Ministerul Finanțelor angajează Șef Serviciu analiză și risc, Direcţia datorii publice

Ministerul Finanțelor angajează  Șef Serviciu analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice –1 funcție vacantă.

 a) Scopul general al funcţiei:

 Efectuarea analizei, care se referă la situaţia şi problemele în domeniul administrării datoriei de stat şi garanţiilor de stat, prognoza evoluţiei datoriei de stat şi elaborarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu”, care urmează a fi implementat întru asigurarea procesului de gestionare a datoriei de stat în corespundere cu tendinţele internaţionale şi ritmul de creştere a economiei naţionale.

 b) Sarcinile de bază ale funcţiei:

1. Elaborarea politicii în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat

2. Elaborarea, cu asistenţa colaboratorilor Direcţiei, a Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu”

3. Evaluarea riscurilor aferente portofoliului datoriei de stat şi a garanţiilor de stat şi elaborarea propunerilor pe marginea diminuării acestora

4. Coordonarea procesului de elaborare a rapoartelor privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, buletinelor statistice, precum şi altor rapoarte analitice:

5. Elaborarea roiectelor de acte normative, precum și examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare, în domeniile de competență ale Serviciului

6. Asigurarea conducerii/managementului Serviciului

 c) Cerinţe specifice:

 Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei, preferabil în domeniul finanţe.

Experienţă profesională – minim 1 an experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea:  limbii engleze la nivel B1.

Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceza, germana) este un avantaj.

  Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de șef Serviciu analiză și risc din cadrul Direcţiei datorii publice

  1. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr. 230-232/840 din 23 decembrie 2008);

2.     Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (cu modificările și completările ulterioare);

3.     Hotărârea Guvernului nr.56/2020 ”Cu privire la aprobarea Programului "Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)".

  1. Hotărîrea Guvernului nr.696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial nr.329/801 din 6 septembrie 2017);
  2. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
  3. Raportul trimestrial privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat(http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria);

Buletinul statistic lunar privind managementul datoriei de stat (http://mf.gov.md/ro/datoria-sectorului-public/rapoarte/datoria-de-stat

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs 03 iunie 2022, ora 16:00.                                  Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 114;

e-mailresurse.umane@mf.gov.md.

Pentru informații suplimentare contactați Secția resurse umane:
Aliona Moisei, șef adjunct DMI, șef Secție resurse umane
telefon de contact: 022 26 27 55
Aparatu Natalia, consultant principal al Secției resurse umane 
telefon de contact: 022 26 27 78

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Articol adaugat de: Aliona Moisei