Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Termen extins. Anunț/invitație de participare la procedura de achiziție pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind crearea Centrului de Justiție Familială1. Denumirea autorității contractante: 

 a) Te Doy Foundation, INC., MIAMI, Sucursala Chișinău

 b) Adresa:MD-2069, str. Calea Ieșilor, 8/1, et.3, of. 9A, mun. Chișinău, Republica Moldova

2. Operatorii economici interesați pot obține informație:

a) Alisa Zaițeva, tel.: 060849955, e-mail: a.zaiteva@tdoy.org

3. Oferta și documentele pot fi depuse până la data de 19 mai 2021, ora 10:00, la adresa de e-mail indicată.

Asociația Te Doy Foundation împreună cu partenerii de implementare, Asociația Împotriva Violenței, „Casa Mărioarei”, din Moldova, în cadrul proiectului „Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova”(CJF), cu suportul Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, are nevoie de a realiza un studiu de fezabilitate al cărui beneficiar este Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din Republica Moldova.

Prin intermediul studiului de fezabilitate se urmărește evaluarea corespunderii clădirii propuse de către MAI pentru crearea CJF. În acest context, se solicită ofertele pentru realizarea studiului de fezabilitate din partea persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova sau peste hotarele țării, ori din partea asocierii de persoane juridice din Republica Moldova și/sau din străinătate create din două sau mai multe persoane juridice din țară și/sau din străinătate. O cerință importantă față de ofertant este ca acesta, în ultimii 2 ani, să nu fi fost/să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare și/sau restructurare în rezultatul insolvabilității, sau activitatea sa de întreprinzător să nu fi fost/fie suspendată sau să nu fost/fie obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre aceste situații.

Studiul de fezabilitate, realizat de ofertant, trebuie să propună cel puțin 2 variante privind locația identificată pentru CJF - sub aspect conceptual și tehnic - și va include elemente obligatorii, după cum urmează:

 • costurile estimative ale investiției, inclusiv valoarea totală cu detalierea pe structura devizului de cheltuieli și eșalonarea costurilor corelate cu planul de realizare a obiectivului;
 • analiza cost-beneficiu, pentru fiecare din variantele identificate (se vor estima costurile reconstrucției clădiri, amenajării terenului și altor lucrări preparatorii procesului de construcție);
 • principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului, inclusiv costurile de mentenanță anuală și de dezvoltare a Centrului după operaționalizarea sa;

Termenul maxim pentru realizarea lucrărilor este de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului, acest termen fiind divizat în:

 • 25 de zile - elaborarea și prezentarea Studiului de fezabilitate aferent Centrului, inclusiv 10 zile pentru elaborarea Raportului inițial de evaluare a corespunderii tehnice (caracteristicile tehnice și estimarea generală a costurilor de construcție pentru locația identificată);
 • 5 zile - caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor aferente elaborării proiectului tehnic al Centrului, conform uneia din variantele acceptate de către beneficiar.

În vederea demonstrării conformității cu cerințele solicitate, ofertanții vor prezenta:

 • copia diplomei;
 • copia actului de identitate;
 • Curriculum Vitae, care să cuprindă referințe și datele de contact ale persoanelor care pot oferi informații cu privire la activitatea derulată, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor minime pentru a fi eligibil;
 • documente de suport care să ateste experiența profesională generală după absolvirea universității și experiența profesională în domeniu;
 • oferta financiară;
 • declarația de nedivulgare;
 • declarația/acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ofertanții vor fi evaluați potrivit principiului „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere tehnico-economică", după cum urmează:

Nr. d/o

Criterii de evaluare

Pondere

1.

Prețul ofertei

40%

2.

Calificări ale managerului de echipă și ale experților

25%

3.

Experiența profesională a managerului de echipă și/sau a experților în proiecte cu obiective similare

25%

4.

Termenul de executare

10%

 

Total:

100%

Tema de proiectare cu referire la studiul de fezabilitate și cerințele față de ofertant poate fi găsită aici.

Pachetul de documente, inclusiv oferta pentru realizarea studiului de fezabilitate, se va expedia la adresa de e-mail: a.zaiteva@tdoy.org, până la data de 19 mai 2021, ora 10:00.

Author: Tania Kebak

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan