I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului” solicită oferte de prețuri pentru organizarea unei mese rotunde tehnologice pentru mediul de afaceri în vederea demonstrării noilor tehnologii în sectorul de refrigerare și aer conDenumirea proiectului

Proiectul „Implementarea tranșei 1 din etapa III a Planului de management pentru suprimarea eșalonată a hidroclorofluorocarburilor HCFC în Republica Moldova (MOL/PHA/88/TAS/46)”

Proiectul este finanțat de către Fondul Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal prin intermediul UNEP și este implementat de către I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”, Ministerul Mediului.

1.   Scurtă descriere a proiectului

Republica Moldova a devenit parte la Convenția pentru protecția stratului de ozon (Viena, 22 martie 1985) și la Protocolul de la Montreal referitor la substanțele care distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987) in 1996 (Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din 24 iulie 1996).

Pentru respectarea angajamentelor asumate față de Convenția de la Viena și a restricțiilor Protocolului de la Montreal, autoritatea centrală pentru resurse naturale și mediu a elaborat Programul național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), în calitate de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 11 noiembrie 1999.

Principalele realizările ale Republicii Moldova în implementarea Convenției de la Viena și a Protocolului de la Montreal țin de elaborarea și implementarea:

 1. Programului național de suprimare eșalonată a clorofluorocarburilor (CFC), aprobat prin HG Nr. 1064 din 11 noiembrie 1999, care avea obiectivul suprimării eșalonate către anul 2010 a 73,3 tone de substanțe ce distrug stratul de ozon (SDO) din Anexa A, Grupa I (clorofluorocarburi).
 2. Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (Legea Nr. 852-XV din 14.02.2002).
 3. Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) pentru anii 2016-2040 si Planul de acțiuni pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 856 din 13.07.2016, care stabilește scopurile, obiectivele și acțiunile necesare creării unui sistem integrat de reglementare, gestionare, supraveghere și control al utilizării hidroclorofluorocarburilor, a produselor și echipamentelor ce conțin astfel de substanțe pentru realizarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova în conformitate cu tratatele internaționale privind substanțele care distrug stratul de ozon la care este parte. Obiectivul general al Programului este eliminarea completă, până în anul 2040, a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) enumerate în Grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal prin realizarea activităților de suprimare eșalonată a acestora, în conformitate cu orarul stabilit, și prin conștientizarea publicului larg privind consumul acestor tipuri de hidroclorofluorocarburi și prin susținerea măsurilor ce urmează a fi efectuate.

Programul stabilește următorul orar de suprimare eșalonată a HCFC:

 1. înghețul consumului și producerii în anul 2013 la nivelul de bază calculat (media anilor 2009-2010);
 2. reducerea cu 10% din nivelul de bază către anul 2015;
 3. reducerea cu 35% din nivelul de bază către anul 2020;
 4. reducerea cu 67,5% din nivelul de bază către anul 2025;
 5. reducerea cu 97,5 % din nivelul de bază către anul 2030; și
 6. eliminarea completă a HCFC din consum către anul 2040.

Etapa a III-a HPMP în Moldova va contribui la reducerea consumului anual de HCFC la 0,43 tone PDO în 2024, pentru a obține o reducere de 67,5% a HCFC până în 2025, în conformitate cu programul Protocolului de la Montreal.

HPMP etapa III tranșa 1 va fi implementată în perioada Ianuarie 2022 - Decembrie 2024 și are drept scop reducerea consumului anual de HCFC la 0,43 tone PDO în 2024.Totodată acesta va contribui la:

 1. reducerea cu 67,5% față de nivelul de bază a consumului de SDO;
 2. ajustarea cadrului normativ național cu legislația europeană în vederea asigurării procesului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC-urilor);
 3. instruirea și calificarea tehnicienilor frigotehniști și a inspectorilor de mediu;
 4. consolidarea Asociaţiei Obşteşti a Frigotehniştilor: materiale pentru creșterea gradului de conștientizare a tehnologiei, masa rotundă tehnologică / stand expozițional cu alternative;
 5. instruirea și calificarea specialiștilor din sectorul refrigerare, condiționare a aerului și pompe de căldură și a inspectorilor de mediu;
 6. consolidarea capacității Serviciului Vamal pentru executarea, conform competențelor, a obligațiilor asumate în cadrul tratatelor internaționale din domeniu.

Ratificând Convenția, Protocoalele şi modificările aferente, Republica Moldova s-a angajat să respecte şi să pună în aplicare aceste instrumente internaţionale prin ajustarea şi armonizarea cadrului normativ naţional, precum şi prin scoaterea treptată din uz a substanţelor care afectează sau pot influenţa negativ mediul ambiant şi, în consecinţă, sănătatea populaţiei.

În acest sens, în cadrul proiectului HPMP epata 3, precum și în Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 este inclusă acțiunea de consolidare a capacităților Asociaţiei Obşteşti a Frigotehniştilor din Republica Moldova.

Asociaţia Obştească a Frigotehniştilor din Republica Moldova este un partener important și acționează ca un consiliu consultativ pentru instituțiile publice și alte organizații relevante din țară, cu intenția de a promova cele mai bune interese ale sectorului frigorific și de condiționare a aerului din Republica Moldova. Asociația a sprijinit din punct de vedere tehnic formularea și implementarea HPMP etapele I și II și servește drept punct de referință pentru expertiza tehnică în sectorul de service.

Asociaţia Obştească a Frigotehniştilor din Republica Moldova își propune în mod expres să: promoveze o bună etică în afaceri și responsabilitatea față de mediu în industrie; promovarea publicității pentru sectorul RAC prin expoziții, contacte media și relații cu publicul general; să fie o contrapartidă a autorităților relevante care afectează sau ar putea afecta interesul tehnic sau comercial al sectorului RAC; prin educație și formare, să încurajeze standarde înalte de competență și de formare și educație pentru a realiza acest lucru la toate nivelurile din industrie; coordonează cercetarea de piață și cercetarea tehnică în domeniile de interes comun identificate de membri; își asumă responsabilitatea de a actualiza continuu Codul național de bune practici în sectorul de service și de a publica buletine informative tehnice.

Totodată, în scopul atingerii obiectivelor privind dezvoltarea durabilă precum și pentru alinierea la reglementările de nivel internaţional şi european, precum și pentru a promova adoptarea pe scară mai largă a celor mai bune practici ale părților interesate relevanți din sectorul frigorific, rolul Asociaţiei Obştești a Frigotehniştilor din Republica Moldova urmează a fi consolidat printr-o serie de mese rotunde tehnologice și expoziții tehnologice pentru mediul de afaceri.

 1. Scopul angajării

Grupul de experți /compania va fi responsabilă de:

 

Obiectivul serviciilor de consultanță vizează contractarea unei companii sau grup de experți care vor organiza o mesă rotundă tehnologică pentru mediul de afaceri în vederea demonstrării noilor tehnologii în sectorul de refrigerare și aer condiționat (RAC) (refrigerare comercială, dulapuri frigorifice, depozite frigorifice și de procesare a alimentelor, refrigerare industrială, sisteme mari de aer condiționat și răcire) cu scopul de a aplica tehnologii moderne cu agenți frigorifici naturali în Republica Moldova și să construiască o experiență practică locală și de încredere pentru utilizatorii finali.

Obiectivul mesei rotunde este de a:

 1. conștientiza utilizatorul final cu privire la tehnologiile și inovațiile disponibile în sectorul RAC și pentru a demonstra beneficiile și avantajele economice și de mediu ale acestor tehnologii.
 2. promova tehnologiile de răcire și condiționare a aerului eficiente, cu GWP scăzut;

3.    Oferta tehnică și financiară

Oferta tehnică va include:

În vederea îndeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului, respectiv  compania sau grupul de experți va fi responsabil pentru realizarea următoarelor activități:

Descrierea activităţii:

- Identificarea companiilor interesate în implementarea de noi tehnologii în sectorul de refrigerare și aer condiționat (RAC);

- Organizarea unei mese rotunde tehnologice pentru mediul de afaceri în vederea demonstrării noilor tehnologii în sectorul de refrigerare și aer condiționat (RAC) (refrigerare comercială, dulapuri frigorifice, depozite frigorifice și de procesare a alimentelor, refrigerare industrială, sisteme mari de aer condiționat și răcire (pentru cel puțin 5 companii și/sau 20 de persoane);

- diseminarea materialelor promoționale privind tehnologiile moderne cu agenți frigorifici naturali în Republica Moldova.

Oferta financiară va include costul integral pentru activitățile prestate conform descrierilor de la punctele 1 și 2. Ofertele vor fi calculate și prezentate cu TVA la cota 0%. În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Părțile interesate vor depune ofertele pînă la 20.06.2023, la adresele de e-mail: cancelaria@onipm.gov.md și olesea.cotoman@onipm.gov.md, următorul set de documente:

 • oferta tehnică cît și cea financiară;
 • datele de contact ale companiei;
 • persoana responsabilă și datele de contact ale acesteia;
 • rechizitele bancare ale companiei;
 • certificatul de înregistrare