Finance OfficerRo

Traducere Automata

Responsabil financiar

Finance Officer

DESCRIEREA POSTULUI

Se așteaptă ca toți angajații NRC să lucreze în conformitate cu valorile de bază ale organizației: dedicare, inovare, incluziune și responsabilitate. Aceste atitudini și convingeri ne vor ghida acțiunile și relațiile.

 1. Rolul și responsabilitățile

Responsabilul cu finanțele este responsabil pentru organizarea și livrarea proceselor de finanțare operațională de zi cu zi, asigurând respectarea politicilor NRC și a cerințelor donatorilor.

Responsabilități generice

 1. Asigurarea respectării Manualului financiar, a altor politici nrc și a cerințelor donatorilor
 2. Implementarea sistemelor și procedurilor financiare în conformitate cu Manualul financiar și alte politici nrc la nivel de birou
 3. Consiliază și sprijină personalul cu privire la politicile financiare în materie de achiziții publice și documentele necesare.
 4. Intocmeste si intocmeste rapoarte periodice conexe activitatilor si conform solicitarilor managerului de linie
 5. Promovarea și schimbul de idei pentru îmbunătățirea funcției financiare.
 6. Asigurarea depunerii și arhivării corespunzătoare a tuturor documentelor financiare în conformitate cu standardele NRC
 7. Asigurați-vă că activitățile legate de NRC sunt puse în aplicare în cadrul orientărilor nrc privind integrarea protecției și raportați orice încălcări/preocupări managerului de linie și/sau punctului focal pentru a lua măsuri adecvate

Responsabilități specifice

 • Pregătirea furnizorilor, a conturilor bancare și a reconcilierilor caselor de marcat
 • Asigurarea plății la timp a contractanților, furnizorilor și a altor cheltuieli și verificarea conformității cu privire la faptul că cupoanele valorice și documentele justificative respectă standardele NRC înainte de plată
 • Efectuați contabilitatea zilnică și utilizați sistemul de contabilitate NRC Agresso.
 • Verificați și verificați toate documentele justificative (cereri de cumpărare, comenzi de cumpărare, cotații, autorizare de plată etc.) și asigurați-vă că acestea respectă procedurile NRC
 • Înregistrarea alocărilor bugetare și a codurilor contabile ale cheltuielilor
 • Înregistrați TVA pentru toate facturile lunar și asigurați-vă că depunerea corectă
 • Asigurați-vă că suficient numerar în bancă și în casetele de numerar și că plățile în numerar sunt efectuate în mod corespunzător
 • Asigurați-vă că înregistrările în numerar și cărțile bancare sunt actualizate zilnic, asigurându-vă că toate codările sunt în conformitate cu structura de codificare a donatorului și a țării.
 • Pregătirea plăților pentru toate angajamentele centralizate, inclusiv; FSN, impozit pe venit, consultanți și furnizori; în conformitate cu procedurile financiare și politicile contractuale ale NRC.
 • Coordonați cu echipele de finanțe din diferite domenii în ceea ce privește alocarea costurilor de funcționare de bază, înainte de înregistrare.
 • Sprijin și conducere (atunci când vi se solicită) cu alocarea bugetară și previziuni
 • Efectuați alte activități legate de finanțe, după cum se solicită

Interfețe critice

Prin interfețe, NRC înseamnă procese și proiecte care sunt interconectate cu alte departamente/unități sau persoane. Interfețele relevante pentru această poziție sunt:

 • Alte echipe de AOs și CO Finance
 • Auditori (interni și externi)
 1. Competențele

Competentele sunt importante pentru ca angajatul si organizatia sa livreze rezultatele dorite. Acestea sunt relevante pentru întregul personal și sunt împărțite în următoarele două categorii:

1. Competențe profesionale

 • Diplomă de licență în finanțe sau o specializare conexă
 • Minim 2 ani de experiență relevantă în finanțe/contabilitate
 • Cunoașterea cerințelor de audit
 • Experienta anterioara din lucrul in contexte complexe si volatile
 • Fluent în limba engleză, atât scris, cât și vorbit
 • Competenți în Microsoft Excel

2. Competențe comportamentale

 • Planificarea și obținerea de rezultate
 • Analiza
 • Manipularea mediilor nesigure
 • Comunicarea cu impact și respect
 • Gestionarea performanței și a dezvoltării.

Vă rugăm să rețineți că aplicațiile goale sau incomplete, precum și CV-urile primite prin e-mail nu vor fi considerate oficiale și nu vor fi procesate.

Ofițer financiar Moldova Chișinău - NRC NORCAP Cariere Cariere (oraclecloud.com)

Termen: 29-ian-2023

En

Articol Original

Finance Officer

Finance Officer

JOB DESCRIPTION

All NRC employees are expected to work in accordance with the organisation’s core values: dedication, innovation, inclusivity and accountability. These attitudes and believes shall guide our actions and relationships.

 1. Role and responsibilities

The Finance Officer is responsible for organizing and delivering the day-to-day operational finance processes by ensuring adherence to NRC’s policies and donor requirements.

Generic responsibilities

 1. Ensure adherence to Financial Handbook, other NRC policies and donor requirements
 2. Implement financial systems and procedures according to Financial Handbook and other NRC policies at office level
 3. Advise and support staff on procurement financial policies, and documents required.
 4. Prepare and develop periodic related reports on activities and as requested by the line manager
 5. Promote and share ideas for improvement of the Finance function.
 6. Ensure proper filing and archiving of all financial documents according to NRC standards
 7. Ensure that NRC’s related activities are implemented within NRC’s Protection mainstreaming guidelines and report any breaches/concerns to the line manager and/or focal point for proper action

Specific responsibilities

 • Prepare suppliers, bank accounts and cashbox reconciliations
 • Ensure timely payment of contractors, suppliers and other expenditures and verify that vouchers and supporting documents meet NRC standards before payment
 • Perform daily bookkeeping and utilize the NRC Agresso accounting system.
 • Check and verify all the supporting documents (purchase requests, purchase orders, quotations, authorization of payment, etc.) and ensure they comply with NRC’s procedures
 • Record budget allocations and accounting codes of the expenses
 • Record VAT for all invoices on monthly basis and ensure proper filing
 • Ensure sufficient cash in the bank and in the cash boxes and that cash payments are done properly
 • Ensure that cash and bankbooks records are updated on daily basis, ensuring that all coding is in line with donor and country coding structure.
 • Prepare payments for all centralized commitments including; NSSF, income tax, consultants and vendors; in accordance with NRC’s financial procedures and contract policies.
 • Coordinate with Finance teams in different areas regarding cost allocations of basic running costs, before recording.
 • Support and lead (when asked) with budget allocation and forecasts
 • Perform other Finance related tasks as requested

Critical interfaces

By interfaces, NRC means processes and projects that are interlinked with other departments/units or persons. Relevant interfaces for this position are:

 • Other AOs and CO Finance teams
 • Auditors (Internal and External)
 1. Competencies

Competencies are important in order for the employee and the organisation to deliver desired results. They are relevant for all staff and are divided into the following two categories:

1. Professional competencies

 • Bachelor degree in Finance or a related major
 • Minimum of 2 years’ relevant experience in Finance/Accounting
 • Knowledge of Audit requirements
 • Previous experience from working in complex and volatile contexts
 • Fluent in English, both written and spoken
 • Proficient in Microsoft Excel

2. Behavioural competencies

 • Planning and delivering results
 • Analyzing
 • Handling insecure environments
 • Communicating with impact and respect
 • Managing performance and development.

Kindly note that empty or incomplete applications as well as CVs received via email will not be considered official and will not be processed.

Finance Officer Moldova Chisinau - NRC NORCAP Careers Careers (oraclecloud.com)

Deadline: 29-Jan-2023

It

Traducere Automata

Responsabile finanziario

Finance Officer

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Ci si aspetta che tutti i dipendenti NRC lavorino in conformità con i valori fondamentali dell'organizzazione: dedizione, innovazione, inclusività e responsabilità. Questi atteggiamenti e convinzioni guideranno le nostre azioni e relazioni.

 1. Ruolo e responsabilità

Il responsabile finanziario è responsabile dell'organizzazione e della consegna dei processi finanziari operativi quotidiani garantendo il rispetto delle politiche e dei requisiti dei donatori dell'NRC.

Responsabilità generiche

 1. Garantire il rispetto del manuale finanziario, di altre politiche NRC e dei requisiti dei donatori
 2. Implementare sistemi e procedure finanziarie secondo il manuale finanziario e altre politiche NRC a livello di ufficio
 3. Consigliare e supportare il personale sulle politiche finanziarie degli appalti e sui documenti richiesti.
 4. Preparare e sviluppare report periodici relativi alle attività e come richiesto dal responsabile di linea
 5. Promuovere e condividere idee per il miglioramento della funzione Finanza.
 6. Garantire la corretta archiviazione e archiviazione di tutti i documenti finanziari secondo gli standard NRC
 7. Garantire che le attività correlate dell'NRC siano implementate all'interno delle linee guida di integrazione della protezione dell'NRC e segnalare eventuali violazioni / preoccupazioni al responsabile di linea e / o al punto focale per un'azione adeguata

Responsabilità specifiche

 • Preparare fornitori, conti bancari e riconciliazioni di cassa
 • Garantire il pagamento puntuale di appaltatori, fornitori e altre spese e verificare che i voucher e i documenti giustificativi soddisfino gli standard NRC prima del pagamento
 • Eseguire la contabilità giornaliera e utilizzare il sistema di contabilità NRC Agresso.
 • Controllare e verificare tutti i documenti giustificativi (richieste di acquisto, ordini di acquisto, preventivi, autorizzazione di pagamento, ecc.) e assicurarsi che siano conformi alle procedure di NRC
 • Registrare le allocazioni di bilancio e i codici contabili delle spese
 • Registrare l'IVA per tutte le fatture su base mensile e garantire la corretta archiviazione
 • Garantire che in banca e nelle casse siano sufficienti contanti e che i pagamenti in contanti siano effettuati correttamente
 • Garantire che i registri di cassa e di portafoglio siano aggiornati quotidianamente, assicurando che tutti i codici siano in linea con la struttura di codifica del donatore e del paese.
 • Preparare i pagamenti per tutti gli impegni centralizzati, tra cui; NSSF, imposta sul reddito, consulenti e fornitori; in conformità con le procedure finanziarie e le politiche contrattuali di NRC.
 • Coordinarsi con i team finanziari in diverse aree per quanto riguarda l'allocazione dei costi di gestione di base, prima della registrazione.
 • Supporto e guida (quando richiesto) con l'allocazione del budget e le previsioni
 • Eseguire altre attività relative alla finanza come richiesto

Interfacce critiche

Per interfacce, NRC intende processi e progetti che sono interconnessi con altri dipartimenti/unità o persone. Le interfacce rilevanti per questa posizione sono:

 • Altri team AO e CO Finance
 • Revisori (interni ed esterni)
 1. Competenze

Le competenze sono importanti affinché il dipendente e l'organizzazione possano fornire i risultati desiderati. Sono rilevanti per tutto il personale e sono suddivisi nelle seguenti due categorie:

1. Competenze professionali

 • Laurea in Finanza o un importante correlato
 • Minimo di 2 anni di esperienza rilevante in finanza / contabilità
 • Conoscenza dei requisiti di Audit
 • Precedente esperienza di lavoro in contesti complessi e volatili
 • Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata
 • Esperto in Microsoft Excel

2. Competenze comportamentali

 • Pianificazione e consegna dei risultati
 • Analisi
 • Gestione di ambienti non sicuri
 • Comunicare con impatto e rispetto
 • Gestione delle prestazioni e dello sviluppo.

Si prega di notare che le candidature vuote o incomplete così come i CV ricevuti via e-mail non saranno considerati ufficiali e non saranno elaborati.

Responsabile finanziario Moldavia Chisinau - NRC NORCAP Carriere Carriere (oraclecloud.com)

Scadenza: 29-gen-2023

Ua

Traducere Automata

Фінансовий директор

Finance Officer

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Очікується, що всі співробітники NRC працюватимуть відповідно до основних цінностей організації: відданість справі, інновації, інклюзивність та підзвітність. Ці погляди і переконання будуть скеровувати наші вчинки і відносини.

 1. Роль і обов'язки

Фінансовий директор відповідає за організацію та забезпечення повсякденних процесів оперативного фінансування шляхом забезпечення дотримання політики РНР та вимог донорів.

Загальні обов'язки

 1. Забезпечити дотримання Фінансового довідника, інших політик РНР та вимог до донорів
 2. Впровадження фінансових систем і процедур відповідно до Фінансового довідника та інших політик РНР на рівні офісу
 3. Консультування та підтримка персоналу щодо фінансової політики закупівель та необхідних документів.
 4. Готувати і розробляти періодичні пов'язані звіти про діяльність і на вимогу лінійного керівника
 5. Просувати та ділитися ідеями щодо вдосконалення функції фінансів.
 6. Забезпечити належну подачу та архівування всіх фінансових документів відповідно до стандартів NRC
 7. Забезпечити, щоб діяльність, пов'язана з РНР, була реалізована в рамках керівних принципів РНР щодо захисту та повідомляла про будь-які порушення/занепокоєння лінійному керівнику та/або координаційному центру для належних дій

специфічні обов'язки

 • Підготуйте постачальників, банківські рахунки та звірки кас
 • Забезпечити своєчасну оплату підрядників, постачальників та інших витрат і переконатися, що ваучери та підтверджуючі документи відповідають стандартам NRC перед оплатою
 • Виконуйте щоденну бухгалтерію та використовуйте систему обліку NRC Agresso.
 • Перевірте та перевірте всі підтверджуючі документи (запити на покупку, замовлення на покупку, цінові пропозиції, авторизацію платежу тощо) та переконайтеся, що вони відповідають процедурам NRC
 • Облік бюджетних асигнувань та кодів обліку витрат
 • Щомісяця записуйте ПДВ для всіх рахунків-фактур і забезпечте належну подачу
 • Забезпечити достатню кількість готівки в банку та в касах, а також щоб готівкові розрахунки здійснювалися належним чином
 • Переконайтеся, що записи про готівку та банківські книги оновлюються щодня, гарантуючи, що все кодування відповідає структурі кодування донорів та країн.
 • Підготовка платежів за всіма централізованими зобов'язаннями, включаючи; NSSF, податок на прибуток, консультанти та постачальники; відповідно до фінансових процедур та політики контрактів РНР.
 • Перед записом узгодьте з фінансовими командами в різних областях розподіл витрат на основні поточні витрати.
 • Підтримка та лідерство (на запитання) з розподілом бюджету та прогнозами
 • Виконання інших завдань, пов'язаних із фінансами, за запитом

Критичні інтерфейси

Під інтерфейсами NRC означає процеси та проекти, які взаємопов'язані з іншими відділами/підрозділами або особами. Відповідними інтерфейсами для цієї посади є:

 • Інші команди АТ та co finance
 • Аудитори (внутрішні та зовнішні)
 1. Компетенцій

Компетенції важливі для того, щоб працівник і організація могли досягти бажаних результатів. Вони актуальні для всього персоналу і діляться на наступні дві категорії:

1. Професійні компетенції

 • Ступінь бакалавра з фінансів або суміжна спеціальність
 • Мінімум 2 роки відповідного досвіду у сфері фінансів/бухгалтерського обліку
 • Знання вимог до аудиту
 • Попередній досвід роботи в складних і мінливих контекстах
 • Вільне володіння англійською мовою, як письмовою, так і усною
 • Володіє навичками роботи з Microsoft Excel

2. Поведінкові компетенції

 • Планування та досягнення результатів
 • Аналізу
 • Робота з незахищеними середовищами
 • Спілкування з впливом та повагою
 • Управління продуктивністю та розвитком.

Будь ласка, зверніть увагу, що порожні або неповні заявки, а також резюме, отримані електронною поштою, не вважатимуться офіційними та не будуть оброблені.

Фінансовий директор Молдови Кишинів - NRC NORCAP Кар'єра (oraclecloud.com)

Дедлайн: 29 січня 2023 року

Bg

Traducere Automata

Финансов директор

Finance Officer

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

От всички служители на NRC се очаква да работят в съответствие с основните ценности на организацията: всеотдайност, иновации, приобщаване и отчетност. Тези нагласи и вярвания ще ръководят нашите действия и взаимоотношения.

 1. Роля и отговорности

Финансовият служител е отговорен за организирането и предоставянето на ежедневните оперативни финансови процеси, като гарантира спазването на политиките на NRC и изискванията на донорите.

Общи отговорности

 1. Осигуряване на спазване на Финансовия наръчник, други политики на НРГ и изисквания към донорите
 2. Прилагане на финансови системи и процедури съгласно Финансовия наръчник и други политики на НРГ на ниво офис
 3. Съветва и подпомага персонала относно финансовите политики за възлагане на обществени поръчки и необходимите документи.
 4. Изготвяне и разработване на периодични свързани доклади за дейностите и по искане на прекия ръководител
 5. Популяризиране и споделяне на идеи за подобряване на функцията "Финанси".
 6. Осигуряване на правилно подаване и архивиране на всички финансови документи съгласно стандартите на НРГ
 7. Уверете се, че свързаните с тях дейности на NRC се изпълняват в рамките на насоките за интегриране на защитата на NRC и докладвайте за всички нарушения / опасения на прекия ръководител и / или фокусната точка за подходящи действия

Специфични отговорности

 • Подгответе доставчици, банкови сметки и съгласуване на касови кутии
 • Осигурете своевременно плащане на изпълнителите, доставчиците и други разходи и проверете дали ваучерите и подкрепящите документи отговарят на стандартите на NRC преди плащането
 • Извършвайте ежедневно счетоводство и използвайте счетоводната система NRC Agresso.
 • Проверете и проверете всички подкрепящи документи (заявки за покупка, поръчки за покупка, котировки, разрешение за плащане и т.н.) и се уверете, че те отговарят на процедурите на NRC
 • Записване на разпределението на бюджета и счетоводните кодове на разходите
 • Записвайте ДДС за всички фактури на месечна база и осигурете правилно подаване
 • Осигурете достатъчно пари в брой в банката и в касите и че плащанията в брой се извършват правилно
 • Уверете се, че записите на паричните средства и банковите книги се актуализират ежедневно, като се гарантира, че цялото кодиране е в съответствие със структурата на кодиране на донора и държавата.
 • Изготвяне на плащания за всички централизирани ангажименти, включително; NSSF, данък върху доходите, консултанти и продавачи; в съответствие с финансовите процедури и договорните политики на NRC.
 • Координирайте се с финансовите екипи в различни области по отношение на разпределението на разходите за основни текущи разходи, преди записването.
 • Подкрепа и олово (когато бъде поискано) с разпределение на бюджета и прогнози
 • Изпълнение на други задачи, свързани с финансите, както е поискано

Критични интерфейси

Под интерфейси NRC означава процеси и проекти, които са взаимосвързани с други отдели/звена или лица. Съответните интерфейси за тази позиция са:

 • Други екипи на AOs и CO Finance
 • Одитори (вътрешни и външни)
 1. Компетенции

Компетенциите са важни, за да може служителят и организацията да постигнат желаните резултати. Те са от значение за целия персонал и са разделени в следните две категории:

1. Професионални компетенции

 • Бакалавърска степен по финанси или свързана с нея специалност
 • Минимум 2 години подходящ опит в областта на финансите/счетоводството
 • Познаване на изискванията за одит
 • Предишен опит от работа в сложни и нестабилни контексти
 • Владее английски език, както писмено, така и говоримо
 • Владеене на Microsoft Excel

2. Поведенчески компетенции

 • Планиране и постигане на резултати
 • Анализ
 • Справяне с несигурна среда
 • Общуване с въздействие и уважение
 • Управление на ефективността и развитието.

Моля, имайте предвид, че празни или непълни заявления, както и автобиографии, получени по имейл, няма да се считат за официални и няма да бъдат обработвани.

Финансов директор Молдова Кишинев - NRC NORCAP Кариери Кариери (oraclecloud.com)

Краен срок: 29 януари 2023 г.

Ru

Traducere Automata

Финансовый директор

Finance Officer

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Ожидается, что все сотрудники NRC будут работать в соответствии с основными ценностями организации: преданность делу, инновации, инклюзивность и подотчетность. Эти взгляды и убеждения будут направлять наши действия и отношения.

 1. Роль и обязанности

Сотрудник по финансовым вопросам отвечает за организацию и осуществление повседневных оперативных финансовых процессов путем обеспечения соблюдения политики СРН и требований доноров.

Общие обязанности

 1. Обеспечение соблюдения Финансового справочника, других стратегий СРН и требований доноров
 2. Внедрение финансовых систем и процедур в соответствии с Финансовым справочником и другими политиками СРН на уровне офисов
 3. Консультирование и поддержка персонала по вопросам финансовой политики в области закупок и необходимых документов.
 4. Подготовка и подготовка периодических соответствующих докладов о деятельности и по просьбе линейного руководителя
 5. Продвигать и обмениваться идеями по улучшению финансовой функции.
 6. Обеспечить надлежащую подачу и архивирование всех финансовых документов в соответствии со стандартами СРН
 7. Обеспечить, чтобы соответствующая деятельность СРН осуществлялась в соответствии с руководящими принципами СРН по актуализации вопросов защиты, и сообщать о любых нарушениях/проблемах линейному руководителю и/или координационному центру для принятия надлежащих мер.

Конкретные обязанности

 • Подготовка сверок поставщиков, банковских счетов и касс
 • Обеспечение своевременной оплаты подрядчиков, поставщиков и других расходов и проверка соответствия ваучеров и подтверждающих документов стандартам СРН перед оплатой
 • Вести ежедневный бухгалтерский учет и использовать систему учета NRC Agresso.
 • Проверьте и проверьте все подтверждающие документы (заявки на покупку, заказы на поставку, котировки, авторизация платежа и т. Д.) И убедитесь, что они соответствуют процедурам NRC
 • Учет бюджетных ассигнований и кодов учета расходов
 • Ежемесячно регистрируйте НДС по всем счетам-фактурам и обеспечивайте надлежащую подачу
 • Обеспечьте достаточное количество наличных денег в банке и в кассах, а также правильность оплаты наличными
 • Обеспечить, чтобы записи о наличных средствах и банковских книгах обновлялись на ежедневной основе, обеспечивая, чтобы все кодирование соответствовало структуре кодирования доноров и стран.
 • Подготовка платежей по всем централизованным обязательствам, включая; NSSF, подоходный налог, консультанты и поставщики; в соответствии с финансовыми процедурами и контрактной политикой СРН.
 • Координация с финансовыми группами в различных областях в отношении распределения затрат на основные эксплуатационные расходы перед регистрацией.
 • Поддержка и руководство (по запросу) с бюджетными ассигнованиями и прогнозами
 • Выполнение других задач, связанных с финансами, по запросу

Критически важные интерфейсы

Под интерфейсами СРН подразумевают процессы и проекты, которые взаимосвязаны с другими департаментами/подразделениями или лицами. Соответствующие интерфейсы для этой позиции:

 • Другие команды AOs и CO Finance
 • Аудиторы (внутренние и внешние)
 1. Компетенции

Компетенции важны для того, чтобы сотрудник и организация могли достичь желаемых результатов. Они актуальны для всех сотрудников и подразделяются на следующие две категории:

1. Профессиональные компетенции

 • Степень бакалавра в области финансов или смежной специальности
 • Минимум 2 года соответствующего опыта в области финансов / бухгалтерского учета
 • Знание требований аудита
 • Предыдущий опыт работы в сложных и изменчивых контекстах
 • Свободно владеет английским языком, как письменным, так и устным
 • Владение Microsoft Excel

2. Поведенческие компетенции

 • Планирование и достижение результатов
 • Анализ
 • Работа с небезопасными средами
 • Общение с влиянием и уважением
 • Управление производительностью и развитием.

Пожалуйста, обратите внимание, что пустые или неполные заявки, а также резюме, полученные по электронной почте, не будут считаться официальными и не будут обработаны.

Финансовый директор Молдова Кишинев - NRC NORCAP Карьера Карьера (oraclecloud.com)

Дедлайн: 29-Янв-2023