Tender no. 91157636 for the procurement of IT equipmentThe German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of IT equipment for training laboratories within educational institutions within its project “Support to Vocational Education and Training in the field of Green Economy”.

The provider (company or consortia of companies) will be responsible for procurement, transport to destination, customs procedures if any, brokerage services, insurance of goods within transportation, etc.

The provider shall ensure goods transportation to the final beneficiary located in:

1. Technological College, Bender;

2. Tiraspol Agrarian - Technical College M. V. FRUNZE, Tiraspol;

3. Industrial and Construction Technical College, Tiraspol.

To request the technical specifications and for clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 20.12.2021.

Interested bidders are required to submit the following set of documents:

 • Offer (duly signed and stamped), indicating unit price for each position and a total price calculated in MDL at 0% VAT;
 • Terms of delivery;
 • Certificates of origin for the goods offered;
 • Warranty certificates;
 • Short description/overview of the company experience and qualification;
 • Contact information for the bidder and responsible person;
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL;
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions;
 • In case of consortia an agreement between parties should be presented;
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report.

The supplier of equipment will assure installation and operationalization of equipment where necessary together with Beneficiary representatives. A delivery and acceptance act will be elaborated and signed by both parties.

The supplier will include all costs in the financial offer.

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91157636) on it.

The offers received after the deadline, or improperly sealed, as well as incomplete will not be considered for evaluation.

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 23.12.2021, time 17:00.

 

_______________________________________________________

Tender nr. 91157636 pentru achiziționarea Echipamentului IT

 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea Echipamentului IT pentru laboratoarele de formare din instituțiile de învățământ în cadrul proiectului său „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”.  

Furnizorul (companie sau consorțiu de companii) va fi responsabil pentru achiziție, transportul la destinație, procedurile vamale dacă există, serviciile de brokeraj, intermediere, asigurarea mărfurilor pe perioada transportării, etc.

Furnizorul asigură transportul mărfurilor către beneficiarul final situat în:

1. Colegiul Tehnologic, Bender;

2. Colegiul Agrar - Tehnic Tiraspol M. V. FRUNZE, Tiraspol;

3. Colegiului Industrial şi de Construcţii, Tiraspol.

Pentru a solicita specificațiile tehnice, și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 203.12.2021.

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente:

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată pentru fiecare poziție și în total în MDL la cota 0% TVA;
 • Perioada de livrare a bunurilor;
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite;
 • Certificate de garanție;
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu;
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților;
 • În cazul consorțiilor, trebuie prezentat un acord între părți;
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar.

Furnizorul de echipamente va asigura instalarea și operaționalizarea echipamentelor acolo unde este necesar împreună cu reprezentanții Beneficiarului. Un act de livrare si receptie va fi elaborat si semnat de ambele parti.

Furnizorul va include toate costurile în oferta financiară.

 Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91157636) pe plic.

Ofertele prezentate după termenul limită, sau sigilate necorespunzător, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de  23.12.2021, orele 17:00.


telegram