MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilierRo

Articol Original

MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilier

MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilier

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” selectează oferte de preţuri pentru achiziţionarea mobilierului pentru amenajarea Youth Friendly Learning Space:

1. Context

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” implementează Proiectul ”Youth Friendly Learning Space” în parteneriat cu Catholic Relief Sevice, conform contractului nr. MDA.23, SUBAGR.40109.72085.01.00 din 08.12.2022

În scopul amenajării spațiului / biroului destinat funcționării Youth Friendly Learning Space, Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” achiziționează următoarele unități de mobilier, pentru care solicită oferte de prețuri:

Nr

Denumire

Cantitate

1.       

Masă de birou cu despărţitoare care formează cabine de lucru (small cubicles)

45

2.       

Scaun de birou

45

3.       

Dulap cu rafturi şi 2 uşi

4

 Dosarul furnizorului de mobilier va include:

1) Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor) sau copia Deciziei de înregistrare a persoanei juridice;

2) Documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate; Schița mobilierului.

3) Oferta de prețuri. (Ofertele vor conține informația despre prețul, descrierea bunului sau serviciului, denumirea ofertantului, adresa, telefonul, data sau perioada valabilității ofertei, termenul de garanție, semnătura reprezentantului companiei)

Ofertele de preturi vor include:

 • Costul unității de mobilier cu caracteristici și parametri
 • Costul va fi indicat în lei;
 • Costul serviciilor de asamblare, în cazul în care mobilierul va fi livrat neasamblat;
 • Costul serviciilor de livrare. Termeni de livrare.
 • Oferta poate include costurile pentru toate pozițiile solicitate sau selectiv pentru cele disponibile.

Pachetul de documente va fi depus până la data de 15 ianuarie 2023

Documentele semnate/ștampilate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail info@millenium.md şi cirhana@gmail.com cu mențiunea  Oferta mobilier

 Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 069110076 sau la adresa de e-mail menționată.

En

Traducere Automata

MillenniuM requests the presentation of offers - furniture purchase

MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilier

The Development Training Institute "MillenniuM" selects price offers for the purchase of furniture for the arrangement of Youth Friendly Learning Space:

1. Background

The Development Training Institute "MillenniuM" implements the "Youth Friendly Learning Space" Project in partnership with Catholic Relief Sevice, according to the contract no. MDA.23, SUBAGR.40109.72085.01.00 of 08.12.2022

In order to arrange the space / office for the operation of Youth Friendly Learning Space, the Institute of Development Training "MillenniuM" purchases the following furniture units, for which it requests price offers:

No

Name

Quantity

1.       

Desk with partitions forming work booths (small cubicles)

45

2.       

Office chair

45

3.       

Wardrobe with shelves and 2 doors

4

 The furniture supplier's file will include:

1) Copy of the Extract from the State Register of Legal Entities (with information about the administrator, legal address, names of the owners) or copy of the Decision on registration of the legal entity;

2) Technical documentation, catalogue or other informational materials certifying the conformity of the product to the required specifications; Sketch of the furniture.

3) Price offer. (The bids will contain the information about the price, the description of the good or service, the name of the bidder, the address, the telephone, the date or the period of validity of the offer, the warranty term, the signature of the company's representative)

Price offers will include:

 • The cost of the furniture unit with features and parameters
 • The cost will be indicated in lei;
 • The cost of assembly services, if the furniture will be delivered unassembled;
 • The cost of delivery services. Delivery terms.
 • The offer may include costs for all requested positions or selectively for those available.

The package of documents will be submitted by January 15, 2023

Documents signed/stamped and scanned can be sent to the e-mail addressinfo@millenium.md And cirhana@gmail.com with the  mention Furniture Offer

  Further details can be requested from the phone number: 069110076 or at the mentioned e-mail address.

It

Traducere Automata

MillenniuM richiede la presentazione di offerte - acquisto mobili

MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilier

L'Istituto di formazione allo sviluppo "MillenniuM" seleziona offerte di prezzo per l'acquisto di mobili per la sistemazione di spazi di apprendimento amichevoli per i giovani:

1. Contesto

L'Istituto di Formazione allo Sviluppo "MillenniuM" realizza il Progetto "Spazio di Apprendimento Amico dei Giovani" in collaborazione con Catholic Relief Sevice, secondo il contratto n.  MDA.23, SUBAGR.40109.72085.01.00 del 08.12.2022

Al fine di organizzare lo spazio / ufficio per il funzionamento di Youth Friendly Learning Space, l'Istituto di Formazione allo Sviluppo "MillenniuM" acquista i seguenti mobili, per i quali richiede offerte di prezzo:

No

Nome

Quantità

1.       

Scrivania con pareti divisorie che formano cabine di lavoro (piccoli cubicoli)

45

numero arabo.       

Sedia da ufficio

45

3.       

Armadio con ripiani e 2 ante

4

 Il file del fornitore di mobili includerà:

1) Copia dell'estratto del registro statale delle persone giuridiche (con informazioni sull'amministratore, indirizzo legale, nomi dei proprietari) o copia della decisione sulla registrazione della persona giuridica;

2) Documentazione tecnica, catalogo o altro materiale informativo attestante la conformità del prodotto alle specifiche richieste; Schizzo dei mobili.

3) Prezzo offerta. (Le offerte conterranno le informazioni sul prezzo, la descrizione del bene o servizio, il nome dell'offerente, l'indirizzo, il telefono, la data o il periodo di validità dell'offerta, il termine di garanzia, la firma del rappresentante della società)

Le offerte di prezzo includeranno:

 • Il costo dell'unità di arredamento con caratteristiche e parametri
 • Il costo sarà indicato in lei;
 • Il costo dei servizi di montaggio, se i mobili saranno consegnati non montati;
 • Il costo dei servizi di consegna. Termini di consegna.
 • L'offerta può includere costi per tutte le posizioni richieste o selettivamente per quelle disponibili.

Il pacchetto di documenti sarà presentato entro il 15 gennaio 2023

I documenti firmati/timbrati e scansionati possono essere inviati all'indirizzo e-mail info@millenium.md E cirhana@gmail.com con la  menzione Offerta di mobili

  Ulteriori dettagli possono essere richiesti al numero di telefono: 069110076 o all'indirizzo e-mail indicato.

Ua

Traducere Automata

MillenniuM просить презентацію пропозицій - закупівля меблів

MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilier

Інститут підвищення кваліфікації «Тисячоліття » підбирає цінові пропозиції на придбання меблів для облаштування навчального простору Youth Friendly:

1. Передумови

Навчальний інститут розвитку «MillenniuM» реалізує проект «Молодіжний дружній навчальний простір» у партнерстві з Католицькою службою допомоги, згідно з контрактом No. МДА.23, СУБАГР.40109.72085.01.00 від 08.12.2022

З метою облаштування приміщення/офісу для функціонування Молодіжного навчального простору Інститут підвищення кваліфікації «Тисячоліття» закуповує такі меблеві блоки, щодо яких запитує цінові пропозиції:

Ні

Ім'я

Кількість

1.       

Письмовий стіл з перегородками, що утворюють робочі кабіни (невеликі кабінки)

45

2.       

Офісне крісло

45

3.       

Шафа-купе з полицями і 2 дверима

4

 У файлі постачальника меблів будуть вказані:

1) Копія Витягу з Державного реєстру юридичних осіб (з відомостями про адміністратора, юридична адреса, імена власників) або копія Рішення про реєстрацію юридичної особи;

2) Технічна документація, каталог або інші інформаційні матеріали, що засвідчують відповідність продукції необхідним специфікаціям; Ескіз меблів.

3) Цінова пропозиція. (Пропозиції міститимуть інформацію про ціну, опис товару чи послуги, назву учасника торгів, адресу, телефон, дату або строк дії пропозиції, гарантійний термін, підпис представника компанії)

Цінові пропозиції включатимуть:

 • Вартість меблевого агрегату з особливостями і параметрами
 • Вартість буде вказана в лей;
 • Вартість монтажних послуг, якщо меблі будуть поставлятися в розібраному вигляді;
 • Вартість послуг доставки. Умови доставки.
 • Пропозиція може включати витрати на всі запитувані позиції або вибірково для тих, що доступні.

Пакет документів буде подано до 15 січня 2023 року

Документи з підписом/печаткою та скануванням можна надсилати на електронну адресуinfo@millenium.md І cirhana@gmail.com зі згаданою  Меблевою пропозицією

  Більш детальну інформацію можна запросити за номером телефону: 069110076 або за вказаною адресою електронної пошти.

Bg

Traducere Automata

MillenniuM иска представяне на оферти - покупка на мебели

MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilier

Институтът за обучение за развитие "MillenniuM" избира ценови оферти за закупуване на мебели за подреждане на Youth Friendly Learning Space:

1. Предистория

Институтът за обучение за развитие "MillenniuM" изпълнява проекта "Младежко приятелско учебно пространство" в партньорство с Catholic Relief Sevice, съгласно договор No. MDA.23, SUBAGR.40109.72085.01.00 от 08.12.2022 г.

За да организира пространството/офиса за работа на Youth Friendly Learning Space, Институтът за обучение за развитие "MillenniuM" закупува следните мебелни единици, за които иска ценови оферти:

Не

Име

Количество

1.       

Бюро с прегради, образуващи работни кабини (малки кабинки)

45

2. Държавите-членки гарантират,       

Офис стол

45

3. Държавите-членки гарантират,       

Гардероб с рафтове и 2 врати

4

 Досието на доставчика на мебели ще включва:

1) Копие от извлечение от Държавния регистър на юридическите лица (с информация за управителя, юридически адрес, имена на собствениците) или копие от Решението за регистрация на юридическото лице;

2) Техническа документация, каталог или други информационни материали, удостоверяващи съответствието на продукта с изискваните спецификации; Скица на мебелите.

3) Ценова оферта. (Офертите ще съдържат информация за цената, описание на стоката или услугата, името на участника в търга, адреса, телефона, датата или срока на валидност на офертата, гаранционния срок, подписа на представителя на дружеството)

Ценовите оферти ще включват:

 • Цената на мебелното устройство с характеристики и параметри
 • Цената ще бъде посочена в леи;
 • Разходите за монтажни услуги, ако мебелите ще бъдат доставени несглобени;
 • Цената на услугите за доставка. Условия за доставка.
 • Офертата може да включва разходи за всички заявени позиции или избирателно за наличните позиции.

Пакетът от документи ще бъде подаден до 15 януари 2023 г.

Документи, подписани/подпечатани и сканирани, могат да бъдат изпратени на имейл адресаinfo@millenium.md И cirhana@gmail.comсъс споменаването Мебелна  оферта

  Повече подробности могат да бъдат поискани от телефонния номер: 069110076 или на посочения имейл адрес.

Ru

Traducere Automata

MillenniuM запрашивает презентацию предложений - покупка мебели

MilleniuM solicită prezentarea de oferte - procurare mobilier

Институт повышения квалификации «МилленниуМ» подбирает ценовые предложения на покупку мебели для обустройства Youth Friendly Learning Space:

1. Предыстория

Институт повышения квалификации «МилленниуМ» реализует проект «Молодежное учебное пространство» в партнерстве с Catholic Relief Sevice, согласно контракту No. MDA.23, SUBAGR.40109.72085.01.00 от 08.12.2022

Для того, чтобы организовать помещение/офис для функционирования Youth Friendly Learning Space, Институт повышения квалификации «МилленниуМ» закупает следующие мебельные единицы, на которые запрашивает ценовые предложения:

Нет

Имя

Количество

1.       

Письменный стол с перегородками, образующими рабочие кабины (небольшие кабинки)

45

См. 2.       

Офисное кресло

45

См. 3.       

Шкаф с полками и 2 дверцами

4

 Файл поставщика мебели будет включать:

1) копия Выписки из Государственного реестра юридических лиц (с сведениями об администраторе, юридическим адресом, наименованиями собственников) или копия Решения о регистрации юридического лица;

2) техническая документация, каталог или иные информационные материалы, удостоверяющие соответствие продукции требуемым техническим условиям; Эскиз мебели.

3) Ценовое предложение. (Торги будут содержать информацию о цене, описание товара или услуги, имя участника торгов, адрес, телефон, дату или срок действия предложения, гарантийный срок, подпись представителя компании)

Ценовые предложения будут включать:

 • Стоимость мебельного блока с особенностями и параметрами
 • Стоимость будет указана в леях;
 • Стоимость услуг по сборке, если мебель будет доставлена в разобранном виде;
 • Стоимость услуг доставки. Сроки поставки.
 • Предложение может включать в себя расходы на все запрашиваемые позиции или выборочно для тех, которые доступны.

Пакет документов будет подан до 15 января 2023 года

Документы, подписанные/заверенные печатью и отсканированные, могут быть отправлены на адрес электронной почты info@millenium.md И cirhana@gmail.com с упоминанием  Мебельное предложение

  Более подробную информацию можно запросить по номеру телефона: 069110076 или по указанному адресу электронной почты.