Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția de jurist principal (responsabil de achiziții publice), Secția juridica și achizițiiInstituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția de jurist principal (responsabil de achiziții publice), Secția juridica și achiziții

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi;

3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

 

Scopul: Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.


Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

a)participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;

b)întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;

c)asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;

d)participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;

e)întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;

f)generează, sistematizează și examinează rapoarte;

g)întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.

 

Cerințe specifice funției:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniul juridic.

 

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:
Cunoașterea legislaţiei, inclusiv în domeniul achizițiilor publice;

Cunoașterea excelentă ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbii engleze și limbii ruse (constituie un avantaj);

Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;

Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;

Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilități: - organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.


Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

- în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

 

Regim de muncă al instituției:

40 ore/saptămână.

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

  • Curriculum Vitae, cu stipularea studiilor obținute, experiența de lucru, cunoașterea limbilor și altă informație relevantă pentru a fi considerată;
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
  • O persoană de referință pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Termen de aplicare:

10 mai 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502

Date de contact: tel: 060067955

email: hr@oda.md

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău

  • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502.