Achiziționarea pubelelor

 1. Procedura dată este desfășurată în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea  locală “MĂ IMPLIC”, implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care reprezintă Consiliul Federal al Confederației Elvețiene, în baza Anexei nr. 3 la Acordul de grant nr.08 din  30 martie  2022;  „GHID DE ACHIZIȚII”.
  Conform prevederilor punctului 2.6. al Ghidului prenotat „Bunurile produse în Republica Belarus și în
  Federația Rusă nu sunt eligibile în cadrul achizițiilor realizate de către APL în contextul implementării
  proiectului de implicare civică în guvernarea locală “MĂ IMPLIC” în vederea achiziționării bunurilor și serviciilor prevăzute în Anexa 2 a Acordului de Grant”.
 2. Invităm operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri , pubelelor  destinate colectării deșeurilor nepericuloase menajere., 800 buc .
 3. Standarte de referinta , conform caietului de sarcini.
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:16 august 2022, ora 1100
 5. Adresa la care trebuie depuse ofertele:MD-5018, rl.Floreşti, s.Domulgeni__PRIMĂRIA
 6. Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelorAlte informații relevante: _În baza acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa umanitara şi cooperarea tehnică , ratificat prin Legea Parlamentului RM nr.789-XV din 2021, Codului Fiscal al RM precum şi a HG nr.246 din 08.04.2010, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare ,care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte , se scutesc de accize ,taxe vamale ,precum şi se aplică TVA livrează pe teritoriul ţării mărfurii şi servicii cu scutire de TVA cu drept de deducere :a)donatorilor ,implementatoril sau beneficiarilor proiectului: b) contractorilor ,contractaţi de subiecţii menţionaţi la litera a) indicaţi mai sus ,pentru prestarea serviciilor (executarea lucrărilor )destinate realizării proiectelor şi subantreprenorilor acestora.

Articol adaugat de: Primaria Domulgeni