Ministerul Finanțelor angajează consultant superior în Serviciul Monitorizare și Evaluare, Direcția Asistență Externă

Ministerul Finanțelor angajează consultant superior al Serviciului Monitorizare și Evaluare din cadrul Direcției Asistență Externă;

 1. a) Scopul general al funcţiei:

Participarea în cadrul procesului de elaborare, promovare și perfecționare a politicii statului în domeniul atragerii, implementării, monitorizării și evaluării asistenței externe la nivel național.

 1. b) Sarcinile de bază ale funcţiei:
 2. Asigurarea aplicării facilităților fiscale și vamale proiectelor de asistență externă conform prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și altor principii de eligibilitate.
 3. Asigurarea evidenței și veridicității datelor privind asistența externă la nivel național, dar și vizibilității asistenței externe.
 4. Asigurarea atragerii asistenței tehnice conform necesităților de dezvoltare, dar și evidenței permanente a asistenței tehnice externe de care beneficiază Ministerul Finanțelor și autoritățile din subordine.
 5. Avizarea proiectelor de acorduri de asistență externă și documentelor aferente conform rigorilor cadrului normativ în domeniu.
 6. Asigurarea planificării și raportării obiectivelor Direcției, dar și acordarea suportului în desfășurarea activităților curente.
 7. Asigurarea exercitării atribuțiilor și responsabilităților aferente programelor Twinning/TAIEX în Republica Moldova în conformitate cu actele normative naționale și regulamentele Uniunii Europene, ținînd cont de fapt că Ministerul Finanțelor reprezintă Punctul Național de Contact (PNC) pentru programele respective.
 8. Alte sarcini ad-hoc.

 Cerințe specifice:

Studii:  Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie. Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul asistenţei externe şi interacţiunea acesteia cu politicile macro.

Aspecte cognitive:

- cunoaşterea cadrului normativ aferent domeniului asistenței externe;

- cunoaşterea domeniului asistenţei externe;

- cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de coordonare, monitorizare și evaluare a asistenţei externe;

- cunoaşterea limbii engleze la nivel B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.)  la nivel B1;

- cunoştinţe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc) Internet. Cunoașterea instrumentelor/editorilor grafici se va considera un avantaj.

 

Experienţă profesională – cel puțin 1 an în domeniul coordonării asistenţei externe sau alt domeniu relevant (cooperare internațională).

Abilități: Aptitudine de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: Profesionalism, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de echipă.

 Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant superior al Serviciului Monitorizare și Evaluare din cadrul Direcției Asistență Externă;

 1.     Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;

2.     Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;

3.     Hotărârea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenței externe; Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017;

 1. Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenta tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

5.     Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor

 1. Hotărâea Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor

7.     Raportul privind asistența externă acordată Republicii Moldova în anul 2020 (accesibil la următorul link: https://mf.gov.md/sites/default/files/Raport%20Asisten%C8%9B%C4%83%20Extern%C4%83%202020%20MD.pdf).

8.     Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică –Mandatul Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare  (accesibil la următorul link: https://www.oecd.org/dac/thedevelopmentassistancecommitteesmandate.htm).  

 Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.                                  Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Articol adaugat de: Aliona Moisei