Termen extins: Complexul Phoenix angajează expert in PR și comunicareRo

Articol Original

Complexul Phoenix angajează expert in PR și comunicare

Complexul Phoenix angajează expert in PR și comunicare

Cine suntem noi: 

AO Moldova Aid prin Complexul Phoenix din or. Rișcani, oferă servicii sociale de calitate înaltă pentru copii și tinerii cu nevoi speciale. Servicii rezidențiale pentru vârstnici. Un model unic pentru RM prin aspectul inovativ, facilități și echipament modern, servicii profesionale 

Ce persoană căutăm: 

In cadrul Proiectului ”Dezvoltarea de Capacități ca urmare a efectelor pandemiei” din cadrul proiectului regional „COVID-19: Reziliența și Durabilitatea Societății Civile”  implementat de către IREX Europe (activând sub marca ERIM) și finanțat de către Uniunea Europeană, Complexul Phoenix din or. Rișcani, caută  un/o consultant/consultantă în comunicare cu experiență de lucru cu Asociații Obștești din Republica Moldova, dar nu numai.

Consultantul/Consultanta va avea abilități de a defini direcția în care ar trebui să se îndrepte Asociația Moldova Aid și să contribuie la alinierea departamentelor în linie pentru atingerea scopului principal al Asociației Obștești Moldova Aid și anume a Complexului Phoenix. 

 Este esențial să existe o colaborare și o aliniere între toate departamentele Asociației care sunt conștiente de această strategie, scopurile și munca comună pentru a o atinge.

Tipul de contract: Contract de prestare servicii

Perioada de contractare: Martie – August 2023

Termen limită pentru aplicare: 26 Martie, 2023

 Sarcini de bază:

 • Consultantul/Consultanta în comunicare va evalua nevoilor de comunicare și publicitate care sunt necesare pentru Asociație. Pentru a vă putea desfășura activitatea cu succes, trebuie să cunoașteți piața pe care o vizați, clientela, serviciile și produsele companiei în sine și concurența;
 • Consultantul/Consultanta în comunicare va fi responsabil/ă de dezvoltarea de strategiei de comunicare care să fie în concordanță cu obiectivele propuse de asociație;
 • Consultantul/Consultanta în comunicare va elabora planul de comunicare și promovare a Asociației;
 • Consultantul/Consultanta în comunicare impreună cu echipa Asociației va elabora materialele de promovare și comunicare;
 • Consultantul/Consultanta în comunicare va contribui la elaborarea planului de vizibilitate pe rețelele de socializare dar și in comunitate;
 • Consultantul/Consultanta în comunicare va instrui echipa Asociației in implementarea strategiei și planului de comunicare și promovare;

Profil și calificări necesare:

 • Cel puțin 2 ani de experiență profesională în domeniile relevante sarcinilor funcției;
 • Studii superioare de licenţă în domeniile: jurnalism, științe ale comunicării;
 • Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronica.
 • Experiență in dezvoltarea, scrierea și distribuirea de materiale de marketing, cum ar fi broșuri, fluturași, corespondență sau buletine informative
 • Experiență in promovarea produselor sau serviciilor prin utilizarea platformelor de social media precum Facebook, Twitter și Instagram
 • Înțelegerea obiectivelor Complexului Phoenix pentru a dezvolta o strategie de comunicare eficientă
 • Abilități de dezvoltare elaborare a planurilor de comunicare care sprijină obiectivele de asociațiilor obștești, inclusiv relațiile cu mass-media, conducerea, comunicarea cu angajații și managementul crizelor
 • Experiența in scrierea și editarea conținutui de înaltă calitate pentru o varietate de canale, inclusiv site-uri web, rețele de socializare, e-mail și materiale de imprimare
 • Disponibilitatea de deplasare la Complexul Phoenix din or. Rișcani
 • Experiență in formarea și mentorarea personalului cu privire la importanța comunicării și puterea mesajului

Competențe și Abilități:

 • Cunoașterea limbii române și rusă
 • Responsabilitate
 • Abilități de lucru in echipă și individual
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare
 • Integritate și discreție profesională

 Dosarul consultantului/consultantei va include: 

 • Curriculum vitae (CV) (în limba română); 
 • O scrisoare de motivare și dovezi ale serviciilor de consultanță similară prestată anterior;
 • Oferta financiară (preț per zi/consultanță, in MDL, cu toate taxele incluse)

Criterii de selectare

Criterii

Max. puncte

Expertiza, cunoștințe și experiența in domeniul necesar

25

Experiența in formularea planurilor de comunicare, monitorizarea și evaluarea

25

Cunoașterea contextului de funcționare a sectorului asociativ și experiența de lucru cu sectorul asociativ

20

Studii in domeniul relevant (management, comunicare, jurnalism, mass-media etc.)

10

Oferta financiară

20

Total

100

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa electronică: ana@mad-aid.org.uk, până pe data de 26 Martie 2023.  

Anunțul se poate descărca aici

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ana Ciolan, email: ana@mad-aid.org.uk, mobil: 068020808  

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor primite se va face în 2 etape, cu respectarea principiilor confidențialității și a egalității de șanse. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

 

En

Traducere Automata

Phoenix Complex hires expert in PR and communication

Complexul Phoenix angajează expert in PR și comunicare

Who we are: 

AO Moldova Aid through Phoenix Complex in Or. Riscani, offers high quality social services for children and young people with special needs. Residential services for the elderly. A unique model for RM through its innovative appearance, modern facilities and equipment, professional services

Which person are we looking for: 

Within the Project "Capacity Development as a result of the effects of the pandemic" within the regional project "COVID-19: Resilience and Sustainability of Civil Society"  implemented by IREX Europe (working under the ERIM brand) and funded by the European Union, the Phoenix Complex in Chisinau. Riscani, is looking for  a communication consultant with experience of working with public associations from the Republic of Moldova, but not only.

The consultant/consultancy will have the skills to define the direction in which the Moldova Aid Association should go and to contribute to the alignment of the departments in line in order to achieve the main goal of the Moldova Aid Public Association, namely the Phoenix Complex. 

 It is essential to have a collaboration and alignment between all the departments of the Association that are aware of this strategy, the goals and the common work to achieve it.

Type of contract: Service contract

Contracting period: February – August 2023

Deadline for application: February 28, 2023

 Basic tasks:

 • The communication consultant will assess the communication and publicity needs that are necessary for the Association. In order to be able to carry out your activity successfully, you need to know the market you are targeting, the clientele, the services and products of the company itself and the competition;
 • The communication consultant/ consultancy will be responsible for developing the communication strategy that is in accordance with the objectives proposed by the association;
 • The communication consultant/consultancy will elaborate the communication and promotion plan of the Association;
 • The communication consultant/consultancy together with the Association's team will elaborate the promotion and communication materials;
 • The communication consultant will contribute to the elaboration of the visibility plan on social networks but also in the community;
 • The communication consultant/ consultancy will train the Association's team in implementing the communication and promotion strategy and plan;

Required profile and qualifications:

 • At least 2 years of professional experience in the areas relevant to the tasks of the position;
 • Bachelor's degree in the fields of journalism, communication sciences;
 • Computer skills: Word, Excel, Internet, PowerPoint, e-mail.
 • Experience in developing, writing and distributing marketing materials such as brochures, flyers, correspondence or newsletters
 • Experience in promoting products or services through the use of social media platforms such as Facebook, Twitter and Instagram
 • Understanding phoenix complex goals to develop an effective communication strategy
 • Skills to develop communication plans that support the objectives of public associations, including media relations, management, communication with employees and crisis management
 • Experience in writing and editing high-quality content for a variety of channels, including websites, social networks, email, and print materials
 • Travel availability at the Phoenix Complex in or. Riscani
 • Experience in training and mentoring staff on the importance of communication and the possibility of the message

Competencies and Skills:

 • Knowledge of Romanian and Russian
 • Responsibility
 • Team and individual skills
 • Excellent interaction and communication skills
 • Integrity and professional discretion

 The consultant's file will include: 

 • Curriculum vitae (CV) (in Romanian); 
 • A letter of motivation and evidence of similar consultancy services previously provided;
 • Financial offer (price per day/consultancy, in MDL, with all taxes included)

Selection criteria

Criteria

Max. points

Expertise, knowledge and experience in the required field

25

Experience in formulating communication plans, monitoring and evaluation

25

Knowledge of the functioning context of the associative sector and experience of working with the associative sector

20

Studies in the relevant field (management, communication, journalism, mass-media, etc.)

10

Financial offer

20

Total

100

The application files will be submitted in electronic format to the e-mail address: ana@mad-aid.org.uk, until February 28, 2023.  

The ad can be downloaded here

Contact person for questions and additional information: Ana Ciolan, email: ana@mad-aid.org.uk, mobile: 068020808  

Only complete dossiers will be evaluated. The evaluation of the received files will be done in 2 stages, respecting the principles of confidentiality and equal opportunities. At the first stage, the files will be analyzed under the aspect of the candidates' compliance with the requirements stipulated above; the second step will be to interview pre-selected people. Only pre-selected people will be invited to the interview.

Translation Disclaimer

This article has been translated for your convenience using translation software powered by third party services, such as Microsoft Translator. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of CIVIC.MD website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from from the original language, marked as such, into any other language. Some content (such as images, videos, etc.) may not be translated due to the limitations of the translation software.

Ua

Traducere Automata

«Фенікс Комплекс» наймає експерта з PR та комунікацій

Complexul Phoenix angajează expert in PR și comunicare

Хто ми: 

АТ Молдова Допомога через комплекс «Фенікс» в ОР. Riscani, пропонує високоякісні соціальні послуги для дітей та молоді з особливими потребами. Житлові послуги для людей похилого віку. Унікальна модель для РМ завдяки своєму інноваційному зовнішньому вигляду, сучасному обладнанню та обладнанню, професійним послугам

Яку людину ми шукаємо: 

В рамках проекту «Розвиток потенціалу внаслідок наслідків пандемії» в рамках регіонального проекту «COVID-19: стійкість та стійкість громадянського суспільства»,  що реалізується IREX Europe (працює під брендом ERIM) та фінансується Європейським Союзом, комплекс «Фенікс » у Кишиневі. Ріскані, шукає  консультанта з комунікацій з досвідом роботи з громадськими об'єднаннями з Республіки Молдова, але не тільки.

Консультант/консультант матиме навички визначати напрямок, в якому повинна рухатися Асоціація допомоги Молдові, та сприяти узгодженню департаментів у черзі для досягнення головної мети Громадської асоціації допомоги Молдові, а саме Комплексу Фенікса. 

 Важливо мати співпрацю та узгодження між усіма підрозділами Асоціації, які знають про цю стратегію, цілі та спільну роботу для її досягнення.

Вид договору: Договір про надання послуг

Термін укладання договору: Лютий – серпень 2023 року

Дедлайн подачі заявок: 28 лютого 2023 року

 Основні завдання:

 • Консультант з комунікацій оцінить потреби в комунікації та публічності, які необхідні Асоціації. Для того щоб мати можливість успішно здійснювати свою діяльність, необхідно знати ринок, на який ви орієнтуєтеся, клієнтуру, послуги і продукти самої компанії і конкуренцію;
 • Консультант з комунікацій/консалтинг відповідатиме за розробку комунікаційної стратегії, яка відповідає цілям, запропонованим асоціацією;
 • Консультант/консультант з комунікацій розробить план комунікації та просування Асоціації;
 • Комунікаційний консультант/консультант спільно з командою Асоціації розроблятиме промоційні та комунікаційні матеріали;
 • Консультант з комунікацій сприятиме розробці плану видимості в соціальних мережах, а також у спільноті;
 • Комунікаційний консультант/консультант навчатиме команду Асоціації реалізації комунікаційної та промоційної стратегії та плану;

Необхідний профіль і кваліфікація:

 • Не менше 2 років професійного досвіду роботи в сферах, що відповідають завданням посади;
 • Ступінь бакалавра в галузях журналістики, комунікаційних наук;
 • Володіння комп'ютером: Word, Excel, Інтернет, PowerPoint, електронна пошта.
 • Досвід розробки, написання та розповсюдження маркетингових матеріалів, таких як брошури, листівки, кореспонденція або інформаційні бюлетені
 • Досвід просування продуктів або послуг за допомогою використання платформ соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter та Instagram
 • Розуміння комплексних цілей фенікса для розробки ефективної комунікаційної стратегії
 • Навички розробки комунікаційних планів, що підтримують цілі громадських об'єднань, включаючи зв'язки зі ЗМІ, менеджмент, комунікацію зі співробітниками та кризовий менеджмент
 • Досвід написання та редагування високоякісного вмісту для різних каналів, включаючи веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту та друковані матеріали
 • Доступність проїзду в комплексі «Фенікс» в або. Ріскані
 • Досвід навчання та наставництва персоналу щодо важливості комунікації та можливості повідомлення

Компетенції та навички:

 • Знання румунської та російської мов
 • Відповідальність
 • Командні та індивідуальні навички
 • Відмінні навички взаємодії та спілкування
 • Чесність і професійна обачність

 У файлі консультанта будуть вказані: 

 • Автобіографія (CV) (румунською мовою); 
 • Мотиваційний лист та докази аналогічних консультаційних послуг, що надавалися раніше;
 • Фінансова пропозиція (ціна за день/консультації, в MDL, з урахуванням усіх податків)

Критерії відбору

Критерії

балів

Експертиза, знання та досвід у необхідній галузі

25

Досвід формування комунікаційних планів, моніторингу та оцінки

25

Знання контексту функціонування асоціативного сектора та досвід роботи з асоціативним сектором

20

Дослідження у відповідній галузі (менеджмент, комунікація, журналістика, засоби масової інформації тощо)

10

Фінансова пропозиція

20

Підсумок

100

Файли заявок подаються в електронному форматі на електронну адресу: ana@mad-aid.org.uk, до 28 лютого 2023 року.  

Оголошення можна завантажити тут

Контактна особа з питань та додаткової інформації: Ана Чіолан, електронна пошта: ana@mad-aid.org.uk, мобільний: 068020808  

Будуть оцінюватися тільки повні досьє. Оцінка отриманих файлів буде проводитися в 2 етапи, дотримуючись принципів конфіденційності та рівних можливостей. На першому етапі файли будуть проаналізовані з точки зору відповідності кандидатів вимогам, передбаченим вище; Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними людьми. На співбесіду будуть запрошені тільки попередньо відібрані люди.

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Комплекс Феникс наема експерт по PR и комуникация

Complexul Phoenix angajează expert in PR și comunicare

Кои сме ние: 

AO Молдова Помощ чрез комплекс Феникс в или. Riscani, предлага висококачествени социални услуги за деца и младежи със специални нужди. Жилищни услуги за възрастни хора. Уникален модел за RM чрез иновативния си външен вид, модерни съоръжения и оборудване, професионални услуги

Кой човек търсим: 

В рамките на проект "Развитие на капацитета в резултат на ефектите от пандемията" в рамките на регионалния проект "COVID-19: Устойчивост и устойчивост на гражданското общество",  изпълняван от IREX Europe (работещ под марката ERIM) и финансиран от Европейския съюз, комплекс "Феникс " в Кишинев. Riscani, търси  комуникационен консултант с опит в работата с обществени асоциации от Република Молдова, но не само.

Консултантът/консултантът ще има уменията да определи посоката, в която трябва да върви Асоциацията за помощ на Молдова и да допринесе за привеждането в съответствие на отделите, за да постигне основната цел на Обществената асоциация за помощ на Молдова, а именно комплекса "Феникс". 

 От съществено значение е да има сътрудничество и съгласуване между всички отдели на Асоциацията, които са запознати с тази стратегия, целите и общата работа за нейното постигане.

Вид на договора: Договор за сервиз

Срок на договаряне: февруари – август 2023 г.

Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2023 г. 

 Основни задачи:

 • Комуникационният консултант ще оцени нуждите от комуникация и публичност, които са необходими на Асоциацията. За да можете да осъществявате успешно дейността си, трябва да познавате пазара, към който се насочвате, клиентелата, услугите и продуктите на самата компания и конкуренцията;
 • Комуникационният консултант/консултант ще отговаря за разработването на комуникационната стратегия, която е в съответствие с целите, предложени от сдружението;
 • Комуникационният консултант/консултант ще разработи комуникационния и промоционалния план на Сдружението;
 • Комуникационният консултант/консултант заедно с екипа на Асоциацията ще разработят промоционални и комуникационни материали;
 • Комуникационният консултант ще допринесе за изработването на плана за видимост в социалните мрежи, но и в общността;
 • Комуникационният консултант/консултант ще обучи екипа на Сдружението в изпълнение на комуникационната и промоционална стратегия и план;

Необходим профил и квалификация:

 • Най-малко 2 години професионален опит в областите, свързани със задачите на длъжността;
 • Бакалавърска степен в областта на журналистиката, комуникационните науки;
 • Компютърни умения: Word, Excel, интернет, PowerPoint, електронна поща.
 • Опит в разработването, писането и разпространението на маркетингови материали като брошури, листовки, кореспонденция или бюлетини
 • Опит в популяризирането на продукти или услуги чрез използването на социални медийни платформи като Facebook, Twitter и Instagram
 • Разбиране на сложните цели на феникса за разработване на ефективна комуникационна стратегия
 • Умения за разработване на комуникационни планове, които подкрепят целите на обществените асоциации, включително връзки с медиите, управление, комуникация със служителите и управление на кризи
 • Опит в писането и редактирането на висококачествено съдържание за различни канали, включително уебсайтове, социални мрежи, електронна поща и печатни материали
 • Наличност за пътуване в комплекс Феникс в или. Рискани
 • Опит в обучението и наставничеството на персонала относно важността на комуникацията и възможността за посланието

Компетенции и умения:

 • Познания по румънски и руски език
 • Отговорност
 • Екипни и индивидуални умения
 • Отлични умения за взаимодействие и комуникация
 • Почтеност и професионална дискретност

 Досието на консултанта ще включва: 

 • Автобиография (CV) (на румънски език); 
 • Мотивационно писмо и доказателства за подобни консултантски услуги, предоставяни преди това;
 • Финансова оферта (цена на ден/консултация, в MDL, с включени всички данъци)

Критерии за подбор

Критерии

Макс. точки

Експертиза, знания и опит в необходимата област

25

Опит във формулирането на комуникационни планове, мониторинг и оценка

25

Познаване на функциониращия контекст на асоциативния сектор и опит в работата с асоциативния сектор

20

Изследвания в съответната област (управление, комуникация, журналистика, масмедии и др.)

10

Финансова оферта

20

Възлизам

100

Файловете за кандидатстване ще бъдат подадени в електронен формат на e-mail адрес: ana@mad-aid.org.uk, до 28 февруари 2023 г.  

Обявата може да бъде изтеглена тук

Лице за контакт за въпроси и допълнителна информация: Ана Чолан, имейл: ana@mad-aid.org.uk, мобилен: 068020808  

Ще бъдат оценявани само пълните досиета. Оценката на получените досиета ще се извършва на 2 етапа, като се спазват принципите на конфиденциалност и равни възможности. На първия етап досиетата ще бъдат анализирани в аспекта на съответствие на кандидатите с изискванията, посочени по-горе; Втората стъпка ще бъде да интервюирате предварително избрани хора. На интервюто ще бъдат поканени само предварително подбрани хора.

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Phoenix Complex нанимает эксперта по PR и коммуникациям

Complexul Phoenix angajează expert in PR și comunicare

Кто мы: 

АО Молдова Помощь через комплекс Феникс в Ор. Riscani, предлагает высококачественные социальные услуги для детей и молодых людей с особыми потребностями. Жилые услуги для пожилых людей. Уникальная модель для РМ благодаря своему инновационному внешнему виду, современным средствам и оборудованию, профессиональным услугам

Какого человека мы ищем: 

В рамках проекта «Развитие потенциала в результате последствий пандемии» в рамках регионального проекта «COVID-19: Устойчивость и устойчивость гражданского общества»,  реализуемого IREX Europe (работает под брендом ERIM) и финансируемого Европейским Союзом, комплекса Phoenix в Кишиневе. Riscani, ищет консультанта по  коммуникациям с опытом работы с общественными объединениями из Республики Молдова, но не только.

Консультант / консультант будет обладать навыками, чтобы определить направление, в котором должна идти Ассоциация помощи Молдове, и внести свой вклад в согласование департаментов для достижения главной цели Общественной ассоциации помощи Молдове, а именно комплекса Феникс. 

 Важно иметь сотрудничество и согласованность между всеми отделами Ассоциации, которые знают об этой стратегии, целях и общей работе по ее достижению.

Тип договора: Договор на обслуживание

Срок заключения договора: Февраль – Август 2023

Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2023 г.

 Основные задачи:

 • Консультант по коммуникациям оценит потребности в коммуникации и рекламе, которые необходимы для Ассоциации. Для того, чтобы иметь возможность успешно осуществлять свою деятельность, вам необходимо знать рынок, на который вы ориентируетесь, клиентуру, услуги и продукты самой компании и конкурентов;
 • Консультант по коммуникациям / консультант будет отвечать за разработку коммуникационной стратегии, которая соответствует целям, предложенным ассоциацией;
 • Консультант/консультант по вопросам коммуникации разработает план коммуникации и продвижения Ассоциации;
 • Консультант/консультант по вопросам коммуникации совместно с командой Ассоциации разработает рекламные и коммуникационные материалы;
 • Консультант по коммуникациям будет способствовать разработке плана видимости в социальных сетях, а также в сообществе;
 • Консультант/консультант по коммуникациям обучит команду Ассоциации реализации стратегии и плана коммуникации и продвижения;

Требуемый профиль и квалификация:

 • Не менее 2 лет профессионального опыта в областях, имеющих отношение к задачам должности;
 • Степень бакалавра в области журналистики, коммуникационных наук;
 • Компьютерные навыки: Word, Excel, Интернет, PowerPoint, электронная почта.
 • Опыт разработки, написания и распространения маркетинговых материалов, таких как брошюры, листовки, корреспонденция или информационные бюллетени
 • Опыт продвижения продуктов или услуг с помощью платформ социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Instagram
 • Понимание комплексных целей феникса для разработки эффективной коммуникационной стратегии
 • Навыки разработки коммуникационных планов, которые поддерживают цели общественных объединений, включая отношения со СМИ, менеджмент, общение с сотрудниками и антикризисное управление
 • Опыт написания и редактирования высококачественного контента для различных каналов, включая веб-сайты, социальные сети, электронную почту и печатные материалы
 • Наличие мест в комплексе Феникс в или. Рышкановка
 • Опыт обучения и наставничества персонала о важности общения и возможности сообщения

Компетенции и навыки:

 • Знание румынского и русского языков
 • Ответственность
 • Командные и индивидуальные навыки
 • Отличные навыки взаимодействия и общения
 • Честность и профессиональная осмотрительность

 Файл консультанта будет включать: 

 • Биографические данные (CV) (на румынском языке); 
 • Мотивационное письмо и подтверждение аналогичных консультационных услуг, которые ранее предоставлялись;
 • Финансовое предложение (цена в день/консультация, в леях, со всеми налогами)

Критерии отбора

Критерии

Макс. баллов

Экспертиза, знания и опыт в требуемой области

25

Опыт разработки коммуникационных планов, мониторинга и оценки

25

Знание функционального контекста ассоциативного сектора и опыт работы с ассоциативным сектором

20

Исследования в соответствующей области (менеджмент, коммуникация, журналистика, СМИ и т.д.)

10

Финансовое предложение

20

Итог

100

Файлы заявки будут поданы в электронном формате на адрес электронной почты: ana@mad-aid.org.uk, до 28 февраля 2023 года.  

Объявление можно скачать здесь

Контактное лицо по вопросам и дополнительной информации: Ана Чолан, email: ana@mad-aid.org.uk, мобильный: 068020808  

Будут оцениваться только полные досье. Оценка полученных файлов будет проводиться в 2 этапа с соблюдением принципов конфиденциальности и равных возможностей. На первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям, изложенным выше; вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными людьми. На собеседование будут приглашены только предварительно отобранные люди.

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Articol adaugat de: Ana Ciolan
Alte articole de la acest autor: