Concurs de selectare a 2 consultanți care vor realiza un curs de analiză tranzacțională pentru profesioniștii din sectorul educație în vederea sprijinirii integrării copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din RMTERMENI DE REFERINȚĂ

Concurs de selectare a 2 consultanți care vor realiza un curs de analiză tranzacțională pentru profesioniștii din sectorul educație în vederea sprijinirii integrării copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova

 1. CONTEXT

Centrul de informare și documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Conștientizând necesitatea susținerii psihoemoționale a profesioniștii din sectorul educație (cadre didactice și manageriale din învățământul preșcolar, primar și secundar general), a reconectării cu ei înșiși și cu resursele lor interne pentru a putea deveni, la rândul lor, o resursă pentru copiii și părinți, inclusiv refugiați, CIDDC oferă cadrelor didactice posibilitatea de a participa la un curs/ program de Analiză Tranzacțională.

Activitățile se realizează în parteneriat cu Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învățământului din Bălți, Cahul, Orhei și Criuleni în cadrul proiectului "Suport pentru incluziunea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova", implementat de CIDDC în parteneriat cu APSCF, în programul de granturi al proiectului "Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF", cu suportul financiar al donatorului Diakonie Katastrophenhilfe.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultantul-facilitatorul va avea următoarele sarcini și responsabilități:

 • Elaborarea conceptului programului de analiză tranzacțională (1 program include 6 sesiuni);
 • Livrarea a două programe de formare (1 program pentru Educatori, metodiști și directori IET și 1 program pentru Cadre didactice și de conducere de la treapta primară, gimnazială, liceală, psihologi școlari);
 • Participarea la ședințele de lucru privind organizarea programului de formare;
 • Menținerea comunicării cu profesioniștii din sectorul educației instruiți între sesiuni;
 • Evaluarea pre și post instruire a persoanelor instruite;
 • Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării programului de formare, conform modelului oferit de CIDDC
 • Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.
 1. TERMENUL DE REALIZARE ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Serviciile urmează să fie realizată în perioada noiembrie 2022 - martie 2023.

Consultantul va prezenta oferta financiară conform modelului: I. Date despre aplicant/ofertant: nume/ prenume, telefon, email, documente anexate la această ofertă, care confirmă eligibilitatea ofertantului (a se vedea dosarul aplicantului). II. Oferta financiară în lei moldovenești, incluzând suma brută (din aceasta vor fi reținute contribuțiile şi impozitele achitate de aplicant conform legislației în vigoare. Suplimentar se va calcula și achita fondul social – 24%), cu specificarea unui preț fix total pentru livrabile (atelier, agendă, raport) însoțită de o defalcare a costurilor.

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI
 • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;
 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației și a drepturilor copilului;
 • Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire bazate pe principiile și tehnicile analizei tranzacționale;
 • Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbilor română (excelent).
 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiza în domeniu.
  Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație
 • Oferta financiară.

Selecția consultanților-formatori se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Selecția se va realiza în două etape:

Într-o primă etapă, eliminatorie, CIDDC va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

 • respectarea termenului limită pentru depunerea dosarului;
 • respectarea documentației de înscriere indicate în termenii de referință.

În a doua etapă se vor examina candidații preselectați din prima etapa, urmărind îndeplinirea de către aceștia a calificărilor si abilitaților solicitate. Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

Criteriu

Pondere

Experiența consultantului-facilitator în prestarea serviciilor solicitate

30%

Conceptul cursului/ programului de analiză tranzacțională ce urmează a fi livrat specialiștilor în educație

40%

Experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului

10%

Oferta financiară

20%

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email ciddc@yahoo.com cu mențiunea „Consultant analiză tranzacțională” până la data de 8 noiembrie 2022, ora 18:00.

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să ne scrieți la adresa opiniata.ciddc@gmail.com.

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.