Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea elaborării, avizării și promovarea actelor normative  pe  domeniul  de  competență;
 • Asigurarea securității informaţiei şi a infrastructurii informaţionale, tehnologice și deservirea tehnică, asigurarea păstrării echipamentului tehnic;
 • Participarea la elaborarea cadrului normativ privind  modernizarea  tehnologică a guvernării;
 • Coordonarea monitorizării și dezvoltarii Sistemelor Informaționale Automatizate și produse informaționale web, inclusiv pagina web a Ministerului;
 • Participarea la  procesul de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea electronică;
 • Asigurarea managementului serviciului și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Cerințe speciale:

Studii:

 • superioare, de licenţă, în domeniul tehnologiei informaţiei.
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţiei

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

Bibliografie:

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

Legea nr.158-XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr.25-XVI/2008 privind Codul de Conduită a funcţionarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

Legea nr. 982/2000  privind accesul la informaţie;

Legea nr. 467/2003 cu  privire  la  informatizare  și la resursele informaționale de  stat;

Hotărîrea Guvernului nr. 414 /2018  cu  privire la  măsurile de  consolidare  a  centrelor  de  date în  sectorul  public și  de  raționalizare  a  administrării  sistemelor  informaționale de  stat;

Hotărîrea Guvernului  nr. 201/2017  privind  aprobarea cerințelor minime de securitate cibernetică ;

Hotărîrea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 733/2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice;

Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-

Transformare);

Hotărîrea Guvernului nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;

Hotărîrea Guvernului nr. 330/2012 cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice;

Hotărîrea Guivernului nr. 499/2012 cu privire la subdiviziunea e- Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul;
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă);
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 26 octombrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă