Administrative Assistant (IOM Moldova, EUBAM)Ro

Traducere Automata

Asistent administrativ (OIM Moldova, EUBAM)

Administrative Assistant (IOM Moldova, EUBAM)

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) caută asistent administrativ în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), în conformitate cu Termenii de referință de mai jos, care să înceapă la 1 aprilie 2023.

Titlul postului: Asistent administrativ (mai multe posturi în Otaci, Criva și Giurgiulești)

Locație: Locații multiple în Republica Moldova

Tip loc de muncă: Cu normă întreagă (aceasta este o poziție cu normă întreagă care necesită ca candidatul selectat să locuiască și să lucreze în locația de câmp alocată)

Tip de programare: Contract de servicii

Unitatea organizatorică: Echipe de teren pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Durata estimată a cesiunii: 1 aprilie 2023 - 30 noiembrie 2023, cu posibilitate de prelungire

Data închiderii: 11 martie 2023

Taxa lunara de abonat: 1300 EUR

Funcții/responsabilități de bază:

Sub îndrumarea și supravegherea directă a coordonatorului de teren și sub supravegherea generală a șefului administrației, operatorul în exercițiu asistă la buna funcționare a Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră (EUBAM) în Republica Moldova. Asistentul administrativ lucrează în strânsă colaborare cu specialistul în finanțe, specialistul în resurse umane, specialistul în achiziții și asistentul de securitate al Unității administrative EUBAM Chișinău pentru obținerea eficientă a rezultatelor, anticipând și contribuind la soluționarea problemelor complexe legate de program/proiect și la livrarea informațiilor. Se preconizează că operatorul tradițional va respecta pe deplin normele, reglementările, politicile și strategiile de programare, financiare, de achiziții și administrative ale OIM, precum și punerea în aplicare a sistemelor de control intern eficace.

Functii specifice:

 1. asigurarea bunei desfășurări operaționale a proiectului prin respectarea normelor și procedurilor operaționale stabilite de OIM și de UE;
 2. Participa la pregatirea, implementarea si urmarirea activitatilor proiectului;
 3. Furnizarea de sprijin logistic (aranjamente de călătorie, inclusiv vize, bilete etc.) experților EUBAM;
 4. Colectați, analizați și pregătiți informații de fundal pentru misiune;
 5. Facilitarea auditului, monitorizării, evaluării, vizitelor pe teren, misiunilor experților;
 6. Pregătirea misiunii și a corespondenței legate de proiect;
 7. Menținerea contactelor cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, autorități locale, ONG-uri, mediul academic etc.
 8. Participa la colectarea, analiza si mentenanta datelor din fisierele aferente proiectelor;
 9. Contribuția la elaborarea și raportarea planurilor de lucru anuale și trimestriale ale proiectului;
 10. asigurarea faptului că raportarea progresului se face în timp util și în mod de calitate, pe baza cerințelor OIM, a donatorilor de proiecte și a managementului misiunii;
 11. Facilitarea activităților de formare/învățare legate de proiect;
 12. Furnizarea de traduceri orale și scrise din engleză în română sau rusă și invers, în conformitate cu cerințele proiectului;
 13. Corectura și/sau editarea corespondenței proiectului și a altor documente oficiale;
 14. să accepte cu ușurință misiuni temporare care implică deplasarea la alte oficii sau unități EUBAM din țara de mobilizare la cerere;
 15. Să asigure îngrijirea corespunzătoare a spațiilor, echipamentelor, vehiculelor (inclusiv a pieselor de schimb, consumabilelor, cheilor etc.), a bunurilor și a altor bunuri care îi sunt încredințate;
 16. Îndepliniți alte sarcini care pot fi atribuite.

Calificări de recrutare:

 • Diplomă universitară în limbi străine, administrarea afacerilor, relații internaționale sau alte domenii conexe;
 • Cel puțin 5 ani de experiență progresivă, de preferință în mediul internațional;
 • Este necesară fluența atât în limbile orală, cât și în limbile engleză, română și rusă;
 • Experiența în proiecte de asistență tehnică este un atu;
 • Experiență în utilizarea calculatoarelor și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel etc.) și cunoștințe avansate despre pachetele de foi de calcul și baze de date, experiență în gestionarea sistemelor de management bazate pe web;
 • Aptitudinile fizice și disponibilitatea de a călători și de a accepta misiuni temporare în alte oficii sau unități EUBAM din țara de desfășurare.

NOTE:

Trimiteți prin e-mail formularul istoric personal al OIM (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) și scrisoare de intenție în limba engleză la următoarea adresă de e-mail vacancies_moldova@eubam.org.

Vă rugăm să indicați locația (Otaci, Criva și Giurgiulești) pentru care aplicați în subiectul mesajului.

Femeile candidate sunt puternic încurajate să aplice.  

Data limită pentru depunerea candidaturilor , 11 martie 2023; cu toate acestea, candidații interesați sunt încurajați să aplice mai devreme.

Acei candidați care au aplicat deja ca răspuns la publicitatea anterioară vor fi luați în considerare în mod automat și nu trebuie să se înscrie din nou.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru un interviu.

Numirea este condiționată de confirmarea finanțării. 

Disclaimer pentru Traducere

Acest articol a fost tradus pentru comoditatea dumneavoastră. utilizând software de traducere, cum ar fi Microsoft Translator. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Traducerile sunt oferite ca un serviciu utilizatorilor site-ului CIVIC.MD și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, fie expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea oricăror traduceri făcute din limba originală, marcată ca atare, în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor software-ului de traducere.

En

Articol Original

Administrative Assistant (IOM Moldova, EUBAM)

Administrative Assistant (IOM Moldova, EUBAM)

The International Organisation for Migration (IOM) is looking for Administrative Assistant within European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM), according to the Terms of Reference below, to start on 1 April 2023.

Position Title: Administrative Assistant (multiple positions in Otaci, Criva, and Giurgiulesti)

Location: Multiple locations in the Republic of Moldova

Job Type: Full-time (this is a full-time position requiring the selected candidate to live and work in the assigned field location)

Type of Appointment: Service Contract

Organizational unit: Field Teams across the Republic of Moldova

Expected duration of assignment: 1 April 2023 - 30 November 2023, with possibility of extension

Closing Date: 11 March 2023

Subscriber monthly fee: 1300 EUR

Core Functions/Responsibilities:

Under the guidance and direct supervision of the Field Coordinator and overall supervision of the Chief of Administration the incumbent assists in smooth operation of the European Union Border Assistance Mission (EUBAM) in the Republic of Moldova. The Administrative Assistant works in close collaboration with the Finance Specialist, HR Specialist, Procurement Specialist and Security Assistant of the EUBAM Admin Unit Chisinau for effective achievement of results, anticipating and contributing to resolving complex programme/project-related issues and information delivery. The incumbent is expected to exercise full compliance with IOM programming, financial, procurement and administrative rules, regulations, policies, and strategies, as well as implementation of the effective internal control systems.

Specific Functions:

 1. Assure smooth operational running of the project by means of following IOM and EU established operational rules and procedures;
 2. Participate in project activities preparation, implementation and follow up;
 3. Provide logistical support (travel arrangements, including visas, tickets, etc.) to the EUBAM experts;
 4. Collect, analyze, and prepare background information for the Mission;
 5. Facilitate project audit, monitoring, evaluation, field visits, missions of the experts;
 6. Prepare Mission and project related correspondence;
 7. Maintain contacts with governmental and non-governmental institutions, local authorities, NGOs, academia, etc.
 8. Participate in data collection, analysis and maintenance of projects related files;
 9. Contributing to the project annual and quarter work-plans preparation and reporting;
 10. Assure that the progress reporting is done in timely and quality manner based on the requirements of the IOM, project donors and Mission management;
 11. Facilitate project related training/learning activities;
 12. Provide oral and written translations from English into Romanian or Russian and vice versa as required by the project;
 13. Proofread and/or edit the project’s correspondence and other official documents;
 14. Readily accept temporary assignments involving travelling to other EUBAM Offices or Units within the country of deployment on demand;
 15. Ensure due care of premises, equipment, vehicles (including their spare parts, consumables, keys etc.), supplies and other property that is entrusted to him/her;
 16. Perform such other duties as may be assigned.

Recruitment Qualifications:

 • University Degree in foreign languages, business administration, international relations or other related fields;
 • At least 5 years of progressive experience, preferably in international environment;
 • Fluency in both oral and written English, Romanian, and Russian languages is required;
 • Experience with technical assistance projects is an asset;
 • Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc.) and advance knowledge of spreadsheet and database packages, experience in handling web-based management systems;
 • Physical aptness and willingness to travel and accept temporary assignments in other EUBAM Offices or Units within the country of deployment.

NOTES:

Email your IOM Personal History form (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) and cover letter in English to the following email address vacancies_moldova@eubam.org.

Please indicate the location (Otaci, Criva and Giurgiulesti) you are applying for in the subject line of your message.

Female candidates are strongly encouraged to apply.  

Closing date for applications 11 March 2023; however, interested candidates are strongly encouraged to apply sooner.

Those candidates who have already applied in response to earlier advertisement will be automatically considered and do not need to apply again.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

Appointment is subject to funding confirmation. 

Ua

Traducere Automata

Адміністративний помічник (МОМ Молдова, EUBAM)

Administrative Assistant (IOM Moldova, EUBAM)

Міжнародна організація з міграції (МОМ) шукає адміністративного помічника в Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), відповідно до Технічного завдання нижче, який розпочнеться з 1 квітня 2023 року.

Назва посади: адміністративний помічник (кілька посад в Отачі, Криві та Джурджулесті)

Місцезнаходження: Кілька місць в Республіці Молдова

Тип роботи: повний робочий день (це штатна посада,  яка вимагає від обраного кандидата проживання та роботи у визначеному польовому місці)

Тип призначення: Договір про надання послуг

Організаційний підрозділ: Польові команди по всій Республіці Молдова

Очікуваний термін призначення: 1 квітня 2023 року - 30 листопада 2023 року, з можливістю продовження

Дата закриття: 11 березня 2023 року

Щомісячна абонентна плата: 1300 EUR

Основні функції/обов'язки:

Під керівництвом та безпосереднім наглядом польового координатора та загальним наглядом глави адміністрації чинний керівник надає допомогу в безперебійній роботі Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги (EUBAM) в Республіці Молдова. Адміністративний помічник працює у тісній співпраці зі спеціалістом з фінансів, спеціалістом з персоналу, спеціалістом із закупівель та помічником з безпеки адміністративного підрозділу EUBAM у Кишиневі для ефективного досягнення результатів, передбачення та сприяння вирішенню складних питань, пов'язаних з програмою / проектом, та доставці інформації. Очікується, що чинна влада буде повністю дотримуватися програм, фінансових, закупівельних та адміністративних правил, положень, політик та стратегій МОМ, а також впроваджуватиме ефективні системи внутрішнього контролю.

Специфічні функції:

 1. Забезпечити безперебійну роботу проекту за допомогою дотримання встановлених МОМ та ЄС операційних правил та процедур;
 2. Брати участь у підготовці, впровадженні та подальшому виконанні проекту;
 3. Надавати логістичну підтримку (організацію подорожей, включаючи візи, квитки тощо) експертам EUBAM;
 4. Збирати, аналізувати та готувати довідкову інформацію для Місії;
 5. Сприяти аудиту проектів, моніторингу, оцінці, виїзним візитам, місіям експертів;
 6. Підготувати кореспонденцію щодо місії та проекту;
 7. Підтримувати контакти з урядовими та неурядовими установами, місцевими органами влади, неурядовими організаціями, науковими колами тощо.
 8. Брати участь у зборі, аналізі та підтримці файлів, пов'язаних з проектами;
 9. Сприяння підготовці та складанню звітності річних та квартальних робочих планів проекту;
 10. Запевняти, що звітування про виконану роботу здійснюється вчасно та якісно на основі вимог МОМ, донорів проекту та керівництва Місії;
 11. Сприяти навчальній/навчальній діяльності, пов'язаній з проектом;
 12. Надавати усні та письмові переклади з англійської на румунську або російську мови і навпаки, як того вимагає проект;
 13. Вичитувати та/або редагувати листування проекту та інші офіційні документи;
 14. Легко приймати тимчасові доручення, пов'язані з поїздкою до інших офісів або підрозділів EUBAM в межах країни розгортання на вимогу;
 15. Забезпечувати належний догляд за приміщеннями, обладнанням, транспортними засобами (у тому числі їх запасними частинами, витратними матеріалами, ключами тощо), витратними матеріалами та іншим майном, яке йому ввірено;
 16. Виконувати інші обов'язки, які можуть бути покладені.

Кваліфікація рекрутингу:

 • Вища освіта з іноземних мов, ділового адміністрування, міжнародних відносин або інших суміжних галузей;
 • Не менше 5 років прогресивного досвіду, бажано в міжнародному середовищі;
 • Необхідно вільне володіння як усною, так і письмовою англійською, румунською та російською мовами;
 • Досвід роботи з проектами технічної допомоги є перевагою;
 • Досвід використання комп'ютерів та пакетів офісного програмного забезпечення (MS Word, Excel тощо) та поглиблення знань про пакети електронних таблиць та баз даних, досвід роботи з веб-системами управління;
 • Фізична схильність та готовність подорожувати та приймати тимчасові доручення в інших офісах або підрозділах EUBAM в країні дислокації.

НОТАТКИ:

Надішліть електронною поштою форму особистої історії МОМ (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) та супровідний лист англійською мовою на наступну адресу електронної пошти vacancies_moldova@eubam.org.

Будь ласка, вкажіть місцезнаходження (Otaci, Criva та Giurgiulesti), на яке ви подаєте заявку, у темі вашого повідомлення.

Кандидаткам-жінкам настійно рекомендується подати заявку.  

Кінцевий термін подання заявок 11 березня 2023 року; однак зацікавленим кандидатам настійно рекомендується подати заявку раніше.

Ті кандидати, які вже подали заявку у відповідь на більш ранню рекламу, будуть автоматично розглянуті і не потрібно буде подавати заявку повторно.

Для співбесіди зв'яжуться лише з кандидатами, які потрапили до короткого списку.

Призначення підлягає підтвердженню фінансуванням. 

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Административен сътрудник (МОМ Молдова, EUBAM)

Administrative Assistant (IOM Moldova, EUBAM)

Международната организация по миграция (МОМ) търси административен сътрудник в рамките на мисията на Европейския съюз за гранична помощ в Молдова и Украйна (EUBAM), съгласно мандата по-долу, който ще започне на 1 април 2023 г.

Заглавие на позицията: Административен асистент (множество позиции в Otaci, Criva и Giurgiulesti)

Местоположение: Множество локации в Република Молдова

Вид работа: Пълно работно време (това е позиция на пълен работен ден,  изискваща избраният кандидат да живее и работи в определеното местоположение на полето)

Вид на срещата: Договор за сервиз

Организационна единица: Полеви екипи в Република Молдова

Очаквана продължителност на възлагането: 1 април 2023 г. - 30 ноември 2023 г., с възможност за удължаване

Крайна дата: 11 март 2023 г. 

Абонат месечна такса: 1300 EUR

Основни функции/отговорности:

Под ръководството и прекия надзор на координатора на място и цялостния надзор на началника на администрацията действащият съдейства за гладкото функциониране на мисията на Европейския съюз за гранична помощ (EUBAM) в Република Молдова. Административният асистент работи в тясно сътрудничество с финансовия специалист, специалиста по човешки ресурси, специалиста по обществени поръчки и асистента по сигурността на административното звено на EUBAM в Кишинев за ефективно постигане на резултати, предвиждане и допринасяне за решаването на сложни въпроси, свързани с програмата / проекта и предоставянето на информация. От заварения оператор се очаква да спазва изцяло програмните, финансовите, обществените и административните правила, разпоредби, политики и стратегии на МОМ, както и прилагането на ефективни системи за вътрешен контрол.

Специфични функции:

 1. Осигуряване на гладкото функциониране на проекта чрез следване на установените от МОМ и ЕС оперативни правила и процедури;
 2. Участва в подготовката, изпълнението и проследяването на дейностите по проекта;
 3. Предоставяне на логистична подкрепа (организиране на пътувания, включително визи, билети и др.) на експертите на EUBAM;
 4. Събира, анализира и подготвя основна информация за мисията;
 5. Улесняване на одита на проекта, мониторинга, оценката, посещенията на място, мисиите на експертите;
 6. Изготвя кореспонденция, свързана с мисията и проекта;
 7. Поддържа контакти с правителствени и неправителствени институции, местни власти, неправителствени организации, академични среди и др.
 8. Участва в събирането, анализа и поддръжката на файлове, свързани с проекти;
 9. Принос към изготвянето и отчитането на годишните и тримесечните работни планове на проекта;
 10. Гарантиране, че отчитането на напредъка се извършва своевременно и качествено въз основа на изискванията на МОМ, донорите на проекти и управлението на мисията;
 11. Улесняване на свързаните с проекта обучителни/учебни дейности;
 12. Предоставяне на устни и писмени преводи от английски на румънски или руски език и обратно, както се изисква от проекта;
 13. Проверка и/или редактиране на кореспонденцията по проекта и други официални документи;
 14. Лесно приемане на временни назначения, включващи пътуване до други офиси или звена на EUBAM в страната на разполагане при поискване;
 15. Осигурява дължимата грижа за помещенията, оборудването, превозните средства (включително техните резервни части, консумативи, ключове и др.), консумативи и друго имущество, което му е поверено;
 16. Изпълнява такива други задължения, каквито могат да бъдат възложени.

Квалификации за набиране на персонал:

 • Университетска степен по чужди езици, бизнес администрация, международни отношения или други свързани области;
 • Най-малко 5 години прогресивен опит, за предпочитане в международна среда;
 • Изисква се владеене както на устен, така и на писмен английски, румънски и руски език;
 • Опитът с проекти за техническа помощ е предимство;
 • Опит в използването на компютри и офис софтуерни пакети (MS Word, Excel и др.) и предварително познаване на електронни таблици и пакети от бази данни, опит в работата с уеб-базирани системи за управление;
 • Физическа пригодност и желание за пътуване и приемане на временни назначения в други офиси или звена на EUBAM в държавата на разполагане.

БЕЛЕЖКИ:

Изпратете по имейл формуляра за лична история на МОМ (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) и мотивационно писмо на английски език на следния имейл адрес vacancies_moldova@eubam.org.

Моля, посочете местоположението (Otaci, Criva и Giurgiulesti), за което кандидатствате, в темата на вашето съобщение.

Жените кандидати са силно насърчавани да кандидатстват.  

Краен срок за кандидатстване 11 март 2023 г.; Заинтересованите кандидати обаче силно се насърчават да кандидатстват по-рано.

Кандидатите, които вече са кандидатствали в отговор на по-ранна реклама, ще бъдат автоматично разглеждани и не е необходимо да кандидатстват отново.

Само одобрените кандидати ще бъдат потърсени за интервю.

Назначаването подлежи на потвърждаване на финансирането. 

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Административный помощник (МОМ Молдова, EUBAM)

Administrative Assistant (IOM Moldova, EUBAM)

Международная организация по миграции (МОМ) ищет административного помощника в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), согласно приведенному ниже техническому заданию, которое начнется 1 апреля 2023 года.

Должность: Административный помощник (несколько должностей в Отачи, Криве и Джурджулешть)

Местонахождение: Несколько мест в Республике Молдова

Тип работы: Полный рабочий день (это штатная должность, требующая, чтобы выбранный кандидат жил и работал в назначенном полевом месте)

Тип назначения: Контракт на обслуживание

Организационная единица: Полевые группы по всей Республике Молдова

Ожидаемая продолжительность назначения: 1 апреля 2023 года - 30 ноября 2023 года, с возможностью продления

Дата закрытия: 11 марта 2023

Абонентская ежемесячная плата: 1300 EUR

Основные функции/обязанности:

Под руководством и непосредственным руководством полевого координатора и общим надзором начальника администрации действующий сотрудник оказывает содействие в бесперебойном функционировании Миссии Европейского союза по приграничной помощи (EUBAM) в Республике Молдова. Административный помощник работает в тесном сотрудничестве со специалистом по финансам, специалистом по персоналу, специалистом по закупкам и помощником по безопасности Административного подразделения EUBAM в Кишиневе для эффективного достижения результатов, прогнозирования и содействия решению сложных вопросов, связанных с программами / проектами, и предоставлению информации. Ожидается, что сотрудник на этой должности будет полностью соблюдать программные, финансовые, закупочные и административные правила, положения, политику и стратегии МОМ, а также внедрять эффективные системы внутреннего контроля.

Специфические функции:

 1. Обеспечить бесперебойную работу проекта путем соблюдения установленных МОМ и ЕС оперативных правил и процедур;
 2. Участвовать в подготовке, осуществлении и последующей деятельности по проектам;
 3. Оказание материально-технической поддержки (организация поездок, включая визы, билеты и т.д.) экспертам EUBAM;
 4. Собирать, анализировать и готовить справочную информацию для Миссии;
 5. Содействие проведению ревизий проектов, контролю, оценке, поездкам на места, миссиям экспертов;
 6. Подготовка корреспонденции, связанной с миссиями и проектами;
 7. Поддерживать контакты с правительственными и неправительственными учреждениями, местными органами власти, НПО, научными кругами и т.д.
 8. Участвовать в сборе, анализе и ведении файлов, связанных с проектами;
 9. Содействие подготовке годовых и квартальных планов работы и отчетности по проекту;
 10. обеспечить, чтобы отчетность о ходе работы представлялась своевременно и качественно с учетом требований МОМ, доноров проектов и руководства Миссии;
 11. Содействовать проведению связанных с проектом мероприятий по профессиональной подготовке/обучению;
 12. Предоставление устных и письменных переводов с английского на румынский или русский и наоборот в соответствии с требованиями проекта;
 13. Корректировать и/или редактировать корреспонденцию проекта и другие официальные документы;
 14. С готовностью принимать временные назначения, связанные с поездками в другие офисы или подразделения EUBAM в стране развертывания по требованию;
 15. Обеспечить должный уход за помещениями, оборудованием, транспортными средствами (включая их запасные части, расходные материалы, ключи и т.д.), расходными материалами и другим имуществом, которое вверено ему;
 16. Выполнять такие другие обязанности, которые могут быть возложены.

Квалификация по подбору персонала:

 • Высшее образование в области иностранных языков, делового администрирования, международных отношений или других смежных областей;
 • Не менее 5 лет прогрессивного опыта, предпочтительно в международной среде;
 • Требуется свободное владение как устным, так и письменным английским, румынским и русским языками;
 • Опыт работы с проектами технической помощи является преимуществом;
 • Опыт использования компьютеров и пакетов офисного программного обеспечения (MS Word, Excel и др.) и углубление знаний о пакетах электронных таблиц и баз данных, опыт работы с веб-системами управления;
 • Физическая пригодность и готовность путешествовать и принимать временные назначения в других офисах или подразделениях EUBAM в стране развертывания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Отправьте по электронной почте форму личной истории МОМ (http://eubam.org/wp-content/uploads/2016/05/Personal-History-Form.xls) и сопроводительное письмо на английском языке на следующий адрес электронной почты vacancies_moldova@eubam.org.

Пожалуйста, укажите местоположение (Отачи, Крива и Джурджулешть), на которое вы претендуете, в строке темы вашего сообщения.

Кандидатам-женщинам настоятельно рекомендуется подавать заявки.  

Последний день подачи заявок 11 марта 2023 года; однако заинтересованным кандидатам настоятельно рекомендуется подать заявку раньше.

Те кандидаты, которые уже подали заявку в ответ на более раннее объявление, будут автоматически рассмотрены и не нуждаются в повторной подаче заявки.

Для собеседования свяжутся только с кандидатами, включенными в короткий список.

Назначение подлежит подтверждению финансирования. 

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Articol adaugat de: Tatiana Profir