AO Servicii Sociale Durabile solicită oferte comerciale pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect: Dotarea serviciilor sociale Casă comunitară Bolohani (Baghea) și Casa comunitară Ciocîlteni cu sistem antiincendiar

Distribuie prietenilor:


 

CAIET DE SARCINI

În cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect:

Dotarea serviciilor sociale Casă comunitară Bolohani (Baghea) și Casa comunitară Ciocîlteni cu sistem antiincendiar

 1. GENERALITĂŢI

Prin prezentul caiet de sarcini, sunt invitați operatorii economici să depună oferta pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect dotarea serviciilor sociale Casa comunitară Bolohani (Baghea) și Casa comunitară Ciocîlteni cu sistem antiincendiar.

Prezentul Caiet de Sarcini, face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și în mod obligatoriu conține anumite specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA (se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%)

Documente care să demonstreze forma de înregistrare :

 1. Certificatul de înregistrare (copie);
 2. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie );
 1. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Siatem antiincendiar pentru seviciile sociale Casă comunitară Bolohani (Baghea) și Casa comunitară Ciocîlteni.

Casa comunitară Bolohani

Nr. crit.

Denumirea lucrărilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

1.

Sensor D9000 SR

buc

18,00

2.

Panou FP9000-8

buc

1,00

3.

Rele M9000R-4

buc

1,00

4.

Buton de alarmă D9000MCP

buc

2,00

5.

Sirena S9000

buc

2,00

6.

Acumulator 12 5 amp

buc

2,00

7.

Cablu JE-HH FE 180E30PH120

m

200,00

8.

Cablu electric 2*0,75

m

20,00

9.

Cablu canal 25*20

m

75,00

10.

Servicii de montare a utilajului

   

11.

Servicii pentru documentarea obiectului

   

 

Casa comunitară Ciocilteni

Nr. crit.

Denumirea

Unitatea de măsură

Cantitatea

1.

Sensor D9000 SR

buc

20,00

2.

Panou FP9000-8

buc

1,00

3.

Rele M9000R-4

buc

1,00

4.

Buton de alarmă D9000MCP

buc

2,00

5.

Sirena S9000

buc

2,00

6.

Acumulator 12 5 amp

buc

2,00

7.

Cablu JE-HH FE 180E30PH120

m

150,00

8.

Cablu electric 2*0,75

m

20,00

9.

Cablu canal 25*20

m

20,00

10.

Servicii de montare a utilajului

   

11.

Servicii pentru documentarea obiectului

   
 1. SPECIFICAŢII TEHNICE

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanţi. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuţie cu respectarea în totalitate a cerinţelor de calitate;

Oferta tehnică şi financiară se va întocmi după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziţiona toate materialele, produsele, va asigura transportul şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor,

- la întocmirea ofertei de preţ se va ţine cont ca execuţia lucrărilor să fie de calitate şi să se folosească materiale de calitate superioară,

- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate şi înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

Etapele principale de desfăşurare a lucrărilor:

- începerea lucrărilor,

- execuţia lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini

- la începerea execuţiei se vor proteja pardoselile (care nu vor face obiectul lucrărilor),etc, pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor,

- recepţia lucrărilor se va face conform legislaţiei în vigoare.

Condiţii tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,

- prescripţiile tehnice şi standardele în vigoare,

- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe şantier, înainte de procurarea materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de lucrări,

- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament.

Termen de execuţie: 5 zile calendaristice de la acceptarea ofertei si incheierea contractului de executie a lucrarilor

Garanţia lucrărilor: 12 de luni, de la încheirea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanţiei, executantul va remedia toate defecţiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

Mod de recepţie: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmeşte Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 1. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
 • Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 5 zile de la data depunerii ofertei, din data de 08.10.2020 când va fi plasat pe civic.md.
 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ
 • Plata se va efectua in conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.

 

 1. PRECIZĂRI FINALE
 •  Ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Digori Ion (date de contact 068921273, ssdurabile@gmail.com)
 • Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
 •  Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
 • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet