Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a a regulamentului de evaluare a performanțelor, de dezvoltare și motivare a personaluluiInvitație Baner concurs termen extins 2 CRTD21002la concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a regulamentului de evaluare a performanțelor, de dezvoltare și motivare a personalului

Denumirea organizației contractante: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.

Persoana de contact: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail: stela.babici@gmail.com.

Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, de dezvoltare și motivare a personalului al AO CRT DACIA”

Numărul concursului: CRTD21002.

Locul de realizare: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: iulie-august 2021.

Context: Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.

Cerințele față de serviciile solicitate

Expert(ul/a) selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experți/durata

Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA”

Metodologia: La elaborarea documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA” va fi aplicată o metodologie de planificare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de elaborare a documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA”.

Acțiunile planificate în acest proces sunt:

1)       Pregătirea, elaborarea, discutarea și aprobarea metodologiei de evaluare a situației existente și planului de lucru;

2)       Evaluarea documentelor aprobate la nivel regional, național, sectorial relevante elaborării ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA”;

3)       Colectarea informației;

4)       Elaborarea documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA”, în conformitate cu metodologia aprobată și coordonarea lui cu Administrația CRT DACIA și alți factori interesați din organizație;

5)       Consultarea ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA” din cadrul CRT DACIA cu echipa și Consiliul de Administrare;

6)       Ajustarea documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA” conform recomandărilor și sugestiilor;

7)       Transmiterea documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA” pentru aprobare către Consiliul de Administrare și aprobarea acestuia.

1 expert(ă) pe o durată de 6 zile lucrătoare în intervalul a 25 de zile în perioada iulie-august 2021

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie - august 2021, în această perioadă, expert(ul/a) va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 6 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Politicii de salarizare a personalului din cadrul CRT DACIA urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 august 2021.

Cerințe față de expert(ă)

 • Diplomă universitară în domeniul management, drept, administrație publică, științe politice, managementul proiectelor;
 • Cel puțin 5 ani de experiență (probată) în elaborarea de politici/documente organizaționale, instrumente cu privire la managementul organizațional în special al organizațiilor necomerciale.
 • Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești, politicii de evaluare a performanțelor în organizațiile obștești, gestionarea proiectelor de asociații obștești;
 • Cunoașterea la perfecție a limbii române;
 • Abilități de analiză;
 • Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;

Responsabilitățile expert(ului/ei):

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.

Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului (Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA ) va fi executată de către expert(ă) în termen de cel mult 25 de zile de la data încheierii contractului.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie - august 2021, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 6 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Politicii de salarizare a personalului din cadrul CRT DACIA urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 august 2021.

Limba în care va fi prezentat produsul final (Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA) va fi în limba română.

Conținutul dosarului de participare la concurs

Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi confirmative ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare prestate.

Structura unei oferte

Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________

adresa: ______________________________________________________________________________________________

Valoarea ofertei:

#

Numele, prenumele expert(ului/ei)

Denumirea serviciilor

Unitate

Total unități

Cost unitate, Lei

Total, Lei

1

 

Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA”

zile

6 zile

   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:

 1. CV, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate/servicii prestate sau alte surse care demonstrează experiența;

(Scrisori de recomandare de la companii/organizații pentru care au fost dezvoltate politici anterior, va constitui un avantaj)

 1. Diploma de studii superioare și postuniversitare (după caz);
 2. Oferta financiară totală în valută națională (Lei moldovenești).

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

În vederea realizării Serviciilor solicitate urmează a fi selectată doar un expert(ă).

Criteriile de evaluare vor consta în:

a) Evaluarea tehnică (70%) - experiența/expertiza dovedită;

b) Evaluarea financiară (30%).

În procesul de prestare a serviciilor, pentru comunicarea cu expert(ul/a) selectat vor fi desemnate din cadrul organizației AO Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, 2 persoane responsabile din cadrul organizației, dintre care obligatoriu una este specialist în acțiuni de promovare a drepturilor omului și advocacy.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final de către Președintele AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA conform planului aprobat la etapa de semnare a contractului de prestări-servicii.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție Nr. CRTD21002”.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 4 iulie 2021, ora 23.59. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat online.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 068338284 sau la adresa de e-mail: stela.babici@gmail.com, persoana de contact Babici Stela.

 

Descarcă aici invitația la concurs.

Author: Șestacov Lusina

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan