Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, (fpe), Direcția politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități

Scopul general al funcţiei: Contribuția la buna desfășurarea a activității Direcției în vederea elaborării, promovării, monitorizării politicilor în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 

                   Sarcini de bază:

 

 • 1) Elaborarea politicilor din domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • 2) Elaborarea cadrului normativ privind implementarea politicilor din domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi;
 • 3) Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență;
 • 4) Conlucrarea cu autoritățile publice centrale și locale responsabile de protecția drepturilor  persoanelor cu dizabilități, colectarea și sintetizarea informațiilor parvenite în scopul elaborării rapoartelor anuale cu privire la implementarea programelor/strategiilor naționale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
 • 5) Asigurarea secretariatului Consiliului național pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

 

Cerințe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente preferabil în domeniul protecţiei sociale, drept sau economie.

Experiență profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

Bibliografia:

Legea nr. 158-XVI/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de către Republica Moldova, prin Legea nr. 166/2010;

Legea nr. 60/2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;

Legea nr. 499/1999, privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni;

Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2016, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport ;

Hotărîrea Guvernului nr. 567/2011, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice;

Hotărîrea Guvernului nr. 711/2010, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată” şi a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 885/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 722/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 314/2012, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 413/2012, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Respiro” şi a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrii Guvernului nr. 357/2018, cu privire la  determinarea dizabilității;

Hotărîrea Guvernului nr. 75/2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Plasament familial pentru adulţi” şi a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 333/2014, pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului;

Hotărîrea Guvernului nr. 272/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul CREPOR și Metodologia de calcul a tarifelor pentru prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul CREPOR;

Hotărîrea Guvernului nr. 723/2017, pentru aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități;

Hotărîrii Guvernului nr. 893/2018, cu privire la aprobarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anii 2018-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia;

Hotărîrea Guvernului nr. 22/2019, privind constituirea Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”;

Hotărîrea Guvernului nr. 569/2019, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 198/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a Standardelor minime de calitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 20 decembrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md; stela.vieru-botezat@social.gov.md.

 Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

Articol adaugat de: Stela Vieru