Cererea de exprimare a interesului Titlul sarcinii: Elaborarea unui nou curriculum și a suportului de curs pentru disciplina Didactica Geografiei MD-StateUni-400337-CS-INDVCererea de exprimare a interesului Titlul sarcinii: Elaborarea unui nou curriculum și a suportului de curs pentru disciplina Didactica Geografiei MD-StateUni-400337-CS-INDV

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice”

 

Nr Acord subfinanțare MD-MOED- 6542-ASF-U-09 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-StateUni-400337-CS-INDV

 

Universitatea de Stat din Moldova în cadrul implementării subproiectului „Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice” a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova în cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat din Moldova ne orientează spre  dezvoltarea unui sistem eficient de educație pedagogică prin prisma metodologiei axate pe  un  parteneriat consolidat cu școala (Cluster educațional/ Education cluster), prin utilizarea modelului: de la practică spre teorie, care deschide noi perspective în sens profesional.

Astfel, configurarea unui nou model de formare a cadrelor didactice prin consolidarea eforturilor reprezentanților sistemului de învățământ general și sistemului de învățământ superior prin crearea Clusterului Educațional în incinta USM, care va redimensiona și consolida eforturile actorilor cheie în formarea profesorilor prin utilizarea modelului: de la practică la teorie prin crearea unui centru polivalent „Education Cluster” va integra într-un spațiu comun mai multe medii educaționale după cum urmează: 4 săli multifuncționale; 3 laboratoare; 1 centru de dezvoltare profesională în educație; 1 spațiu de co-working.

Crearea hubului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii

Contractarea unui consultant național/internațional includ elaborarea curriculumului disciplinei  din domeniul Didactica geografiei, care să pună accent pe formarea competențelor psihopedagogice în baza activităților realizate în școală și suportului de curs, în baza unor abordări inovative și cu introducerea unor unități de curs noi/ actualizate. Instruirea a circa 10 profesori universitari, privind implementarea în practică a curriculumului nou creat și aplicarea noului suport de curs. Durata activității expertului – 50  zile.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://usm.md/?p=26567

Universitatea de Stat din Moldova invită experți eligibili să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor indicate.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de elaborare a unui nou curriculum, a suportului de curs pentru o disciplină din domeniul Didactica geografiei și instruirea profesorilor universitari pentru implementare.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare și titlu științific în domeniul științelor educației sau geografiei;
 • experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea programelor de studii și organizarea activităților de instruire în învățământul superior;
 • experiență de cel puțin de 3 ani în prestarea serviciilor de formare, activități de training/instruire a profesorilor universitari;
 • experiență, de cel puțin 3 ani în elaborarea curriculumului, a suportului de curs din domeniul geografiei pentru învățământul superior;
 • autor de articole, studii, participări la conferințe privind problematica predării disciplinelor din domeniul geografiei și formarea profesorilor de geografie;
 • cunoașterea specificului formării profesorilor școlari;
 • cunoștințe excelente de comunicare în limba română sau engleză (atât scrisă cât și vorbită);
 • flexibilitate și abordări inovative în aplicarea strategiilor de formare/instruire;
 • abilități de lucru în echipă și gestionare a echipelor în procesul de instruire;

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: Birou nr. 109, Bloc Central USM,  str. Alexe Mateevici nr. 60

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV, dovada studiilor /stagiilor de instruire și formare privind conceptualizarea și realizarea trainingurilor, sau experiența relevantă în domeniu.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la  data de: 20.03.2024, ora 17:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: Chișinău, str. Alexe Mateevici nr.60

Tel/fax: 022241240

E-mail: tatiana.sorocean@usm.md

Semnătura Managerului de proiecT

Corlat Sergiu

Universitatea de Stat din Moldova

Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice”

 

Nr. Referinţă: MD-StateUni-400337-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu Universitatea de Stat din Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice”

 

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat din Moldova va contribui la dezvoltarea unui sistem eficient de educație pedagogică prin prisma unor noi accente metodologice axate pe un parteneriat consolidat cu școala.

Astfel, configurarea unui nou model de formare a cadrelor didactice prin consolidarea eforturilor reprezentanților sistemului de învățământ general și sistemului de învățământ superior prin crearea Clusterului Educațional în incinta USM, care va redimensiona și consolida eforturile actorilor cheie în formarea profesorilor prin utilizarea modelului: de la practică la teorie prin intermediul unui centru polivalent „Education Cluster” va integra într-un spațiu comun mai multe medii educaționale: 4 săli multifuncționale; 3 laboratoare; 1 centru de dezvoltare profesională în educație; 1 spațiu co-working.

Crearea hubului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

Proiectul propus este orientat spre atingerea a 3 Obiective specifice după cum urmează:

O.1.  Modernizarea  resurselor necesare pentru asigurarea condițiilor atractive pentru viitoarele cadre didactice.

O.2. Sporirea numărului de studenți înscriși la programele de licență și master a programelor specificate în punctul A2.3 a prezentei aplicații și îmbunătățirea procesului de aliniere a sistemului de învățămînt superior la cerințele pieței de muncă.

O.3. Consolidarea cooperării cu reprezentanţii pieței muncii pentru a creşte capacitatea de absorbţie a absolvenţilor programelor de către piaţa muncii.

 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este elaborarea curriculumului și suportului de curs al disciplinei  din domeniul Didactica geografiei, care să pună accent pe formarea competențelor psihopedagogice în baza activităților realizate în școală și suportului de curs, în baza unor abordări inovative și cu introducerea unor unități de curs noi/ actualizate. Instruirea a circa 10 profesori universitari, privind implementarea în practică a curriculumului nou creat și aplicarea noului suport de curs.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul/expertul:

 • Va analiza programul de studii la modulul psihopedagogic din Universitatea de Stat din Moldova, cu accent asupra disciplinei Didactica geografiei și va identifica posibilitățile de integrare a noului curriculum;
 • Va elabora un nou curriculum din domeniul Didactica geografiei și –l va coordona cu managerul de subproiect ;
 • Va elabora un suport de curs (circa 8-10 c.e.) pentru o disciplină din domeniul Didactica geografiei, în baza curriculumului elaborat, cu accent pe formarea competențelor psihopedgogice în baza activităților realizate în școală, în baza unor abordări inovative
 • Va organiza stagiul de formare a cadrelor didactice privind implementarea în practică a curriculumului nou creat și aplicarea noului suport de curs;
 • Va prezenta cursanților pe suport hârtie, sau electronic materialele prezentate;
 • După realizarea instruirii va prezenta un raport final de activitate în care se vor descrie serviciile acordate și va completa un act de primire-predare a serviciilor.
  1. Durata sarcinii:

 

Sarcini, activități, livrabil

Volum de lucru

Termen de realizare

Analiza pachetului curricular a modulului psihopedagogic, cu accent pe componenta Didactica geografiei, din planurile de studii a Universității de Stat din Moldova și identificarea posibilităților de îmbunătățire și integrare a noului curriculum

2 zi

Circa 20 zile de la semnarea contractului

Elaborarea unui nou curriculum, pentru  disciplina Didactica geografiei și coordonarea cu managerul de subproiect.

(Livrabilul 1.Curriculum)

              

8 zile

Circa 30zile de la semnarea contractului

Elaborarea  suportului de curs pentru  disciplina Didactica geografiei în baza curriculumului elaborat  (circa 8-10 c.e.) și coordonarea cu managerul de subproiect.

(Livrabilul 2.Suport de curs)

35 zile

Circa 70 de zile de la semnarea contractului

Organizarea stagiului de formare a cadrelor didactice privind implementarea în practică a curriculumului nou creat și aplicarea noului suport de curs;

(Livrabilul 3. Agenda activităților)

2 zile

Circa 80 zile de la semnarea contractului

Elaborarea materialelor – suport pentru instruirea profesorilor universitari

1 zi

Circa 85 zile de la semnarea contractului

cadrelor didactice a Universității de Stat din Moldova privind implementarea în practică a curriculumului nou creat și aplicarea noului suport de curs;

1 zi

Circa 90 zile de la semnarea contractului

Elaborarea Raportului de activitate pe 2-3 pagini

(Livrabil 4. Raport de activitate)

1 zi

Maxim 95 de zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

  50 zile de lucru

 

 

 

5.Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 30 puncte

 • Studii superioare și titlu științific în domeniul științelor educației sau geografiei;
 • Flexibilitate și abordări inovative în aplicarea strategiilor de formare/instruire;
 • Abilități de lucru în echipă și gestionare a echipelor în procesul de instruire;

 

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 60 puncte

 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea programelor de studii și organizarea activităților de instruire în învățământul superior;
 • Experiență de cel puțin de 3 ani în prestarea serviciilor de formare, activități de training/instruire a profesorilor universitari;
 • Experiență, de cel puțin 3 ani în elaborarea curriculumului, a suportului de curs din domeniul geografiei, pentru învățământul superior;
 • Autor de articole, studii, participări la conferințe privind problematica predării disciplinelor din domeniul geografiei și formarea profesorilor de geografie;
 • Cunoașterea specificului formării profesorilor școlari;

Comunicare: 10 puncte

 • Cunoștințe excelente de comunicare în limba română sau engleză (atât scrisă cât și vorbită);
 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul va raporta: Consultantul/expertul contractat va coordona activitatea cu managerul și asistentul de subproiect; va elabora un raport narativ și un act de primire-predare a serviciilor prestate.

Aranjamente instituționale: Instituția va garanta corectitudinea realizării procesului de achiziții a serviciului de consultanță și angajamentele financiare.

Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității de Stat din Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității de Stat din Moldova.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Corlat Sergiu