hackathon

Invitație pentru participarea la Concursul pentru executarea lucrărilor de AMENAJAREA TERENULUI DE JOACĂ ŞI SPORT s.Cinișeuți

 

 

 1. Autoritatea contractantă: Asociaţia Obştească pentru îngrijirea medico-socială a persoanelor social vulnerabile ,,Speranţa,,

 2. IDNO: 1015620001457

 3. Adresa: s.Cinişeuţi r-ul Rezina

 4. Date de contact: tel: 069668474, 068577234, e-mail: ana.maznik@mail.ru

 5. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: Efectuarea lucrărilor de construcţie şi amenajare teritoriului cu teren de joacă pentru copii ,teren de minifotbal şi teren pentru tenis de masă din s.Cinişeuţi r-ul Rezina.

Nr.

d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitate

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)

1.

45453000-7

Lucrări de construcţie  și amenajare

lucrări

1

Conform Caietului de sarcini

752 725,026 lei

 

 

Valoarea estimativă totală

752 725,026 lei

 1. Termenii și condițiile de executare solicitați: până la 31 august 2019.

 2.  Documentele de calificare/selecție pentru operatorii economici:vor fi prezentate în mod obligatoriu

Nr. d/o

Descrierea criteriului

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței

Nivelul minim/obligativitatea

1.

Oferta

Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

2.

Toate devizele locale aferente ofertei

Original, confirmată prin aplicarea

Obligatoriu

3.

Certificat de înregistrare

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei)semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

4.

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

5.

Informații generale despre ofertant (Denumire, perioada existenței pe piață, adresa juridică, nr de angajați, date de contact ,etc)

Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

6.

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

7.

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

8.

Certificat eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor la bugetul de stat

Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

9.

Raportul financiar pe baza datelor din ultimul bilanț

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

10.

Licența de activitate

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

11.

Adeverința șefului de șantier precum că este atesta în protecția muncii

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei

Obligatoriu

12.

Perioada de garanţie

5 ani

Obligatoriu

13.

Dovezi privind experiența similară în lucrări(ultimii 3 ani)

Copie a  procesului verbal de finalizare a lucrărilor

Obligatoriu

14.

Garanția pentru ofertă 1%

Garanție pentru ofertă, conform formularului F3.2 din ,,Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de preturi"

Obligatoriu

15.

Garanția de bună execuție în cuantum de 3%

Garanție pentru buna execuție, conform formularului F 3.3,,Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de preturi"

Obligatoriu

Neprezentarea unui document din lista enumerată mai sus sau completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare și descalificarea operatorului economic.

8.    Modalitatea de depunere a formularelor ofertei: Operatorii economici vor depune ofertele și documentele specificate la pct.7 întocmite în limba de stat , clar fără corectări ,cu număr şi data de ieşire ,cu semnătura persoanei responsabile puse în plic sigilat şi ştampilat  prin poştă cod poştal 5412 sau aduse personal la adresa s.Cinişeuţi r-ul Rezina Primăria

bir 3.AO,,Speranţa,,

9.    Perioada de actualizare/clarificare: Operatorii economici pot obţine informaţia suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

Denumirea autoriţăţii contractante :AO,,Speranţa,,

 s.Cinişeuţi r-ul Rezina primăria bir. 3 e-mail ana.maznik@mail.ru persoana responsabilă Maznic Ana

10.     Termenul de depunere   a ofertelor:

-pînă la: (ora exactă) ora 9.30

- pe:( data) 24 iunie 2019

La adresa :s.Cinişeuţi r-ul Rezina Primăria bir 3.AO,,Speranţa,,

11.     Termenul de valabilitate a ofertelor: Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

12.     Condiții de plată:

 1. Sursa de finanțare – din bugetul AO ”Speranţa”, aprobat prin contractul de grant nr.14949 din 01.03.2019 oferit de Fundația Soros-Moldova din fondurile Uniunii Europene  în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”.

 2. Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în lei moldovenești, conform prevederilor contractuale.

13.     Deschiderea ofertelor: 

- la: (ora exactă) ora 10.00

- pe:( data) 24 iunie 2019

La adresa :s.Cinişeuţi r-ul Rezina Primăria bir 3.AO,,Speranţa,,.

14.     Examinarea ofertelor: Ofertele vor fi examinate de către comisia de achiziţii creat de AO ”Speranţa”. Grupul de lucru are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor. În cazul unei oferte care are un preț evident scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată,grupul de lucru are obligația de a solicita,înscris detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația standard pentru elaborarea și prezentareaofertelor;

 2. ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările solicitate;

 3. ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea eroriloraritmetice;

 4. oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentruAO ”Speranţa”;

 5. explicațiile solicitate nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative solicitate de grupul de lucru.

15.   Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea  contractului de execuție a lucrărilor de construcţie şi amenajare terenului de joacă pentru copii,teren de minifotbal şi teren pentru tenis de masă va fi:

Costul cel mai scăzut.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 

16.Termenul şi condiţiile de executare solicitat (durata contractului) : 2 luni (1iulie-31august)

 17.Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni

18.În cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente se va aplica: avantajele tehnice ,calificarea şi experienţa personalului,experienţa imilară.

  19. Persoanele autirizate să asiste la deschiderea ofertelor :

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor .

 

Conducătorul grupului de lucru:  Maznic Ana

Amenajarea terenului s. Cinișeuți - caiet de sarciniOrganizații vizate: Fundatia Soros | Uniunea Europeana |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.