EcoContact: Selectare expert național pentru elaborarea Regulamentului pentru participarea publicului în luarea deciziilor de mediu

EcoContact: Selectare expert național pentru elaborarea Regulamentului pentru participarea publicului în luarea deciziilor de mediu

TERMENI DE REFERINŢĂ

Concurs de selectare a unui expert național pentru elaborarea Regulamentului pentru participarea publicului în luarea deciziilor de mediu

 

Durata contractului: 3 luni / 30 zile de lucru

Tip contract: contract prestare servicii, persoană fizică.

Introducere:

Asociația EcoContact este o organizație non-guvernamentală și are drept scop promovarea proceselor de dezvoltare durabilă, protecția mediului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale la nivel regional.  Asociația EcoContact activează la nivel local, național și regional.

Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova”  implementat de AO EcoContact cu suportul Suediei își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional al guvernanței și al justiției de mediu prin promovarea unei implicări mai active și a unei cooperări mai strânse din partea tuturor actorilor-cheie în domeniul protecției mediului, la nivel național și local.

 1. Context

Ministerul Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017, a inițiat procedura de  elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la participarea publicului în luarea deciziilor de mediu, care transpune parțial Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție.

 Elaborarea proiectului Regulamentului este determinată de necesitatea asigurării unui cadru juridic eficient de reglementare a procedurii și cerințelor de participare a publicului în procesul de elaborare şi luare a deciziilor de mediu.

 Regulamentul se elaborează în temeiul art. 3 d) din Legea Nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Legii Nr. 86/2014 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, Legii Nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional,  Legii privind accesul la informație Nr.982/2000, Legii Nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu. 

 Implementarea prevederilor actului normativ va contribui la realizarea obiectivelor privind asigurarea transparenței decizionale în materie de mediu.

 Realizarea prevederilor Regulamentului va contribui la respectarea de către Republica Moldova a angajamentelor internaționale asumate în cadrul Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție în probleme de mediu ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.346/1999 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.39-41/178 din 22.04.1999). 

3. Obiective și sarcini specifice

Obiectivul de bază al sarcinii este suport Ministerului Mediului în elaborarea proiectului HG cu privire la aprobarea Regulamentului pentru participarea publicului în luarea deciziilor de mediu

Livrabilul nr. 1 Proiectul de HG cu privire la aprobarea Regulamentului pentru participarea publicului în luarea deciziilor de mediu

- proiectul de hotărâre al Guvernului privind aprobarea proiectului de regulament;

- textul Regulamentului

- Nota informativă

    Livrabilul nr 2 Analiza impactului de reglementare

   

     Livrabilul nr. 3 Asigurarea consultărilor cu părțile interesate la nivel național pentru livrabilele nr. 1, 2.     

 • Anunț privind consultarea documentelor
 • Prezentarea tematică.
 • Raportul evenimentului
 • Proces Verbal

4. Etapele elaborării sarcinii

Realizarea sarcinii este clasificat în 3 etape:

 • Planul de lucru și conceptul de executare a sarcinii (10% din contract) – urmează a fi prezentat în termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului
 • Elaborarea livrabilului nr. 1 (40% din contract) – în maximum 30 zile de la data semnării contractului
 • Elaborarea livrabilului nr. 2 (20 % din contract) – în maximum 50 zile de la data semnării contractului
 • Asigurarea consultărilor cu părțile interesate la nivel național (în dependență de lansare a procedurii de consultare a proiectelor de acte legislative) - (30% din contract) – pe parcursul executării contractului

5 . Cerințe faţă de aplicant:

Expertul trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • Diplomă de studii superioare complete (BA+MA) cel puțin în unul din următoarele domenii: drept, științe politice și administrative, managementul mediului și resurselor naturale, sau alte domenii relevante domeniului de expertiză;
 • Experiență dovedită de cel puțin 5 ani în furnizarea de servicii de consultanță sectorului public, ori activități similare în cadrul autorităților publice centrale / instituții publice / proiecte internaționale (confirmată în CV prin referințe la experiența similară);
 • Experiență dovedită în dezvoltarea actelor juridice în conformitate cu metodologiile naționale și procesele de promovare(confirmată în CV prin referințe la experiența similară);
 • cunoașterea profundă a reglementării și funcționării sectorului de mediu și pe cel asociativ;
 • experiență relevantă în elaborarea studiilor analitice în domeniile conexe subiectului abordat și altor domenii conexe protecției mediului si accesului la informații și transparența decizională;
 • abilități bune de comunicare;

6. Criterii de selectare:

Contractul va fi semnat cu aplicantul care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse la dispoziție, luând în considerație următoarele criterii:

1. Calitatea CV-lui - cunoașterea demonstrată a domeniului abordat - experiență anterioară în elaborarea unor studii/acte normative  similare - viziune asupra studiului şi metodologiei bine argumentate - abordare profesionistă, analitică, rațională şi inovativă .

2. Oferta financiară rezonabilă.

7. Cadrul organizatoric:

Expertul/a va semna un contract de prestări servicii şi în procesul de lucru se va consulta cu echipa proiectului și cu echipa desemnată din partea Ministerului Mediului nu mai rar de o data pe săptămână sau la necesitate.

8. Procedura de plată:

Plata se va efectua în tranșe, după aprobarea versiunii finale a livrabilelor de către Ministerul Mediului, conform pct. 3. 

9. Prezentarea ofertei:

Oferta urmează sa includă următoarele documente:

 • CV-l consultantului cu accent pe consultanță prestate anterior similare cu această consultanță
 • Oferta financiară

Consultantul/a va face propuneri privind remunerarea zilnică așteptată în EUR, prețul net (nr. maximum de zile este 30). Taxa solicitată poate fi verificată de comitetul de evaluare prin solicitarea prezentării contractelor similare.

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 5 iunie  2023

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: hr@ecocontact.md, cu mențiunea poziției – Expert elaborarea regulamentului pentru participarea publicului  în luarea deciziilor de mediu

Asociația își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare confirmative în caz de necesitate.