Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția de specialist principal, Direcția dezvoltare produse de creditare și garantareInstituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția de specialist principal, Direcția dezvoltare produse de creditare și garantare

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi;

3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

 

Scopul:

 

Analiza, dezvoltarea și elaborarea produselor de creditare și garantare, altor activități și operațiuni la necesitate/solicitare.

 

Sarcini de bază:

 

 1. Analizarea și sintetizarea programelor de stat existente şi a proiectelor din domeniile de activitate, în conformitate cu obiectivele stabilite;
 2. Dezvoltarea și elaborarea produselor de creditare și garantare, în conlucrarea cu subdiviziunile FACEM (Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei) și FGC (Fondului de Garantare a Creditelor);
 3. Dezvoltarea și elaborarea programelor de stat şi a proiectelor din domeniile de activitate de comun cu autoritățile publice competente;
 4. Realizarea activităților de analiză și monitorizare a implementării programelor de stat, precum și a produselor de creditare și garantare în scop de evaluare a impactului și obiectivelor stabilite;
 5. Comunicarea și cooperarea cu entitățile financiare partenere, în limita competențelor atribuite.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Cerințe specifice funției:

 

Studii: – Superioare universitare sau echivalente în domeniul economie, finanțe și bănci, managementul afacerilor.

 

Experiență profesională:

-     Minim 8 ani experiență generală;

-     Minim 4 an experiență demonstrată în domeniul financiar;

-     Experiență aferentă operațiunilor financiare, monitorizare și evaluare, aspecte legale;

-     Experiență de lucru în sectorul bancar și/sau micro-finanțare din Moldova;

-     Experiență în domeniul de raportare în domeniul bancar și microfinanțare, constituie un avantaj;

-     Experiență în elaborarea produselor financiare, constituie un avantaj;

-     Experiență în risc managament în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

a)  Cunoașterea legislaţiei, inclusiv în domeniul financiar-bancar și fiscal;

b)  Cunoştinţe operaţionale privind dezvoltarea economică antreprenorială, inclusiv accesul la finanţare;

d) Cunoştinţe excelente ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbii engleze (nivel B2). Cunoașterea limbii ruse (constituie un avantaj);

d)  Cunoștințe generale privind evidența contabilă financiară a întreprinderilor, constituie un avantaj;

e) Conoștințe în utilizarea suitei de aplicații Microsoft Office.

Abilități: comunicare; de lucrul individual și în echipă, în context național și internațional; flexibilitate în mediu multicultural și lingvistic; respectare a instrucţiunilor scrise şi verbale.

 

Alte cerinţe: responsabilitate, punctualitate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, dorință și posibilitate de asimilare continuă a noilor cunoștințe generale și tehnice.

Regim de muncă al instituției:

40 ore/saptămână.

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Curriculum Vitae, cu stipularea studiilor obținute, experiența de lucru, cunoașterea limbilor și altă informație relevantă pentru a fi considerată;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • O persoană de referință pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

10 mai 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502

Date de contact: tel: 060067955

email: hr@oda.md

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, et. 5, bir. 502.