Solicitare oferte de preț pentru servicii de executare a unor lucrări de artă stradală la NisporeniSolicitare

                                                                  

CERINTE PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA DESERVICII DE EXECUTARE A UNOR LUCRĂRI DE ARTA STRADALA   

Primăria Nisporeni, intenționează să achiziționeze  servicii de executare a patru lucrări de arta stradală pe domeniul public al orașului Nisporeni. Ofertantul va trebui să îndeplinească cerințele obligatorii solicitate și să atașeze documentele solicitate. 

     

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului pentru Servicii de executare a unei picturi murale în orașul Nisporeni

Beneficiar: Primăria orașului Nisporeni

Proiect: realizarea picturilor murale cu teme de identitate locală pe 4 clădiri publice din orașul Nisporeni

Amplasament: orașul Nisporeni

Implementarea intervențiilor artistice vor avea loc pe pereți cu dimensiunile aproximative de: 1. L8m*H7m - Peretele lateral al Școlii de Arte Plastice din Nisporeni 

2. L18m*H3m - Gardul Stadionului Raional din Nisporeni 

3. L6m*H13m - Peretele lateral Căminului Școlii Profesionale din Nisporeni 

4. L8m*H13m  - Peretele lateral al clădirii administrative „Casa cu ceas”


CAIET DE SARCINI

 1. INTRODUCERE

În prezent, Primăria orașului Nisporeni implementează în parteneriat cu IP Centru de Tineret Nisporeni proiectul „Consolidarea coeziunii sociale prin comunicare vizuală eficientă” finanțat de către Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL) din sursele Polish Aid.

     Proiectul Consolidarea coeziunii sociale prin comunicare vizuală eficientă reprezintă o inițiativă amplă și inovatoare dedicată promovării identității vizuale și culturale a orașului Nisporeni. În cadrul acestui proiect, unul dintre obiectivele principale este realizarea a patru picturi murale distincte și semnificative, care să reprezinte valorile, tradițiile și frumusețea localității noastre.

Prin intermediul acestui caiet de sarcini, dorim să definim clar și detaliat toate aspectele legate de realizarea acestor picturi murale. De la conceptul artistic și selecția locațiilor potrivite, până la materialele folosite și procesul de execuție, fiecare etapă este importantă pentru a asigura rezultatele dorite și impactul pozitiv asupra locuitorilor și vizitatorilor orașului Nisporeni.

Prin implicarea artiștilor și a comunității în crearea și promovarea acestor picturi murale, ne propunem să aducem un omagiu frumuseții naturii locale, istoriei și tradițiilor noastre, consolidand astfel sentimentul de mândrie și apartenență.

Aceste patru picturi murale vor deveni nu doar opere de artă, ci și simboluri vii ale identității culturale a orașului Nisporeni, contribuind la atragerea și inspirarea locuitorilor și a vizitatorilor deopotrivă.

 

 1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI  

Obiectul prezentei achiziții îl constituie Servicii de executare a picturilor murale în or. Nisporeni de  către artişti de artă stradală. 

Serviciile se vor desfăşura într-un cadru natural şi vor fi realizate de artiști cu experiență, astfel, artiştii vor avea ocazia de a-și pune în practică talentul și experiența acumulată, pentru a revitaliza spaţiul urban în beneficiul cetăţenilor. Picturile murale urmează a fi realizate pe 4 clădiri publice din orașul Nisporeni. Prin intermediul acestui eveniment în afară de revitalizarea spațiului urban şi înfrumusețarea orașului, aceste servicii vor promova inclusiv arta stradală ca mijloc de comunicare promovare a valorilor comunitare. 

În acest sens, sunt puse la dispoziție următoarele locații, fațade de clădiri și construcții existente, în vederea realizării Picturilor murale: 

 1. Peretele lateral al Școlii de Arte Plastice din Nisporeni (47.074802, 28.181888)

Foto Anexa 1

 1. Gardul Stadionului Raional din Nisporeni (47.076015, 28.178162)

Foto Anexa 2

 1. Peretele lateral Căminului Școlii Profesionale din Nisporeni (47.083494, 28.177323)

Foto Anexa 3

 1. Peretele lateral al clădirii administrative „Casa cu ceas” (47.080214, 28.187304)

Foto Anexa 4

 

 1. SPECIFICAŢII TEHNICE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către operatorul economic propunerea tehnică și propunerea financiară.

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.

Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de sarcini sau prezintă furnizare/servicii/ lucrări incomplete sau cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca neconformă.

Activitatea

Detalii tehnice

Perioada

Selectarea artiștilor 

Beneficiarul va selecta artiștii după dosarele depuse în conformitate cu Caietul de sarcini

15.05-22.05.2024

Ședință de cunoaștere

Artiștii vor efectua o vizită la Nisporeni pentru a examina peretele și pentru a discuta cu beneficiarul despre cerințele necesare realizarii picturii murale în conformitate cu valorile, tradițiile și frumusețea localității noastre.

Beneficiarul, în cadrul unei ședințe cu toți actorii implicați, va pune la dispoziție toată informația necesară (solicitările cetățenilor, sondaje de opinie realizate în cadrul proiectului etc.) 

22.05-29.05.2024

Prezentarea a două schițe picturi murale 

Artiștii vor pregăti și prezenta beneficiarului două schițe de picturi murale pentru fiecare perete selectat

29.05 - 11.06.2024

Selectarea proiectelor de picturi murale 

În cadrul unui sondaj realizate pe pagina primăriei Nisporeni, cetățenii vor fi consultați pentru a selecta o pictură din două propuse pentru fiecare perete.

11.06-18.06.2024

Calcularea  materialelor pentru realizarea picturilor

Artiștii vor calcula toate materialel necesare pentru realizare picturilor murale (vopsele, șpreiuri, perii, etc), iar beneficiarul le va pune la dispoziție

18.06-25.06.2024

Realizare picturilor murale

Artiștii vor realiza picturile murale.

25.06-25.08.2024

Recepția lucrărilor

Recepţia serviciilor se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată într-un proces verbal de recepţie cantitativă/calitativă semnat de ambele părţi.

  1. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

1. Ofertantul va asigura realizarea lucrărilor în conformitate cu cerințele minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

 

 1. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE 

Oferta financiară va cuprinde valoarea exprimată în lei inclusiv TVA. 

Moneda în care va fi făcută oferta şi în care vor fi făcute plăţile - MDL.

           Perioada de  valabilitate a ofertei trebuie să fie de minim 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

 

 1. RECEPŢIA PRESTĂRII SERVICIILOR 
 1. Recepţia serviciilor se va face la sediul achizitorului, în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată într-un proces verbal de recepţie cantitativă/calitativă semnat de ambele părţi şi va însoţi documentele de plată.

 

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE

I. CRITERII DE SELECȚIE

 1. Ofertantul poate aplica atât pentru o singură pictură murală (la alegere) cât și pentru toate patru.
 2. Dosarul aplicantului trebuie sa conțină:
 • Portofoliul general al artistului/colectivului de artiști;
 • Experiența anterioară în realizarea de picturi murale, prin prezentarea a minim 2 proiecte similare finalizate (se vor prezenta documente justificative precum, procese verbale de recepție sau/și scrisori de mulțumire sau/și  scrisori de recomandare sau alte asemenea);
 • Oferta financiară;
 • Graficul de execuție a lucrărilor.

II. EVALUAREA DOSARULUI

 1. Oferta îndeplineşte cerinţele privind criteriile de selecţie şi îndeplineşte cerinţele tehnice și financiare din prezentul Caiet de sarcini.     
 2. Criteriul de atribuire avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este Prețul/experiență cu respectarea tuturor cerințelor minime specificate în cadrul Documentației de atribuire.
 3. Termenului limită de depunere a ofertelor este 15.05.2024 ora 17.00. Va fi depusă ofertă pentru toate serviciile solicitate prin prezenta documentație (Capitolul III. SPECIFICAŢII TEHNICE) Nu se acceptă dosare necomplete.
 4. Ofertele pot fi depuse/transmise prin una din metode:

- Pe adresa de e-mail centrudetineretnisporeni@gmail.com

- În plic sigilat și inscripționat la sediul Primăriei orașului Nisporeni, str. Alexandru cel Bun nr. 55

- Numărul de exemplare: 1 (unu).

Riscurile transmiterii ofertei cad în sarcina operatorului economic. 

 1. Ofertele depuse după data limită de depunere a ofertelor nu vor fi luate în considerare şi vor fi respinse.
 2. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc.
 3.  Beneficiarul poate modifica sau suspenda total procesul de selecție pentru una din locații dacă ofertele financiare depășesc resursele preconizate pentru finanțarea Proiectului.


Întrebările de clarificare în legătură cu prezentarea ofertelor pot fi adresate până la data 15 mai 2024 la email-ul: adrianungureanu0@gmail.com sau la numărul de telefon 068467326 (persoana de contact: Ungureanu Adrian, manager proiectului ,,Consolidarea coeziunii sociale prin comunicare vizuală eficientă,,).

Articol adaugat de: Centru de Tineret Nisporeni