Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs de oferte pentru selectarea unei Companii de AuditAsociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor" (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei Companii de Audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei în baza recomandărilor Ambasadei Suediei în Moldova către CDF. Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardele IFAC/INTOSAC.

 1. Obiectivele auditului

Obiectivele auditului sunt:

 • de a audita situația financiară generală a CDF pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, raportul fiind prezentat către CDF şi Ambasada Suediei în Republica Moldova (la necesitate);
 • de a prezenta o opinie de audit în conformitate cu Standardele ISA 800/805 și IFAC/INTOSAC (sau ISA 700) în ceea ce ține de conformarea raportului financiar al CDF cu instrucțiunile Ambasadei Suediei pentru raportarea financiară, după cum este stipulat în acordul de colaborare între Ambasada Suediei în Republica Moldova și CDF.

II.           Cerințe suplimentare în conformitate cu procedurile convenite ISRS 4400 și Termenii de referință de mai jos 

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

 • respectarea legislaţiei naţionale cu privire la calcularea şi plata contribuţiilor obligatorii, impozitelor şi taxelor de securitate socială;
 • utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv a costurilor salariale debitate, conform destinaţiei, înregistrarea acestora, precum şi a câștigurilor și pierderilor de schimb valutar pe toată durata anului într-un mod sistematizat şi existenţa documentelor financiar-contabile confirmative;
 • respectarea condiţiilor şi angajamentelor stipulate în contractele de finanţare/de grant;
 • respectarea politicilor şi procedurilor interne în procesul de achiziţii de bunuri şi servicii;
 • examinarea raportului financiar prin compararea fiecărui articol de buget (costurile reale și costurile bugetate) şi a documentelor justificative aferente costurilor suportate, precum şi a soldului de ieșire pentru perioada anterioară şi a soldului de intrare pentru perioada curentă;
 • corectitudinea organizării evidenţei contabile şi a sistemului de raportare financiară;
 • alte aspecte relevante unui audit.

III.      Raportarea 

 1. Auditul se va desfăşura în perioada 01 - 19 martie 2021.
 1. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia
 1. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) în conformitate cu formatul standard ISA 800/805 şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2). Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit, cât și punctele slabe identificate.
 2. Raportul prezentat de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:
 • Dacă raportul financiar prezentat de CDF corespunde înregistrărilor contabile;
 • Dacă recomandările propuse de auditorii SDA în raportul de evaluare a grantului din 2018 au fost implementate în 2020;
 • Dacă au fost admise situații de conflicte de interese, raportate si solutionate în conformitate cu politicile interne ale CDF;
 • Dacă procesul de procurări în cadrul CDF este în conformitate cu regulamentul de procurări al CDF;
 • Dacă CDF a luat măsuri adecvate în conformitate cu recomandările propuse de auditorii precedenți (in particular auditul financiar pentru anul 2019);
 • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 1. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.
 1. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate, acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.
 2. Măsurile luate de CDF pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 1. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Raport si Scrisoarea către Management (Management Letter). Raportul şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate, atât pe suport de hârtie cât şi în versiune electronică, până la data de 25 martie 2021.

IV.      Cerinţe de participare

Cerinţe obligatorii

 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • Experienţă în prestarea serviciilor de audit pentru ONG-uri, finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare, dată fiind prezentarea ulterioară a Raportului de audit şi a Scrisorii de Management în limbile română şi engleză.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 • Copia licenţei pentru activitatea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-ul(urile) auditorului sau auditorilor care vor efectua auditul cu lista organizaților pentru care aceștia au efectuat auditul şi o lista a 3 persoane/companii referință;
 • Oferta financiară (inclusiv TVA).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experienţa relevantă în auditul solicitat, specific organizațiilor neguvernamentale în Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardele IFAC/INTOSAC;
 • Calificarea echipei/auditorului care va efectua auditul;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

Prezentarea ofertei:           

Data limită de prezentare a ofertei: 29 ianuarie 2021.

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de Audit”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 022 811 999/ 068 30 25 62.

N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa http://cdf.md/


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan