Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiectRo

Articol Original

Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiect

Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiect

DESPRE NOI

Femei pentru Femei este o organizație non-profit feministă, fondată în 2019 și are, în prezent, sediul în Chișinău. Echipa noastră formată din femei dezvoltă programe pentru a promova, pentru a susține și pentru a proteja drepturile femeilor și demnitatea acestora. Femei pentru Femei este o organizație bazată pe colaborare, suroritate, profesionalism, schimbarea la firul ierbii și respect reciproc. Ne conducem după valorile: feminism, empatie și echitate.

Principiul nostru de lucru este: „de la femei pentru femei” - creăm spații sigure în care femeile își pot împărtăși experiențele, resursele, cunoștințele, provocările, trăirile și pot deveni o sursă de inspirație și de susținere unele pentru altele. Lucrăm pentru promovarea și prioritizarea perspectivei feministe în toate programele pentru femei și fete.

„U-Power – susținerea liderismului fetelor și femeilor și a coeziunii sociale în procesul de consolidare a păcii” este un proiect implementat de Femei pentru Femei în parteneriat cu Centrul de Educație Non-formală „Diversitate” și „CRISP” – Crisis Simulation for Peace, cu susținerea financiară a Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară, prin intermediul UN Women Moldova. Proiectul are durata unui an și își propune să contribuie la reabilitarea socio-economică și participarea civică a femeilor și fetelor în procesul de consolidare a păcii. 

Pentru a realiza acest lucru, vom sprijini femeile și fetele din Ucraina strămutate forțat din cauza războiului în Republica Moldova, precum și cele din comunitățile din Republica Moldova, printr-o serie de activități care le vor împuternici prin cunoștințe noi, resurse, prin dezvoltarea profesională, dezvoltarea economică și personală. În cadrul proiectului, participantele vor fi susținute să contribuie la dezvoltarea comunităților gazdă prin activism civic, inițiative locale și dezvoltare de afaceri.

DESPRE OPORTUNITATE

Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare / unui coordonator de proiect care împreună cu echipa de proiect va asigura buna implementare a proiectului.

Responsabilitățile și sarcinile coordoantaoarei / coordonatorului de proiect vor include:

 • Asigurarea coordonării întregului proiect;
 • Asigurarea abordării feministe intersecționale a activităților realizate în cadrul proiectului;
 • Planificarea, coordonarea și asigurarea realizării calitative a activităților conform planului inițial stabilit;
 • Planificarea, coordonarea și gestionarea bugetului proiectului;
 • Asigurarea realizării obiectivelor, scopului și impactului proiectului;
 • Coordonarea ședințelor de planificare și evaluare a activităților în cadrul proiectului; 
 • Asigurarea conlucrării eficiente și respectoase a întregii echipe de proiect;
 • Elaborarea documentelor necesare pentru desfășurarea activităților, monitorizarea și evaluarea acestora, precum: anunțuri, confirmări, rapoarte financiare și narative, etc;
 • Monitorizara și evaluarea impactului proiectului din perspectiva intereselor femeilor și fetelor;
 • Dezvoltarea și menținerea comunicării și interacțiunii cu partenerii locali ai proiectului;
 • Realizarea altor activități și sarcini relevante postului.

Criteriile de selecție:

- Cel puțin 2 ani de experiență în funcții similare;

- Studii superioare într-unul dintre domeniile relevante: relații internaționale, psihologie, sociologie, drepturile omului, etc. Experiența în funcții similare poate fi echivalată cu studiile superioare; 

- Abilități foarte bună de organizare și autonomie;

- Abilități de lucru în echipă și spirit de colaborare;

- Abilitatea de a lucra în mod independent și conform unui program flexibil;

- Cunoașterea avansată a limbii române și abilități bune de comunicare;

- Cunoașterea limbii ruse și/sau engleze va constitui un avantaj, dar nu este esențială.

Este important ca candidatul/a să aibă o atitudine tolerantă și deschisă față de toate grupurile sociale și să nu discrimineze, indiferent de sexul, orientarea sexuală, vârsta, etnia, sănătatea și alte identități / caracteristici ale persoanelor și grupurilor. Femei pentru Femei promovează și susține diversitatea, respectul și egalitatea.

Termenii și condițiile de activitate

Coordonatorul/oarea va fi angajat/ă prin contract individual de muncă cu normă redusă (part-time) pe o perioadă de 12 luni cu posibilitate de extindere.

Oferim un mediu prietenos, un oficiu în centrul orașului, o echipă deschisă și susținătoare, dar și alte oportunități de dezvoltare. 

Dosarul de aplicare va include următoarele:

- CV actualizat;

- scrisoare de intenție.

CUM POȚI APLICA?

Cererile pot fi depuse până la 25 ianuarie 2023, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova, la următoarea adresă de e-mail: office@fpfmd.org. Vă rugăm să menționați „Coordonatoare/coordonator de proiect” în subiectul email-ului.

Cererile trimise după termenul limită sau incomplete nu vor fi luate în considerare. Candidaturile pre selectate vor fi contactate pentru un interviu.

Notă: Ținând cont că specificul proiectului implică și subiecte sensibile legate de necesitățile femeilor și fetelor, pentru suplinirea acestei funcții vom prioritiza femeile candidate. 

En

Traducere Automata

Association Women for Women is looking for a project coordinator

Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiect

ABOUT US

Women for Women is a feminist non-profit organization, founded in 2019 and is currently based in Chisinau. Our women's team develops programs to promote, support and protect women's rights and their dignity. Women for Women is an organization based on collaboration, sisterhood, professionalism, change at the grassroots and mutual respect. We are guided by our values: feminism, empathy and equity.

Our working principle is: "from women to women" - we create safe spaces where women can share their experiences, resources, knowledge, challenges, experiences and become a source of inspiration and support for each other. We work to promote and prioritize the feminist perspective in all programs for women and girls.

"U-Power – supporting girls' and women's leadership and social cohesion in the peacebuilding process" is a project implemented by Women for Women in partnership with the Center for Non-Formal Education "Diversity" and "CRISP" – Crisis Simulation for Peace, with the financial support of the Women's Fund for Peace and Humanitarian Assistance, through UN Women Moldova . The project is one year long and aims to contribute to the socio-economic rehabilitation and civic participation of women and girls in the process of peacebuilding. 

To achieve this, we will support women and girls from Ukraine forcibly displaced by war in the Republic of Moldova, as well as those from communities in the Republic of Moldova, through a series of activities that will empower them through new knowledge, resources, professional development, economic and personal development. Within the project, the participants will be supported to contribute to the development of the host communities through civic activism, local initiatives and business development.

ABOUT THE OPPORTUNITY

Women for Women is looking for a coordinator / a project coordinator who together with the project team will ensure the good implementation of the project.

The responsibilities and tasks of the co-ordinator / project coordinator will include:

 • Ensuring coordination of the entire project;
 • Ensuring the intersectional feminist approach of the activities carried out within the project;
 • Planning, coordinating and ensuring the qualitative realization of the activities according to the initial plan established;
 • Planning, coordination and management of the project budget;
 • Ensuring the achievement of the objectives, purpose and impact of the project;
 • Coordination of meetings for planning and evaluation of activities within the project; 
 • Ensuring the efficient and respectful cooperation of the entire project team;
 • Elaboration of the documents necessary for carrying out the activities, monitoring and evaluating them, such as: announcements, confirmations, financial and narrative reports, etc.;
 • Monitoring and evaluating the impact of the project from the perspective of women and girls' interests;
 • Developing and maintaining communication and interaction with the local partners of the project;
 • Performing other activities and tasks relevant to the job.

Selection criteria:

- At least 2 years of experience in similar positions;

- Higher education in one of the relevant fields: international relations, psychology, sociology, human rights, etc. Experience in similar positions may be equated with higher education; 

- Very good organizational and autonomy skills;

- Teamwork skills and collaborative spirit;

- Ability to work independently and according to a flexible schedule;

- Advanced knowledge of the Romanian language and good communication skills;

- Knowledge of Russian and/or English will be an advantage, but it is not essential.

It is important that the candidate has a tolerant and open attitude towards all social groups and does not discriminate, regardless of gender, sexual orientation, age, ethnicity, health and other identities / characteristics of individuals and groups. Women for Women promotes and supports diversity, respect and equality.

Terms and conditions of activity

The coordinator will be employed by individual part-time employment contract for a period of 12 months with the possibility of extension.

We offer a friendly environment, an office in the city center, an open and supportive team, but also other development opportunities. 

The application file will include the following:

- Updated CV;

- letter of intent.

HOW CAN YOU APPLY?

Applications can be submitted until January 25, 2023, at 23:59, time zone of the Republic of Moldova, to the following e-mail address: office@fpfmd.org. Please mention "Coordinator/Project Coordinator" in the subject of the email.

Applications submitted after the deadline or incomplete will not be considered. Pre-selected applications will be contacted for an interview.

Note: Taking into account that the specifics of the project also involve sensitive topics related to the needs of women and girls, in order to fill this position, we will prioritize the candidate women. 

It

Traducere Automata

L'Associazione Women for Women è alla ricerca di un coordinatore di progetto

Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiect

CHI SIAMO

Donne per le donne è un'organizzazione femminista senza scopo di lucro, fondata nel 2019 e attualmente con sede a Chisinau. Il nostro team di donne sviluppa programmi per promuovere, sostenere e proteggere i diritti delle donne e la loro dignità. Women for Women è un'organizzazione basata sulla collaborazione, la sorellanza, la professionalità, il cambiamento alla base e il rispetto reciproco. Siamo guidate dai nostri valori: femminismo, empatia ed equità.

Il nostro principio di lavoro è: "dalle donne alle donne" - creiamo spazi sicuri in cui le donne possono condividere le loro esperienze, risorse, conoscenze, sfide, esperienze e diventare una fonte di ispirazione e sostegno reciproco. Lavoriamo per promuovere e dare priorità alla prospettiva femminista in tutti i programmi per donne e ragazze.

"U-Power – supporting girls' and women's leadership and social cohesion in the peacebuilding process" è un progetto realizzato da Women for Women in collaborazione con il Center for Non-Formal Education "Diversity" e "CRISP" – Crisis Simulation for Peace, con il sostegno finanziario del Women's Fund for Peace and Humanitarian Assistance, attraverso UN Women Moldova . Il progetto dura un anno e mira a contribuire alla riabilitazione socio-economica e alla partecipazione civica di donne e ragazze nel processo di costruzione della pace. 

Per raggiungere questo obiettivo, sosterremo le donne e le ragazze ucraine sfollate forzatamente a causa della guerra nella Repubblica di Moldova, così come quelle delle comunità della Repubblica di Moldova, attraverso una serie di attività che le potenzieranno attraverso nuove conoscenze, risorse, sviluppo professionale, sviluppo economico e personale. All'interno del progetto, i partecipanti saranno supportati per contribuire allo sviluppo delle comunità ospitanti attraverso l'attivismo civico, le iniziative locali e lo sviluppo del business.

INFORMAZIONI SULL'OPPORTUNITÀ

Women for Women è alla ricerca di un coordinatore / un coordinatore di progetto che insieme al team di progetto garantirà la buona attuazione del progetto.

Le responsabilità e i compiti del coordinatore/coordinatore del progetto comprenderanno:

 • Garantire il coordinamento dell'intero progetto;
 • Garantire l'approccio femminista intersezionale delle attività svolte all'interno del progetto;
 • Pianificare, coordinare e garantire la realizzazione qualitativa delle attività secondo il piano iniziale stabilito;
 • Pianificazione, coordinamento e gestione del budget di progetto;
 • Garantire il raggiungimento degli obiettivi, dello scopo e dell'impatto del progetto;
 • Coordinamento di incontri per la pianificazione e la valutazione delle attività nell'ambito del progetto; 
 • Garantire la cooperazione efficiente e rispettosa dell'intero team di progetto;
 • Elaborazione dei documenti necessari allo svolgimento delle attività, monitoraggio e valutazione, quali: annunci, conferme, relazioni finanziarie e narrative, ecc.;
 • Monitorare e valutare l'impatto del progetto dal punto di vista degli interessi delle donne e delle ragazze;
 • Sviluppare e mantenere la comunicazione e l'interazione con i partner locali del progetto;
 • Esecuzione di altre attività e compiti rilevanti per il lavoro.

Criteri di selezione:

- Almeno 2 anni di esperienza in posizioni simili;

- Istruzione superiore in uno dei settori pertinenti: relazioni internazionali, psicologia, sociologia, diritti umani, ecc. L'esperienza in posizioni simili può essere equiparata all'istruzione superiore; 

- Ottime capacità organizzative e di autonomia;

- Capacità di lavorare in team e spirito collaborativo;

- Capacità di lavorare in autonomia e secondo un orario flessibile;

- Conoscenza avanzata della lingua rumena e buone capacità comunicative;

- La conoscenza del russo e / o dell'inglese sarà un vantaggio, ma non è essenziale.

È importante che il candidato abbia un atteggiamento tollerante e aperto nei confronti di tutti i gruppi sociali e non discrimini, indipendentemente dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'età, dall'etnia, dalla salute e da altre identità / caratteristiche di individui e gruppi. Women for Women promuove e sostiene la diversità, il rispetto e l'uguaglianza.

Termini e condizioni di attività

Il coordinatore sarà assunto con contratto individuale di lavoro part-time per un periodo di 12 mesi con possibilità di proroga.

Offriamo un ambiente amichevole, un ufficio nel centro della città, un team aperto e solidale, ma anche altre opportunità di sviluppo. 

Il file di domanda includerà quanto segue:

- CV aggiornato;

- lettera di intenti.

COME PUOI CANDIDARTI?

Le domande possono essere presentate fino al 25 gennaio 2023, alle 23:59, fuso orario della Repubblica di Moldova, al seguente indirizzo e-mail: office@fpfmd.org. Si prega di menzionare "Coordinatore / Coordinatore del progetto" nell'oggetto dell'e-mail.

Le domande presentate dopo la scadenza o incomplete non saranno prese in considerazione. Le candidature preselezionate saranno contattate per un colloquio.

Nota: Tenendo conto del fatto che le specifiche del progetto coinvolgono anche argomenti sensibili relativi alle esigenze delle donne e delle ragazze, al fine di riempire questa posizione, daremo la priorità alle donne candidate. 

Ua

Traducere Automata

Громадська асоціація «Жінки для жінок» шукає координаторку проєкту

Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiect

ПРО НАС

Жінки для жінок є феміністичною некомерційною організацією, заснованою в 2019 році і в даний час базується в Кишиневі. Наша жіноча команда розробляє програми для просування, підтримки та захисту прав жінок та їх гідності. Women for Women – це організація, заснована на співпраці, сестринстві, професіоналізмі, змінах на місцях та взаємній повазі. Ми керуємося нашими цінностями: фемінізмом, емпатією та справедливістю.

Наш принцип роботи: «від жінок до жінок» - ми створюємо безпечні простори, де жінки можуть ділитися своїм досвідом, ресурсами, знаннями, викликами, досвідом і ставати джерелом натхнення і підтримки один для одного. Ми працюємо над просуванням та пріоритетом феміністичної перспективи у всіх програмах для жінок та дівчат.

«U-Power – підтримка дівочого та жіночого лідерства та соціальної згуртованості у процесі розбудови миру» – проєкт, що реалізується « Жінками для жінок » у партнерстві з Центром неформальної освіти «Різноманітність » та «CRISP» – Кризове моделювання заради миру, за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги, через ООН Жінки в Молдові . Проект триває один рік і має на меті сприяти соціально-економічній реабілітації та громадській участі жінок і дівчат у процесі розбудови миру. 

Щоб досягти цього, ми будемо підтримувати жінок та дівчат з України, вимушено переміщених внаслідок війни в Республіці Молдова, а також жінок з громад у Республіці Молдова, шляхом серії заходів, які розширять їх можливості за допомогою нових знань, ресурсів, професійного розвитку, економічного та особистого розвитку. В рамках проекту учасникам буде надана підтримка для сприяння розвитку приймаючих громад через громадський активізм, місцеві ініціативи та розвиток бізнесу.

ПРО МОЖЛИВІСТЬ

Women for Women шукає координатора/координатора проекту, який разом з командою проекту забезпечить хорошу реалізацію проекту.

В обов'язки і завдання координатора / координатора проекту увійдуть:

 • Забезпечення координації всього проекту;
 • Забезпечення інтерсекційного феміністичного підходу до діяльності, що здійснюється в рамках проекту;
 • Планування, координація та забезпечення якісної реалізації діяльності за початковим встановленим планом;
 • Планування, координація та управління бюджетом проекту;
 • Забезпечення досягнення цілей, мети та впливу проекту;
 • Координація зустрічей для планування та оцінки заходів в рамках проекту; 
 • Забезпечення ефективної та шанобливої співпраці всієї проектної команди;
 • Розробка документів, необхідних для проведення заходів, їх моніторингу та оцінки, таких як: оголошення, підтвердження, фінансові та описові звіти тощо;
 • Моніторинг та оцінка впливу проекту з точки зору інтересів жінок та дівчат;
 • Розвиток та підтримка комунікації та взаємодії з місцевими партнерами проекту;
 • Виконання інших видів діяльності та завдань, пов'язаних з роботою.

Критерії відбору:

- Досвід роботи на аналогічних посадах не менше 2 років;

- Вища освіта в одній з відповідних галузей: міжнародні відносини, психологія, соціологія, права людини та ін. Досвід роботи на аналогічних посадах може бути прирівняний до вищої освіти; 

- Дуже хороші організаторські та автономні навички;

- Навички роботи в команді та дух співпраці;

- Можливість працювати самостійно і за гнучким графіком;

- Поглиблене знання румунської мови та хороші комунікативні навички;

- Знання російської та/або англійської мови буде перевагою, але це не суттєво.

Важливо, щоб кандидат мав толерантне і відкрите ставлення до всіх соціальних груп і не дискримінував, незалежно від статі, сексуальної орієнтації, віку, етнічної приналежності, стану здоров'я та інших ідентичностей / особливостей індивідів і груп. Women for Women пропагує та підтримує різноманітність, повагу та рівність.

Правила та умови діяльності

Координатор буде працевлаштований за індивідуальним трудовим договором за сумісництвом строком на 12 місяців з можливістю продовження.

Ми пропонуємо дружнє середовище, офіс у центрі міста, відкриту та підтримуючу команду, а також інші можливості для розвитку. 

Файл заявки буде включати наступне:

- Оновлене резюме;

- лист про наміри.

ЯК МОЖНА ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Заявки можна подавати до 25 січня 2023 року о 23:59 за часовим поясом Республіки Молдова на електронну адресу: office@fpfmd.org. Будь ласка, вкажіть «Координатор/координатор проекту» в темі електронного листа.

Заявки, подані пізніше встановленого терміну або в неповному обсязі, розглядатися не будуть. З попередньо відібраними заявками зв'яжуться для співбесіди.

Примітка: Враховуючи, що специфіка проекту також передбачає чутливі теми, пов'язані з потребами жінок та дівчат, для того, щоб заповнити цю посаду, ми будемо надавати пріоритет жінкам-кандидаткам. 

Bg

Traducere Automata

Сдружение "Обществени жени за жени" търси координатор на проекта

Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiect

ЗА НАС

Жени за жени е феминистка организация с нестопанска цел, основана през 2019 г. и в момента е базирана в Кишинев. Женският ни екип разработва програми за насърчаване, подкрепа и защита на правата на жените и тяхното достойнство. Жените за жените е организация, основана на сътрудничество, сестринство, професионализъм, промяна на местно ниво и взаимно уважение. Ние се ръководим от нашите ценности: феминизъм, съпричастност и справедливост.

Нашият принцип на работа е: "от жени до жени" - създаваме безопасни пространства, където жените могат да споделят своя опит, ресурси, знания, предизвикателства, опит и да се превърнат в източник на вдъхновение и подкрепа един за друг. Работим за популяризиране и приоритизиране на феминистката перспектива във всички програми за жени и момичета.

"U-Power – подкрепа за лидерството на момичетата и жените и социалното сближаване в процеса на изграждане на мира" е проект, изпълняван от "Жени за жени" в партньорство с Център за неформално образование "Многообразие" и "CRISP" – Кризисна симулация за мир, с финансовата подкрепа на Женския фонд за мир и хуманитарна помощ, чрез ООН Жени Молдова . Проектът е едногодишен и има за цел да допринесе за социално-икономическата рехабилитация и гражданското участие на жените и момичетата в процеса на изграждане на мира. 

За да постигнем това, ние ще подкрепим жените и момичетата от Украйна, насилствено разселени от войната в Република Молдова, както и тези от общностите в Република Молдова, чрез поредица от дейности, които ще им дадат възможност чрез нови знания, ресурси, професионално развитие, икономическо и личностно развитие. В рамките на проекта участниците ще бъдат подкрепени, за да допринесат за развитието на приемащите общности чрез граждански активизъм, местни инициативи и развитие на бизнеса.

ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА

Жени за жените търси координатор / координатор на проекта, който заедно с екипа на проекта ще осигури доброто изпълнение на проекта.

Отговорностите и задачите на координатора/координатора на проекта ще включват:

 • Осигуряване на координация на целия проект;
 • Осигуряване на междусекторния феминистки подход на дейностите, извършвани в рамките на проекта;
 • Планиране, координиране и осигуряване на качествена реализация на дейностите съгласно първоначалния изготвен план;
 • Планиране, координация и управление на бюджета на проекта;
 • Осигуряване постигането на целите, предназначението и въздействието на проекта;
 • Координиране на срещи за планиране и оценка на дейностите в рамките на проекта; 
 • Осигуряване на ефективно и уважително сътрудничество на целия екип на проекта;
 • Разработване на документите, необходими за извършване на дейностите, наблюдение и оценяването им, като: съобщения, потвърждения, финансови и наративни доклади и др.;
 • Мониторинг и оценка на въздействието на проекта от гледна точка на интересите на жените и момичетата;
 • Развитие и поддържане на комуникация и взаимодействие с местните партньори по проекта;
 • Извършване на други дейности и задачи, свързани с работата.

Критерии за подбор:

- Най-малко 2 години опит на сходни позиции;

- Висше образование в една от съответните области: международни отношения, психология, социология, човешки права и др. Опитът на сходни позиции може да се приравни с висшето образование; 

- Много добри организационни и автономни умения;

- Умения за работа в екип и дух на сътрудничество;

- Възможност за самостоятелна работа и по гъвкав график;

- Напреднали познания по румънски език и добри комуникативни умения;

- Владеенето на руски и/или английски език ще бъде предимство, но не е от съществено значение.

Важно е кандидатът да има толерантно и открито отношение към всички социални групи и да не дискриминира, независимо от пол, сексуална ориентация, възраст, етническа принадлежност, здраве и други идентичности/характеристики на индивидите и групите. Жените за жените насърчават и подкрепят многообразието, уважението и равенството.

Условия за извършване на дейност

Координаторът ще бъде нает на работа по индивидуален трудов договор на непълно работно време за срок от 12 месеца с възможност за удължаване.

Предлагаме приятелска среда, офис в центъра на града, отворен и подкрепящ екип, но и други възможности за развитие. 

Досието на заявлението ще включва следното:

- Актуализирано CV;

- Писмо за намерение.

КАК МОЖЕТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Заявления могат да се подават до 25 януари 2023 г., в 23:59 ч., часова зона на Република Молдова, на следния електронен адрес: office@fpfmd.org. Моля, посочете "Координатор / Координатор на проекта" в темата на имейла.

Заявления, подадени след крайния срок или непълни, няма да бъдат разглеждани. Предварително избраните кандидатури ще бъдат потърсени за интервю.

Забележка: Отчитайки, че спецификата на проекта включва и чувствителни теми, свързани с нуждите на жените и момичетата, за да запълним тази позиция, ще дадем приоритет на кандидат-жените. 

Ru

Traducere Automata

Ассоциация «Женщины для женщин» ищет координатора проекта 

Asociația Obștească Femei pentru Femei este în căutarea unei coordonatoare de proiect / unui coordonator de proiect

О НАС

Женщины для женщин является феминистской некоммерческой организацией, основанной в 2019 году и в настоящее время базирующейся в Кишиневе. Наша женская команда разрабатывает программы по продвижению, поддержке и защите прав женщин и их достоинства. Организация «Женщины за женщин» — это организация, основанная на сотрудничестве, сестринстве, профессионализме, переменах на низовом уровне и взаимном уважении. Мы руководствуемся нашими ценностями: феминизмом, эмпатией и равенством.

Наш принцип работы: «от женщин к женщинам» - мы создаем безопасные пространства, где женщины могут поделиться своим опытом, ресурсами, знаниями, проблемами, опытом и стать источником вдохновения и поддержки друг для друга. Мы работаем над продвижением и приоритизацией феминистской перспективы во всех программах для женщин и девочек.

«U-Power – поддержка лидерства девочек и женщин и социальной сплоченности в процессе миростроительства» - это проект, реализуемый Организацией «Женщины для женщин» в партнерстве с Центром неформального образования «Разнообразие» и «CRISP» – Моделирование кризисов для мира, при финансовой поддержке Женского фонда мира и гуманитарной помощи, через Структуру «ООН-женщины» в Молдове . Этот проект рассчитан на один год и направлен на содействие социально-экономическому восстановлению и гражданскому участию женщин и девочек в процессе миростроительства. 

Для достижения этой цели мы будем поддерживать женщин и девочек из Украины, насильственно перемещенных в результате войны в Республике Молдова, а также из общин в Республике Молдова посредством серии мероприятий, которые расширят их возможности посредством новых знаний, ресурсов, профессионального развития, экономического и личностного развития. В рамках проекта участникам будет оказана поддержка, чтобы внести свой вклад в развитие принимающих сообществ посредством гражданской активности, местных инициатив и развития бизнеса.

О ВОЗМОЖНОСТИ

Организация «Женщины для женщин» ищет координатора/координатора проекта, который вместе с проектной командой обеспечит хорошую реализацию проекта.

Обязанности и задачи координатора / координатора проекта будут включать:

 • Обеспечение координации всего проекта;
 • Обеспечение интерсекционального феминистского подхода к деятельности, осуществляемой в рамках проекта;
 • Планирование, координация и обеспечение качественной реализации мероприятий в соответствии с установленным первоначальным планом;
 • Планирование, координация и управление бюджетом проекта;
 • Обеспечение достижения целей, цели и воздействия проекта;
 • Координация совещаний по планированию и оценке деятельности в рамках проекта; 
 • Обеспечение эффективного и уважительного сотрудничества всей проектной команды;
 • Разработка документов, необходимых для осуществления деятельности, мониторинга и оценки ее, таких как: объявления, подтверждения, финансовые и описательные отчеты и т.д.;
 • Мониторинг и оценка воздействия проекта с точки зрения интересов женщин и девочек;
 • Развитие и поддержание коммуникации и взаимодействия с местными партнерами проекта;
 • Выполнение других действий и задач, имеющих отношение к работе.

Критерии отбора:

- Опыт работы на аналогичных должностях не менее 2 лет;

- Высшее образование в одной из актуальных областей: международные отношения, психология, социология, права человека и др. Опыт работы на аналогичных должностях может быть приравнен к высшему образованию; 

- Очень хорошие организационные и автономные навыки;

- Навыки командной работы и дух сотрудничества;

- Умение работать самостоятельно и по гибкому графику;

- Углубленное знание румынского языка и хорошие коммуникативные навыки;

- Знание русского и/или английского языков будет преимуществом, но это не обязательно.

Важно, чтобы кандидат имел толерантное и открытое отношение ко всем социальным группам и не дискриминировал, независимо от пола, сексуальной ориентации, возраста, этнической принадлежности, здоровья и других идентичностей/особенностей отдельных лиц и групп. Организация «Женщины в интересах женщин» поощряет и поддерживает многообразие, уважение и равенство.

Правила и условия деятельности

Координатор будет трудоустроен по индивидуальному трудовому договору на неполный рабочий день сроком на 12 месяцев с возможностью продления.

Мы предлагаем дружественную обстановку, офис в центре города, открытую и поддерживающую команду, а также другие возможности развития. 

Файл заявки будет включать следующее:

- Обновлено резюме;

- письмо о намерениях.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Заявки могут быть поданы до 25 января 2023 года, в 23:59, часовой пояс Республики Молдова, по следующему адресу электронной почты: office@fpfmd.org. Пожалуйста, укажите «Координатор/Координатор проекта» в теме письма.

Заявки, поданные после крайнего срока или неполные, рассматриваться не будут. Для собеседования с предварительно отобранными заявками свяжутся.

Примечание: Учитывая, что специфика проекта также затрагивает чувствительные темы, связанные с потребностями женщин и девочек, для того, чтобы заполнить эту должность, мы будем отдавать приоритет кандидатам-женщинам.