Semnarea Acordului de parteneriat privind runda V de granturi pentru tineri antreprenori și tinere antreprenoare din raionul IaloveniRo

Articol Original

Semnarea Acordului de parteneriat privind runda V de granturi pentru tineri antreprenori și tinere antreprenoare din raionul Ialoveni

IMGÎn temeiul Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 6/6 din 23 decembrie 2022, domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, Directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, au semnat Acordul de parteneriat privind implementarea Programului ,,Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni”, ce cuprinde desfășurarea cursului gratuit de educație antreprenorială și concursul ideilor de afaceri ale tinerilor, precum și acordarea suportului financiar pentru realizarea planurilor de afaceri ce vor fi desemnate finaliste ale rundei a V-a de granturi pentru tinerii întreprinzători și tinerele antreprenoare.

Conform Planului de acțiuni pentru dezvoltarea politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anul 2023, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 6/1 din 23 decembrie 2022, Prioritatea III ,,Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a celor cu șanse reduse”, în scopul sporirii participării tinerilor la viața social-economică, administrația raionului Ialoveni și A. O. ,, Eco-Răzeni” au convenit ca în perioada februarie – aprilie 2023, să desfășoare cursul gratuit de educație antreprenorială pentru tineri și tinere, precum și să lanseze a cincea ediție a concursului ideilor de afaceri sociale, prietenoase mediului, care includ elemente de inovație.

Domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni, a subliniat că, avem temeiul de a asigura suportul necesar pentru continuitatea activităților acestui program, deoarece contribuie la stimularea spiritului de întreprinzător și la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor în gestionarea afacerilor proprii, iar contribuția financiară a Consiliului Raional Ialoveni pentru susținerea realizării planurilor de afaceri ce vor fi desemnate finaliste ale concursului din cadrul rundei a V-a de granturi pentru tineri și tinere, este în valoare de circa 100 000 lei, din contul mijloacelor prevăzute pentru domeniul tineretului în bugetul Consiliului Raional Ialoveni pentru anul 2023.

Domnul Sergiu GURĂU, Directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, a evidențiat faptul că, prin Programul „Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni” este oferit suportul metodologic și financiar necesar pentru realizarea planurilor de afaceri ale echipelor de tineri (femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 17 – 35 de ani, din localitățile raionului Ialoveni), care sunt abilitați și accesează oportunități sustenabile de participare economică la nivel local.

Partenerii au discutat despre următoarele activități ale programului:
1. Concursul planurilor de afaceri sociale ale tinerilor, ediția a V-a, se va desfășura în perioada 17 ianuarie – 03 februarie 2023.
2. Cursul gratuit de educație antreprenorială se va desfășura în perioada martie – aprilie 2023;
3. Prezentarea planurilor de afaceri ale echipelor finaliste va avea loc în cadrul Forumului anual privind participarea tinerilor la viața social-economică a localităților raionului Ialoveni.

Astfel, menționăm faptul că, în anul 2019 a fost desfășurată prima rundă de granturi pentru tinerii întreprinzători și tinerele antreprenoare. Finaliste ale celor patru ediții ale concursului sunt 22 de afaceri care sunt gestionate de către 28 de tineri (12 femei și 16 bărbați) în 10 localități ale raionului Ialoveni (orașul Ialoveni și satele: Văsieni, Răzeni, Dănceni, Mileștii Mici, Nimoreni, Cigîrleni, Horești, Ruseștii Noi, Puhoi).

Afacerile au drept obiectiv crearea locurilor de muncă pentru tinerii cu oportunități reduse, diversificarea gamei de produse și servicii, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor, contribuind astfel, la soluționarea unor probleme de afectează negativ oamenii din comunitate.

În scopul sporirii participării economice a tineretului, Programul ,,Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni” este implementat din anul 2018 de partenerii: Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” și Consiliul Raional Ialoveni, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene din Moldova.

Atașăm textul integral al Acordului de parteneriat (descarcă).

En

Traducere Automata

Signing of the Partnership Agreement on round V of grants for young entrepreneurs and young entrepreneurs from Ialoveni district

IMGUnder the Decision of the Ialoveni District Council nr. 6/6 of December 23, 2022, Mr. Mihail SILISTRARU, President of Ialoveni District and Mr. Sergiu GURĂU, Executive Director of the Public Association "Eco-Răzeni", signed the Partnership Agreement on the implementation of the Program "Fund for Young Entrepreneurs from Ialoveni District", which includes the development of the free entrepreneurship education course and the contest of young people's business ideas, as well as the granting of financial support for the realization of the business plans that will be designated finalists of the fifth round of grants for young entrepreneurs and young entrepreneurs.

According to the Action Plan for the development of youth policies of ialoveni district for 2023, approved by the Decision of ialoveni district council nr. 6/1 of December 23, 2022, Priority III "Development of entrepreneurial and employment opportunities among young people, including those with low chances", in order to increase the participation of young people in the social and economic life, the administration of Ialoveni district and A. O. "Eco-Răzeni" agreed that between February and April 2023, to conduct the free entrepreneurship education course for young people and young women, as well as launch the fifth edition of the contest of social, environmentally friendly business ideas, which include elements of innovation.

Mr. Mihail SILISTRARU, President of Ialoveni district, stressed that we have the basis to ensure the necessary support for the continuity of the activities of this program, because it contributes to the stimulation of the entrepreneurial spirit and to the development of the entrepreneurial skills of young people in the management of their own businesses, and the financial contribution of the Ialoveni District Council for supporting the implementation of the business plans that will be designated finalists of the contest within the the fifth round of grants for young people and young women is worth about 100,000 lei, from the account of the means provided for the youth field in the budget of the Ialoveni District Council for 2023.

Mr. Sergiu GURĂU, Executive Director of the "Eco-Răzeni" Public Association, highlighted the fact that, through the Program "Fund for young entrepreneurs from Ialoveni district", the methodological and financial support necessary for the implementation of the business plans of the teams of young people (women and men, aged between 17 and 35 years, from the localities of Ialoveni district) is provided, who are empowered and access sustainable opportunities for economic participation at local level.

The partners discussed the following activities of the programme:
1. The contest of social business plans of young people, the fifth edition, will take place between January 17 and February 3, 2023.
2. The free entrepreneurship education course will take place between March and April 2023;
3. The presentation of the business plans of the finalist teams will take place within the annual Forum on the participation of young people in the socio-economic life of the localities of ialoveni district.

Thus, we mention that in 2019, the first round of grants for young entrepreneurs and young entrepreneurs was held. The finalists of the four editions of the contest are 22 businesses that are managed by 28 young people (12 women and 16 men) in 10 localities of the Ialoveni district (Ialoveni city and the villages: Văsieni, Răzeni, Dănceni, Mileștii Mici, Nimoreni, Cigîrleni, Horeşti, Rusăi Noi, Puhoi).

Business aims to create jobs for young people with fewer opportunities, diversify the range of products and services, as well as improve people's living conditions, thus contributing to solving problems that negatively affect people in the community.

In order to increase the economic participation of the youth, the Program "Fund for young entrepreneurs from Ialoveni district" is implemented since 2018 by the partners: the Public Association "Eco-Răzeni" and the Ialoveni District Council, with the financial support of the European Union and Sweden through the East European Foundation of Moldova.

We attach the full text of the Partnership Agreement (download).

It

Traducere Automata

Firma dell'accordo di partenariato sul round V di sovvenzioni per giovani imprenditori e giovani imprenditori del distretto di Ialoveni

IMGAi sensi della decisione del Consiglio distrettuale di Ialoveni nr. 6/6 del 23 dicembre 2022, Mihail SILISTRARU, Presidente del Distretto di Ialoveni e Sergiu GURĂU, Direttore Esecutivo dell'Associazione Pubblica "Eco-Răzeni", hanno firmato l'Accordo di Partenariato sull'attuazione del Programma "Fondo per giovani imprenditori del distretto di Ialoveni", che include lo sviluppo del corso di educazione all'imprenditorialità gratuita e il concorso di idee imprenditoriali dei giovani, nonché la concessione di sostegno finanziario per la realizzazione dei piani aziendali che saranno essere designati finalisti della quinta tornata di sovvenzioni per giovani imprenditori e giovani imprenditori.

Secondo il Piano d'azione per lo sviluppo delle politiche giovanili del distretto di ialoveni per il 2023, approvato con decisione del consiglio distrettuale di ialoveni nr. 6/1 del 23 dicembre 2022, Priorità III "Sviluppo di opportunità imprenditoriali e occupazionali tra i giovani, compresi quelli con basse opportunità", al fine di aumentare la partecipazione dei giovani alla vita sociale ed economica, l'amministrazione del distretto di Ialoveni e A. O. "Eco-Răzeni" hanno concordato che tra febbraio e aprile 2023, per condurre il corso di educazione all'imprenditorialità gratuita per giovani e giovani donne, così come lanciare la quinta edizione del concorso di idee imprenditoriali sociali e rispettose dell'ambiente, che includono elementi di innovazione.

Mihail SILISTRARU, Presidente del distretto di Ialoveni, ha sottolineato che abbiamo le basi per garantire il supporto necessario per la continuità delle attività di questo programma, perché contribuisce alla stimolazione dello spirito imprenditoriale e allo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei giovani nella gestione delle proprie imprese, e il contributo finanziario del Consiglio distrettuale di Ialoveni per sostenere l'attuazione dei piani aziendali che saranno designati finalisti del concorso all'interno del il quinto round di borse di studio per giovani e giovani donne vale circa 100.000 lei, dal conto dei mezzi previsti per il settore giovanile nel bilancio del Consiglio distrettuale di Ialoveni per il 2023.

Sergiu GURĂU, Direttore Esecutivo dell'Associazione Pubblica "Eco-Răzeni", ha sottolineato il fatto che, attraverso il Programma "Fondo per giovani imprenditori del distretto di Ialoveni", viene fornito il supporto metodologico e finanziario necessario per l'attuazione dei piani aziendali dei team di giovani (donne e uomini, di età compresa tra i 17 e i 35 anni, provenienti dalle località del distretto di Ialoveni), che sono responsabilizzati e accedono a opportunità sostenibili di partecipazione economica a livello locale.

I partner hanno discusso le seguenti attività del programma:
1. Il concorso dei piani di business sociale dei giovani, alla quinta edizione, si svolgerà tra il 17 gennaio e il 3 febbraio 2023.
2. Il corso gratuito di educazione all'imprenditorialità si svolgerà tra marzo e aprile 2023;
3. La presentazione dei business plan dei team finalisti avverrà all'interno del Forum annuale sulla partecipazione dei giovani alla vita socio-economica delle località del distretto di ialoveni.

Pertanto, ricordiamo che nel 2019 si è tenuta la prima tornata di sovvenzioni per giovani imprenditori e giovani imprenditori. I finalisti delle quattro edizioni del concorso sono 22 imprese gestite da 28 giovani (12 donne e 16 uomini) in 10 località del distretto di Ialoveni (città di Ialoveni e villaggi: Văsieni, Răzeni, Dănceni, Mileștii Mici, Nimoreni, Cigîrleni, Horeşti, Rusăi Noi, Puhoi).

Le imprese mirano a creare posti di lavoro per i giovani con minori opportunità, diversificare la gamma di prodotti e servizi, nonché migliorare le condizioni di vita delle persone, contribuendo così a risolvere i problemi che influenzano negativamente le persone nella comunità.

Al fine di aumentare la partecipazione economica dei giovani, il Programma "Fondo per giovani imprenditori del distretto di Ialoveni" è implementato dal 2018 dai partner: l'Associazione pubblica "Eco-Răzeni" e il Consiglio distrettuale di Ialoveni, con il sostegno finanziario dell'Unione europea e della Svezia attraverso la Fondazione dell'Europa orientale della Moldavia.

Alleghiamo il testo integrale dell'Accordo di partenariato (download).

Ua

Traducere Automata

Підписання Угоди про партнерство щодо V раунду грантів для молодих підприємців та молодих підприємців з району Яловені

IMGЗа рішенням Яловенської районної ради нр. 6/6 23 грудня 2022 року пан Михайло СІЛІСТРАРУ, президент району Яловені та пан Серджіу ГУРУ, виконавчий директор ГС «Еко-Рузені», підписали Угоду про партнерство щодо реалізації Програми «Фонд молодих підприємців з району Яловені», яка включає розробку освітнього курсу з вільного підприємництва та конкурс бізнес-ідей молоді, а також надання фінансової підтримки для реалізації бізнес-планів, які будуть бути визначеними фіналістами п'ятого раунду грантів для молодих підприємців та молодих підприємців.

Відповідно до Плану заходів з розвитку молодіжної політики Яловенського району на 2023 рік, затвердженого рішенням Яловенської районної ради нр. 6/1 від 23 грудня 2022 року, Пріоритет ІІІ «Розвиток підприємницьких та трудових можливостей серед молоді, у тому числі з низькими шансами», з метою підвищення участі молоді у соціально-економічному житті адміністрація району Яловені та А. О. «Еко-Рузені» домовилися, що в період з лютого по квітень 2023 року провести освітній курс з вільного підприємництва для молоді та молодих жінок, а також започаткувати п'ятий випуск конкурсу соціальних, екологічно чистих бізнес-ідей, які включають елементи інновацій.

Пан Михайло СІЛІСТРАРУ, президент району Яловені, наголосив, що ми маємо підґрунтя для забезпечення необхідної підтримки безперервності діяльності цієї програми, адже вона сприяє стимулюванню підприємницького духу та розвитку підприємницьких навичок молоді в управлінні власним бізнесом, а також фінансовому внеску районної ради Яловені на підтримку реалізації бізнес-планів, які будуть визначені фіналістами конкурсу в рамках п'ятий раунд грантів для молоді та молодих жінок коштує близько 100 000 леїв, з урахуванням коштів, передбачених на молодіжну сферу в бюджеті районної ради Яловені на 2023 рік.

Пан Серджіу ГУРУ, виконавчий директор Громадської спілки «Еко-Рузені», підкреслив той факт, що через Програму «Фонд для молодих підприємців з району Яловені» надається методична та фінансова підтримка, необхідна для реалізації бізнес-планів команд молодих людей (жінок та чоловіків віком від 17 до 35 років з населених пунктів району Яловені), які наділені повноваженнями та мають доступ до стійких можливостей для економічної участі на місцевому рівні.

Партнери обговорили наступні заходи програми:
1. Конкурс соціальних бізнес-планів молоді, п'ятий випуск, відбудеться з 17 січня по 3 лютого 2023 року.
2. Освітній курс з вільного підприємництва відбудеться з березня по квітень 2023 року;
3. Презентація бізнес-планів команд-фіналістів відбудеться в рамках щорічного Форуму щодо участі молоді в соціально-економічному житті населених пунктів району Яловені.

Так, згадаємо, що у 2019 році відбувся перший раунд грантів для молодих підприємців та молодих підприємців. Фіналістами чотирьох випусків конкурсу стали 22 підприємства, якими керують 28 молодих людей (12 жінок та 16 чоловіків) у 10 населених пунктах району Яловені (місто Яловені та села: Văsieni, Răzeni, Dănceni, Mileștii Mici, Nimoreni, Cigîrleni, Horeşti, Rusăi Noi, Puhoi).

Бізнес має на меті створити робочі місця для молоді з меншими можливостями, диверсифікувати асортимент товарів та послуг, а також покращити умови життя людей, сприяючи таким чином вирішенню проблем, які негативно впливають на людей у громаді.

З метою збільшення економічної участі молоді з 2018 року реалізується програма «Фонд молодих підприємців району Яловені» партнерами: Громадською спілкою «Еко-Рузені» та Районною радою Яловені, за фінансової підтримки Європейського Союзу та Швеції через Східноєвропейський фонд Молдови.

Додаємо повний текст Угоди про партнерство (завантажити).

Bg

Traducere Automata

Подписване на Споразумение за партньорство по кръг V на безвъзмездна финансова помощ за млади предприемачи и млади предприемачи от област Яловени

IMGПо силата на решението на Районен съвет Яловени бр. 6/6 от 23 декември 2022 г. г-н Михаил СИЛИСТРАРУ, президент на област Яловени и г-н Серджиу ГУРАУ, изпълнителен директор на Обществено сдружение "Еко-Ръзени", подписаха Споразумението за партньорство по изпълнението на Програма "Фонд за млади предприемачи от област Яловени", която включва разработването на безплатния курс по предприемачество и конкурса за бизнес идеи на младите хора, както и предоставянето на финансова подкрепа за реализиране на бизнес плановете, които ще да бъдат определени за финалисти на петия кръг от грантове за млади предприемачи и млади предприемачи.

Съгласно Плана за действие за развитие на младежките политики на район "Яловени" за 2023 г., одобрен с решение на Областен съвет "Яловени" No. 6/1 от 23 декември 2022 г., Приоритет III "Развитие на възможностите за предприемачество и заетост сред младите хора, включително тези с ниски шансове", с цел повишаване на участието на младите хора в социалния и икономическия живот, администрацията на област Ialoveni и A. O. "Eco-Răzeni" се съгласиха, че между февруари и април 2023 г. да проведе безплатния курс за обучение по предприемачество за млади хора и млади жени, както и стартира петото издание на конкурса за социални, екологични бизнес идеи, които включват елементи на иновации.

Г-н Михаил СИЛИСТРАРУ, президент на район "Яловени", подчерта, че имаме основание да осигурим необходимата подкрепа за непрекъснатостта на дейностите по тази програма, защото тя допринася за стимулиране на предприемаческия дух и за развитие на предприемаческите умения на младите хора в управлението на собствения им бизнес, както и за финансовия принос на Областния съвет на Яловени за подпомагане изпълнението на бизнес плановете, които ще бъдат определени за финалисти на конкурса в рамките на петият кръг от грантове за млади хора и млади жени е на стойност около 100 000 леи, от сметката на средствата, предвидени за младежкото поле в бюджета на областния съвет на Яловени за 2023 г.

Г-н Серджиу Гюрау, изпълнителен директор на Обществена асоциация "Еко-Ръзени", подчерта факта, че чрез Програма "Фонд за млади предприемачи от област Яловени" се осигурява методологическата и финансова подкрепа, необходима за изпълнение на бизнес плановете на екипите от млади хора (жени и мъже на възраст между 17 и 35 години, от населените места на област Яловени), които са овластени и имат достъп до устойчиви възможности за икономическо участие на местно ниво.

Партньорите обсъдиха следните дейности по програмата:
1. Конкурсът за социални бизнес планове на младите хора, петото издание, ще се проведе между 17 януари и 3 февруари 2023 г.
2. Безплатният курс за обучение по предприемачество ще се проведе между март и април 2023 г.;
3. Представянето на бизнес плановете на отборите-финалисти ще се състои в рамките на ежегодния Форум за участието на младите хора в социално-икономическия живот на населените места в област Яловени.

Така споменаваме, че през 2019 г. се проведе първият кръг от грантове за млади предприемачи и млади предприемачи. Финалистите на четирите издания на конкурса са 22 фирми, които се управляват от 28 младежи (12 жени и 16 мъже) в 10 населени места на област Яловени (град Яловени и селата: Въсиени, Разени, Дънчени, Милещи Мичи, Ниморени, Чигърлени, Хорешти, Русей Ной, Пухой).

Бизнесът има за цел да създаде работни места за младите хора с по-малко възможности, да разнообрази гамата от продукти и услуги, както и да подобри условията на живот на хората, като по този начин допринесе за решаването на проблеми, които оказват негативно влияние върху хората в общността.

С цел повишаване на икономическото участие на младежите, Програма "Фонд за млади предприемачи от област Яловени" се изпълнява от 2018 г. от партньорите: Обществена асоциация "Еко-Ръзени" и Областен съвет Яловени, с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Швеция чрез Източноевропейската фондация на Молдова.

Прилагаме пълния текст на Споразумението за партньорство (изтегляне).

Ru

Traducere Automata

Подписание Соглашения о партнерстве по V раунду грантов для молодых предпринимателей и молодых предпринимателей из Яловенского района

IMGВ соответствии с решением Яловенского районного совета No NR. 6/6 от 23 декабря 2022 года Президент Яловенского района Михаил СИЛИСТРАРУ и Исполнительный директор Общественного объединения «Эко-Рэзени» Серджиу ГУРЭУ подписали Соглашение о партнерстве по реализации Программы «Фонд молодых предпринимателей из Яловенского района», которая включает в себя разработку курса бесплатного обучения предпринимательству и конкурс бизнес-идей молодежи, а также предоставление финансовой поддержки для реализации бизнес-планов, которые будут быть назначенными финалистами пятого раунда грантов для молодых предпринимателей и молодых предпринимателей.

Согласно Плану мероприятий по развитию молодежной политики Яловенского района на 2023 год, утвержденному Решением Яловенского районного совета No А. 6/1 от 23 декабря 2022 года, Приоритет III «Развитие предпринимательских и трудовых возможностей среди молодежи, в том числе с низкими шансами», в целях расширения участия молодежи в социально-экономической жизни, администрация Яловенского района и А.О. «Эко-Рэзени» договорились, что в период с февраля по апрель 2023 года провести бесплатный курс обучения предпринимательству для молодежи и молодых женщин, а также запустить пятое издание конкурса социальных, экологически чистых бизнес-идей, которые включают в себя элементы инноваций.

Президент Яловенского района Михаил СИЛИСТРАРУ подчеркнул, что у нас есть основания для обеспечения необходимой поддержки непрерывности деятельности данной программы, поскольку она способствует стимулированию предпринимательского духа и развитию предпринимательских навыков молодежи в управлении собственным бизнесом, а также финансовому вкладу Яловенского районного совета в поддержку реализации бизнес-планов, которые будут определены финалистами конкурса в рамках пятый раунд грантов для молодежи и молодых женщин составляет около 100 000 леев, с учетом средств, предусмотренных для молодежной сферы в бюджете Яловенского районного совета на 2023 год.

Исполнительный директор Общественного объединения «Эко-Рэзени» г-н Серджиу ГУРЭУ подчеркнул тот факт, что в рамках Программы «Фонд молодых предпринимателей Яловенского района» предоставляется методическая и финансовая поддержка, необходимая для реализации бизнес-планов команд молодежи (женщин и мужчин в возрасте от 17 до 35 лет из населенных пунктов Яловенского района), которые наделены полномочиями и имеют доступ к устойчивым возможностям для экономического участия на местном уровне.

Партнеры обсудили следующие мероприятия программы:
1. Конкурс социальных бизнес-планов молодежи, пятый выпуск, пройдет с 17 января по 3 февраля 2023 года.
2. Бесплатный курс обучения предпринимательству будет проходить в период с марта по апрель 2023 года;
3. Презентация бизнес-планов команд-финалистов состоится в рамках ежегодного Форума по участию молодежи в социально-экономической жизни населенных пунктов Яловенского района.

Так, отметим, что в 2019 году состоялся первый раунд грантов для молодых предпринимателей и молодых предпринимателей. Финалистами четырех выпусков конкурса стали 22 предприятия, которыми управляют 28 молодых людей (12 женщин и 16 мужчин) в 10 населенных пунктах Яловенского района (город Яловень и села: Вэсьени, Рэзени, Дэнчень, Милешти Мичи, Ниморени, Чигирлени, Хорешты, Русэй Ной, Пухой).

Бизнес нацелен на создание рабочих мест для молодых людей с меньшими возможностями, диверсификацию ассортимента товаров и услуг, а также улучшение условий жизни людей, тем самым способствуя решению проблем, негативно влияющих на людей в обществе.

С целью увеличения экономического участия молодежи с 2018 года реализуется Программа «Фонд для молодых предпринимателей из Яловенского района» партнерами: Общественным объединением «Eco-Răzeni» и Яловенским районным советом, при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции через Восточноевропейский фонд Молдовы.

Прилагаем полный текст Партнерского соглашения (скачать).