Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) anunță concurs privind selectarea ofertelor pentru audit financiarAsociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (AO CNPAC) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998).

A.O. CNPAC vă invită să efectuați auditul financiar general al organizației pe parcursul perioadei de activitate 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021. Auditul situațiilor financiare urmează să fie desfășurat în perioada aprilie 2022 cu prezentarea Raportului de Audit Asociației până la 15 mai 2022.

Ofertele urmează a fi depuse până la 12 februarie 2022, ora 16.00, la adresa electronică office@cnpac.md, cu subiectul TENDER AUDIT.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 01 martie 2022.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Ofertele nu pot fi modificate după termenul limită de recepționare.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: aguranda@cnpac.md

Tel: +373 22 748378

Mob: +373 60277722.

Termeni de referință

Obiectul auditului

Scopul auditului general al organizației reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021.

Auditul financiar general va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit ISA (100-720, 800/805)  și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Asociației conform termenilor stabiliți.
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat.
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și 2 exemplare în limba română.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile CNPAC ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației.

Conținutul ofertei

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației (preferabil una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Perioada de efectuare a auditului și termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.