EXTINDEREA termenului de depunere pentru Secretar/ asistent de proiect al Unității Naționale a Protocolului de la Montreal în cadrul I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

PROIECTUL „STRUCTURA INSTITUȚIONALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROTOCOLULUI DE LA MONTREAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA 11”

 

TERMENI DE REFERINŢĂ

 

Poziția

Secretar/ asistent de proiect al Unității Naționale a Protocolului de la Montreal în cadrul I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

Locația

Chișinău, Moldova

Denumire proiect

Structura Instituțională pentru implementarea Protocolului de la Montreal în Republica Moldova, faza 11 (11/2021 – 06/2023)

Durata angajării

 

 

Contextul general:

Republica Moldova a devenit parte la Convenția pentru protecția stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) și la Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987) in 1996 (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24 iulie 1996).

Pentru respectarea angajamentelor asumate față de Convenția de la Viena și a restricțiilor Protocolului de la Montreal, autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu a elaborat Programul național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), în calitate de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 11 noiembrie 1999.

Planul de acțiuni al Programului național pentru fortificarea cadrului instituțional a prevăzut crearea Unității Naționale Ozon (în engl.: NOU - National Ozon Unit) pe lângă autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu. NOU a fost creată prin Ordinul Ministrului Mediului Nr. 27 din 07.04.1999 cu actualizările ulterioare.

Principalele realizările ale Republicii Moldova în implementarea Convenției de la Viena și a Protocolului de la Montreal țin de elaborarea și implementarea:

 1. Programului național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), aprobat prin HG Nr. 1064 din 11 noiembrie 1999, care avea obiectivul suprimării eșalonate către anul 2010 a 73,3 tone de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO) din Anexa A, Grupa I (clorofluorocarburi).
 2. Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Legea Nr. 852-XV din 14.02.2002).
 3. Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) pentru anii 2016-2040 si Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia in anii 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856 din 13.07.2016, care stabilește scopurile, obiectivele și acțiunile necesare creării unui sistem integrat de reglementare, gestionare, supraveghere și control al utilizării hidroclorofluorocarburilor, a produselor și echipamentelor ce conțin astfel de substanțe pentru realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în conformitate cu tratatele internaționale privind substanțele care distrug stratul de ozon la care este parte. Obiectivul general al Programului este eliminarea completă, până în anul 2040, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) enumerate în Grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal prin realizarea activităților de suprimare eșalonată a acestora, în conformitate cu orarul stabilit, și prin conștientizarea publicului larg privind consumul acestor tipuri de hidroclorofluorocarburi și prin susținerea măsurilor ce urmează a fi efectuate.

Programul stabilește următorul orar de suprimare eșalonată a HCFC:

 1. înghețul consumului și producerii în anul 2013 la nivelul de bază calculat (media anilor 2009-2010);
 2. reducerea cu 10% din nivelul de bază către anul 2015;
 3. reducerea cu 35% din nivelul de bază către anul 2020;
 4. reducerea cu 67,5% din nivelul de bază către anul 2025;
 5. reducerea cu 97,5 % din nivelul de bază către anul 2030; și
 6. eliminarea completă a HCFC din consum către anul 2040.

Obiectivul proiectului:

Obiectivul Proiectului ”Structura instituțională pentru implementarea Protocolului de la Montreal în Republica Moldova, faza 11” este de a asigura funcționarea eficientă a NOU în perioada noiembrie 2021 - iunie 2023, în vederea realizării angajamentelor asumate ca urmare a aderării țării la Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon și la Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon, respectiv în vederea coordonării implementării Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia în anii 2021-2025 și facilitarea procesului de ratificare a Amendamentului de la Kigali.

Activitățile proiectului:

Următoarele activități sunt planificate a fi realizate reieșind din obiectivul proiectului:

Activitatea 1: Adoptarea/implementarea legislației și actelor de reglementare, control și monitorizare a SDO;

Activitatea 2: Colectarea și raportarea eficientă și în termen a informațiilor necesare către instituțiile internaționale;

Activitatea 3: Organizarea eficientă a consultărilor și coordonării cu instituțiile și agențiile naționale relevante și partenerii cheie;

Activitatea 4: Implementarea în termen a activităților de suprimare eșalonată și atingerea țintelor de reducere a consumului de SDO;

Activitatea 5: Activități de conștientizare și schimb de informații;

Activitatea 6: Cooperarea internațională și participarea la conferințele Protocolului de la Montreal.

Responsabilități:

Secretarul/ asistentul de proiect  va fi responsabil:

Suport administrativ şi financiar al I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” pentru funcționarea Unității Naționale a Protocolului de la Montreal în vederea realizării activităților din Planul de activitate.

COMPETENŢE SPECIFICE OCUPAŢIEI

 • Acordarea suportului administrativ general pentru a asigura buna funcționare a Unității Naționale a Protocolului de la Montreal;
 • Oferirea de asistență Coordonatorului Unității Naționale a Protocolului de la Montreal în gestionarea problemelor administrative şi financiare;
 • Menținerea corespondenței și comunicării Unității cu diferite părți interesate;
 • Colectarea, înregistrarea și menținerea tuturor informațiilor despre activitățile Unității;
 • Acordarea suportului la colectarea datelor relevante, necesare pentru a fi raportate Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal, Secretariatului Convenției de Viena si a Protocolului de la Montreal (Secretariatul Ozon); Programului ONU pentru Mediu (UN Environment);
 • Acordarea suportului la pregătirea planurilor de lucru și a proceselor de planificare operațională și financiară;
 • Monitorizarea activităților Unității, bugetului și cheltuielilor financiare și evidența corespunzătoare a acestora : bugetele de proiect aprobate și revizuirile acestora;
 • Elaborarea rapoartelor financiare, precum şi suport în elaborarea oricăror altor rapoarte solicitate de Ministerul Mediului, agențiile de implementare UNEP și UNDP;
 • Organizarea controlului cheltuielilor bugetare prin pregătirea documentelor pentru plată şi întocmirea rapoartelor financiare;
 • Ținerea registrului şi evidenţei debursărilor efectuate în cadrul proiectelor implementate de Unitate;
 • Acordarea de suport logistic în desfășurarea diferitor activități ale proiectului (seminare de informare, consultări cu părţile interesate, organizarea vizitelor pe teren, etc.);
 • Organizarea şi coordonarea achiziției de bunuri şi servicii în cadrul proiectelor implementate de Unitate;
 • În timpul vizitelor experților străini, oferirea de suport pentru obţinerea vizelor, aranjarea transportului, cazării la hotel, etc.;
 • Monitorizarea utilizării echipamentelor de oficiu (evidenţă, inventariere periodică);
 • Realizarea oricăror altor sarcini administrative/financiare la solicitarea Coordonatorului Unității.
  1. ANGAJAMENTE MANAGERIALE

Secretarul/asistentul de Proiect va activa sub supravegherea directă a Coordonatorului Unității Naționale a Protocolului de la Montreal. Coordonatorul Naționale a Protocolului de la Montreal va pune la dispoziția Secretarului/asistentului de Proiect toate materialele şi informațiile disponibile pentru realizarea cu succes a sarcinilor.

 1. ARANJAMENTE FINANCIARE

Plata va fi efectuată lunar conform Contractului de prestare a serviciului. Plata va fi efectuată după certificarea de către Coordonator a faptului că serviciile au fost îndeplinite în mod satisfăcător în conformitate cu contractul.

 1. EXPERIENŢA ŞI CALIFICĂRI SOLICTATE

CALIFICĂRI:

 

Calificări academice:

 • Studii superioare, de master sau echivalente în domeniile: ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, fizică, juridice or orice alt domeniu relevant.

Experienţa profesională:

 • Cel puțin 3 ani de experiență în planificarea şi coordonarea activităților în la nivel național;
 • Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în managementul proiectelor internaționale;
 • Experiență demonstrată privind organizarea de evenimente, aranjamente logistice, inclusiv procurări;
 • Experiența anterioară în asistență pentru dezvoltare sau lucrări conexe pentru o organizație donatoare, instituții guvernamentale, ONG va fi un atu;
 • Cunoașterea politicilor și a legislației UE și a aspectelor economice și financiare ale aproximării UE va fi un avantaj.

Cunoștințe:

 • cunoașterea limbii engleze (nivel B2), preferabil și a altor limbi de circulație internaţională (nivel B2).

Abilități:

 • abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament:

 • respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

 • Cunoașterea modului de funcționare a unei entități publice;
 • Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a unei instituţii.
 • Posedă competențe de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi informaţionale a unei instituţii;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici
 1. TERMENUL DE DEPUNEREA CV:

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

 

 1. CV cu mențiunea a cel puțin 3 persoane de referință, cu datele lor de contact;
 2. copia buletinului de identitate(dovada cetățeniei Republicii Moldova);
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 28.01.2022, ora 16:00

Extinderea termenului: 11.02.2022

 1. ADRESA PENTRU DEPUNEREA CV:

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

str. Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău,  MD2012, Republica Moldova

tel./fax: + (373 22) 22 62 54,

E-mail: cancelaria@uipm.gov.md, olesea.cotoman@uipm.md.

Articol adaugat de: Anatolie Risina