Termen extins: Programul USAID Comunitatea Mea angajează consultant juridic cu experiență în analiza funcțională a domeniilor de competență a APL I, APL II, APCTITLUL POSTULUI:  Consultant juridic, cu experiență în analiza funcțională a domeniilor de competență a APL (identificarea lacunelor din actele normative)

RAPOARTE CĂTRE:  Managera de politici și cercetare        

LOCAȚIE:  Chișinău, Republica Moldova                     

DURATA PRECONIZATĂ A CONTRACTULUI aproximativ 40 de zile (în perioada ianuarie – septembrie 2023, cu posibilitatea prelungirii și reînnoirii)

DATA LIMITĂ EXTINSĂ DE APLICARE: 06 februarie 2023, ora 18:00 (ora Republicii Moldova)

CONTEXT

În prezent, multe autorități publice locale (APL) nu cunosc pe deplin competențele care le sunt atribuite prin actele normative și, în același timp, nu au capacitatea să își asume noi responsabilități și să le facă față din punct de vedere financiar, managerial și instituțional. S-a constatat că mai multe acte legislative în vigoare, inițiate și promovate de ministerele de resort, prevăd un număr mare de competențe pentru APL, fără a face diferența între competențele deliberative și executive ale APL și fără a ține cont de capacitățile organizatorice și funcționale ale acestora, ceea ce creează incertitudine cu privire la modul în care sunt aplicate aceste prevederi. Drept rezultat, deciziile necesare nu sunt luate în timp util și fără o analiză a impactului. Deși necesitatea revizuirii sistemului de competențe și funcții atribuite APL pare evidentă, până în prezent s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește eliminarea confuziilor, a dublărilor și alinierea competențelor delegate la finanțare.

Provocările rezultă atât din legislația cu privire la administrația locală, cât și din legislația sectorială sau specifică serviciilor, cum ar fi apa, drumurile, protecția socială, educația, sănătatea etc. Principalele rezultate așteptate ale expertizei sunt: 1) documentarea naturii conflictelor de bază, lacune 2) susținerea activității grupurilor de lucru sectoriale care abordează aceste probleme ca parte a inițiativei de reformă a administrației publice, lansată de Guvernul Republicii Republicii Moldova. Un obiectiv-cheie este modificarea actelor legislative privind administrația publică locală și a cadrului normativ conex, dar și a unei note explicative privind opțiunile de politici care pot parveni din partea Comisiei paritare și/sau a grupurilor de lucru sectoriale pe descentralizare.

DISCRIEREA PROIECTULUI

Comunitatea Mea (CM) este un program de 8 ani finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de IREX. Scopul programului este de a îmbunătăți capacitatea autorităților publice locale, inclusiv capacitatea acestora de a lucra inclusiv cu cetățenii și societatea civilă, de a-și crește veniturile, îmbunătăți practicile de management financiar, de a îmbunătăți mecanismele de control dintre administrațiile centrale și locale și facilita parteneriatele publice-private și cooperarea inter-municipală.

Programul Comunitatea Mea are patru componente interdependente:

 1. Îmbunătățirea calității și accesului la serviciile municipale;
 2. Cetățenii implicați în mod semnificativ în guvernanța locală;
 3. Avansarea politicii de descentralizare;
 4. Creșterea veniturilor deținute la nivel local și îmbunătățirea practicilor de gestiune financiară.

Activitățile aferente Obiectivului 3 includ acordarea de sprijin autorităților centrale în eforturile de consolidare și raționalizare a cadrului instituțional și de politici publice pentru furnizarea de servicii locale și democrație.

REZUMATUL POZIȚIEI

IREX/CM angajează un consultant național care va colabora cu un consultant internațional, pentru a oferi sprijin Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și grupurilor de lucru sectoriale pentru descentralizare, în analiza funcțională a APL I, APL II și APC, revizuirea legislației existente pentru avansarea eforturilor de reformă a administrației publice locale. Având în vedere calendarul grupurilor de lucru sectoriale pentru descentralizare ale Guvernului, punctualitatea și abilitățile excelente de colaborare și comunicare sunt esențiale.

Consultantul va realiza o analiză juridică, va participa la ședințele relevante și va elabora modificări ale cadrului legal existent și formula recomandări de abrogare a legilor care nu mai sunt relevante. De menționat că legislația actuală în domeniul vizat este destul de elaborată și reglementează un spectru vast de probleme, care în ultimii ani au îngreunat funcțiile autorităților publice locale, mandatate cu noi competențe și responsabilități.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 1. Elaborarea unei analize cu privire la competențele funcționale ale APL I, APL II și APC.
 2. Acordarea de suport consultantului internațional, pe subiectele ce țin de evaluarea atribuțiilor funcționale.
 3. Participarea la întâlnirile desfășurate de grupurile de lucru sectoriale pentru descentralizare, constituite la nivelul ministerelor de resort de către Comisia paritară de descentralizare și la ședințele relevante desfășurate de Cancelaria de Stat/Comisia Parlamentară Administrație Publică.
 4. Elaborarea Proiectelor de modificare a Legii privind organizarea administrativ-teritorială, a Legii administrației publice locale, dar și cadrului normativ conex. Modificările vor fi elaborate în vederea armonizării legislației în vigoare cu prevederile Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală și cu toate legile și actele normative aferente.
 5. Interacționarea constantă cu echipele de amalgamare și comunicare ale Cancelariei de Stat și cu alte părți interesate.

LIVRABILE, CALENDAR ȘI NIVELUL DE EFORT

Nivelul de efort preconizat pentru acest exercitiu este de 40 (patruzeci) de zile. Misiunea va avea loc în perioada ianuarie – septembrie 2023 și va include:

Sarcini

Livrabil

Cronologie

Nivelul de efort /

zile lucrătoare

1.1. Participarea la discuțiile cu Cancelaria de Stat și Comisia Parlamentară pentru Administrație Publică cu privire la obiectivele, problemele și așteptările vizavi de livrabile

Analiza competențelor funcționale și a competențelor partajate către APL în baza Nomenclatorului competențelor APL I/APL II/CPA

cu identificarea naturii principalelor conflicte și lacune

Proiect de Lege cu amendamente de modificare a cadrului legal conex legilor nr.435/2006 și nr. 436/2006

Ianuarie - Februarie 2023

15 zile

1.2. Documentarea cu privire la prevederile legale care împiedică APL I, II, APC să își indeplinească atribuțiile funcționale potrivit Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală și Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, dar și în baza tuturor Legilor relevante. 

2. Structurarea competențelor autorităților publice locale în două categorii - competențe proprii și competențe partajate sau parțial partajate.

până în februarie 2023

10 zile

3. Sistematizarea competențelor APL în domeniile de referință. Identificarea competențelor care se suprapun APL I, APL II și APC.

până în februarie 2023

5 zile

4. Identificarea competențelor delegate fără acoperire financiară și identificarea instrumentelor juridice pentru soluționarea situației.

Până în februarie 2023

4 zile

5. Interacțiunea cu consultantul internațional și cu alte părți interesate. Partajarea materialelor elaborate și integrarea comentariilor în analiza inițială,  propunerea de amendamente.

Ianuarie - Februarie 2023

2 zile

6. Participă la consultările propunerilor de modificare a legilor relevante, cu grupurile de lucru sectoriale pentru descentralizare.

Martie - Septembrie 2023

4 zile

 

TOTAL

 

40 de zile

Setarea organizațională:

 • Consultantul va lucra sub îndrumarea Directorului Programului Comunitatea Mea și sub supravegherea directă a Managerei de politici și cercetare.

Interzicerea folosirii anumitor echipamente de telecomunicații cu supraveghere video.

Confidențialitate:

 • Materialele furnizate consultantului și toate aspectele ce țin de contractul de consultanță sunt confidențiale, atât în timpul, cât și după încheierea contractului de consultanță. Încălcarea cerințelor de confidențialitate poate duce la rezilierea imediată a contractului.

ABILITĂȚI ȘI EXPERIENȚĂ

Educație

 • Diplomă în drept, științe sociale și umanitare (de exemplu, administrație publică, sociologie, antropologie, economie, științe politice etc.).

Experiență și abilități

 • Abilități de cercetare demonstrate, cunoașterea practicilor internaționale, dar și a legislației naționale în domeniul administrației publice.
 • Experiență vastă (cel puțin 7 ani) în elaborarea legislației.
 • Experiență profesională în domeniul administratiei publice (minim 3 ani).

Experiența vastă dovedită în colaborarea cu autoritățile administrației publice centrale va constitui un avantaj.

Cunoașterea limbilor străine și competențe IT

 • Livrabilele contractului de consultanță și serviciile de consultanță vor fi oferite în limba Română, astfel că abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română sunt obligatorii.
 • Cunoașterea limbii ruse va fi considerată avantaj.
 • Cunoaștrea pachetului MS Office și altor platforme de comunicare comunicare (MS Word, Excel etc.).

Calitati personale:

 • Responsabilitate, multi-tasking, flexibilitate și punctualitate.

Pentru a aplica:

Vă rugăm să expediați CV-ul, cu menționarea ratelor de consultanță la adresa :hr-md@irex.org.

Vă rugăm să includeți sintagma Consultant național Analiza funcțională în linia de subiect.

CRITERII DE EVALUARE

1.

Experiența vastă dovedită în lucrul cu/pentru autoritățile administrației publice centrale (maximum 10 puncte)

2.

Minim 7 ani de experiență în elaborarea legislației (maxim 10 puncte)

3.

Abilități de cercetare demonstrate, o bună cunoaștere atât a celor mai bune practici internaționale, cât și a legislației naționale în domeniul administrației publice (Maximum 10 puncte)

4.

Experiență profesională în domeniul administratiei publice (maxim 10 puncte)

5.

Limbi de lucru și competențe IT (5 puncte)

Candidații vor fi selectați pe măsura primirii aplicațiilor

* IREX va răspunde doar Acelor solicitanți selectați pentru interviu