Servicii de consultanță - elaborarea Ghidului privind eligibilitatea tuturor activităților economice permise a fi desfășurate în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”Denumire: Servicii de consultanță – elaborarea unui Ghid privind eligibilitatea tuturor activităților economice permise a fi desfășurate în  Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”

Țara: Republica Moldova

Perioada de prestare a serviciilor: mai - iunie 2024

Denumire proiect: Ghid privind eligibilitatea activităților economice permise desfășurării în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”

Beneficiar: Administrația Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” (MITP)

 

 1. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Pentru aplicare, vă rugăm să analizați Termenii de referință și să expediați pe e-mail o ofertă integrală care să acopere următoarele aspecte:

 1. elaborarea unui Ghid privind eligibilitatea tuturor activităților economice permise desfășurării în  Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” în limba română și engleză;
 2. o prezentare online  cu durata de 2 - 4h cu rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” cu privire la eligibilitatea activităților permise desfășurării în parc, cu exemple practice;
 3. o prezentare online cu durata de 2 - 4h cu societățile de audit cu privire la eligibilitatea activităților permise desfășurării în parc, cu exemple practice.

Oferta integrală se va expedia pe adresa de e-mail: legal@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md, cu denumirea mesajului ”Oferta_Ghid activitati eligibile MITP_[denumirea ofertantului]” și urmează să conțină 2 documente separate:

 1. Oferta tehnică cu privire la descrierea serviciilor prestate, care să includă metodologia de realizare a proiectului în viziunea ofertantului, termenele de realizare, viziunea și abordarea ofertantului în modul de prestare a serviciilor solicitate, precum și prezentarea / background-ul ofertantului, experiența în prestarea serviciilor similare. Oferta va conține actele confirmative în privința eligibilității Ofertantului (a se vedea Secțiunea VI Eligibilitatea și calificarea Ofertantului).
 2. Oferta financiară (în lei moldovenești, cu și fără TVA).

Termen limită pentru depunere 17 mai 2024, ora 18.00. Ofertele târzii nu vor fi acceptate.

Limba de comunicare și prezentare a livrabilelor – limba română și engleză.

Fiecare Ofertă (financiară sau tehnică) urmează a fi semnată. 

Orice solicitare de clarificări cu privire la această cerere de ofertă poate fi trimisă prin e-mail la adresa legal@mitp.md până la data de 10 mai 2024 ora 18.00. Vom răspunde în scris (doar pe e-mail) la orice solicitare de clarificare primită înainte de termenul limită pentru clarificări, așa cum este indicat mai sus.

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Moldova Innovation Technology Park (denumire brand) este un model unic și inovator pentru a sprijini competitivitatea sectorului IT din Moldova și dezvoltarea ecosistemului de inovare digitală la nivel local și internațional. MITP reunește astăzi peste 1.700 de antreprenori în domeniul IT și peste 21.000 de angajați, reprezentând 80-85% din întregul sector IT din Moldova în ceea ce privește vânzările, exporturile și locurile de muncă. Rezidenții MITP beneficiază de un stimulent fiscal special, plătind un impozit unic de 7% și având o conformitate simplificată fiscală și contabilă.

Potrivit art.8 al Legii nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, în parc pot fi desfăşurate doar anumite activități principale care fac referire la Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 28 din 07.05.2019 (CAEM-2) și Clasificatorul Statistic al Produselor (bunurilor și serviciilor) al Republicii Moldova (CSPM Rev.2) în versiune actualizată (CSPM rev.2.1) aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 9 din 30 ianuarie 2024.

În calitate de rezident al MITP poate accede doar o persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova care practică, drept activitate principală (activitate care generează 70% sau mai mult din venitul din vânzări al rezidentului parcului), una sau mai multe din activitățile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77  din 21.04.2016, în baza unui contract încheiat cu MITP.

Pentru asigurarea unui proces accesibil, transparent și echitabil de informare a potențialilor rezidenți ai MITP, dar și pentru rezidenții MITP sau societățile de audit despre activitățile care sunt eligibile desfășurării în MITP, Administrația MITP a constatat necesitatea elaborării unui Ghid privind eligibilitatea activităților economice permise a fi desfășurate în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”, în vederea facilitării înțelegerii legislației în privința activităților economice eligibile pentru dobândirea și menținerea statutului de rezident. Ghidul va reprezenta un studiu descriptiv și va conține exemple practice per fiecare activitate, precum și recomandări cu privire la criteriile care urmează a fi considerate la aprecierea unei activități eligibile, inclusiv analiza comparativă cu genurile de activitate care pot fi apropiate la prima vedere de genurile eligibile însă în substanță sunt calificate la alte coduri ale celor două clasificatoare statistice.

 1. DESCRIEREA SERVICIILOR

MITP este în căutarea unei persoane juridice care va asigura pregătirea Ghidului privind eligibilitatea activităților economice permise a fi desfășurate în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” destinat potențialilor rezidenți ai MITP, dar și pentru rezidenții MITP sau societățile de audit în vederea aplicării prevederilor legislației într-un mod corect și echitabil, care urmează:

 • să prezinte un document actualizat, desfășurat și cuprinzător pentru rezidenții sau potențialii rezidenți MITP, societățile de audit, alte persoane interesate, care să acopere toate aspectele indicate mai jos relevante MITP, cu descriere clară și exemple relevante;
 • să fie un instrument/material valoros de clarificare a activităților economice eligibile desfășurării în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”.

Serviciile aferente care sunt parte a acestui proiect, vor include și următoarele:

 1. o prezentare online  cu durata de 2 - 4h cu rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” cu privire la eligibilitatea activităților permise desfășurării în parc, cu exemple practice;
 2. o prezentare online cu durata de 2 - 4h cu societățile de audit cu privire la eligibilitatea activităților permise desfășurării în parc, cu exemple practice.

Ghidul urmează să țină cont de următoarele aspecte:

 • să fie un ghid practic, accesibil tuturor, într-un limbaj simplu de înțeles cu includerea referințelor la acte și documente relevante;
 • să conțină exemple practice per modele de business și pliate pe activitățile eligibile, dar și ne-eligibile, pentru desfășurare în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT park”;
 • să fie un studiu descriptiv care să conțină criterii detaliate de apreciere a activității eligibile per general și per fiecare activitate economică indicată mai jos;
 • recomandări și sugestii pentru aprecierea criteriilor care ar permite identificarea activităților drept eligibile desfășurării în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT park”.

Ghidul urmează să conțină analiza detaliată și exemplificată a tuturor activităților principale a fi desfășurate în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT park” potrivit art. 8 al Legii nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației. În mod special și mai detaliat, cu exemple mai extinse, criterii de apreciere și identificare a condițiilor care ar califica o activitate drept eligibilă, inclusiv a subactivităților potrivit Clasificatoarelor statistice sus menționate, se vor detalia următoarele activități:

 1. activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat spre client) (62.01);
 2. activități de editare a altor produse software (58.29);
 3. activități de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul (62.03);
 4. prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activitățile conexe (63.11) – toate particularitățile acestui gen de activitate, inclusiv conexiunea cu marketingul digital, social media marketing și oferirea de timp și spațiu pe internet;
 5. activități ale portalurilor web (63.12);
 6. activități de consultanță în tehnologia informației (62.02);
 7. alte activități de servicii în tehnologia informației (62.09);
 8. alte forme de învățământ n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul calculatoarelor;
 9. activități de post-producție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță, limitate la:
  1. servicii de obținere de efecte speciale (59.12.14);
  2. servicii de obținere de filme de animație (59.12.15);
 10. activități de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanță.
 11. activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center) (82.20), inclusiv bazate pe orice tehnologie/canal de comunicare cu clientul (contact center), exclusiv la export;
 12. alte servicii de furnizare a forței de muncă (78.30), exclusiv la export.

Adițional Ghidul va include analiza unor genuri de activitate conexe cu genurile de activitate eligibile după cum urmează:

  • 70.22 (limitat la 70.22.16 și 70.22.17)
  • 63.99 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
  • 82.99 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • 52.2 Activități anexe pentru transporturi
   • 52.21 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
   • 52.22 Activități de servicii anexe transportului pe apă
   • 52.23 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
   • 52.29 Alte activități anexe transporturilor
  • 53.10 Activități poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
  • 53.20 Alte activități poştale şi de curier
  • oricare alt cod pe care îl considerați relevant în această analiză.

La pregătirea livrabilului, ofertantul se va baza pe legislația (națională și la nivel european), aplicabilă la momentul livrării, ghiduri emise de autorități competente, precum și pe potențialele modificări puse în discuție cu mediul de afaceri și autorități, care pot avea impact asupra activității rezidenților MITP.

Orice livrabil scris prezentat la prestarea serviciilor va fi considerat ca produs al Administrației MITP cu toate drepturile de autor incluse. Administrația va decide asupra conținutului de publicare a Ghidului.

 1. LIVRABILE

Principalele livrabile ale prestatorului vor consta în:

 1. Ghid privind eligibilitatea tuturor activităților economice permise desfășurării în Parcul pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” – document în limba română și engleză care va ține cont de cerințele din Secțiunea III supra (versiune textuală);
 2. o prezentare online  cu durata de 2 - 4h cu rezidenții Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” cu privire la eligibilitatea activităților permise desfășurării în parc, cu exemple practice;
 3. o prezentare online cu durata de 2 - 4h cu societățile de audit cu privire la eligibilitatea activităților permise desfășurării în parc, cu exemple practice.

Atât Ghidul, cât și prezentările vor fi plasate ulterior pe site-ul mitp.md pentru accesibilitate publicului și persoanelor interesate.

 1. CONDIȚII DE PLATĂ

Achitarea se va face în baza livrabilelor transmise de prestatorul selectat, după cum urmează:

Livrabile

%

Proiectul Ghidului

50

Ghidul în versiune finală

30

Ținerea prezentărilor

20

 1. ELIGIBILITATEA ȘI CALIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertanții trebuie să demonstreze că au o experiență în prestarea serviciilor aferente pregătirii informațiilor sau ghidurilor într-o modalitate accesibilă publicului larg. Experiență în verificarea îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea şi menținerea statutului rezidentului va reprezenta un avantaj. Criteriile minime de calificare și selecție sunt:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în consultanță pe domeniul juridic, fiscalitate, contabilitate, audit, analiza modelelor de business sau cercetare statistică sau domenii conexe consultanței.
 • Publicații, ghiduri, asistență în pregătirea informațiilor despre diferite aspecte ale legislației (linkuri de referință). Livrabile aferente verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea şi menținerea statutului rezidentului va reprezenta un avantaj.
 • Echipă de experți, formată din personal calificat și cu experiență dovedită relevantă scopului proiectului (a se prezenta CV-ul de maxim 1 pagină pentru fiecare expert).
 • Declarația Ofertantului (model se anexează) care ar confirma:
   • Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale (după caz);
   • Capacitatea ofertantului de a îndeplini pe deplin și în timp util toate obligațiile care îi revin (a nu fi insolvent) (după caz);
   • Neîncadrarea ofertantului sau a beneficiarilor efectivi ai acestuia în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani.

Administrația MITP va califica Ofertanții eligibili, conform criteriilor de calificare și selecție expuse în Termenii de Referință. Ulterior, va fi selectată cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic și tehnic, cu evaluarea prin Metoda de compromis, potrivit criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate – preț”, cu aplicarea următorilor factori de evaluare:

Factorul de evaluare

Ponderea factorului de evaluare / punctajul maxim

Scurtă descriere a factorului de evaluare și algoritmul de calcul:

Oferta tehnică

40 puncte

Se va evalua răspunsul ofertei tehnice la specificațiile și cerințele tehnice ale Administrației MITP, precum și metodologia de realizare a proiectului în viziunea ofertantului, viziunea și abordarea ofertantului în modul de prestare a serviciilor solicitate, detalierea conținutului Ghidului, termenul de livrare și propunerile de includere a altor aspecte în Ghid. Sugestiile de completare a conținutului, considerate pertinente, vor constitui un avantaj la evaluarea ofertei tehnice. Punctajul maxim poate fi acordat mai multor oferte tehnice, dacă acestea corespund factorului de evaluare respectiv.

Oferta financiară

25 puncte

Propunerea financiară să conțină toate costurile pentru serviciile și livrabile din cadrul proiectului. Oferta financiară să fie prezentată în lei moldovenești, cu și fără TVA. Ofertele financiare vor fi apreciate prin raport matematic invers proporțional cu oferta financiară care a prezentat cel mai mic preț total și punctajul financiar se va calcula utilizând următoarea formulă:

Formula

unde:  

Punctaj Financiar (Oferta N) – Punctajul Financiar care va fi obținut de Oferta N, aflată sub evaluare.

Preț total (min Oferta) – cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor calificate.

Preț total (Oferta N) – prețul din oferta N, aflată sub evaluare.

Experiență anterioară

20 puncte

Se va evalua performanța ofertantului în proiecte anterioare locale/scop de lucru similar. Proiecte și livrabile aferente verificării îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea şi menținerea statutului rezidentului vor reprezenta un avantaj.

Punctajul maxim poate fi acordat mai multor ofertanți, dacă experiența acestora corespunde ca și relevanță factorului de evaluare respectiv.

Capacități

15 puncte

Se va evalua capacitatea profesională a ofertantului – echipa de experți propusă de ofertant pentru executarea contractului, calificarea și experiența personalului. Punctajul maxim poate fi acordat mai multor ofertanți, dacă capacitatea acestora corespunde ca și relevanță factorului de evaluare respectiv.

O ofertă va fi respinsă dacă nu răspunde la aspecte importante ale Termenilor de referință sau dacă nu atinge punctajul minim indicat (60 de puncte).

 1. CRONOLOGIE

Orice solicitare de clarificări cu privire la această cerere de ofertă urmează a fi trimisă prin e-mail la adresa legal@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md, cu denumirea mesajului ”Clarificari_Ghid activitati eligibile MITP”.

Următorul calendar rezumă termenele limită în procesul de aplicare. Ofertanții sunt rugați să respecte aceste termene limită.

 • Termen limită pentru întrebări scrise: 10 mai 2024, ora 18.00
 • Răspunsuri oferite la întrebări/clarificări: 14 mai 2024
 • Termen limită de depunere a ofertei: 17 mai 2024, ora 18.00
 • Rezultatele evaluării (estimativ): până pe 27 mai 2024
 • Desemnarea câștigătorului și semnarea contractului (estimativ): final de mai 2024

Datele de mai sus pot fi modificate la discreția Moldova Innovation Technology Park. Orice modificare va fi publicată într-un amendament la această cerere de propuneri.

Lansarea procedurii de achiziție nu obligă Administrația MITP să efectueze achiziția respectivă. Administrația MITP își rezervă dreptul de anulare a procedurii de achiziție din motive argumentate. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziții.

 

 

 

 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE (model)

 

Către Administrația parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”

Stimați domni,

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________,

                                                                                                     (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în oricare dintre următoarele situații:

-       în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătoreşti, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

-       nu mă aflu în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătoreşti;

-       nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

-       nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici a AAP.

Confirm înregistrarea persoanei juridice, pe care o reprezint, în conformitate cu prevederile legale.

Mă oblig, la solicitarea Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, în scopul verificării şi confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

 

Data completării_____________                                                           Ofertant/candidat                                                                                                                                                  

                                                                                          ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                          (semnătura autorizată)

Articol adaugat de: Moldova Innovation Technology Park (MITP)