Servicii consultanță și expertiză de mediuServicii: consultanță și expertiză de mediu în asigurarea suportului la implementarea și evaluarea impactului proiectelor aprobate spre finanțare asupra componentelor de mediu, securității muncii și sănătății populației.

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova

Tipul contractului: Contract prestări servicii

Durata contractului:  max. 36 luni

Nivel de implicare: part-time, la solicitare

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15.08.2022, ora 23.00.

Context: Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL, fundație de stat, gestionată și co-finanțată de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone, creată pentru a contribui la dezvoltarea țărilor din vecinătate. Despre activitatea Solidarity Fund PL în Moldova puteți afla mai multe aici.

Solidarity Fund PL în Moldova Vă invită să faceți o ofertă pentru executarea comenzii.

Descrierea achiziției serviciilor expertului de mediu

Scopul serviciilor expertului de mediu este de a sprijini echipa Solidarity Fund PL în Moldova în implementarea diferitor proiecte și fonduri cât și a beneficiarilor acestora, inclusiv oferirea suportului informațional necesar întru conștientizarea actorilor implicați despre importanța respectării cerințelor de protecție a mediului în desfășurarea activităților economice, de infrastructură, culturale, de divertisment, recreere, dezvoltarea turismului.

Pentru realizarea contractului, consultantul individual va realiza următoarele activități:

  1. Oferirea suportului la ajustarea/actualizarea Cadrului de Management de Mediu și Social al Solidarity Fund PL în Moldova conform modificărilor cadrului legal din domeniul protecției mediului;
  2. Efectuarea evaluării proiectelor aprobate spre finanțare în scopul identificării potențialului risc de mediu asupra populației, faunei, florei, solului, subsolului, aerului, apei, climei și peisajului, bunurilor materiale și patrimoniului cultural, în urma desfășurării activităților planificate;
  3. Identificarea, în baza rezultatelor cercetării și evaluării, a potențialelor efecte negative ale intervențiilor asupra mediului și emiterea recomandărilor pentru a evita sau minimiza riscurile identificate;
  4. Comunicarea directă cu beneficiarii programelor organizației în procesul evaluării de mediu și oferirea suportului necesar acestora pentru o bună implementare a proiectelor;
  5. Consultarea beneficiarilor programelor Solidarity Fund PL în Moldova cu privire la implementarea măsurilor de atenuare/evitare a impactului negativ al proiectelor asupra mediului, securității la locul de muncă și a sănătății;
  6. Participarea la elaborarea instrucțiunilor pentru asigurarea sustenabilității mediului în toate activitățile evaluate (care vor fi utilizate de coordonatorii Solidarity Fund PL în Moldova și beneficiarii proiectelor);
  7. Implicarea în pregătirea și oferirea de instruiri pentru beneficiarii programelor/fondurilor Solidarity Fund PL în Moldova privind aplicarea prevederilor Cadrului de Management de Mediu și Social al Solidarity Fund PL în Moldova, a bunelor practici de mediu și recomandări specifice pentru fiecare proiect/proces evaluat;
  8. Implicare în pregătirea și oferirea instruirilor de informare și conștientizare a managerilor din GAL-uri privind importanța protecției mediului, a aplicării evaluării de mediu și respectarea cerințelor de protecție a mediului în procesul de implementare a proiectelor în cadrul GAL-urilor;
  9. Oferirea suportului la elaborarea materialelor informaționale (în formă scrisă, video), destinate partenerilor de proiecte în scop de conștientizare cu subiectele de mediu cât și pentru a populariza bunele practici de implementare a proiectelor cu respectarea cerințelor de mediu;
  10. Monitorizarea proiectelor implementate la nivel local de către beneficiarii programelor/fondurilor Solidarity Fund PL în Moldova din perspectiva mediului, securității în muncă și sănătății;
  11. Evaluarea post-implementare a proiectelor în ceea ce privește respectarea recomandărilor și instrucțiunilor emise prin efectuarea de vizite în teren, la locul implementării proiectelor;
  12. Elaborarea, consultarea și completarea/ajustarea fișelor de mediu;, rapoartelor de activitate (în baza vizitelor în teren), în cadrul programelor/ fondurilor Solidarity Fund PL în Moldova

Expertul va lucra sub supravegherea ofițerului de mediu, coordonatorilor de proiecte și fonduri din cadrul Solidarity Fund PL în Moldova și va lucra în strânsă cooperare cu alți parteneri de implementare.

Termenii estimativi de executare a sarcinilor:  

Termenii de livrare, dar și formatul actelor livrate în cadrul fiecărei activități/serviciu per proiect/fond vor fi individual coordonate și convenite în prealabil cu coordonatorii de proiecte/fonduri din Solidarity Fund PL în Moldova, dar de regulă nu pot depăși:

  1. 24 de ore pentru prezentarea oricărei informații per proiect aflat spre examinare/în gestiune de la solicitarea pe e-mail de către părțile implicate (SFPL în MD, partener și beneficiar).
  2. 48 ore pentru prezentarea de acte (fișa de mediu/raport, ș.a.) rezultate în urma vizitelor în teren.

Condiții de participare la procesul de achiziție: 

  • Nu se vor admite la concurs persoanele care nu și-au îndeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu SFPL în MD.

Aplicanți eligibili: 

  • Persoană fizică disponibilă să presteze serviciile solicitate;
  • Studii superioare în domeniul protecției mediului (ecologie, biologie, geografie, ingineria de mediu) sau alte domenii conexe;
  • Cunoaștere aprofundată a legislației naționale în domeniul protecției mediului;
  • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniile vizate sau în altele relevante. Experiență anterioară similară în proiecte cu finanțare internațională (UNDP, IFAD, BM, BEI, GIZ, SIDA etc.) va constitui un avantaj;
  • Experiență vastă în monitorizarea/examinarea/sprijinirea infrastructurii la scară mică și medie din punct de vedere al mediului;
  • Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și cunoașterea bună a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj;
  • Bune abilități de cunoaștere a calculatorului, în special în utilizarea instrumentelor MS Office, email etc.;
  • Abilități de interacțiune și comunicare eficientă, inclusiv cu diferite părți interesate (societatea civilă, autoritățile guvernamentale, comunitățile locale, echipa de coordonare, alții);
  • Abilități de a lucra independent și în echipă;
  • Responsabilitate, punctualitate și respectarea termenilor limită;
  • Permis de conducere categoria B și disponibilitatea călătoriei cu mașina proprie va prezenta un avantaj.

 

 

Procedura de evaluare a ofertelor: 

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă vor fi evaluate ofertele conform criteriilor din tabelul de mai jos.

Criterii de evaluare a ofertelor

Punctaj

Studii superioare în domeniul protecției mediului (ecologie, biologie, geografie, ingineria de mediu) sau alte domenii conexe

max. 10

Cel puțin 3 ani de experiență în domeniile vizate mai sus

max. 15

Experiență anterioară similară în proiecte cu finanțare internațională (de exemplu UNDP, IFAD, BM, BEI, BERD, GIZ, SIDA, KfW, ADA, SDC etc.)

max. 15

Experiență vastă în monitorizarea/examinarea/sprijinirea infrastructurii la scară mică și medie din punct de vedere al mediului

max. 15

Cunoștințe lingvistice: fluență în limba română și rusă. Cunoașterea bună a limbii engleze constituie avantaj.

max. 5

Bune abilități de cunoaștere a calculatorului, în special în utilizarea instrumentelor de productivitate de birou (MS Office, email, internet, etc)

max. 5

Deține permis de conducere categoria B și disponibilitatea călătoriei cu mașina proprie.

max. 5

Preț rezonabil.

Evaluarea conform criteriului „preț” se va baza pe următoarea formulă: P = Pmin / Pof x30 de puncte, unde: Pmin - cel mai mic preț propus Pof -preț prezentat în oferta examinată P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. Fiecare membru al Comisiei va efectua evaluarea în mod individual. După evaluare, se va calcula scorul mediu obținut de fiecare ofertant.

max. 30

Etapa 2: Interviurile

La această etapă pot să ajungă mai mulți candidați în funcție de calitatea ofertei primite. Interviurile vor fi realizate de o echipă de min. 3 membri. În cadrul interviului vor fi discutate cele mai relevante informații prezentate în ofertă și se vor negocia condițiile contractuale.

Oferta depusă trebuie să conțină:  

  1. CV-ul actualizat (cu datele de contact, descrierea detaliată a experienței);
  2. Copiile diplomelor de studii;
  1. Oferta de preț (prețurile indicate de către ofertant trebuie să fie fixe);
  2. Alte documente relevante.

Informații despre prețul net (nu include TVA și alte impozite) (opțional): 

  1. Se va indica prețul net în MDL p/u oră de lucru în birou;
  2. Se va indica prețul net în MDL p/u o vizită în teren cu perioada de 1 zi (în cadrul unei vizite în teren pot fi evaluate unul sau mai multe proiecte situate în una sau mai multe localități);
  3. Se va indica prețul net în MDL p/u 1 km parcurs (după caz).

 

Oferta va fi  trimisă pe adresa de email: procurements@solidarityfund.md, cu titlul mesajului „Oferta Expert de mediu”, până pe data de 22.07.2022, ora 12.00.

* Aplicantul are dreptul de a stabili de sine stătător limitele confidențialității datelor furnizate și de a menționa care din documentele anexate la ofertă sunt confidențiale.

** Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul desfășurării procesului de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Persoanele fizice au dreptul la portabilitatea datelor furnizate și la rectificarea acestora. Datele cu caracter personal  nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al aplicantului. Dacă aveți întrebări privind datele Dvs cu caracter personal ne puteți contacta pe adresa de email info@solidarityfund.md.

*** În scopul transparenței procesului de achiziție rezultatele licitației cu informația privind prestatorul selectat (denumirea/numele, prenumele, serviciul prestat, prețul, perioada) vor fi publicate pe pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova. Participarea la licitație prin expedierea documentelor semnifică acceptarea publicării rezultatelor concursului, cu excepția informațiilor marcate drept confidențiale.  

 

**** Până la semnarea Contractului de prestări servicii Prestatorul selectat va semna o declarație de conformitate.