Solicitare de ofertă pentru achiziționarea unui sistem fotovoltaicSolicitare de ofertă pentru achiziționarea unui sistem fotovoltaic

Asociația Obștească  „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectelor:

„Ajutor, Educație, Integrare”, cu asistența financiară oferită de „Kindernothilfe” (KNH) și „Programul de Sprijin și Iernare a Refugiaților Ucraineni în Republica Moldova”, cu asistența financiară oferită de Caritas Austria din sursele Nachbar in Not și ADA.

 

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect Proiectarea, instalarea și conectarea la rețea a unui sistem fotovoltaic cu putere instalată de 13 kw pe acoperișul unui imobil existent”, în limita condițiilor prevăzute în anexele acestei cereri de ofertă, necesare pentru realizarea activităților aferente proiectelor sus-menționate.

 

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, cu experiență demonstrată în vânzarea bunurilor și serviciilor prevăzute în această cerere de ofertă.

 

Termenii și condițiile de executare solicitați:

 1. Proiectarea și expertizarea sistemului fotovoltaic - 15 zile din momentul semnării contractului de prestări servicii;
 2. Livrarea și instalarea sistemului fotovoltaic - 30 zile din momentul expertizării proiectului;
 3. Darea în exploatare a sistemului fotovoltaic - 30 zile din data finalizării lucrărilor;
 4. Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului;
 5. Locația livrării bunurilor și a executării serviciilor: mun. Edineț, str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, Centrul de plasament temporar pentru refugiați;
 6. Termenul de garanție solicitat în Caietul de sarcini care va include servicii de garanție;
 7. Servicii post-garanție (în bază de contract).

Modul de formare și prezentare a prețului unitar și total:

 1. cu TVA inclus și cu TVA cu drept de deducere (cota 0%);
 2. Oferta de preț urmează a fi formulată în MDL.

Modalitatea de plată a solicitantului:

 1. I tranșă: avans de 35% din valoarea contractului, prin virament, în baza facturii fiscale, în termen de 3 zile de la semnarea contractului;
 2. II tranșă: 55% din valoarea contractului, prin virament, în baza facturii fiscale și a Actului de predare-primire, în termen de 3 zile de la instalarea sistemului fotovoltaic;
 3. III tranșă: 10%, prin virament, în baza facturii fiscale, în termen de 3 zile după semnarea Procesului verbal de recepție a lucrărilor în urma dării în exploatare.

Evaluarea ofertelor: la evaluarea ofertelor va avea pondere mai mare oferta care demonstrează co-raportul optimal preț-calitate”.

Cerințe față de oferta comercială:

Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

 • Oferta: va fi perfectată utilizând următoarele formulare care vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului:
 1. Formularul ofertei (F1.1);
 2. Specificaţii tehnice (F2.1) cu specificațiile tehnice depline solicitate, conform Caietului de sarcini;
 3. Specificaţii preț (F2.2) în care se vor indica prețurile unitare și totalul cu TVA inclus și cu drept de deducere (cota TVA 0%).

Următoarele anexe la ofertă:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarația aplicantului privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la concurs ;
 • Calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Fise tehnice și certificate de conformitate pentru bunurile ofertate: panouri fotovoltaice, invertor, contor;
 • Declarație privind deținerea laboratoarelor proprii sau a contractelor cu astfel de laboratoare, confirmată prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Informație despre experinența participantului în proiecte similare și lista principalelor contracte finalizate din aceeași categorie, confirmată prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Lista tuturor subcontractanților care vor fi implicați în proiect, inclusiv o descriere succintă despre aceștia (după caz), confirmată prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc.

 

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute până la data de 30 martie 2023. Date de contact ale persoanei responsabile Liliana Samcov: telefon:069015176, e-mail: liliana.demos@gmail.com  (în zile de lucru, între orele 10:00 – 17:00)

 

Modalitatea de redactare a ofertelor:

 • Documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în mod clar, fără corectări, având număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Oferta compusă din formularele 1, F2.1, F2.2 va fi integrată într-un singur document în format PDF cu titlul: Denumirea ofertantului: oferta_sistem fotovoltaic
 • Documentele aferente dosarului se vor transmite cu titluri scurte și clare în format PDF (nu se acceptă, documente în format word, Jpg etc.).

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: 3 aprilie 2023, ora 10.00.
 • Ofertele se depun în format electronic la adresa: liliana.demos@gmail.com , indicându-se în subiectul mesajului „Denumirea ofertantului: oferta_sistem fotovoltaic_DEMOS”. Exemplu: EcoNom: ofertă_sistem fotovoltaic_DEMOS
 • Ofertele recepționate după data și ora limită vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 20 zile.
 • Documentația de concurs poate fi descărcată AICI!