разработке программ, направленных на обеспечение соблюдения прав пожилых людей, участие в процессе принятия решений, а также мониторинг реализации государственной политики на любом уровне.
 • Организация, подающая заявку на участие в отборе, должна обладать минимальным опытом взаимодействия с органами местного и центрального публичного управления, в том числе по вопросам, касающимся пожилых людей.
 • Заявитель должен стремиться и быть готов внести свой вклад в разработку государственной политики на центральном уровне (Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты).
 • Члены организации должны быть готовы немедленно объединиться для участия в процессе создания и продвижения инициатив по разработке государственной политики на центральном уровне.
 • Обязательным является наличие в команде организации по крайней мере двух человек с гибким графиком работы, готовых выделять время на участие в работе совета и делиться опытом.
 • Организация должна располагать необходимым оборудованием (телефоном, компьютером, подключенными к сети Интернет) для общения либо иметь доступ к подобному оборудованию.

Процесс отбора

Этап I (сентябрь 2020 года): Организации, желающие принять участие в отборе, должны подать Мотивационное письмо на имя международной организации «HelpAge International», составленное по предложенному образцу. Команда «HelpAge» совместно с приглашенным консультантом проверит заявителей на предмет их соответствия оговоренным критериям и свяжутся с организациями, прошедшими в следующий этап.

Этап II (октябрь-ноябрь 2020 года): После отправки мотивационного письма заявители заполняют анкету и представляют сведения, подтверждающие их деятельность в области защиты прав пожилых людей, а также прочие документы, которые могут представлять интерес в этой связи. В случае необходимости команда «HelpAge» и приглашенный эксперт могут посетить офис организации/объединения/инициативной группы и/или пригласить их представителей на собеседование.

Этап III (ноябрь-декабрь 2020 года): Окончательное формирование состава совета. Все сведения, собранные в процессе отбора, включаются в оценочный отчет.

Как подать заявку на участие в отборе

Для участия в отборе необходимо представить:

- Мотивационное письмо, составленное по предложенному образцу /ссылка/;

- Резюме организации (если таковое имеется) с указанием ее официального сайта и страницы в Facebook.

Документы можно отправить в электронном виде на адрес электронной почты: [email protected] либо отправив их почтой или принеся лично по адресу: Кишинев, ул. Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, 57, оф.431, MD-2005. В теме электронного письма или на конверте с документами необходимо указать «Заявка на участие в отборе в Национальный совет пожилых людей». Заявку можно подать до 31 августа 2020 года.

Телефон для справок: 022 225098, 060450560 (контактное лицо – Рената Соломон).

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.