UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii pentru elaborarea aplicației web: ”Platforma de aplicare online pentru finanțare în cadrul Proiectului TRTP”UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii pentru elaborarea aplicației web: ”Platforma de aplicare online pentru finanțare în cadrul Proiectului TRTP”

Proiectele IFAD în Moldova sunt concepute de a acordă suport antreprenorilor din zona rurală de a face fată provocărilor, în special celor legate de schimbările climatice. Activitățile prevăzute în cadrul Programelor IFAD sunt implementate de către UCIP IFAD în colaborare și/sau prin intermediul prestatorilor de servicii, a instituțiilor financiare partenere, dar și a furnizorilor de echipamente, în contextul prezentării ofertelor de preț pentru bunurile ce urmează a fi procurate din sursele financiare al Proiectelor IFAD.


Obiectivele Generale
Scopul Proiectului este stimularea creșterii economice rurale pe scară largă și reducerea sărăciei prin asistenta tehnică si financiară acordată locuitorilor din mediul rural al Republicii Moldova. Sub componenta 1.1 ”Consolidarea rezistenței la schimbările climatice” din cadrul proiectului TRTP este concepută pentru a sprijini investițiile în irigare la scară mică a fermierilor mici (până la 10 ha) și implementării tehnologiilor inteligente adaptate la schimbările climatice. Tipurile de investiții eligibile în cadrul acestei activități include investițiile în sisteme de irigare la scară mică.
Pentru realizarea sarcinii, UCIP IFAD va selecta în mod individual o companie/ prestator de servicii pentru elaborarea sistemului informațional automatizat ”Preț de Referință” (SIA PR), în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale” (TRTP).

Obiectivele activității
Conform condițiilor stabilite în cadrul Proiectului TRTP, procedura de aplicare pentru finanțarea investiției în sisteme de irigare la scară mică, prevede următoarele etape:
• Solicitantul completează cererea și pregătește documentele solicitate.
• Cererea și setul de documente, semnate și ștampilate de către solicitant, se depun fie fizic în plicuri sigilate la biroul UCIP, fie prin e-mail scanate în formatul PDF (documentele în original sunt prezentate ulterior).
”Platforma de aplicare online pentru finanțare” în cadrul Proiectului TRTP este destinată să faciliteze procesul de aplicare, gestionare și monitorizare a granturilor acordate de UCIP IFAD. Aceasta va oferi funcționalități adecvate pentru solicitanții de finanțare, pentru specialiștii UCIP IFAD și administratori, cu accent pe eficiență, securitate și ușurință în utilizare.
Pentru realizarea sarcinii, UCIP IFAD va selecta în mod individual o companie/ prestator de servicii pentru elaborarea aplicației web: Platforma de aplicare online a solicitanților (micilor fermieri) pentru finanțare nerambursabilă pentru procurarea echipamentelor de irigare la scară mică, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale” (TRTP).

Etape de implementare

Implementarea contractului va fi realizată conform graficului stabilit în raportul inițial, care va fi prezentat de către Prestator în termen de 5 zile de la semnarea contractului, va fi coordonat cu reprezentantul desemnat din cadrul UCIP IFAD.
Prestatorul va atribui sarcinile specifice stabilite specialiștilor implicați în realizarea sarcinii din acest ToR.
Pe tot parcursul contractului Prestatorul va fi responsabil de următoarele:
• Managementul activității contractului: personal, organizare, planificare, monitorizare, livrare, bugetare, raportare,
• Comunicarea permanentă cu UCIP IFAD la toate etapele de implementare, pentru a coordona, valida punctele critice ale contractului, pentru a obține clarificări de interpretare a prezentului ToR, pentru obținerea de feedback și aprobare a activităților realizate la fiecare etapă de implementare,
• Livrarea serviciilor conform graficului stabilit.

Pentru mai multe detalii specifice sarcinii și despre serviciile necesare, a se vedea termenii de referință (TdR).

UCIP IFAD („clientul”) invită acum companiile de consultanță eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor. Companiile interesate ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Companiile interesate trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat la adresa ucipifad.md/… și să îl transmită la adresa de email indicată mai jos.
Se atrage atenția Companiilor interesate asupra Politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a Politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și corupției, activitățile și operațiunile sale. Acesta din urmă stabilește prevederile IFAD privind practicile interzise. IFAD se străduiește, în continuare, să asigure un mediu de lucru sigur, fără hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală și fără exploatare și abuz sexual (SEA), în activitățile și operațiunile sale, așa cum este detaliat în Politica sa IFAD de prevenire și răspuns la hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual.
Consultantul nu va avea niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Un consultant cu un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil va fi descalificat, cu excepția cazului în care Fondul a aprobat altfel în mod explicit. Consultantul, inclusiv personalul respectiv și afiliații, sunt considerați a avea un conflict de interese dacă a) au o relație care îi oferă informații necuvenite sau nedezvăluite despre sau influențează asupra procesului de selecție și executării contractului, b) participă la mai multe mai mult de un EOI în cadrul acestei achiziții, c) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al Consultantului sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil direct sau implicat indirect în orice parte a (i) pregătirii acestui REOI, (ii) a procesului de selecție sau lista scurtă pentru această achiziție sau (iii) de executare a contractului. Consultantul are obligația continuă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii EOI, a procesului de selecție sau a executării contractului. Nedezvăluirea în mod corespunzător a oricăreia dintre situațiile menționate poate duce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice alte, după caz, conform Politicii IFAD privind prevenirea fraudei și corupției în proiectele și operațiunile sale.
Consultantul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție CQS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

Locația și perioada de executare
Activitatea este planificată de a fi realizată în termen de maxim 50 zile calendaristice din data semnării contractului în corespundere cu activitățile descrise în capitolul 8 (Rapoarte și Livrabile) a termenului de referință.
Locul de execuție a serviciilor – activitatea experților urmează a fi realizată în spațiile alocate de către Prestator.

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Termenului de Referință, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele activități cheie:

1. Planificarea activității
2. Elaborarea documentației tehnice.
3. Etapa de dezvoltare
4. Etapa de implementare și testare
5. Integrarea și transferul de date
6. Instruire și ghidare
7. Darea în exploatare

 

CRITERII DE CALIFICARE ȘI EVALUARE PENTRU LISTA SCURTĂ:

Criterii de calificare Punctaj maxim
1. Cerințe generale: 30
1.1 Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova 10
1.2 Experiență de min 5 ani în dezvoltarea și furnizarea de software și servicii de proiectare și dezvoltarea a aplicațiilor web. 20
2. Experiență anterioară specifică în domeniu: 60
2.1 Portofoliu de proiecte care ar dovedi excelență profesională în dezvoltarea și furnizarea de servicii similare ToR-ului implementate cu succes, 3 proiecte în ultimii 5 ani (2019-2023) (3 proiecte – 35 puncte, pentru fiecare proiect adițional – 5puncte, până la maxim 50 puncte) 50
2.2 Experiența companiei în prestarea serviciilor similare sarcinii în cadrul proiectelor cu finanțare internațională (IFAD, BM, UNDP, UN, BEI, EBRD etc.) 10
3. Alte Criterii 10
3.1 Disponibilitatea echipei de experți cu experiență relevantă în dezvoltarea și proiectarea aplicațiilor web:
i. Manager de Proiect TIC (responsabil de planificarea, organizarea și monitorizarea activităților), cel puțin 5 ani experiență în IT administrare
ii. Echipa de 2 experți: Software developer, System Analyst (minim 2 ani de experiență în domeniu) 10
TOTAL 100

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate (CQS) prevăzută în Manualul de Procurări IFAD.
Doar companiile care potrivit criteriilor de selectare din lista scurtă vor acumula min 70 puncte vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

 

Orice solicitare de clarificare cu privire la aceast REOI trebuie transmisă prin e-mail la adresa procurement@ucipifad.md până la data de 15 mai 2024, ora 17:00 (ora Moldovei). Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 17 mai 2024, ora 17:00 (ora Moldovei).

Cererile de exprimare a interesului precum și certificatul de înregistrare a persoanei juridice trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 22 mai 2024, ora 13:00 (ora Moldovei) cu mențiunea „Pentru Licitația 34/24 TRTP”.

 

Attn: Alexandru Scurtu, Specialist Procurari
Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, bir. 1307, Chișinău, MD-2004
E-mail: procurement@ucipifad.md
Tel. (022) 22 - 18 – 80

 Descrierea detaliată a activității și termenii de referință, vedeți în linkul http://www.ucipifad.md/achizitii/selectarea-prestatorului-de-servicii-pentru-elaborarea-aplicatiei-web-platforma-de-aplicare-online-pentru-finantare-in-cadrul-proiectului-trtp/