Concurs de selectare a parajuriștilor (termen extins)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Context: Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, reforma juridică, buna guvernare, nediscriminare şi sănătate publică.

Programul de Drept al Fundaţiei implementează, pentru o perioadă de patru ani, proiectul „Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor sociale defavorizate din Moldova – Shared Framework on Legal Empowerment” finanţat de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă (Open Society Foundations). Fundaţia Soros-Moldova, alături de alte opt organizaţii partenere din Macedonia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Sierra Leone, Africa de Sud, Ucraina şi Statele Unite a fost selectată să participe în acest proiect regional datorită experienţei semnificative în crearea unui sistem eficient de acces la justiţie şi asistenţă juridică primară şi secundară. Proiectul dat vine drept răspuns la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale statelor membre ale Naţiunilor Unite. Potrivit estimărilor, aproape 4 miliarde de oameni din întreaga lume trăiesc în afara unui sistem de justiţie corect şi funcţional, iar sărăcia şi injustiţia sunt strâns legate. În acest context, Fundaţia Soros-Moldova şi-a propus ca scop să contribuie la dezvoltarea, instituţionalizarea şi implementarea politicilor şi practicilor de abilitare juridică, ce răspund necesităţilor grupurilor sociale vulnerabile. Educarea populaţiei vulnerabile în domeniul drepturilor, va abilita şi mobiliza comunităţile să participe activ în procesele decizionale locale şi să monitorizeze activitatea instituţiilor de stat. În vederea realizării scopului propus au fost identificate două obiective specifice: extinderea accesului la justiţie şi asistenţă juridică primară către grupurile sociale cele mai vulnerabile şi asigurarea sustenabilităţii financiare şi instituţionalizarea serviciilor juridice comunitare.

Prin asistenţă juridică primară se înţelege:

 •  furnizarea de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind actele normative în vigoare, drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept, privind modalitatea de realizare şi de valorificare a drepturilor pe cale judiciară şi extrajudiciară;
 • acordare de consultanţă în probleme juridice, asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice şi în vederea întocmirii actelor juridice fără dreptul de a reprezenta interesele persoanei în instanţa de judecată.

Asistenţa juridică primară se acordă persoanelor indiferent de nivelul veniturilor lor, de către parajurişti şi de asociaţiile obşteşti specializate în acordarea de asistenţă juridică.

Menţionăm că în perioada 2011-2014, Fundaţia Soros-Moldova a implementat Proiectul „Impulsionarea proceselor democratice din Republica Moldova prin abilitare și participare”, cu sprijinul financiar al Suediei. Componenta „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari" a fost implementă în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi a urmărit înzestrarea membrilor comunităților rurale cu un spectru larg de cunoștințe și deprinderi juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea acestora, cu ajutorul parajuriștilor. În cadrul proiectului a fost creată o rețea formată din 32 de parajuriști comunitari din diferite zone rurale ale ţării. Pentru mai multe informații despre serviciile parajuriștilor comunitari, puteți afla pe www.parajurist.md.

Conform legislaţiei în vigoare parajuristul este definit ca o persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, are studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii.

Parajuriştii pot contribui la:

 •  o mai bună informare în privinţa drepturilor a membrilor comunităţii;
 • la creşterea încrederii în sistemul juridic în rândul rezidenţilor zonelor rurale şi al grupurilor sociale vulnerabile;
 • la reducerea volumului plângerilor rezultate din neînţelegerea legii şi a procedurilor juridice;
 • la buna guvernare;
 • în perspectivă – la diminuarea sărăciei în comunităţile rurale ca urmare a angajării active a comunităţilor în identificarea soluţiilor propriilor probleme.

 Parajuristul activează în comunitatea de unde vine, în biroul oferit de către autoritatea publică locală.

 

Obiectivul concursuluide a selecta 10 (zece) persoane ce vor activa în calitate de para-jurişti în cadrul proiectului „Parteneriat regional pentru abilitarea juridică a categoriilor social defavorizate din Moldova”, implementat cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.

Activităţile principale ale para-juristului includ, dar nu se limitează la:

 • acordarea, în mod gratuit, a asistenţei juridice primare membrilor comunităţii şi altor persoane;
 • asistarea, la cererea membrilor comunităţii şi altor persoane, la întocmirea documentelor simple;
 • organizarea şi desfăşurarea lecţiilor publice pe subiectele importante comunităţii;
 • instruirea membrilor comunităţii în privinţa drepturilor lor şi a mijloacelor prin care le pot revendica;
 • facilitarea implicării membrilor comunităţii în procesele decizionale şi activităţile de interes comun
 • alte activităţi conexe.

Calificări/cunoştinţe speciale necesare pentru candidați:

 • studii superioare complete sau incomplete în domeniul juridic, social, pedagogic sau alte domenii relevante;
 • domiciliul permanent în comunitate;
 • cunoaşterea şi înţelegerea generală a sistemului de administrare publică, justiţie şi instrumentele de realizare a drepturilor omului;
 • cunoaşterea şi înţelegerea necesităţilor socio-juridice speciale a anumitor categorii sociale: minori, minorităţi etnice, utilizatorii de droguri, lucrătorii sexului comercial şi alte categorii defavorizate;
 • interes pentru activităţi de abilitare juridică a populaţiei;
 • să nu fie angajat cu normă deplină în câmpul muncii şi să aibă suficient timp pentru activităţile în proiect;
 • abilităţi de comunicare;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului;
 • experienţa legată de activitatea ONG-istică şi/sau în domeniul juridic va constitui un avantaj.

Perioada de angajare: 01 septembrie – 31 decembrie 2016, cu posibilitatea de prelungire a contractului.

Condiţii suplimentare:

Persoanele interesate de a participa la acest concurs urmează să consulte următoarele documente:

 1. Legea nr.198 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat
 2. Hotărârea nr.27 din 29.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al parajuriştilor
 3. Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2015

Activitatea parajuristului se va desfăşura în cadrul unui acord de colaborare cu autoritatea publică locală care urmează să fie încheiat cu Fundaţia Soros-Moldova. În cadrul acestei colaborări Fundaţia va acorda parajuristului instrumentele necesare pentru activitate: tehnică de birou, materiale informaţionale şi asistenţă consultativă, iar Primăria este rugată să ofere spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii de parajurist. În acest sens echipa de proiect va contacta APL-ul pentru a determina dacă această condiţie poate fi satisfăcută.

Notă: având în vedere politicile privind conflictul de interese şi transparenţă a Fundaţiei Soros-Moldova, nu pot fi acceptaţi în calitate de candidaţi soţii şi persoanele care sunt în relaţii de rudenie sau afinitate cu funcţionarii APL, membrii consiliului sau Primarul. Expediind dosarul pentru concurs Dvs. confirmaţi că nu există astfel de situaţii.

Procesul se selecţie a candidaţilor:

 1.  Evaluarea dosarelor fizice;
 2. Testarea scrisă a persoanelor preselectate;
 3. Intervievarea persoanelor care au trecut de proba scrisă;
 4. Informarea persoanelor selectate (până la sfârşitul lunii iunie);
 5. Persoanele selectate vor participa la un program de instruire de iniţiere în domeniu. Instruirea se va desfăşura în perioada 18-22 iulie la Vadul lui Vodă; (pe parcursul proiectului vor fi organizate şi alte instruiri specializate pentru a ajuta persoanele în desfăşurarea activităţii de parajurist);
 6. Pe perioada lunii august, aplicanţii vor avea oportunitatea să aplice în practică cunoştinţele obţinute în cadrul programului de instruire;
 7. La începutul lunii septembrie va avea loc evaluarea cunoştinţelor şi a activităţilor desfăşurate de participant;
 8. În cazul unei evaluări pozitive, vor fi încheiate contracte de prestări servicii cu persoanele selectate;
 9. Până la sfârşitul anului, din numărul total de 42 de parajurişti, urmează să fie selectaţi 10 parajurişti care vor beneficia de instruiri suplimentare şi vor fi specializaţi în acordarea serviciilor juridice primare unor categorii sociale defavorizate.

Modalitatea de participare la concurs:

Persoanele interesate vor prezenta dosarele care vor conţine:

 1.  Scrisoare de motivare în care vor fi descrise cauzele ce au determinat participarea la concurs şi viziunea asupra rolului parajuristului în comunitate;
 2. CV-ul sau Chestionarul participantului la concurs (modelul se anexează);
 3. Ancheta – confirmare completată de primar în forma prestabilită (modelul se anexează);
 4. Copia buletinului de identitate.

Termenul limită de prezentare a dosarului este: 30 iunie 2016, ora 12.00. Dosarul va fi expediat la adresa de e-mail ncamburian@soros.md sau la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, 
str. Bulgară 32. Vor fi contactate doar persoanele preselectate, care vor urma un interviu-test menit sa determine candidatul potrivit.

Pentru informaţii suplimentare tel: 069694310, 022-270031, 022-270232, 022-274480, fax 022-270507, Natalia Camburian – coordonatoarea de program, Programul de Drept: ncamburian@soros.md

Chestionarul Participantului la concurs

Ancheta - conformare completată de primar în forma prestabilită

Legea nr.198 din 26.07.2007 cu privire al asistenţa juridică garantată de stat

Hotărârea nr.27 din 29.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a parajuriştilor

Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anul 2015

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.