Cerere de exprimare a interesului Organizarea a 10 activități interactive cu reprezentanții pieței muncii privind îmbunătățirea programelor de studii din domeniul Științe ale educației  Cerere de exprimare a interesului Organizarea a 10 activități interactive cu reprezentanții pieței muncii privind îmbunătățirea programelor de studii din domeniul Științe ale educației   

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

(Servicii de consultanță – selectarea companiei)

 (Extinderea termenului Cererii de exprimare a interesului din 14.03.2024)

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP)

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-02 din 24 octombrie 2022

Nr. Referință :  MD-PEDAGOGUNI-353983-CS-CQS

Titlul sarcinii: Organizarea a 10 activități interactive cu reprezentanții pieței muncii privind îmbunătățirea programelor de studii din domeniul Științe ale educației

 

Proiectul Învățământului Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământului Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervenții strategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

Obiectivul general al subproiectului constă în reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională, în acord cu cerințele pieței muncii. 

Serviciile de consultanță includ organizarea a 10 activități interactive (seminare, conferințe tematice, workshop-uri, dezbateri etc.) cu reprezentanții pieței muncii, absolvenți și studenți privind îmbunătățirea programelor de studii din domeniul Științe ale educației.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: : www.upsc.md  https://upsc.md/2024/04/24/extinderea-termenului-cererii-de-exprimare-a-interesului-din-14-03-2024-pentru-organizarea-a-10-activitati-interactive-cu-reprezentantii-pietei-muncii-privindimbunatatirea-programelor-de-studii-d/

Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită companiile de consultanță eligibile  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de organizare a 10 activități interactive (seminare, conferințe tematice, workshop-uri dezbateri etc.) cu reprezentanții pieței muncii, absolvenți și studenți privind îmbunătățirea programelor de studii din domeniul Științe ale educației.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor.

Experiența generală a companiei

  1. Minim 5 ani experiență în domeniul organizării evenimentelor educaționale, culturale, sociale;
  2. Capacități de gestionare a unor evenimente concomitente cu grupuri mari de beneficiari.

 

Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare

  1. Experiență, minim 3 ani, de prestare a serviciilor academice (didactice, științifice) pentru diferite categorii de beneficiari;
  2. Cel puțin 5 activități similare organizate (seminare, conferințe tematice, workshop-uri, dezbateri etc.).

Experiența profesională a echipei de experți implicată în realizare  a sarcinii

  1. Echipa de specialiști implicați în realizarea sarcinii să includă minim 1-2 facilitatori/ moderatori, specializați în domeniul serviciilor academice (didactice, științifice etc.).
  2. Managerul de proiect să dețină experiență de proiectare a activităților interactive cu grupuri de persoane de vârstă diferită.
  3. Managerul de proiect să dețină experiență profesională în organizarea activităților de educație a adulților de minim 3 ani.
  4. Managerul de proiect și minim un cadru didactic al echipei să posede cunoaștere avansată a limbii române.

Experții-cheie nu vor fi evaluați la etapa de stabilire a Listei scurte.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultanții se pot asocia cu alte companii pentru a-și îmbunătăți calificările, dar ar trebui să indice clar dacă asociația este sub forma unei asocieri mixte și/sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția bazată pe calificarea consultanților”, prevăzută în Regulamentul de achiziții.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programului de lucru

achizitii.bm@upsc.md, ora 8.00-17.00.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 16.05.2024, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova

Str. Ion Creangă, nr. 1, Blocul nr. 2, biroul nr. 30

Manager în achiziții: Guțu Mihaela

Tel. +373 (22) 24-07-91

Email: achizitii.bm@upsc.md

https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova

 

Semnătura Președintelui comitetului de evaluare

Nume Prenume___________________