A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”Ro

Articol Original

A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”

A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”

Bugetele instituțiilor publice ar trebui să fie un subiect de interes pentru toți cetățenii care plătesc impozite și contribuții la stat. Chiar și așa, bugetul unei instituții de stat este încă perceput abstract, asta deși este un bun public comun despre care contribuabilii au dreptul să cunoască cum este gestionat. Din păcate, nici instituțiile de stat nu sunt prea transparente privind achizițiile publice și bugetul acestora. Acest lucru a fost semnalat și de către A.O. „Părinți Solidari”, care a luat în vizor Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și instituțiile subordonate acestuia, în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC”. Acesta este implementat de către A.O. „Părinți Solidari” în perioada aprilie 2022 – februarie 2023 cu suportul financiar al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul și al Fondului de Parteneriat pentru Transparență (SUA) în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”.

„Analizăm constant modul în care sunt cheltuiți banii publici în sistemul educațional”

În cadrul unei interviu, reprezentanții „Părinți Solidari” au oferit detalii despre proiect, scopul acestuia, acțiunile întreprinse, dar și rezultatele deja vizibile privind procesul de transparentizare a MEC. Demararea proiectului a fost determinată de multiplele încălcări care persistă de ani buni la capitolul transparența bugetară, dar și în procesul de realizare a achizițiilor publice ale MEC, susține A.O. „Părinți Solidari”, care se califică drept o organizație care apără interesele copiilor, în special dreptul la educație de calitate.

„Urmărim și analizăm constant modul în care sunt cheltuiți banii publici în sistemul educațional. În cadrul monitorizării am observat o listă substanțială de încălcări și neajunsuri la capitolul transparență bugetară și achiziții publice. Deoarece lucrurile nu se schimbau spre bine, am decis să ne axăm o perioadă mai îndelungată pe analiza și sistematizarea problemelor depistate”, a declarat Ala Revenco, directoarea executivă a A.O. „Părinți Solidari”.

Întrebați de ce tema achizițiilor publice ar trebui să fie importantă pentru societate, A.O. „Părinți Solidari” subliniază faptul că sursele financiare din care sunt realizate acestea reprezintă bani publici, deci bani ai tuturor oamenilor care achită taxe și contribuții la stat. Din păcate, în societate se atestă un nivel scăzut de interes pentru banii publici. Astfel, se creează un mediu favorabil pentru corupție și utilizarea ineficientă a banilor publici.

„Bugetul public, care este format din aceste contribuții ale cetățenilor, este deseori tratat și văzut ca ceva abstract care aparține doar instituției ce îl gestionează, nu ca un bun public al întregii societăți. Drept consecință, în procesul de gestionare a acestora apare tentația ca acești bani să fie utilizați în interese personale. Din cauza procesului destul de complex a derulării unei achiziții publice, proveniența și utilizarea resurselor financiare în cadrul acestei proceduri nu este prea bine înțeleasă nici de majoritatea cetățenilor, nici de unii funcționari responsabili de achiziții”, adăugă Vera Acostandei, coordonatoare proiect A.O. „Părinți Solidari”.

Pentru a-și atinge obiectivul, asociația și-a propus să acționeze în trei direcții.

„Monitorizăm achizițiile și transparența financiară a Ministerului, informăm societatea despre domeniul respectiv, dar o și implicăm în acest proces. Totodată, realizăm o campanie de advocacy pentru a îmbunătăți transparența bugetară și procesul de achiziții publice ale MEC”, a menționat V. Acostandei.

Mai multe acțiuni au fost deja întreprinse pentru a informa societatea privind achizițiile publice din cadrul MEC. Asociația menționează cîteva infografice, un ghid video despre accesarea informațiilor privind achizițiile realizate de MEC, în proces de realizare, precum și alte câteva articole privind monitorizarea acestora. Totodată, Asociația a realizat o emisiune live alături de părinți, experți și reprezentanți ai MEC.

„Am abordat mai multe subiecte, printre care achiziționarea manualelor școlare, principalele categorii de cheltuieli ale MEC, procedurile de achiziție transparente și mai puțin transparente”, susține A. Revenco.

Mai multe detalii despre subiectele discutate în cadrul emisiunii pot fi găsite în comunicatul publicat pe pagina de FB a A.O. „Părinți Solidari”.

Întrebată despre principalele lacune identificate în procesul de analiză al transparenței achizițiilor publice realizate de MEC, A.O. „Părinți Solidari” enumeră lipsa de pe site-ul MEC a planurilor de achiziții, anularea a trei proceduri de achiziții de manuale din totalul a cinci lansate în ultimii patru ani, dar și favorizarea anumitor agenți economici în cadrul procedurilor de achiziții. Totodată, se menționează că și Curtea de Conturi a identificat mai multe încălcări admise de MEC la procurarea diverselor bunuri și servicii.

Încotro sunt orientate principalele cheltuieli ale MEC?

Potrivit asociației, principalele cheltuieli ale MEC în anul 2022 sunt orientate spre achiziționarea serviciilor educaționale (realizarea planului de pregătire a cadrelor de specialitate), a manualelor școlare și realizarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a centrelor de excelență. Pentru părinți, achizițiile de interes major ar trebui să fie cele de achiziționare de manuale, pentru că abaterile admise în cadrul efectuării acestora duc la procurarea bunurilor și serviciilor neconforme sau de proastă calitate, respectiv, afectează în mod direct atât elevii cât și părinții acestora, susține A.O. „Părinți Solidari”.

În contextul acestor realități, asociația susține că este nevoie de un efort comun al societății pentru a îmbunătăți lucrurile.

„Dacă vorbim de implicare, datorită Legii privind accesul la informație oricine are dreptul de a avea acces la informațiile de interes public, iar achizițiile se încadrează în această categorie. Respectiv, orice persoană interesată poate monitoriza cum sunt cheltuiți banii publici, inclusiv poate monitoriza și analiza achizițiile publice ale oricărei autorități - fie minister, fie instituție de învățământ din localitate. Termenul maxim în care autoritatea este obligată să răspundă la o solicitare de informație este de 15 zile lucrătoare sau trei săptămâni calendaristice”, informează A.O. „Părinți Solidari.

Nota 6 din 10

La final, întrebați cât de transparent este MEC în privința repartizării și transparenței administrării resurselor financiare, dar și a informării, pe o scară de 1 la 10, A.O. „Părinți Solidari” a oferit un calificativ de șase puncte. Asociația a argumentat și de ce:

„Suntem exigenți în privința notei? Da! și avem și argumente:

1. În ultimii ani MEC a beneficiat de un suport impresionat al partenerilor de dezvoltare, inclusiv și sub aspectul dotării tehnice și al digitalizării. Acest fapt ar trebui să-și pună amprenta și asupra calității informațiilor publicate.

2. MEC are suficient personal și chiar direcții responsabile de asigurarea transparenței și a realizării corecte și eficiente al bugetului alocat.

3. În prezent, informația publicată pe pagina web a MEC nu este tocmai prietenoasă pentru cetățenii care caută anumite răspunsuri și pe care speră să le găsească accesând site-ul MEC. Încă nu sunt disponibile informații importante precum cea despre bugetul planificat al MEC. Unele informații sunt incomplete, iar altele publicate la compartimente necorespunzătoare, susține asociația[1].

Cum asigurăm durabilitatea proiectului?

Acest proiect se vrea a fi un catalizator de schimbări pozitive în domeniul procedurilor de achiziții publice. Realizat cu succes și cu acordul tuturor părților implicate, el va oferi un șir de avantaje atît beneficiarilor direcți cît și indirecți: Ministerul Educației și Cercetării își va spori credibilitatea în fața publicului larg prin deschiderea către colaborare cu societatea civilă și acceptarea sugestiilor pozitive. Ulterior, va fi îmbunătățit accesul la informația publică oferită de instituția sus-menționată.

Prin sensibilizarea atenției publice vis-a-vis de monitorizarea AP (prin implicarea părinților în scrierea articolelor) vom avea părinți informați, interesați și activi în domeniul achizițiilor publice la nivel de instituții publice de învățămînt. Ei vor avea capacitatea de a monitoriza procedurile de achiziții publice, respectiv, vor contribui colectiv la transparența acestora. De aceea invităm cît mai multe persoane interesate să ne fie alături și să se implice în acest proces complex, dar și foarte interesant” menționează A.O. „Părinți Solidari.

[1] Articolul a fost realizat în cadrul proiectului „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de MEC” care este desfășurat de AO „Părinți Solidari”, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Inițiativa este implementată de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA) și urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova. Opiniile exprimate în articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești „Părinți Solidari” și nu reflectă sub nicio formă punctele de vedere ale IDIS „Viitorul” și Fondului de Parteneriat pentru Transparență.

En

Traducere Automata

A.O. "Solidary Parents" provides details about the project "Increasing the transparency and efficiency of public procurements carried out by the Ministry of Education and Research"

A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”

The budgets of public institutions should be a subject of interest to all citizens who pay taxes and contributions to the state. Even so, the budget of a state institution is still perceived abstractly, although it is a common public good about which taxpayers have the right to know how it is managed. Unfortunately, state institutions are not too transparent about public procurement and their budget either. This was also reported by the Ngo "Solidary Parents", which took into account the Ministry of Education and Research (MEC) and its subordinated institutions, within the project "Increasing the transparency and efficiency of public procurements carried out by mec". It is implemented by A.O. "Solidary Parents" between April 2022 and February 2023 with the financial support of the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul and the Partnership Fund for Transparency (USA) within the project "Strengthening integrity in public procurement".

"We are constantly analyzing how public money is spent in the education system"

During an interview, the representatives of "Solidary Parents" offered details about the project, its purpose, the actions taken, but also the already visible results regarding the process of transparency of the MeC. The start of the project was determined by the multiple violations that persist for years in terms of budgetary transparency, but also in the process of carrying out the public procurements of the MeC, argues A.O. "Solidary Parents", which qualifies as an organization that defends the interests of children, especially the right to quality education.

"We are constantly watching and analyzing how public money is spent in the education system. In the framework of monitoring, we have seen a substantial list of infringements and shortcomings in the area of budgetary transparency and public procurement. As things did not change for the better, we decided to focus for a longer period on analyzing and systematizing the detected problems", said Ala Revenco, executive director of A.O. "Solidary Parents".

Asked why the topic of public procurement should be important for society, A.O. "Solidary Parents" points out that the financial sources from which they are made represent public money, so money of all the people who pay taxes and contributions to the state. Unfortunately, there is a low level of interest in public money in society. This creates a favorable environment for corruption and inefficient use of public money.

"The public budget, which is made up of these contributions of citizens, is often treated and seen as something abstract that belongs only to the institution that manages it, not as a public good of the entire society. As a consequence, in the process of managing them, the temptation arises for this money to be used for personal purposes. Due to the rather complex process of conducting a public procurement, the provenance and use of financial resources in this procedure is not very well understood either by the majority of citizens or by some officials responsible for procurement", adds Vera Acostandei, project coordinator of A.O. "Solidary Parents".

In order to achieve its goal, the association aimed to act in three directions.

"We monitor the acquisitions and the financial transparency of the Ministry, we inform the company about the respective field, but we also involve it in this process. At the same time, we are conducting an advocacy campaign to improve the budgetary transparency and the public procurement process of mec", mentioned V. Acostandei.

Several actions have already been taken to inform the company about the public procurement within the MEC. The association mentions some Infografic, a video guide on accessing information on purchases made by MEC, in the process of realization, as well as several other articles on their monitoring. At the same time, the Association made a live show together with parents, experts and representatives of the MEC.

"We approached several topics, including the purchase of school textbooks, the main categories of expenses of the Ministry of Education and Research, transparent and less transparent procurement procedures," says A. Revenco.

More details about the topics discussed in the show can be found in the press release published on the FB page of the A.O. "Solidary Parents".

Asked about the main gaps identified in the process of analyzing the transparency of public procurement carried out by MEC, A.O. "Solidari Parents" lists the lack of procurement plans on the MEC website, the cancellation of three procedures for the procurement of textbooks out of the total of five launched in the last four years, but also the favoring of certain economic agents in the procurement procedures. At the same time, it is mentioned that the Court of Accounts has also identified several violations admitted by mec when purchasing various goods and services.

Where are mec's main expenditures oriented?

According to the association, the main expenses of the Ministry of Education and Research in 2022 are oriented towards the acquisition of educational services (the realization of the training plan for specialized staff), of school textbooks and the carrying out of works for the reconstruction and modernization of centers of excellence. For parents, purchases of major interest should be those of purchasing textbooks, because the deviations admitted in their performance lead to the purchase of non-compliant or poor quality goods and services, respectively, directly affect both students and their parents, argues A.O. "Parents Solidari".

In the context of these realities, the association argues that a joint effort of society is needed to improve things.

"If we talk about involvement, thanks to the Law on Access to Information, everyone has the right to have access to information of public interest, and acquisitions fall into this category. Respectively, any interested person can monitor how public money is spent, including monitoring and analyzing the public procurement of any authority - either a ministry or an educational institution in the locality. The maximum time limit within which the authority is obliged to respond to a request for information is 15 working days or three calendar weeks", informs the A.O. "Joint Parents.

Note 6 of 10

Finally, when asked how transparent the MEC is regarding the distribution and transparency of the management of financial resources, but also of the information, on a scale of 1 to 10, A.O. "Solidary Parents" offered a six-point rating. The association also argued why:

"Are we demanding on the note? Yes! and we also have arguments:

1. In recent years, MEC has benefited from an impressive support of the development partners, including also in terms of technical equipment and digitalization. This should also make its mark on the quality of the information published.

2. The MEC has sufficient staff and even directorates responsible for ensuring transparency and the correct and efficient implementation of the allocated budget.

3. Currently, the information published on the MEC website is not exactly friendly for citizens who are looking for certain answers and who they hope to find by accessing the MEC website. Important information such as the one about mec's planned budget is not yet available. Some information is incomplete and others published in inappropriate compartments, the association claims[1].

How do we ensure the sustainability of the project?

"This project is intended to be a catalyst for positive changes in the field of public procurement procedures. Successfully carried out and with the agreement of all parties involved, it will offer a number of advantages to both direct and indirect beneficiaries: the Ministry of Education and Research will increase its credibility in front of the general public by opening up to collaboration with civil society and accepting positive suggestions. Subsequently, the access to public information provided by the above-mentioned institution will be improved.

By raising awareness of public attention vis-à-vis PA monitoring (through the involvement of parents in writing articles) we will have informed, interested and active parents in the field of public procurement at the level of public educational institutions. They will have the capacity to monitor public procurement procedures, i.e. they will collectively contribute to their transparency. That is why we invite as many people as possible interested to be with us and to get involved in this complex process, but also very interesting", mentions A.O. "Solidary Parents.

[1] The article was produced within the project "Increasing the transparency and efficiency of public procurement by MEC" which is carried out by NGO "Solidary Parents", as sub-grant beneficiary of the project "Strengthening integrity in public procurement". The initiative is implemented by the Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul", in partnership with the Transparency Partnership Fund (USA) and aims to support reforms in the field of public procurement in the Republic of Moldova. The opinions expressed in the article are the sole responsibility of the Public Association "Solidary Parents" and do not reflect in any way the views of IDIS "Viitorul" and the Partnership Fund for Transparency.

It

Traducere Automata

A.O. "Genitori solidali" fornisce dettagli sul progetto "Aumentare la trasparenza e l'efficienza degli appalti pubblici svolti dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca"

A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”

I bilanci delle istituzioni pubbliche dovrebbero essere oggetto di interesse per tutti i cittadini che pagano tasse e contributi allo Stato. Anche così, il bilancio di un'istituzione statale è ancora percepito astrattamente, sebbene sia un bene pubblico comune su cui i contribuenti hanno il diritto di sapere come viene gestito. Sfortunatamente, le istituzioni statali non sono troppo trasparenti nemmeno sugli appalti pubblici e sul loro bilancio. Lo ha riferito anche la ONG "Genitori solidali", che ha tenuto conto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (MEC) e delle sue istituzioni subordinate, nell'ambito del progetto "Aumentare la trasparenza e l'efficienza degli appalti pubblici effettuati da mec". È implementato da A.O. "Genitori solidali" tra aprile 2022 e febbraio 2023 con il sostegno finanziario dell'Istituto per lo sviluppo e le iniziative sociali (IDIS) "Viitorul e del Partnership Fund for Transparency (USA) nell'ambito del progetto "Rafforzare l'integrità negli appalti pubblici".

"Analizziamo costantemente come vengono spesi i soldi pubblici nel sistema educativo"

Durante un'intervista, i rappresentanti di "Genitori solidali" hanno offerto dettagli sul progetto, il suo scopo, le azioni intraprese, ma anche i risultati già visibili riguardanti il processo di trasparenza del MeC. L'avvio del progetto è stato determinato dalle molteplici violazioni che persistono da anni in termini di trasparenza di bilancio, ma anche nel processo di realizzazione degli appalti pubblici del MeC, sostiene A.O. "Genitori solidali", che si qualifica come un'organizzazione che difende gli interessi dei bambini, in particolare il diritto a un'istruzione di qualità.

"Stiamo costantemente osservando e analizzando come viene speso il denaro pubblico nel sistema educativo. Nel quadro del monitoraggio, abbiamo visto un elenco considerevole di infrazioni e carenze nel settore della trasparenza di bilancio e degli appalti pubblici. Poiché le cose non sono cambiate in meglio, abbiamo deciso di concentrarci per un periodo più lungo sull'analisi e la sistematizzazione dei problemi rilevati", ha dichiarato Ala Revenco, direttore esecutivo di A.O. "Genitori solidali".

Alla domanda sul perché il tema degli appalti pubblici dovrebbe essere importante per la società, A.O. "Genitori solidali" sottolinea che le fonti finanziarie da cui sono fatti rappresentano denaro pubblico, quindi denaro di tutte le persone che pagano tasse e contributi allo stato. Sfortunatamente, c'è un basso livello di interesse per il denaro pubblico nella società. Ciò crea un ambiente favorevole alla corruzione e all'uso inefficiente del denaro pubblico.

"Il bilancio pubblico, che è costituito da questi contributi dei cittadini, è spesso trattato e visto come qualcosa di astratto che appartiene solo all'istituzione che lo gestisce, non come un bene pubblico dell'intera società. Di conseguenza, nel processo di gestione, sorge la tentazione che questo denaro venga utilizzato per scopi personali. A causa del processo piuttosto complesso di conduzione di un appalto pubblico, la provenienza e l'uso delle risorse finanziarie in questa procedura non è molto ben compreso né dalla maggioranza dei cittadini né da alcuni funzionari responsabili degli appalti", aggiunge Vera Acostandei, coordinatrice del progetto di A.O. "Genitori solidali".

Per raggiungere il suo obiettivo, l'associazione mirava ad agire in tre direzioni.

"Monitoriamo le acquisizioni e la trasparenza finanziaria del Ministero, informiamo l'azienda sul rispettivo settore, ma la coinvolgiamo anche in questo processo. Allo stesso tempo, stiamo conducendo una campagna di advocacy per migliorare la trasparenza di bilancio e il processo di appalto pubblico di mec", ha affermato V. Acostandei.

Sono già state intraprese diverse azioni per informare l'azienda sugli appalti pubblici nell'ambito del MEC. L'associazione cita alcuni InformazionigRafic, una video guida sull'accesso alle informazioni sugli acquisti effettuati da MEC, in fase di realizzazione, nonché diversi altri articoli sul loro monitoraggio. Allo stesso tempo, l'Associazione ha realizzato uno spettacolo dal vivo insieme a genitori, esperti e rappresentanti del MEC.

"Abbiamo affrontato diversi argomenti, tra cui l'acquisto di libri di testo scolastici, le principali categorie di spese del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, procedure di appalto trasparenti e meno trasparenti", afferma A. Revenco.

Maggiori dettagli sugli argomenti trattati nello spettacolo si possono trovare nel comunicato stampa pubblicato sulla pagina FB dell'A.O. "Genitori solidali".

Alla domanda sulle principali lacune individuate nel processo di analisi della trasparenza degli appalti pubblici effettuato da MEC, A.O. "Solidari Parents" elenca la mancanza di piani di appalto sul sito web MEC, l'annullamento di tre procedure per l'approvvigionamento di libri di testo su un totale di cinque avviate negli ultimi quattro anni, ma anche il favorire alcuni agenti economici nelle procedure di appalto. Allo stesso tempo, si dice che la Corte dei conti ha anche identificato diverse violazioni ammesse da mec quando acquista vari beni e servizi.

Dove sono orientate le principali spese di mec?

Secondo l'associazione, le principali spese del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca nel 2022 sono orientate verso l'acquisizione di servizi educativi (la realizzazione del piano di formazione per personale specializzato), di libri di testo scolastici e la realizzazione di lavori per la ricostruzione e l'ammodernamento di centri di eccellenza. Per i genitori, gli acquisti di maggiore interesse dovrebbero essere quelli di acquisto di libri di testo, perché le deviazioni ammesse nelle loro prestazioni portano all'acquisto di beni e servizi non conformi o di scarsa qualità, rispettivamente, influenzano direttamente sia gli studenti che i loro genitori, sostiene A.O. "Genitori Solidari".

Nel contesto di queste realtà, l'associazione sostiene che è necessario uno sforzo congiunto della società per migliorare le cose.

"Se parliamo di coinvolgimento, grazie alla legge sull'accesso alle informazioni, tutti hanno il diritto di avere accesso alle informazioni di interesse pubblico, e le acquisizioni rientrano in questa categoria. Rispettivamente, qualsiasi persona interessata può monitorare come viene speso il denaro pubblico, incluso il monitoraggio e l'analisi degli appalti pubblici di qualsiasi autorità - un ministero o un'istituzione educativa nella località. Il termine massimo entro il quale l'autorità è obbligata a rispondere a una richiesta di informazioni è di 15 giorni lavorativi o tre settimane di calendario", informa l'A.O . "Cogenitori.

Nota 6 di 10

Infine, alla domanda sulla trasparenza del MEC per quanto riguarda la distribuzione e la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie, ma anche delle informazioni, su una scala da 1 a 10, A.O. "Genitori solidali" ha offerto un punteggio di sei punti. L'associazione ha anche sostenuto perché:

"Siamo esigenti sulla nota? Sì! E abbiamo anche argomenti:

1. Negli ultimi anni, MEC ha beneficiato di un notevole supporto dei partner di sviluppo, anche in termini di attrezzature tecniche e digitalizzazione. Ciò dovrebbe anche lasciare il segno sulla qualità delle informazioni pubblicate.

2. Il MEC dispone di personale sufficiente e persino di direzioni incaricate di garantire la trasparenza e l'esecuzione corretta ed efficiente del bilancio assegnato.

3. Attualmente, le informazioni pubblicate sul sito web MEC non sono esattamente amichevoli per i cittadini che cercano risposte certe e che sperano di trovare accedendo al sito MEC. Informazioni importanti come quella sul budget pianificato di mec non sono ancora disponibili. Alcune informazioni sono incomplete e altre pubblicate in compartimenti inappropriati, afferma l'associazione[1].

Come garantiamo la sostenibilità del progetto?

"Questo progetto vuole essere un catalizzatore per cambiamenti positivi nel campo delle procedure di appalto pubblico. Realizzato con successo e con l'accordo di tutte le parti coinvolte, offrirà una serie di vantaggi sia ai beneficiari diretti che indiretti: il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca aumenterà la sua credibilità di fronte al grande pubblico aprendosi alla collaborazione con la società civile e accettando suggerimenti positivi. Successivamente, l'accesso alle informazioni pubbliche fornite dalla suddetta istituzione sarà migliorato.

Aumentando la consapevolezza dell'attenzione pubblica nei confronti del monitoraggio della PA (attraverso il coinvolgimento dei genitori nella scrittura di articoli) avremo genitori informati, interessati e attivi nel campo degli appalti pubblici a livello di istituzioni educative pubbliche. Avranno la capacità di monitorare le procedure di appalto pubblico, ossia contribuiranno collettivamente alla loro trasparenza. Ecco perché invitiamo quante più persone possibili interessate a stare con noi e ad essere coinvolte in questo processo complesso, ma anche molto interessante", afferma A.O. "Genitori solidali.

[1] L'articolo è stato prodotto nell'ambito del progetto "Aumentare la trasparenza e l'efficienza degli appalti pubblici da parte di MEC" che viene realizzato dalla ONG "Solidary Parents", come sub-beneficiario del progetto "Rafforzare l'integrità negli appalti pubblici". L'iniziativa è attuata dall'Istituto per lo sviluppo e le iniziative sociali (IDIS) "Viitorul", in collaborazione con il Transparency Partnership Fund (USA) e mira a sostenere le riforme nel settore degli appalti pubblici nella Repubblica di Moldova. Le opinioni espresse nell'articolo sono di esclusiva responsabilità dell'Associazione pubblica "Genitori solidali" e non riflettono in alcun modo le opinioni di IDIS "Viitorul" e del Fondo di partenariato per la trasparenza.

Ua

Traducere Automata

А.О. «Солідарні батьки» надає детальну інформацію про проект «Підвищення прозорості та ефективності державних закупівель, що здійснюються Міністерством освіти і науки»

A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”

Бюджети державних установ повинні бути предметом інтересу для всіх громадян, які сплачують податки і внески в державу. Незважаючи на це, бюджет державної установи все одно сприймається абстрактно, хоча це звичайне суспільне благо, про яке платники податків мають право знати, як ним управляють. На жаль, державні інституції також не надто прозорі щодо державних закупівель та їх бюджету. Про це повідомила і ГО «Солідарні батьки», яка врахувала Міністерство освіти і науки (МЕК) та підпорядковані йому установи, в рамках проекту «Підвищення прозорості та ефективності державних закупівель, що здійснюються МЕК». Він реалізується А.О. «Солідарні батьки» з квітня 2022 року по лютий 2023 року за фінансової підтримки Інституту розвитку та соціальних ініціатив (IDIS) «Viitorul та Фонду партнерства прозорості (США) в рамках проєкту «Зміцнення доброчесності в публічних закупівлях».

«Ми постійно аналізуємо, як витрачаються державні гроші в системі освіти»

Під час інтерв'ю представники «Солідарних батьків» запропонували детальну інформацію про проект, його мету, вжиті заходи, а також вже видимі результати щодо процесу прозорості МЕК. Старт проекту був визначений численними порушеннями, які зберігаються роками з точки зору бюджетної прозорості, а також у процесі проведення державних закупівель МЕК, вважає А.О. «Солідарні батьки», що кваліфікується як організація, що відстоює інтереси дітей, особливо право на якісну освіту.

«Ми постійно спостерігаємо і аналізуємо, як витрачаються державні гроші в системі освіти. У рамках моніторингу ми побачили значний перелік порушень та недоліків у сфері бюджетної прозорості та державних закупівель. Оскільки все змінилося не в кращу сторону, ми вирішили зосередитися на більш тривалий період на аналізі та систематизації виявлених проблем», - сказала Ала Ревенко, виконавчий директор A.O. «Солідарні батьки».

Відповідаючи на запитання, чому тема державних закупівель має бути важливою для суспільства, А.О. «Солідарні батьки» зазначає, що фінансові джерела, з яких вони виготовляються, являють собою державні гроші, тобто гроші всіх людей, які сплачують податки та внески державі. На жаль, в суспільстві спостерігається низький рівень інтересу до державних грошей. Це створює сприятливе середовище для корупції та неефективного використання державних грошей.

«До громадського бюджету, який складається з цих внесків громадян, часто ставляться і розглядають як щось абстрактне, що належить лише тій установі, яка ним керує, а не як суспільне благо всього суспільства. Як наслідок, в процесі управління ними виникає спокуса використовувати ці гроші в особистих цілях. У зв'язку з досить складним процесом проведення державної закупівлі походження та використання фінансових ресурсів у цій процедурі не дуже добре розуміється ні більшістю громадян, ні деякими посадовими особами, відповідальними за закупівлі», – додає Віра Акостандей, координатор проекту А.О. «Солідарні батьки».

Для того щоб досягти своєї мети, об'єднання ставило за мету діяти в трьох напрямках.

«Ми стежимо за придбаннями та фінансовою прозорістю Міністерства, інформуємо компанію про відповідну сферу, але також залучаємо її до цього процесу. Водночас ми проводимо адвокаційну кампанію з метою підвищення бюджетної прозорості та процесу державних закупівель МСЕК», — зазначив В. Акостандей.

Вже зроблено кілька дій для інформування компанії про проведення державних закупівель в рамках МЕК. В асоціації згадуються деякі Інформаціяgрафік, відеоінструкція з доступу до інформації про покупки, здійснені МЕК, в процесі реалізації, а також ще кілька статей по їх моніторингу. Тоді ж Асоціація зробила живе шоу разом з батьками, експертами та представниками МЕК.

«Ми підійшли до кількох тем, серед яких закупівля шкільних підручників, основні категорії видатків Міністерства освіти і науки, прозорі та менш прозорі процедури закупівель», — каже А. Ревенко.

Детальніше з темами, що обговорюються в шоу, можна ознайомитися в прес-релізі , опублікованому на ФБ-сторінці А.О. «Солідарні батьки».

Відповідаючи на запитання про основні прогалини, виявлені в процесі аналізу прозорості державних закупівель, що проводяться МЕК, А.О. «Солідарі батьки» перераховує відсутність планів закупівель на сайті МЕК, скасування трьох процедур закупівлі підручників із загальної кількості п'яти, розпочатих за останні чотири роки, а також надання переваги певним суб'єктам господарювання в процедурах закупівель. Водночас зазначається, що Суд рахунків також виявив кілька порушень, допущених МЕК при купівлі різних товарів та послуг.

На що орієнтуються основні видатки МЕК?

За даними асоціації, основні видатки Міністерства освіти і науки у 2022 році зорієнтовані на придбання освітніх послуг (реалізація плану підготовки профільних кадрів), шкільних підручників та проведення робіт з реконструкції та модернізації центрів передового досвіду. Для батьків великим інтересом повинні бути покупки придбання підручників, адже відхилення, допущені в їх виконанні, призводять до придбання невідповідних або неякісних товарів і послуг, відповідно, безпосередньо впливають як на учнів, так і на їх батьків, стверджує А.О. «Батьки Солідари».

У контексті цих реалій асоціація стверджує, що для поліпшення речей потрібні спільні зусилля суспільства.

«Якщо говорити про причетність, то завдяки Закону «Про доступ до інформації» кожен має право мати доступ до інформації, що становить суспільний інтерес, і придбання належать до цієї категорії. Відповідно, будь-яка зацікавлена особа може стежити за тим, як витрачаються державні гроші, в тому числі контролювати і аналізувати держзакупівлі будь-якого органу - або міністерства, або навчального закладу в населеному пункті. Максимальний строк, протягом якого орган зобов'язаний відповісти на запит на інформацію, становить 15 робочих днів або три календарні тижні", - інформує А.О. "Спільні батьки.

Примітка 6 з 10

Нарешті, на питання про те, наскільки прозорою є МЕК щодо розподілу та прозорості управління фінансовими ресурсами, а також інформації, за шкалою від 1 до 10, А.О. «Солідарні батьки» запропонували шестибальну оцінку. Асоціація також аргументувала це тим, чому:

"Ми вимагаємо на замітку? Так! І у нас також є аргументи:

1. В останні роки МЕК скористалася вражаючою підтримкою партнерів з розвитку, в тому числі і з точки зору технічного оснащення та цифровізації. Це також повинно зробити свій відбиток на якості інформації, що публікується.

2. МЕК має достатній штат і навіть директорати, відповідальні за забезпечення прозорості та правильне та ефективне виконання виділеного бюджету.

3. Наразі інформація, опублікована на сайті МЕК, не зовсім дружня для громадян, які шукають певні відповіді і яких сподіваються знайти, зайшовши на сайт МЕК. Важливої інформації, наприклад, про запланований бюджет МЕК, поки що немає. Деяка інформація є неповною, а інша публікується в невідповідних відсіках, стверджує асоціація[1].

Як ми забезпечуємо сталість проекту?

«Цей проект покликаний стати каталізатором позитивних змін у сфері процедур державних закупівель. Успішно проведена та за згодою всіх залучених сторін, вона надасть ряд переваг як прямим, так і непрямим бенефіціарам: Міністерство освіти та досліджень підвищить свій авторитет перед широкою громадськістю, відкрившись для співпраці з громадянським суспільством та приймаючи позитивні пропозиції. Згодом доступ до публічної інформації, що надається вищезазначеною установою, буде покращено.

Підвищуючи обізнаність громадськості щодо моніторингу ПА (через залучення батьків до написання статей), ми матимемо поінформованих, зацікавлених та активних батьків у сфері державних закупівель на рівні державних навчальних закладів. Вони матимуть можливість контролювати процедури державних закупівель, тобто колективно сприятимуть їх прозорості. Саме тому ми запрошуємо якомога більше зацікавлених людей бути з нами і долучитися до цього складного процесу, але й дуже цікавого», – згадує А.О. «Солідарні батьки.

[1] Стаття підготовлена в рамках проекту «Підвищення прозорості та ефективності державних закупівель БВР», який здійснюється ГО «Солідарні батьки», як субгрантовий бенефіціар проекту «Зміцнення доброчесності в публічних закупівлях». Ініціатива реалізується Інститутом розвитку та соціальних ініціатив (IDIS) «Viitorul», у партнерстві з Фондом прозорості (США) та спрямована на підтримку реформ у сфері державних закупівель у Республіці Молдова. Думки, висловлені в статті, є виключною відповідальністю Громадського об'єднання «Солідарні батьки» і жодним чином не відображають точку зору ІДІЛ «Viitorul» та Фонду прозорості партнерства.

Bg

Traducere Automata

А.О. "Солидарни родители" предоставя подробности за проект "Повишаване на прозрачността и ефективността на обществените поръчки, осъществявани от Министерството на образованието и научните изследвания"

A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”

Бюджетите на публичните институции трябва да бъдат обект на интерес за всички граждани, които плащат данъци и вноски в държавата. Въпреки това бюджетът на една държавна институция все още се възприема абстрактно, въпреки че е общо обществено благо, за което данъкоплатците имат право да знаят как се управлява. За съжаление, държавните институции не са твърде прозрачни и по отношение на обществените поръчки и техния бюджет. Това съобщи и неправителствената организация "Солидарни родители", която взе предвид Министерството на образованието и научните изследвания (МЕК) и подчинените му институции, в рамките на проекта "Повишаване на прозрачността и ефективността на обществените поръчки, извършвани от МЕК". Тя се осъществява от А.О. "Солидарни родители" между април 2022 г. и февруари 2023 г. с финансовата подкрепа на Института за развитие и социални инициативи (IDIS) "Viitorul и Фонда за партньорство за прозрачност (САЩ) в рамките на проект "Укрепване на почтеността в обществените поръчки".

"Непрекъснато анализираме как се харчат публичните средства в образователната система"

По време на интервю представителите на "Солидарни родители" предложиха подробности за проекта, неговата цел, предприетите действия, но и вече видимите резултати по отношение на процеса на прозрачност на МЕК. Стартът на проекта се определя от множеството нарушения, които продължават с години по отношение на бюджетната прозрачност, но и в процеса на изпълнение на обществените поръчки на МЕК, твърди А.О. "Солидарни родители", която се квалифицира като организация, която защитава интересите на децата, особено правото на качествено образование.

"Непрекъснато наблюдаваме и анализираме как се харчат публични средства в образователната система. В рамките на мониторинга станахме свидетели на съществен списък на нарушенията и недостатъците в областта на бюджетната прозрачност и обществените поръчки. Тъй като нещата не се промениха към по-добро, решихме да се съсредоточим за по-дълъг период върху анализирането и систематизирането на откритите проблеми", каза Ала Ревенко, изпълнителен директор на A.O. "Солидарни родители".

На въпрос защо темата за обществените поръчки трябва да е важна за обществото, А.О. "Солидарни родители" посочва, че финансовите източници, от които са направени, представляват публични пари, т.е. пари на всички хора, които плащат данъци и вноски в държавата. За съжаление, има ниско ниво на интерес към публичните пари в обществото. Това създава благоприятна среда за корупция и неефективно използване на публичните средства.

"Публичният бюджет, който се състои от тези вноски на гражданите, често се третира и разглежда като нещо абстрактно, което принадлежи само на институцията, която го управлява, а не като обществено благо на цялото общество. В резултат на това в процеса на управлението им възниква изкушението тези пари да се използват за лични цели. Поради доста сложния процес на провеждане на обществена поръчка, произходът и използването на финансовите ресурси в тази процедура не е много добре разбрано нито от мнозинството граждани, нито от някои длъжностни лица, отговорни за обществените поръчки", добавя Вера Акостандей, координатор на проекта на "Солидарни родители".

За да постигне целта си, сдружението имаше за цел да действа в три посоки.

"Следим придобиванията и финансовата прозрачност на министерството, информираме компанията за съответната сфера, но и я включваме в този процес. В същото време провеждаме застъпническа кампания за подобряване на бюджетната прозрачност и процеса на възлагане на обществени поръчки", спомена В. Акостандей.

Вече са предприети няколко действия за информиране на дружеството за обществената поръчка в рамките на МЕК. Асоциацията споменава някои Информацияgрафик, видео ръководство за достъп до информация за покупки, направени от MEC, в процес на реализация, както и няколко други статии за тяхното наблюдение. В същото време Асоциацията направи шоу на живо заедно с родители, експерти и представители на МЕК.

"Подходихме към няколко теми, включително закупуването на учебници, основните категории разходи на Министерството на образованието и научните изследвания, прозрачни и по-малко прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки", казва А. Ревенко.

Повече подробности за темите, обсъждани в предаването, можете да намерите в прессъобщението, публикувано на FB страницата на АО "Солидарни родители".

Запитан за основните пропуски, установени в процеса на анализ на прозрачността на обществените поръчки, извършван от MEC, A.O. "Солидари родители" изброява липсата на планове за възлагане на обществени поръчки на сайта на МЕК, отмяната на три процедури за възлагане на поръчки на учебници от общо петте, стартирани през последните четири години, но и фаворизирането на определени икономически агенти в процедурите за възлагане на обществени поръчки. В същото време се споменава, че Сметната палата е установила и няколко нарушения, допуснати от МЕК при закупуване на различни стоки и услуги.

Къде са ориентирани основните разходи на МЕК?

Според сдружението основните разходи на Министерството на образованието и научните изследвания през 2022 г. са ориентирани към придобиване на образователни услуги (реализиране на плана за обучение на специализиран персонал), на учебници и извършване на работи за реконструкция и модернизация на центрове за върхови постижения. За родителите покупки от голям интерес трябва да бъдат тези за закупуване на учебници, защото допуснатите отклонения при изпълнението им водят до закупуване на несъответстващи или некачествени стоки и услуги, съответно пряко засягат както учениците, така и техните родители, твърди А.О. "Родители Солидари".

В контекста на тези реалности асоциацията твърди, че са необходими съвместни усилия на обществото за подобряване на нещата.

"Ако говорим за участие, благодарение на Закона за достъп до информация всеки има право на достъп до информация от обществен интерес, а придобиванията попадат в тази категория. Съответно всяко заинтересовано лице може да следи как се харчат публичните средства, включително да следи и анализира обществените поръчки на всеки орган - било то министерство или учебно заведение в населеното място. Максималният срок, в който органът е длъжен да отговори на искане за информация, е 15 работни дни или три календарни седмици", информира ОО "Съвместни родители.

Забележка 6 от 10

Накрая, на въпроса колко прозрачен е MEC по отношение на разпределението и прозрачността на управлението на финансовите ресурси, но също и на информацията, по скала от 1 до 10, A.O. "Солидарни родители" предложи оценка от шест точки. Асоциацията също така аргументира защо:

"Настояваме ли за бележката? Да! И ние също имаме аргументи:

1. През последните години MEC се възползва от впечатляващата подкрепа на партньорите за развитие, включително и по отношение на техническото оборудване и дигитализацията. Това следва също така да остави своя отпечатък върху качеството на публикуваната информация.

2. МЕК разполага с достатъчно персонал и дори дирекции, отговорни за осигуряване на прозрачност и правилно и ефективно изпълнение на отпуснатия бюджет.

3. В момента информацията, публикувана на сайта на МЕК, не е точно приятелска за гражданите, които търсят определени отговори и които се надяват да намерят чрез достъп до уебсайта на МЕК. Важна информация като тази за планирания бюджет на МЕК все още не е налична. Част от информацията е непълна, а други публикувани в неподходящи отделения, твърди асоциацията[1].

Как да гарантираме устойчивостта на проекта?

"Този проект има за цел да бъде катализатор за положителни промени в областта на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Успешно проведена и със съгласието на всички участващи страни, тя ще предложи редица предимства както на преките, така и на непреките бенефициенти: Министерството на образованието и научните изследвания ще повиши доверието в себе си пред широката общественост, като се отвори за сътрудничество с гражданското общество и приеме положителни предложения. Впоследствие ще бъде подобрен достъпът до обществена информация, предоставяна от горепосочената институция.

Чрез повишаване на информираността на общественото внимание по отношение на мониторинга на ПА (чрез включването на родителите в писането на статии) ще имаме информирани, заинтересовани и активни родители в областта на обществените поръчки на ниво публични образователни институции. Те ще имат капацитета да наблюдават процедурите за възлагане на обществени поръчки, т.е. колективно ще допринасят за тяхната прозрачност. Затова каним колкото се може повече заинтересовани хора да бъдат с нас и да се включат в този сложен процес, но и много интересни", споменава А.О. "Солидарни родители.

[1] Статията е изготвена в рамките на проект "Повишаване на прозрачността и ефективността на обществените поръчки от МЕК", който се осъществява от СНЦ "Солидарни родители", като подбенефициент по проект "Укрепване на почтеността в обществените поръчки". Инициативата се осъществява от Института за развитие и социални инициативи (IDIS) "Viitorul", в партньорство с Фонда за партньорство за прозрачност (САЩ) и има за цел да подкрепи реформите в областта на обществените поръчки в Република Молдова. Мненията, изразени в статията, са отговорност единствено на Сдружение "Солидарни родители" и не отразяват по никакъв начин вижданията на IDIS "Viitorul" и Фонда за партньорство за прозрачност.

Ru

Traducere Automata

АО «Солидарные родители» подробно рассказывает о проекте «Повышение прозрачности и эффективности государственных закупок, осуществляемых Министерством образования и науки»

A.O. „Părinți Solidari” oferă detalii despre proiectul „Sporirea transparenței și eficienței achizițiilor publice realizate de Ministerul Educației și Cercetării”

Бюджеты государственных учреждений должны быть предметом интереса для всех граждан, которые платят налоги и взносы государству. Тем не менее, бюджет государственного учреждения по-прежнему воспринимается абстрактно, хотя это общее общественное благо, о котором налогоплательщики имеют право знать, как им управляют. К сожалению, государственные учреждения также не слишком прозрачны в отношении государственных закупок и своего бюджета. Об этом также сообщила нпо «Солидарные родители», которая приняла во внимание Министерство образования и науки (MEC) и его подведомственные учреждения в рамках проекта «Повышение прозрачности и эффективности государственных закупок, осуществляемых MEC». Он реализуется АО «Солидарные родители» в период с апреля 2022 года по февраль 2023 года при финансовой поддержке Института развития и социальных инициатив (ИДИС) «Viitorul» и Фонда партнерства прозрачности (США) в рамках проекта «Укрепление добросовестности в государственных закупках».

«Мы постоянно анализируем, как расходуются государственные деньги в системе образования»

В ходе интервью представители «Солидарных родителей» рассказали подробности о проекте, его цели, предпринятых действиях, а также уже видимые результаты относительно процесса прозрачности МЕК. Старт проекта был определен многочисленными нарушениями, которые сохраняются годами с точки зрения бюджетной прозрачности, а также в процессе осуществления государственных закупок МЕК, утверждает АО «Солидарные родители», которое квалифицируется как организация, защищающая интересы детей, особенно право на качественное образование.

«Мы постоянно наблюдаем и анализируем, как расходуются государственные деньги в системе образования. В рамках мониторинга мы увидели существенный перечень нарушений и недостатков в сфере бюджетной прозрачности и государственных закупок. Поскольку ситуация не изменилась к лучшему, мы решили сосредоточиться на более длительный период на анализе и систематизации обнаруженных проблем», - сказала Ала Ревенко, исполнительный директор АО «Солидарные родители».

Отвечая на вопрос, почему тема государственных закупок должна быть важна для общества, АО «Солидарные родители» указывает, что финансовые источники, из которых они сделаны, представляют собой государственные деньги, а значит, деньги всех людей, которые платят налоги и взносы государству. К сожалению, в обществе наблюдается низкий уровень интереса к государственным деньгам. Это создает благоприятную среду для коррупции и неэффективного использования государственных денег.

«Государственный бюджет, который состоит из этих взносов граждан, часто рассматривается и рассматривается как нечто абстрактное, принадлежащее только институту, который им управляет, а не как общественное благо всего общества. Как следствие, в процессе управления ими возникает соблазн использовать эти деньги в личных целях. Из-за достаточно сложного процесса проведения государственных закупок происхождение и использование финансовых ресурсов в этой процедуре не очень хорошо понимают ни большинство граждан, ни некоторые должностные лица, ответственные за закупки», - добавляет Вера Акостандей, координатор проекта АО «Солидарные родители».

Для достижения своей цели ассоциация стремилась действовать в трех направлениях.

«Мы следим за приобретениями и финансовой прозрачностью министерства, информируем компанию о соответствующей сфере, но также вовлекаем ее в этот процесс. В то же время мы проводим адвокационную кампанию по повышению бюджетной прозрачности и процесса государственных закупок MEC», - отметил В. Акостандей.

Уже предпринято несколько действий по информированию компании о государственных закупках в рамках МЭК. Ассоциация упоминает некоторые Информацияgрафик, видеогид по доступу к информации о покупках, совершенных МЭК, в процессе реализации, а также ряд других статей по их мониторингу. В то же время Ассоциация сделала живое шоу вместе с родителями, экспертами и представителями MEC.

«Мы подошли к нескольким темам, среди которых закупка школьных учебников, основные категории расходов Министерства образования и науки, прозрачные и менее прозрачные процедуры закупок», — говорит А. Ревенко.

Более подробно о темах, обсуждаемых в шоу, можно найти в пресс-релизе , опубликованном на странице FB АО «Солидарные родители».

Отвечая на вопрос об основных пробелах, выявленных в процессе анализа прозрачности государственных закупок, осуществляемых MEC, А.О. «Солидари Родители» перечисляет отсутствие планов закупок на веб-сайте MEC, отмену трех процедур закупки учебников из пяти, запущенных за последние четыре года, а также предпочтение некоторых экономических агентов в закупочных процедурах. В то же время упоминается, что Счетная палата также выявила несколько нарушений, допущенных MEC при покупке различных товаров и услуг.

На что ориентируются основные расходы MEC?

По данным ассоциации, основные расходы Министерства образования и науки в 2022 году ориентированы на приобретение образовательных услуг (реализация плана подготовки профильных кадров), школьных учебников и проведение работ по реконструкции и модернизации центров передового опыта. Для родителей наибольший интерес должны представлять покупки учебников, поскольку допущенные отклонения в их исполнении приводят к покупке несоответствующих или некачественных товаров и услуг, соответственно, напрямую затрагивают как учащихся, так и их родителей, утверждает А.О. «Родители Солидари».

В контексте этих реалий ассоциация утверждает, что для улучшения ситуации необходимы совместные усилия общества.

«Если говорить об участии, то благодаря Закону о доступе к информации каждый имеет право на доступ к информации, представляющей общественный интерес, и приобретения попадают в эту категорию. Соответственно, любое заинтересованное лицо может следить за тем, как расходуются государственные деньги, включая мониторинг и анализ госзакупок любого органа – либо министерства, либо учебного заведения населенного пункта. Максимальный срок, в течение которого орган обязан ответить на запрос о предоставлении информации, составляет 15 рабочих дней или три календарные недели», - сообщает А.О. «Совместные родители.

Примечание 6 из 10

Наконец, когда его спросили, насколько прозрачен MEC в отношении распределения и прозрачности управления финансовыми ресурсами, а также информацией, по шкале от 1 до 10, АО «Солидарные родители» предложили шестибалльную оценку. Ассоциация также аргументировала, почему:

«Требоваем ли мы на ноте? Да! и у нас также есть аргументы:

1. В последние годы MEC пользуется впечатляющей поддержкой партнеров по развитию, в том числе с точки зрения технического оснащения и цифровизации. Это также должно сказаться на качестве публикуемой информации.

2. МЧС располагает достаточным штатом сотрудников и даже дирекциями, ответственными за обеспечение прозрачности и правильного и эффективного исполнения выделенного бюджета.

3. В настоящее время информация, опубликованная на веб-сайте MEC, не совсем дружелюбна для граждан, которые ищут определенные ответы и которых они надеются найти, зайдя на веб-сайт MEC. Важная информация, такая как информация о запланированном бюджете MEC, пока недоступна. Некоторая информация является неполной, а другая опубликована в ненадлежащих разделах, утверждает ассоциация[1].

Как мы обеспечиваем устойчивость проекта?

«Данный проект призван стать катализатором позитивных изменений в сфере процедур государственных закупок. Успешно проведенный и с согласия всех заинтересованных сторон, он предоставит ряд преимуществ как прямым, так и косвенным бенефициарам: Министерство образования и научных исследований повысит свой авторитет перед широкой общественностью, открывая возможности для сотрудничества с гражданским обществом и принимая позитивные предложения. Впоследствии будет улучшен доступ к общественной информации, предоставляемой вышеупомянутым учреждением.

Повышая осведомленность общественности о мониторинге ПА (через привлечение родителей к написанию статей), мы будем иметь информированных, заинтересованных и активных родителей в области государственных закупок на уровне государственных образовательных учреждений. Они будут иметь возможность контролировать процедуры государственных закупок, т.е. они будут коллективно способствовать их прозрачности. Именно поэтому мы приглашаем как можно больше заинтересованных людей быть с нами и включиться в этот сложный процесс, но и очень интересный», - отмечает А.О. «Солидарные родители.

[1] Статья подготовлена в рамках проекта «Повышение прозрачности и эффективности государственных закупок МЭК», который осуществляется ОО «Солидарные родители», в качестве субгранта-бенефициара проекта «Укрепление добросовестности в государственных закупках». Инициатива реализуется Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» в партнерстве с Фондом партнерства прозрачности (США) и направлена на поддержку реформ в области государственных закупок в Республике Молдова. Мнения, выраженные в статье, являются исключительной ответственностью Общественного объединения «Солидарные родители» и никоим образом не отражают взгляды ИДИС «Viitorul» и Партнерского фонда прозрачности.