Validarea rezultatelor proiectelor implementate în cadrul Programului de finanțare a inițiativelor/ proiectelor de schimbare în domeniul drepturilor omuluiContribuind la îmbunătățire la nivel strategic, pe termen mediu și lung a promovării și respectării drepturilor omului și a statutului de drept în cadrul Programului de finanțare a inițiativelor/proiectelor, în parteneriat cu mai multe instituții în domeniu, am încercat să punem în aplicare la nivel național a instrumentelor europene și internaționale de protecție și schimbare în domeniul drepturilor omului. 

Ca aport de implicare activă și inițiative pozitive în domeniul de dezvoltare și apărare a drepturilor omului la data de 30 noiembrie - 1 decembrie 2018, toate instituțiile implicate în cadrul proiectului “Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare” își vor prezenta rezultatele și impactul pe care l-au adus societății în baza unor obiective bine stabilite: 
• Prezentarea analizei impactului proiectelor implementate; 
• Prezentarea/validarea conceptelor/abordărilor strategice; 
• Stabilirea potențialelor modalități de cooperare inter-instituțională.


Activitatea dată vizează în mod special membrii echipelor de proiecte implicați nemijlocit în elaborare și implementare a 14 inițiative/ proiecte, după cum urmează:

1. Oficiul Avocatului Poporului cu trei initiative/ proiecte:
- Consolidarea capacităților OAP privind promovarea drepturilor omului prin instruire,
- „Consolidarea capacităților OAP privind promovarea drepturilor omului prin elaborarea și lansarea site-ului www.ombudsman.md”
- Evaluarea cantitativă și calitativă a situației privind drepturile omului în Republica Moldova.

2. Institutul Național de Justiție:
- Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi de comportament ale beneficiarilor INJ în abordarea persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi/sau intelectuale.

3. Curtea Constituțională:
- Eficientizarea activității avocaților în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale justițiabililor prin intermediul utilizării instrumentului excepției de neconstituționalitate

4. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, cu trei initiative/proiecte:

- Prevenirea manifestărilor discriminatorii la elaborarea anunțurilor de angajare din sectorul privat.
- Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și minorităților naționale la informația privind mecanismul național de protecție împotriva discriminării.
- Promovarea activităților proiectului ca model de bună practică în domeniul accesibilizării informației.

5. Ministerul Justiției/ Administrația Națională a Penitenciarelor:
- Decizii transparente în executarea pedepselor penale.


6. Departamentul Instituțiilor Penitenciare:

- STOP abuzurilor și violenței în penitenciare.

7. Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat, două initiative/ proiecte:
- O calitate mai bună a asistenței juridice garantate de stat prestate persoanelor cu dizabilități mintale.
- Sporirea calității serviciilor de asistență juridică garantată de stat prestată beneficiarilor prin prisma optimizării sistemului informațional de evidență a datelor statistice al CNAJGS.

8. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:
- Asigurarea dreptului la educaţie de calitate a elevilor/studenţilor cu cerințe educaționale speciale (CES) şi a elevilor din categoriile sociale defavorizate în cadrul învăţământului profesional ethnic.

9. Centrul Național de Anticorupție:

- Consolidarea capacităților CNA și OAP în asigurarea respectării și protecției drepturilor omului în contextul semnalării faptelor privind infracțiunile de corupție. 

Necesitatea implementării unor proiecte orientate spre apărarea și promovarea drepturilor omului a fost dictată de cerințele societății noastre. Se știe că drepturile omului se afla la baza constituționalismului, iar principalul scop al unei constituții constă în garantarea libertății și securității ființei umane sub toate aspectele sale. Promovarea conceptului de drepturi ale omului, precum și a consacrării lor juridice constituie una din problemele fundamentale cu care ne confruntăm astăzi. Oamenii trebuie să-și revendice drepturile la egalitate și nediscriminare iar acest lucru devine posibil doar prin implicare și eforturi comune din partea întregii societăți.