Zilele dreptului de a şti

Comunicat de presă

 

Zilele dreptului de a şti:

prilej de analiză, meditaţii şi acţiuni concrete

Cu opt ani în urmă, la Sofia, Bulgaria, la un For al organizaţiilor nonguvernamentale, din mai multe ţări, inclusiv din Republica Moldova, specializate în domeniul accesului la informaţie, au decis proclamarea datei de 28 septembrie – Zi a dreptului de a şti. Pe parcurs, ideea a fost susţinută de reprezentanţi ai societăţii civile din circa 60 de ţări.

Anul acesta Centrul “Acces-info”, în colaborare cu alte organizaţii nonguvernamentale şi un şir de autorităţi/instituţii publice, organizează ediţia VII a Zilelor dreptului de a şti (27 septembrie – 3 octombrie) cu genericul “O persoană activă este una bine informată”.

Scopul acestei campanii este informarea populaţiei despre drepturile şi modalităţile de solicitare a informaţiilor oficiale, căile de adresare în instanţa de judecată, sensibilizarea reprezentanţilor autorităţilor publice privind realizarea riguroasă a dreptului la informaţie şi a libertăţii de exprimare, depăşirea sindromului de secretomanie, implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional.

Tradiţional, atît la Chişinău, cît şi în toate raioanele vor fi organizate conferinţe, seminare, „mese rotunde”, zile ale uşilor deschise, training-uri, vizite ale funcţionarilor în teritoriu, ore informative în şcoli, în cadrul cărora se vor discuta nu numai aspecte juridice, dar şi căi concrete de realizare a unor probleme stringente cu care se confruntă cetăţenii în domeniul accesului la informaţie.

Legea privind accesul la informaţie a fost adoptată în mai 2000, iar Legea privind transparenţa în procesul decizional – în anul 2008. Deşi pe parcursul ultimului an Guvernul a întreprins un şir de activităţi complexe privind transparenţa instituţională a structurilor guvernamentale, eficientizarea colaborării cu societatea civilă, elaborarea şi perfectarea unor acte normative, aplicarea Legii privind accesul la informaţii şi Legii privind transparenţa în procesul decizional rămîne a fi problematică, mai ales la nivel municipal, raional şi local.

Multe autorităţi şi instituţii publice continue să ignore cererile de acces la informaţie, nu fac publice proiectele de decizii şi nu implică cetăţenii în procesul de luare a deciziilor. O bună parte dintre reprezentanţii instituţiilor publice şi ai societăţii civile, nemaivorbind de cetăţenii simpli, nu cunosc prevederile actelor nominalizate. Deocamdată, nu putem vorbi despre stabilirea unui dialog proactiv administraţie publică-cetăţeni, despre un management eficient al informării, consultării şi participării publicului în procesul decizional. Aceasta o confirmă şi ultimele monitorizări, efectuate de către Centrul „Acces-info”.

Conform rezultatelor monitorizării, atît autorităţile/instituţiile centrale, cît şi cele de nivel municipal/raional/local aplică nesatisfăcător formele şi metodele de consultare şi participare cetăţenească. De regulă, întrunirile consultative, dezbaterile publice, şedinţele publice cu participarea cetăţenilor sînt organizate cu mare dificultate, iar numărul sugestiilor, propunerilor, recomandărilor parvenite este extrem de mic, cauzele fiind bine cunoscute – lipsa posibilităţilor de informare activă a publicului; indiferenţa, pasivitatea, apatia cetăţenilor; lipsa experienţei în ceea ce priveşte managementul eficient al implicării publicului în procesul decizional.

În ansamblu, se resimte lipsa unui mecanism, clar şi eficient, de informare permanentă, obiectivă şi permanentă a publicului, implicare activă a societăţii civile în procesul de elaborare a deciziilor. Continuă a fi sporadice şi ineficiente activităţile ce ţin de sensibilizarea opiniei publice, educaţia civică, desfăşurate de autorităţile/instituţiile statale şi organizaţiile nonguvernamentale în ceea ce priveşte o mai bună cunoaştere a drepturilor omului şi lichidarea analfabetismului juridic, fapt care generează pasivitatea şi indiferenţa cetăţenilor.

Este necesară o trecere riguroasă în revistă a tutror actelor normative pentru a le racorda la standardele liberului acces la informaţie, urmînd ca viitorul Legislativ şi viitorul Executiv să instituie un control permanent al respectării acestui drept important. Se impune utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, de rînd cu metodele tradiţionale de furnizare a informaţiilor, a formelor deliberative de luare a deciziilor. Se va acorda o mai mare atenţie instruirii funcţionarilor, inclusiv a conducătorilor de instituţii şi subdiviziuni; ridicării nivelului de înţelegere adecvată a importanţei dreptului de acces la informaţie; dezvoltării pluralismului de opinii, promovării unei mass-media libere şi independente, asigurării unor condiţiilor optime pentru jurnalismul de investigaţii.


Centrul „Acces-info”